De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dinsdag 8 juni ’15 Kernteamvergadering PZ Bethanië

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dinsdag 8 juni ’15 Kernteamvergadering PZ Bethanië"— Transcript van de presentatie:

1 Dinsdag 8 juni ’15 Kernteamvergadering PZ Bethanië
GGZ-netwerk SaRA Dinsdag 8 juni ’15 Kernteamvergadering PZ Bethanië

2 Inhoudstafel Vermaatschappelijking GGZ
Realisaties van het GGZ-netwerk SaRA Voorstelling MTA’s

3 Vermaatschappelijking GGZ – Krachten van een netwerk

4 Enkele ankerpunten in de GGZ-geschiedenis
1975: ontstaan van DGGZ (actueel CGG) 1990: reconversie naar initiatieven beschut wonen (IBW) en psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) 2001: keuze voor gedifferentieerder aanbod – activeringsprojecten, psychiatrische zorg in de thuissituatie (PZT) 2002: gemeenschappelijke verklaring van de ministers van Volksgezondheid inzake toekomstig beleid GGZ → creatie Task Force rond uitgangspunten: zorg op maat/continuïteit zorg/vraaggestuurde zorg/zorg zoveel als mogelijk in natuurlijk leefmilieu cliënt 2007: therapeutische projecten – nadruk op zorgcircuits en zorgtrajecten 2010: oproep projecten107 voor (jong)volwassenen (16-65j) 2011: financiering voor 10 goedgekeurde projecten en 9 projecten herkansing Juli 2012: goedkeuring 9 projecten en financieringsbelofte 2013: effectieve start voor 19 projecten federaal (11 in Vlaanderen, 7 in Wallonië en 1 in Brussel) September 2015: start provinciale GGZ-netwerken Kinderen en jongeren (0-18j)

5 Waarom hervorming GGZ in België? www.psy107.be

6 Waarom hervorming GGZ in België?
1. herstelondersteunende zorg, cliëntenparticipatie, familieparticipatie, ervaringsdeskundigheid,… 2. ambulantisering GGZ, meer outreach/minder ziekenhuisbedden (107), gemeenschapsgerichte zorg,… 3. netwerken in een afgebakende regio, getrapte zorg, geschakelde zorg, continuïteit van zorg, ketenzorg,…  Dus het gaat over veel meer dan “afbouw van bedden” en in die zin is de naam “projecten 107” misleidend en beperkend

7 Waarom hervorming GGZ in België?
Herstelondersteunende zorg “Het herstelconcept leidt vaak tot verwarring. Bij herstel denk je al gauw aan de medisch-wetenschappelijke definitie, waarin genezing centraal staat. Dat is medisch herstel… Daarnaast is er ook persoonlijk herstel als de manier waarop je met je psychische Kwetsbaarheid omgaat, over hoe je die een plek geeft in je leven en over de pogingen een bevredigend en zinvol leven op te bouwen… …liefst met een sociaal netwerk en inclusie op vlak van wonen, werken, ontmoeting… …kortom maatschappelijk herstel”

8 Wisselwerking herstel-dimensies

9 Wisselwerking herstel-dimensies

10 Herstel-dimensies…laat de zon schijnen

11 Weerbaarheidsmodel

12 Waarom hervorming GGZ in België?
2. Reallocatie van ziekenhuisbedden voor outreachende functie Mobiele teams die cliënten thuis begeleiden en behandelen In België zijn er in verhouding tot andere (Europese) landen veel ziekenhuisbedden (b.v. in België 1 bed/660 inwoners en in Groot-Brittanië 1 bed / 5000 inwoners)

13 Waarom hervorming GGZ in België?

14 Waarom hervorming GGZ in België?

15 Waarom hervorming GGZ in België? Piramide WHO

16 Waarom hervorming GGZ in België?
3. Uitbouwen van een zorgnetwerk over 5 bepaalde functies in een afgebakende geografische regio voor (jong)volwassenen (16-65 jaar) Over sectoren heen: GGZ, justitie, huisvesting, werk, wonen,… Over doelgroepen heen: algemene GGZ en categorale GGZ (forensisch, verstandelijke handicap, verslaving) Over lijnen heen: 0e (mantelzorg), 1e (huisarts, straathoekwerker, thuisvpk,…), 2e (psychotherapeut in CGG,…) en 3e (PAAZ, psychiatrisch ziekenhuis,…) Met cliëntenparticipatie en familieparticipatie: 111 1 2 3 4 5 Cliënt Gezin waar de persoon woont Familie, vrienden en informele contacten Algemene zorg en dienstverlening Gespecialiseerde zorg en dienstverlening

17 De 5 functies in het zorgnetwerk
Beschrijving volgens ‘Gids’ overheid: F1: activiteiten inzake preventie, promotie van de GGZ, vroegdetectie, screening, vroeginterventie en gespecialiseerde ambulante diagnostiek en behandeling F2: ambulante intensieve behandelteams (in de thuissituatie) voor zowel acute (F2a) als chronische (F2b) psychische problemen F3: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie, psychosociale rehabilitatie F4: intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is F5: specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is

18 De 5 functies in het zorgnetwerk
Preventie, vroegdetectie, ambulante behandeling Functie 3: Psychosociale rehabilitatie, herstel, sociale inclusie Functie 2 : Behandelteams in thuisomgeving Functie 5: Specifieke woonvormen 2a:Acute toestand 2b: Langdurende psychiatrische problemen Functie 4: Intensifiëren van (semi)residentiële gespecialiseerde zorg

19

20 Een zorgnetwerk geeft mogelijkheid tot continuïteit van zorg en ketenzorg
Continuïteit van zorg is het doorgeven van zorg voor een cliënt (en cliëntsysteem) tussen zorgpartners (liefst naadloos) Ketenzorg is het aanbieden van zorg door verschillende zorgpartners aan een cliënt (en cliëntsysteem) tegelijk in de tijd en vanuit een integraal zorgplan. Ketenzorg is zinvol voor cliënten met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA): Een ernstige psychiatrische stoornis die zorg noodzakelijk maakt; Ernstige beperkingen op meerdere levensgebieden (wonen, werk,…) ; Onderling gerelateerd (beperking is oorzaak en gevolg van psychopathologie); Eerder van lange duur.

21 Ketenzorg = het leveren van zorg-op-maat met meerdere partners voor een cliënt
Resultaat

22 Een zorgnetwerk geeft mogelijkheid tot geschakelde zorg
met geschakelde zorg wordt beter weergegeven dat het over een beweging gaat van meer en minder betrokken zorgverleners en specialisaties (waar getrapte zorg meer iets heeft van lager (ambulant) en hoger (opname)). Cliëntsysteem Mantelzorg Huisarts CGG PAAZ PZ OCMW

23 Regio SaRA = arrondissement Antwerpen Reallocatie bedden = zorgregio’s Antwerpen & Mortsel

24 AFBAKENING DOELGROEP & WERKINGSGEBIED
SaRA richt zich tot alle jongvolwassenen en volwassenen (van 16 tot 65 jaar) die in het geografisch werkingsgebied wonen en die een psychiatrische stoornis ontwikkelen of hebben In totaal spreken we van een geografisch werkingsgebied van +/ inwoners De stedelijke zorgregio Antwerpen telt +/ inwoners De kleinstedelijke zorgregio Mortsel telt +/ inwoners De zorgregio’s Schilde en Brasschaat tellen +/ inwoners Binnen dit werkingsgebied zullen we voor elk mobiel team binnen functie 2 de regio afbakenen: Voor het mobiel crisisteam (MCTA) hanteren we een regio bestaande uit de districten Deurne, Borgerhout, Berchem en Antwerpen (+/ inwoners); Voor de twee mobiele teams langdurende zorg (MTA) hanteren we de zorgregio’s Antwerpen en Mortsel, met een afgebakende caseload van ongeveer 150 cliënten per team.

25 NETWERKPARTNERS SARA Cliënten en familie: Similes, Familieplatform GGZ en Uilenspiegel Eerstelijnszorg: SEL Amberes (inclusief huisartsen), OCMW Antwerpen, CAW Antwerpen Geestelijke Gezondheidszorg: CGG: VAGGA & Andante PZ: Sint-Amedeus, Stuivenberg (ZNA) en Broeders Alexianen Boechout PAAZ: GZA Sint-Vincentius, PAAZ Stuivenberg (ZNA) en AZ Monica IBW, PZT en activering: De Link, De Vliering, Min en ADAPT PVT: Sint-Amedeus, Hoge Beuken, Min RIZIV-Conventie: Tsedek, TG ‘de evenaar’ en RC De Keerkring + arbeidscoach OGGPA: voor functies 4 en 5 ook PZ Bethaniënhuis, PAAZ Klina, IBW en PZT De Sprong en PVT Landhuizen (arrondissement Antwerpen) Belendende sectoren: Partners overleggroep hulpverlening SODA (MSOC Free Clinic, psychosociaal revalidatiecentrum ADIC, dagcentrum De Sleutel, …) Partners gericht op tewerkstelling (GTB, VDAB, De Ploeg, ANA, beschutte werkplaats De Brug, sociale werkplaats De Sleutel, …) Sociale huisvestingsmaatschappijen (cvba De Ideale Woning, cvba ABC, cvba Woonhaven Antwerpen). Samenlevingsopbouw, ontmoetingscentra en buurtwerkingen (o.a. Posthof, ‘t Pleintje)

26 N e t w e r k s t r u c t u u r

27 Deelname netwerkpartners Zoersel
Netwerkcomité SaRA: met deelname van Gui Rusch, dr. Marc Hermans, Stef Joos (PZ Bethanïë) en Marleen Geentjens (PVT Landhuizen/ IBW De Sprong - covoorzitter F5) Netwerkplatform functie 2b: met deelname van Dorien Janssens (PZT De Sprong) Netwerkplatform functie 3: met deelname van Marleen Geentjens (Activering SAS) en Bie Stoops (PZ Bethanië) Netwerkplatform functie 4: met deelname van Gui Rusch en dr. Marc Hermans (PZ Bethanië) Netwerkplatform functie 5: met deelname van Marleen Geentjens (PVT Landhuizen/ IBW De Sprong) Themagroep versnelde doorstroom & themagroep samenwerking SaRA en SHM met deelname Marleen Geentjens en Gert Rombouts (PZ Bethanië/IBW De Sprong) Themagroep vrije tijd/ ontmoeting: met deelname van Bie Stoops, An Verboven, Lieve Hoefkens (DVT PC Bethanië) Themagroep arbeid: met deelname van Bie Stoops en Raf Van Dijck (PZ Bethanië) Cliëntenoverleg: met deelname van Chris Anthonis, Helga Peeters en Sigrid Bauwens (PZ Bethanië)

28 2. Realisaties van het netwerk SaRA

29 CONCRETE REALISATIES TOT NU TOE en nabije toekomst
Netwerk SaRA Gemeenschappelijk logo Ondertekende engagementsverklaring door alle netwerkpartners en partners uit belendende sectoren Integratie GGZ en verslavingszorg Integratie netwerkcoördinator internering en aanwerving referentiepersoon internering Brede communicatie naar netwerkpartners en belendende sectoren via groot Partneroverleg SaRA, nieuwsbrieven, rondgangen en toelichting Website met rubrieken zoals ‘leesvoer’ gemeenschapsgerichte zorg; werk-en overlegstructuur; ‘zorgaanbod‘ per functie; handige informatie (draaiboek SaRA met VDAB/GTB, betaalbaar wonen, organisatie MDO,…)

30

31 CONCRETE REALISATIES TOT NU TOE en nabije toekomst
SaRA F1 Bundeling aanbod preventie, vorming, ondersteuning inzake het omgaan met mensen met een psychiatrische problematiek Advies/wegwijzer via een digitaal zorgaanbod, een centraal telefoonnummer ( ), een mailadres en informatie van de CGG’s Centrale kalender met activiteiten voor hulpverleners en mantelzorgers op Afspraken met SEL Amberes omtrent organisatie Multi-Disciplinair Overleg psychiatrie (MDO-psy) Mogelijkheden tot snelle psychiatrische consultatie op Mogelijkheid tot Vroege Detectie en Interventie bij Psychiatrische problemen (VDIP) door CGG’s voor cliënten van jaar via nummer en info op Mogelijkheid tot cliëntenoverleg voor vastgelopen zorgsituaties (via advies/wegwijzer)

32 CONCRETE REALISATIES TOT NU TOE en nabije toekomst
SaRA F1 (vervolg) Communicatiekanalen t.a.v. huisartsen uitbouwen huisartsen contacteren om deel te nemen aan netwerkplatforms, themagroepen en groot partneroverleg huisartsen actueel betrokken in: netwerkcomité; netwerkplatform functie 2a; netwerkplatform functie 2b; themagroep geschakelde psychosezorg rondgang huisartsenkringen om SaRA en de MTA’s voor te stellen huisartsenkringen aanschrijven met nieuwsbrief SaRA multidisciplinaire ronde tafels over psychosezorg, crisiszorg aan huis,… huisartsen Deurne/Borgerhout; huisartsen Berchem; huisartsen HAVAC

33 CONCRETE REALISATIES TOT NU TOE en nabije toekomst
SaRA F2a Start mobiel crisisteam Antwerpen sinds 1 juni 2014 en geleidelijk opbouw tot 16 VTE en 24u psychiater (momenteel artsen Deurne-Borgerhout-Berchem-Antwerpen) SaRA F2b Start mobiele teams Antwerpen langdurende zorg sinds 2 mei 2013 (centraal aanmeldingsnummer ) Samenwerkingsovereenkomst SHM en SaRA SSeGA-team geïntegreerd in mobiel team; 15 wooneenheden buiten het sociaal stelsel; 26 wooneenheden versnelde doorstroom binnen het sociaal stelsel op jaarbasis Installatie gemeenschappelijke stuurgroep Mobiel Team Antwerpen langdurende zorg zodat beleidsbeslissingen genomen worden in onderling overleg en beide teams dus een afgestemde koers varen

34 CONCRETE REALISATIES TOT NU TOE en nabije toekomst
SaRA F3: OGGPA-rapport ERVARINGSDESKUNDIGHEID en aanwerving 2 x 0,5 VTE begeleider met GGZ-ervaringsdeskundigheid Samenwerkingsovereenkomsten met buurthuis Posthof en buurtwerking ‘t Pleintje voor sociale inclusie Vrijetijdstrajectbegeleiders voor cliënten uit de regio (te bereiken via gsm en ) Draaiboek partners SaRA met partners werk VDAB/GTB zie 1 contactpersoon bij GTB, Lynn Fransen (te bereiken via gsm ) Uitwerken van het aanvraagdossier nieuw ambulant psychosociaal revalidatiecentrum en de functie van arbeidscoach Start RC De Keerkring sinds 1 januari 2015 Start arbeidscoach sinds 1 januari 2015

35 CONCRETE REALISATIES TOT NU TOE en nabije toekomst
SaRA F4: Afspraken bed-op-recept voor mobiele teams langdurende zorg Afspraken rond verderzetten Puente-project (hervalpreventie) Reallocatie van bedden - PC Sint-Amedeus: 20 T-bedden - PC Broeders Alexianen: 8 T-bedden - ZNA: 41 C/D-bedden  30 A-bedden SaRA F5: Samenwerkingsovereenkomst Housing First-project en SaRA: 10 wooneenheden voor chronisch daklozen Ontwikkeling gezamenlijk aanmeldpunt wonen (BW en PVT) in 3 subregio’s (zorgregio Antwerpen, zorgregio Mortsel en zorgregio’s Schilde/Brasschaat)

36 ALLE INFORMATIE OVER AANBOD EN ONTWIKKELINGEN
U kan zich inschrijven op de nieuwsbrief van SaRA via een seintje aan Joris of Karolien Website:

37 3. Mobiel Team Antwerpen (MTA) voor langdurende zorg MTA De Link MTA De Vliering

38 Overzicht Algemene voorstelling van de MTA’s Inhoudelijk kader
De Vliering (+ SSeGA) & De Link Regio Doelgroep Twee teams, één centrale aanmelding Inhoudelijk kader Visie Opschaling van zorg Voorbeeldcasus Samenwerking met andere diensten

39 1. Algemene voorstelling van Mobiel Team Antwerpen
Samenwerkingsverband SaRA, PC Broeders Alexianen, PC Sint Amedeus, IBW De Link en IBW De Vliering

40 1.1. De vliering & De Link De Vliering: 11,5 VTE De Link: 11,5 VTE
Psychiater (8u) Dr. M. Destoop Meewerkend coördinator (0,8 VTE) : Tine Lefevre Zorginhoudelijk coördinator (1 VTE) : Ellen Berghmans (SSeGA) Centrale aanmelding: Katrien Aertgeerts Verslavingszorgdeskundigen: Mieke Lannoeye Deskundigen maatschappelijk werk: Claire Van der Elst Begeleiders SSeGA- begeleiders Begeleider in de GGZ ervaringsdeskundigheid Elke Van Gompel Psychiater (8u) Dr. L Lancelot Meewerkend coördinator (1VTE) : Bieke de Goey Zorginhoudelijk coördinator (0,8 VTE): Nele Sauviller Centrale aanmelding: Lieve Gerits Verslavingszorgdeskundige: Kristof Haesendonck Begeleiders Begeleider in de GGZ ervaringsdeskundigheid Annick Beyers

41 Specifieke kenmerken van SSeGA- project Doelgroep: Cliënten met een ernstige psychiatrische stoornis die gehuisvest zijn in de SHM Antwerpen en die spontaan geen GGZ-hulp zoeken/vragen/inroepen/bereiken

42 Kenmerken SSeGA-project
Aanmelding gebeurt op aanvraag van de maatschappelijk werkers van één van de 3 SHM’s in Antwerpen: Woonhaven ( wooneenheden – inwoners) De Ideale Woning (4500 wooneenheden – 9000 inwoners) ABC (1800 wooneenheden – 3500 inwoners) Volgende boutade is nieuwe huisregel: Van een huurder verwacht de SHM 2 dingen: “hij betaalt zijn huur en hij gedraagt zich…zo niet, wordt hij geholpen.”

43 Kenmerken SSeGA-project
Doelstellingen: Overlast (omwille van een psychiatrisch probleem) beperken Uithuiszetting (als gevolg van een psychiatrisch probleem) voorkomen Sociale isolatie (omwille van een psychiatrisch probleem) vermijden Behandeling (voor het psychiatrisch probleem) starten Herstelproces (ondanks het psychiatrisch probleem) bevorderen Maatschappelijke re-integratie (ondanks het psychiatrisch probleem) stimuleren

44 Kenmerken SSeGA-project
Werkwijze: Assessment van mogelijk psychiatrische stoornis Adviesverlening aan maatschappelijk werkers SHM Risico-inschatting voor cliënt en/of omgeving Casemanagement binnen netwerk zorgverleners Outreachende zorg Bemoeizorg Aanklampende zorg Herstelondersteunende zorg

45 Bemoeizorg als ambacht

46 Oordeelsonbekwaam (medisch, niet juridisch) bemoeizorg

47 Kenmerken SSeGA-project
Enkele cijfers: Vlaamse projectmiddelen wonen/welzijn (4 FTE + 3u psychiater) Permanent 55 cliënten in caseload (25 afrondingen per jaar) Gemiddelde leeftijd (man 43j – vrouw 49j) 90% cliënten is alleenstaand (waarvan 12% met kinderen) Wachtlijst 17 cliënten (snelle interventie bij crisissituatie) Meerderheid cliënten (60%) heeft geen hulpverleningsgeschiedenis 33% psychose; 20% persoonlijkheidsstoornis; 16% middelen; 10% angst- en stemmingsstoornis 71% inkomen lager dan € 1.000; 96% lager dan € 1.250!

48 1.2. Regio

49 1.3. Doelgroep Eerste inclusiecriteria…….
Volwassenen met een ernstige, langdurige en complexe psychiatrische problematiek (EPA) met een leeftijd tussen 16 en 65 jaar. Persoonlijkheidsstoornis Psychotische stoornis Aan middelen gebonden stoornis Angst- en Stemmingsstoornis

50 1.3 Doelgroep ……verdere inclusiecriteria
Het hebben van één van bovenstaande diagnoses is niet voldoende om in te stromen in MTA, er dient ook rekening gehouden te worden met onderstaande inclusiecriteria. nood hebben aan intensieve ondersteuning en langdurig zorgafhankelijk zijn omwille van langdurende en complexe psychiatrische problemen. Dus zorgvragen op meerdere levensgebieden (wonen, werken, sociale contacten, seksuele relaties, zelfzorg, zingeving,…); Opnamevoorkomend en -vermijdend: MTA is er voor personen die zouden opgenomen worden/blijven moesten onze teams niet bestaan; De thuisinterventie biedt een meerwaarde; Ziektegeschiedenis en medicatie moeten opgevolgd worden door een arts, hetzij een psychiater, hetzij een huisarts. Er moet reeds een psychiatrische diagnose gesteld zijn. MTA behandelt geen vragen voor screening en diagnostiek (assessment).

51 1.4. Twee teams, één centrale aanmelding
Taak 1: aanmelding en intakeprocedure: 0477/ Telefonische permanentie 4 halve dagen per week van 9u-12u30 (niet op woe) Poortwachter: toetsen van inclusiecriteria Verwerken van aanmeldingsvragen Voorbereiding, voorbrengen en bespreking van aanmelding op het intaketeam Contacteren van cliënt en/of verwijzer voor een intakegesprek Intakegesprek in de thuissituatie , plannen en uitvoeren Taak 2: wegwijzer en advies eerste lijn: 0477/

52 Centrale aanmelding en intakeprocedure
Fase 1: centrale aanmelding Telefonische aanmelding door verwijzer Eerste inschatting voor inclusie Indien positief: doorsturen aanmeldingsformulier naar verwijzer Fase 2: intake en beslissing Na ontvangst van het ingevuld aanmeldingsformulier, plannen & uitvoeren van het intakegesprek bij cliënt aan huis Terugkoppeling naar psychiater en intaketeam: beslissing Fase 3: start begeleiding Informeren van verwijzer en cliënt Kennismaking met individuele begeleider en start begeleiding Evaluatie inclusie na 4 weken

53 2. Inhoudelijk kader Visie Opschaling van zorg Voorbeeldcasus
Samenwerking met andere diensten

54 2.1.Herstel Ondersteunende zorg en systeemgerichte benadering
Samenwerken met de directe omgeving, het gezin, de belangrijke anderen…….. Samenwerken met het bestaande professionele netwerk Uitbreiden van het netwerk Herstel Ondersteunende Zorg Presentie WRAP & crisiskaart Systematisch rehabilitatiegericht handelen (SRH) Ervaringsdeskundigheid

55 2.2. Opschaling van zorg FACT-werking:
Opschaling van zorg is mogelijk. Indien cliënten een intensievere ondersteuning nodig hebben, wordt dit geboden. Dit wordt met het ganse team op het factoverleg besproken. Ieder is begeleider van één bepaalde cliënt, maar er kan ook een gedeelde caseload zijn bij deze opgeschaalde zorg

56 Zandlopermodel :

57 2.3. voorbeeldcasus De Begeleiding van N.

58 De begeleiding van N. N. wordt aangemeld door Sint-Amedeus, na een opname op de Kreek; Ze herstelt thuis van een ernstige psychose, haar appartement is slecht onderhouden en heeft dringend een laagje verf nodig, het moet er ook eens grondig gepoetst worden maar hier is geen geld voor; We brengen samen met haar en de verwijzer het netwerk in kaart, zodat we dit goed kunnen opvolgen, we spreken ook een bed op recept af; De begeleiding verloopt in het Frans omdat N. de taal niet goed beheerst; We gaan één keer per week bij haar langs in Hoboken; N. is verlegen, het duurt wel een aantal bezoekjes voor ze wat begint te vertellen, ze zegt dat ze geen prater is; We stellen ons afwachtend op maar merken al snel dat we het heft in hand moet nemen omdat N. zelf weinig initiatief neemt om zaken te regelen; De begeleider gaat mee naar het OCMW De Wilg waar haar financiën beheerd worden om zichzelf voor te stellen als contactpersoon; We gaan samen naar het home waar haar dochter geplaatst is en maken foto’s van hen samen; We gaan samen naar de kringloopwinkel om kleding te kopen;

59 De begeleiding van N. We merken dat N. onregelmatig en weinig eet dus het volgende bezoek maken we samen een menu op en een boodschappenlijstje We kuisen samen haar appartement eens grondig omdat er geen geld is voor een poetshulp, ze is enorm dankbaar We nemen contact op met de kinderbijslag omdat het OCMW ons heeft laten weten dat er stukken ontbreken in haar dossier, We gaan samen met iemand van Posthof langs om haar kennis te laten maken met het vrijetijdsaanbod, volgende week gaan we samen naar daar om haar in te schrijven, We zoeken uit hoe N. zich met de tram naar Posthof kan verplaatsen, We bellen met het CM kantoor van Hoboken om een afspraak te maken, het dossier van N. is geblokkeerd en we proberen uit te zoeken waarom, N. is ziek, blijkt dat ze haar hormoonmedicatie al een tijdje niet meer neemt omdat ze niet begreep wat het was…..na overleg met onze psychiater raden we haar aan om deze toch terug in te nemen, na een paar dagen voelt ze zich beter, We gaan mee op consultatie naar de psychiater omdat ze daar anders niet geraakt. We evalueren mee het effect van de medicatie We gebruiken een schriftje om te overleggen met de gezinshelpster We overleggen samen met het home waar de dochter verblijft

60 2.4. Samenwerking met andere (zorg)voorzieningen/partners
Op niveau van voorzieningen/partners: Huisartsen; Psychiaters; Thuisverpleegkundigen (o.a. voor het toedienen van medicatie); Woonbegeleiding CAW; OCMW’s (voor OCMW Antwerpen, specifiek het team van De Wilg); Trajectbegeleiding GTB/VDAB; SHM: zowel 15 wooneenheden buiten sociaal stelsel als afspraken versnelde doorstroom binnen sociaal stelsel; Verslavingszorg; Bed-op-Recept met verschillende residentiële voorzieningen;

61 2.4. Samenwerking met andere (zorg)voorzieningen/partners
Op cliëntniveau: Elektronisch Patiënten Dossier (cfr. CGG’s, opbouw vanuit agenda) Wachten op vervanging van E-zorgplan SEL Amberes (vanaf 2016) Deelnemen aan het wetenschappelijk onderzoek verbonden aan deze zorgvernieuwing

62 3. stand van zaken eind mei 2015
Aanmeldingen Er zijn sinds de start op 2 mei cliënten aangemeld bij MTA overname actieve cliënten van PZT bij de start van MTA: 96 in 2013: 246 in 2014: 228 in 2015: 40 Momenteel aanmeldingsstop behalve voor versnelde doorstroom SHM Begeleidingen Momenteel zijn er 313 cliënten in begeleiding bij MTA Bij SSeGA zijn permanent ongeveer 55 cliënten in begeleiding


Download ppt "Dinsdag 8 juni ’15 Kernteamvergadering PZ Bethanië"

Verwante presentaties


Ads door Google