De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs versie 8 mei 2014. Passend onderwijs Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma. Geen thuiszitters. Scholen, besturen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs versie 8 mei 2014. Passend onderwijs Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma. Geen thuiszitters. Scholen, besturen."— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs versie 8 mei 2014

2 Passend onderwijs Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma. Geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk te bieden voor iedere leerling. Beheersing budget. 1. Waarom passend onderwijs?

3 Passend onderwijs 2. We zijn niet gisteren uit een ei gekropen… Je bent al jaren bezig met: gedifferentieerd onderwijs je eigen zorgstructuur vroeg te signaleren en te herkennen kinderen met een rugzakje (arrangement) interne begeleiding ZBO et cetera

4 Passend onderwijs 3. Misverstanden over passend onderwijs Het aantal ‘zorgleerlingen’ in de klas zal ineens toenemen. Het speciaal onderwijs verdwijnt grotendeels. De meerderheid van de scholen is niet klaar voor passend onderwijs. Passend onderwijs gaat over de problemen van leerlingen. Een school is verplicht om alle leerlingen die worden aangemeld te plaatsen.

5 Passend onderwijs Passend onderwijs biedt meer ruimte om de vraaggerichte ondersteuning vorm te geven: Handelingsgericht en uitgaan van wat een leerling nodig heeft voor een optimale schoolloopbaan, in plaats van een indicatie op basis van wat een leerling niet kan. Samenwerken en uitwisselen van expertise met speciaal (basis)onderwijs in plaats van verplichte afname ambulante begeleiding. 4. Maatwerk

6 Passend onderwijs Basisondersteuning: – geheel van preventieve en licht curatieve interventies – werken volgens cyclus HGW Extra ondersteuning: -ondersteuningsvraag overstijgt de basisondersteuning -verwijzing is niet aan de orde -krijgt vorm in een arrangement -middelen gebundeld in Toewijzingsfonds Uitvoering van een arrangement kan zich richten op: -onderwijsbehoeften van de leerling -ondersteuningsbehoeften van de leerkracht -of beide 5. Maatwerk

7 Passend onderwijs 6. Ondersteuning in beeld

8 Passend onderwijs 7. Voorbeelden Voorbeelden van ondersteuning die onder basisondersteuning vallen: – lesgeven aan leerlingen met een lagere of juist hogere intelligentie dan gemiddeld, – ondersteuning van leerlingen met dyslexie of dyscalculie Maar binnen de basisondersteuning vallen ook afspraken over: – veiligheid op school – medische handelingen in de klas – samenwerking met gemeenten en jeugdzorg

9 Passend onderwijs 8. Ondersteuningsteam ouder leerkracht OKA bovenschoolse onderwijsexpertise IB’er/directeur Lichte interventies Jeugdhulpverlening jeugdhulparrangement Aanvraag onderwijsarrangement met OPP/groeidocument - ondersteuning van de leerling - ondersteuning van de leraar Middelen of expertise in de school halen

10 Passend onderwijs 1.Signalering door de leerkracht en signaal delen met ouders 2.In gesprek met de intern begeleider en ouders 3.Opschalen 4a.Arrangeren binnen de basisondersteuning, of 4b.Arrangement extra ondersteuning 5. Toekenning arrangement extra ondersteuning 6.Aanbieder(s) kiezen 7.Evaluatie van de extra ondersteuning (met ouders) 9. In zeven stappen naar extra ondersteuning

11 Passend onderwijs Eigenaarschap Goed signaleren wordt nog belangrijker: wat is de onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van een leerling? (Meer) investeren in opbrengstgericht werken en kunnen omgaan met verschillen in de klas (Door)ontwikkeling handelingsgericht werken/1-zorgroute Educatief partnerschap 10. Leerkracht centraal: kern van passend onderwijs

12 Passend onderwijs Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld, waarin zij de ondersteuning die een school kan bieden en de ambities beschrijven. De scholen leggen het profiel voor advies voor aan de medezeggenschapsraad. Op basis van alle profielen kan binnen het deelverband Zuidoost en/of wijken worden bekeken of er voor alle leerlingen plek is (‘dekkend aanbod’). 11. Schoolondersteuningsprofiel

13 Passend onderwijs Voor elke leerling die extra ondersteuning krijgt, moet de school een ontwikkelingsperspectief opstellen. In het ontwikkelingsperspectief wordt beschreven wat het uitstroomprofiel van de leerling is. In het regulier onderwijs beschrijft de school ook welke ondersteuning de leerling daarbij krijgt. De school moet hierover met de ouders overleg voeren, in verband met benodigde toestemming. 12. Ontwikkelingsperspectiefplan

14 Passend onderwijs

15 1.Zorgplicht: school zoekt een passende plek 2.Samenwerkingsverbanden passend onderwijs 3.Veranderingen in bekostiging 13. Kern van passend onderwijs in de wetgeving

16 Passend onderwijs Ouders melden hun kind (schriftelijk) aan bij de school van hun voorkeur. Ouders geven het aan als hun kind extra ondersteuning nodig heeft. De school kijkt welke ondersteuning het kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de school zijn. Als de school de leerling geen passend onderwijs kan bieden, moet de school in overleg met de ouders een andere school vinden die de leerling kan toelaten. 14. Dit zegt de wet over aanmelding en toelating (1):

17 Passend onderwijs De school heeft 6 weken om een passend onderwijsaanbod te doen. Deze termijn kan met 4 weken worden verlengd. Dat laat onverlet dat het kind tijdelijk wordt geplaatst. Als er na 10 weken onverhoopt nog geen beslissing is genomen over de toelating, heeft de leerling recht op een continuering van de plaatsing op de school van aanmelding, in afwachting van besluitvorming. Het samenwerkingsverband (in Zuidoost de onderwijsadviseur) beslist over de toelaatbaarheid tot het so/sbo en wint daarover advies bij deskundigen in. Als ouders het niet eens zijn met het aanbod, kunnen zij naar een geschillencommissie passend onderwijs stappen. 15. Dit zegt de wet over aanmelding en toelating (2):

18 Passend onderwijs Ouders van een kind met ondersteuningsbehoefte horen binnen 6 weken na aanmelding (of in uitzonderlijke gevallen maximaal 10 weken) of hun kind geplaatst kan worden op de school van hun keuze. Lukt dat niet, dan biedt de school na overleg met ouders een andere passende onderwijsplek. Ouders hoeven dus niet meer zelf op zoek. Ouders hoeven geen indicatie meer aan te vragen voor een rugzak of voor speciaal onderwijs. De school van de leerling vraagt een arrangement aan bij het Toewijzingsfonds en/of benadert bij verwijzing de onderwijsadviseur. De school bespreekt het ontwikkelingsperspectief en de ondersteuningsbehoefte van het kind met de ouders. Er wordt één plan gemaakt voor onderwijs en ondersteuning. 16. Wat verandert er voor ouders?

19 Passend onderwijs Samenwerken

20 Passend onderwijs Scholen voor regulier en speciaal (basis)onderwijs (cluster 3 en 4) vormen Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen. Doel is dat voor alle leerlingen een passend onderwijsprogramma wordt geboden (geen thuiszitters). Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen heeft afspraken vastgelegd in het ondersteuningsplan 2014-2016 over o.a.: * de basisondersteuning die alle scholen kunnen bieden * de organisatie van extra ondersteuning * de verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs * de terugplaatsing na de plaatsing in het s(b)o * de verdeling van geld * de resultaten die het samenwerkingsverband wil halen 17. Samenwerken

21 Passend onderwijs Instellingen cluster 1 en cluster 2 (voor leerlingen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking) hebben een landelijk dekkend onderwijsaanbod. Daar verandert niets. De samenwerkingsverbanden maken afspraken met de instellingen voor de begeleiding van deze leerlingen in het reguliere onderwijs. Instellingen zorgen voor transparante procedures en criteria voor plaatsing en begeleiding op een reguliere school. 18. Samenwerken

22 Passend onderwijs www.youtube.com/watch?v=mfy7haRUoQo 19. Passend onderwijs in Zuidoost

23 Passend onderwijs De 12 ambities van Samenwerkingsverband Amsterdam- Diemen voor de komende 2 jaar, vertaald naar Zuidoost: 1.Basisondersteuning versterken 2.Nieuw kader voor schoolondersteuningsprofiel 3.Arrangementen in en rondom de school: extra ondersteuning en Toewijzingsfonds 4.S(B)O-percentage niet hoger dan huidig niveau 5.Thuiszitters terugbrengen naar nul 6.Professionalisering medewerkers 20. Samenwerken in Zuidoost (1)

24 Passend onderwijs De 12 ambities van Samenwerkingsverband Amsterdam- Diemen voor de komende 2 jaar, vertaald naar Zuidoost: 7.Tijdelijke plaatsing en terugplaatsen optimaliseren 8.Realiseren externe ondersteuningsstructuur 9.Specifieke arrangementen voor meer- en hoogbegaafden 10.Adequate overdracht PO – VO 11.Passende taak en functies huidige professionals 12.Samenwerking onderwijs en jeugdhulp 21. Samenwerken in Zuidoost (2)

25 Passend onderwijs Wijkoverleg Tussen alle scholen in de wijk, onder (wisselend) voorzitterschap van een van de schooldirecteuren Op de agenda: – Vastleggen onderlinge afspraken – Operationele zaken die de scholen in deze wijk (kunnen) raken 22. Wijkgericht werken in Zuidoost

26 Passend onderwijs Tot slot

27 Passend onderwijs 23. Noodprocedure Volgt zodra de noodprocedure is bekrachtigd in het bestuurlijk overleg.

28 Passend onderwijs Ben jij/zijn wij klaar voor passend onderwijs? Wat heb jij/wat hebben wij nog nodig? 24. Waar moeten we het in ons team nog over hebben?

29 Passend onderwijs Achtergrond www.passendonderwijszuidoost.nl en: www.passendonderwijs.nlwww.passendonderwijs.nl www.steunpuntpassendonderwijs.nlwww.steunpuntpassendonderwijs.nl www.poraad.nl/content/passend-onderwijswww.poraad.nl/content/passend-onderwijs www.steunpuntpassendonderwijs.nl/links/www.steunpuntpassendonderwijs.nl/links/ 25. Meer informatie?


Download ppt "Passend onderwijs versie 8 mei 2014. Passend onderwijs Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma. Geen thuiszitters. Scholen, besturen."

Verwante presentaties


Ads door Google