De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RKBS de Kopermolen Klarenbeek

Verwante presentaties


Presentatie over: "RKBS de Kopermolen Klarenbeek"— Transcript van de presentatie:

1 RKBS de Kopermolen Klarenbeek

2 Leren door denken en doen!
Missie Wij willen bereiken dat iedere leerling die kennis en vaardigheden kan verwerven, die het nodig heeft om een zelfstandig, nieuwsgierig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in de veranderende samenleving. Leren door denken en doen!

3 Visie 1. Visie op onderwijs en leren: Effectief leren gebeurt actief en interactief. Onze leerlingen krijgen dan ook stimulerend onderwijs. Dit betekent dat we hen aanmoedigen kritisch te denken, probleemoplossend en besluitvaardig te zijn. Samenwerken en zelfstandigheid zijn belangrijk. Zo kunnen zij zich blijvend ontwikkelen. 2.. Visie op schoolklimaat: Op de kopermolen heerst een pedagogisch klimaat waarin uw kind zich vertrouwd en veilig voelt. Op onderwijskundig gebied proberen we ieder kind te geven wat het nodig heeft. We respecteren hierbij de verschillen tussen de kinderen. 3. Visie op samenwerking: Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is dan ook een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan een optimale ontwikkeling van het kind. De leerkracht als professional, de ouders als ervaringsdeskundige.

4 kernwaarden

5 SWOT Sterk: Actief , betrokken team Ruime speelleeromgeving
Sterke ouderparticipatie en hulp van vrijwilligers Gebruik coöperatieve werkvormen Goede opleidingsschool Doorgaande lijn in klassenmanagement dmv IGDI model Goede cyclus groepsplannen en groepsbesprekingen Plusgroep voor MB en HB kinderen Actuele website en facebookmeldingen Aandachtspunten: Tussenopbrengsten onderbouw technisch lezen Onvoldoende eindopbrengsten wat vraagt om een grondige analyse van de oorzaak Onvoldoende uitgewerkt onderwijsconcept en richting door gezamenlijke missie en visie. Interne en externe communicatie Zichtbaarheid directie Oud gebouw Omgaan met gedragsproblematiek en hierop adequaat handelen. Beperkte materiaalkeuze. Kansen: Prachtige ligging van de school Maatschappelijke veranderingen rondom ICT, internet, sociale media. Technologische ontwikkelingen Samenwerking met verenigingen in de directe omgeving Samenwerking met andere school in Klarenbeek Samenwerking met de peuterspeelzaal en kinderopvang Onderwijsontwikkelingen zoals onderzoekend en ontdekkend leren, BLP en 21st Skills Vernieuwbouw Bedreigingen: Terugloop in leerlingenaantallen Tegemoet komen aan onderwijsbehoeften van grotere diversiteit leerlingen door passend onderwijs Verdeeldheid in gemeentelijk beleid doordat Klarenbeek in 2 gemeenten ligt.

6 Strategische keuzes We maken onze sterktes nog sterker, in het bijzonder het goede klassenmanagement en coöperatief leren. Daarnaast oriënteren wij ons op een krachtig onderwijsconcept wat past bij onze visie en leerlingpopulatie. We zetten in op verhoging van de eindopbrengsten en de tussenopbrengsten. We maken onze organisatie professioneler met daarbij het aan- en uitspreken van en naar elkaar, prioriteiten stellen en profilering naar de buitenwereld door een krachtig onderwijsconcept. We willen de ouderbetrokkenheid en oudercommunicatie verbeteren. Dit betekent een niet vrijblijvende samenwerking aangaan met ouders op basis van gelijkwaardigheid ten gunste van de ontwikkeling van het kind. Structureel, preventief en laagdrempelig. Wij zetten in op een veilig pedagogisch klimaat als voorwaarde om te komen tot leren. we gaan verder met de plannen en ontwikkeling van een verbouwing naar een eigentijds gebouw. In samenwerking met de omgeving optimale voorzieningen creëren voor de jeugd van Klarenbeek. Herijken van de missie, visie en de kernwaarden.

7 Strategiekaart Hoe gaan we de visie in praktijk brengen?

8 Strategische meerjarenkaart SKBG
PROJECT Strategische meerjarenkaart SKBG Strategische meerjarenkaart scholen Jaarplannen scholen (managementovk) Projecten en procesverbetering Individuele ontwikkelplannen medewerkers Projectmanagement Functionerings- en beoordelingsbeleid

9 Katholieke en oecumenische levensbeschouwing
Wat willen we bereiken? Bestaansrecht in Klarenbeek met het hoogste marktaandeel in het dorp Wat is onze uiteindelijke bedoeling met ons onderwijs? Bovengemiddelde onderwijsresultaten Elk kind op de Kopermolen een zelfstandig, nieuwsgierig, sociaal en kritisch denkend mens! We doen dit samen met? Constructieve samenwerking directe omgeving Hoge tevredenheid inspectie Betrokken leerlingen Partnerschap ouders Katholieke en oecumenische levensbeschouwing Uitdagend onderwijs vanuit een krachtig onderwijsconcept Hoe ziet ons onderwijs eruit om de uiteindelijke bedoeling te bereiken? Doelgericht leren Veilig leer en leefklimaat Coöperatief leren Ondersteunende systemen, processen, omgevingsfactoren Lerende organisatie met teamleren Duidelijke PR Planmatigheid zorg Rijke leeromgeving Wat hebben de medewerkers hiervoor zelf nodig? Wat moeten we kunnen, kennen? Communicatieve vaardigheden Goede didactische kennis (instructie) en vaardigheden Professionele houding Pedagogische competenties

10 Grootste marktaandeel Klarenbeek
Het grootste marktaandeel in Klarenbeek : Meer dan 65 % van de kinderen uit Klarenbeek bezoekt de Kopermolen. De inwoners van Klarenbeek spreken positief over de school.

11 Bovengemiddelde resultaten
De cito eindopbrengsten zitten jaarlijks boven het landelijk gemiddelde. De tussenopbrengsten liggen boven de inspectienorm. Er zit een stijgende lijn door de jaren heen in de tussen- en eindopbrengsten. .

12 Elk kind op de Kopermolen een zelfstandig, nieuwsgierig,
sociaal en kritisch denkend mens! Leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar om. De kinderen zijn (mede) eigenaar van hun eigen leerproces en gemotiveerd om te leren. De leerkrachten stimuleren kinderen in hun nieuwsgierigheid, creativiteit en oplossend vermogen. Wij sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van de leerlingen. Scholing pedagogisch klimaat 2016 ontdekkend en onderzoekend leren Niet praten over het kind maar met het kind Werkvormen waarbij kinderen zelf doelen stellen Vragen stellen ipv antwoorden geven

13 Partnerschap ouders Wij stellen ons proactief op in de samenwerking en communicatie met ouders, op basis van gelijkwaardigheid. Wij communiceren professioneel, tijdig en structureel naar ouders over de vaardigheden en het welbevinden van de leerlingen. Wij hebben goed zicht op de behoeftes van de ouderpopulatie. Directie en team zijn laagdrempelig voor leerlingen en ouders. Ouders voelen zich betrokken bij de school. Wij maken gebruik van nieuwe media in communicatie met ouders. Wij organiseren voldoende momenten en activiteiten voor ouders om de betrokkenheid te vergroten. aanschaf ouderportal Ouderpanels opzetten en exitgesprekken met ouders na gr 8 Scholing communicatie en verder Letterlijke zichtbaarheid door aanwezigheid op plein en school

14 Betrokken leerlingen De kinderen zijn gemotiveerd om te leren.
De kinderen voelen zich samen verantwoordelijk voor de sfeer in de groep en op school. De kinderen hebben zicht op hun eigen leerproces. Wij zetten eigentijdse leermiddelen in om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten. Bij het leerlingtevredenheidsonderzoek 2016 scoren wij hoger dan een 9 op leerlingtevredenheid. opzetten leerlingenraad Klassengesprekken en vergaderingen Duidelijke keuzes maken in investering methodes Datamuur Ouderkindgesprekken .

15 Constructieve samenwerking directe omgeving
De school benut de samenwerking met PSZ de Boskabouter en kinderopvang Klarenbeek Wij verstevigen de structurele samenwerking met de BSO. De school benut de samenwerking met OBS de Dalk. Wij onderzoeken de samenwerking met sport- en muziek vereniging Klarenbeek. De school neemt initiatief voor gesprekken VO die gebaseerd zijn op een goede overgang Kopermolen – VO. Gym in MFC Oriëntatie speciale BSO met sport en muziek Structureel overleg met directie BSO en PSZ Structureel overleg met gemeente over onderwijsagenda Activiteiten samen met de Dalk organiseren .

16 Hoge tevredenheid inspectie
Behoud van het basisarrangement conform de criteria van de inspectie. Een score van 4 op het onderdeel onderwijsproces. .

17 Doelgericht leren De lesdoelen voor de verschillende zorgniveaus zijn helder. Dit zijn uitdagende doelen met hoge verwachtingen voor de leerlingen. We gaan van activiteitgericht naar doelgericht leren in ons lesaanbod. Kinderen weten aan welk doel zij werken en krijgen hier gericht feedback op. De lange termijn doelen en leerlijnen zijn bekend bij de leerkrachten. Wij hebben kennis van de referentieniveaus. IGDI borgen en bewaken Stimuleren denken in leerlijnen en methode los durven laten Documentatie referentieniveaus beschikbaar stellen Samen lessen voorbereiden met duidelijk doel .

18 Veilig leef en leerklimaat
Er is een volgsysteem, gedragsprotocol en methode sociale vaardigheden. De school bouwt de doorgaande lijn sociaal emotionele ontwikkeling verder uit. Er vinden kindgesprekken plaats. Dit zijn gesprekken tussen leerkracht en kind. Er zijn schoolregels en groepsregels. Wij hebben een geschoolde anti-pestcoordinator. Methode sociale vaardigheden aanschaffen en invoeren Gedragsprotocol jaarlijks evalueren Scholing pedagogische aanpak 2016 .

19 Coöperatief leren Werkvormen coöperatief leren komen meerdere keren op een dag voor. Kinderen worden actief gestimuleerd om samen te werken. Er is een doorgaande lijn coöperatief leren. Kinderen zijn uiteindelijk in staat om zonder begeleiding van de leerkracht de vaste samenwerkingsstructuren te gebruiken. Feedback geven en ontvangen is een structureel terugkomende vaardigheid die aangeboden wordt. Klassenbezoeken en 1 op 1 coaching door externe Collegiale consultatie coöperatief leren Vaststellen doorgaande lijn in borgingsdocument .

20 Uitdagend onderwijs vanuit een krachtig onderwijsconcept
Wij geven vorm aan een duidelijk en uitdagend onderwijsconcept gericht op ontdekkend en onderzoekend leren. De kinderen krijgen 21e eeuwse vaardigheden aangeboden. Kinderen leren aan de hand van onderzoeksvragen. Zij leren om hun eigen onderzoek te doen en vervolgens te presenteren. We halen de wereld naar binnen en treden naar buiten op een bij het onderwijsconcept passende manier. Scholing onderwijsconcept Scholing 21e eeuwse vaardigheden .

21 Planmatigheid zorg We analyseren de opbrengsten , trekken conclusies en maken een verbeterplan met duidelijk doelen. Wij hebben gezamenlijke afspraken omtrent groepsplannen, groepsoverzichten en registraties. Wij werken volgens een vaste cyclus van groeps- en leerlingbesprekingen. De school zorgt voor afstemming tussen leerlingen en het leerstofaanbod. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. Midden en eindevaluaties in PDCA verwerken

22 Rijke leeromgeving Wij hebben eigentijdse inrichting van het gebouw met leer-werkplekken en flexibele ruimtes. De buitenomgeving van de school moet dusdanig ingericht zijn dat er voor de kinderen voldoende te spelen en te ontdekken valt. De kinderen hebben toegang tot laptops en Ipads. De kinderen kunnen over middelen en materialen beschikken die helpen bij hun leertaak. Wij hebben een aantrekkelijke schoolbibliotheek. Verbouwing vanaf 16-17 ICT plan schrijven Ouderhulp en kinderen inzetten bij inrichting school Samenwerking bibliotheek Twello .

23 Lerende organisatie met teamleren
Bij de leerkrachten staat de verbetering van het leren van de leerlingen en van hun resultaten in het middelpunt van het doen en denken. Alle medewerkers zijn in staat om te reflecteren op eigen professionaliteit. Er wordt systematisch tijd ingeruimd om met elkaar samen te werken en van elkaar te leren. We maken gebruik van de specifieke kennis en kwaliteiten van de leerkrachten. Er zijn minstens 3 specialisten op verschillende onderwijsgebieden. Studiedagen gericht op leren van en met elkaar Vormgeven specialisten binnen de school .

24 Actief PR beleid Onze indicatoren
Digitaal materiaal wordt geplaatst op social media en de website van de school. De school organiseert jaarlijks een open dag Er wordt een aantal keer per jaar een stukje van de school geplaatst in plaatselijke media. Ouders krijgen de gelegenheid mee te kijken tijdens de inloopmiddagen We organiseren meerdere keren per jaar het duo-driekwartier met presentaties van de kinderen Bij belangrijke gebeurtenissen in het dorp is een afvaardiging van de school aanwezig Jaarlijkse PR commissie vaststellen .

25 Goede didactische kennis en vaardigheden
De leerkrachten hebben zicht op leerlijnen en zijn in staat een passend onderwijsaanbod te creëren aan de hand van de leerlijnen. De leerkrachten zijn in staat om methodelessen te herontwerpen, zodat deze lessen doelgericht, gerelateerd aan de beginsituatie en op maat gegeven worden. De leerkrachten zijn in staat om op een effectieve manier instructie te geven, waarbij elementen van het instructiemodel structureel en bewust toegepast worden. Klassenbezoeken Borgen IGDI .

26 Professionele houding
De medewerkers spreken op een professionele manier over ouders en kinderen. Alle teamleden spreken met elkaar en niet over elkaar. We houden ons aan gezamenlijk gemaakte afspraken. We geven elkaar positieve en opbouwende feedback. Alle medewerkers zijn in staat om te reflecteren op eigen professionaliteit. Scholing gesprekstechnieken .

27 Pedagogische competenties
Wij gaan uit van de positieve aspecten, zien mogelijkheden en nemen die mogelijkheden als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling. De leerkracht stelt de onderwijsbehoeften van de leerling centraal De leerkracht is duidelijk , voorspelbaar en werkt met structuur. De leraren gaan op een prettige, ontspannen manier met elkaar en met de leerlingen om. De leerkracht zorgt voor een veilig leerklimaat waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn en daarin  gerespecteerd worden en anderen respecteren in de groep. .

28 Goede communicatieve vaardigheden
Iedere medewerker kan zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken (naar gelang functie/rol). Iedere medewerker is in staat feedback te geven en feedback te ontvangen. Iedere medewerker heeft voldoende tools om gesprekken met ouders te voeren (vragen stellen, luisterend vermogen, staan voor visie, OEN, NIVEA, OMA, LSD). Iedere medewerker kan een luisterende houding aannemen en heeft de houding om de ander eerst te begrijpen voordat hij/zij met de ‘eigen waarheid’ komt. Iedere medewerker is in staat leiding te geven en leiding te ontvangen. Scholing communicatie Gezamenlijke communicatie afspraken .


Download ppt "RKBS de Kopermolen Klarenbeek"

Verwante presentaties


Ads door Google