De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen. Arbeidsrecht - Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen 2 Toepassingsgebied Bedoeling van de feestdagenwet – Verbieden van tewerkstelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen. Arbeidsrecht - Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen 2 Toepassingsgebied Bedoeling van de feestdagenwet – Verbieden van tewerkstelling."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen

2 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen 2 Toepassingsgebied Bedoeling van de feestdagenwet – Verbieden van tewerkstelling op bepaalde feestdagen voor iedereen die in dienstverband arbeid verricht – Waarborgen van een loon voor die dagen Zeer ruim toepassingsgebied Wet blijft ook van toepassing (onder de in de wet bepaalde voorwaarden) als de arbeidsprestaties reeds beëindigd werden Wet is niet van toepassing op de overheid – Heeft een voordeligere eigen regeling

3 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen 3 Bepaling van de betaalde feestdagen Aantal feestdagen voor voltijdse werknemers – 10 betaalde feestdagen 1 januari (Nieuwjaar)Paasmaandag 1 meiHemelvaartsdag Pinkstermaandag21 juli 15 augustus1 november 11 november25 december (Kerstmis)

4 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen 4 Bepaling van de betaalde feestdagen Aantal feestdagen voor deeltijdse werknemers Deeltijdse werknemers met een vast uurrooster – Enkel recht op loon voor feestdagen die vallen op normale activiteitsdagen – Loon = loon volgens voorziene uurrooster Deeltijdse werknemers met variabel uurrooster – Recht op loon voor feestdagen die samenvallen met normale activiteitsdagen – Ook recht op een gemiddeld loon voor feestdagen die daar niet mee samenvallen

5 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen 5 Vervangingsdagen Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag, moet hij door een gewone activiteitsdag worden vervangen – Vervangingsdag krijgt dan karakter van feestdag Indien de vervangingsdag valt op de inactiviteitsdag van een deeltijds werknemer met een vast uurrooster: geen recht op feestdag en loon

6 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen 6 Vervangingsprocedure Binnen paritair orgaan – Vóór 1 oktober vorig kalenderjaar – Cao moet algemeen verbindend worden verklaard Op ondernemingsvlak – In O.R. vóór 15 december – Met S.D. vóór 15 december – Individueel akkoord vóór 15 december Ambtshalve indien géén akkoord: – Eerste werkdag volgend op de feestdag

7 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen 7 Bekendmaking van de feestdagen Vermelding van de data van de feestdagen in het arbeidsreglement Elk jaar moet vóór 15 december een bericht aangeplakt worden met de bepaalde vervangingsdagen en de regels inzake inhaalrust – Een kopie van dit bericht moet ook aan het arbeidsreglement worden gehecht

8 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen 8 Tewerkstelling op feestdagen Verbod op tewerkstelling tijdens feestdagen – Verboden is: het ter beschikking staan van de werkgever, dus ook wachtdiensten, permanentiediensten enz. – Verloren uren mogen ook niet ingehaald worden – Arbeidsinspectie moet op de hoogte worden gesteld Binnen de acht dagen na de feestdag waarop toch werd gewerkt En in ieder geval vóór de dag van de inhaalrust

9 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen 9 Tewerkstelling op feestdagen Toegelaten tewerkstelling op feestdagen – In die gevallen waar zondagsarbeid toegelaten wordt – Jeugdige werknemers mogen op een feestdag slechts uitzonderlijk worden tewerkgesteld Voorgekomen of dreigend ongeval Dringende arbeid aan machines of materieel Een onverwachte noodzaak, en de arbeid kan niet tijdens de week worden verricht Inspectiediensten moeten door de werkgever binnen de 3 werkdagen worden ingelicht – Bij KB kunnen andere afwijkingen toegelaten worden

10 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen 10 Inhaalrust Duur van de inhaalrust 1 volle dag indien 4 uren of meer gewerkt 1 halve dag indien geen 4 uren gewerkt Gewerkte uren voor deeltijdse werknemers Tijdstip van de inhaalrust Binnen de 6 weken tenzij andersluidend KB Vóór of na 13 uur bij halve dagen (max. 5 uur arbeid) Cumulatieverbod met andere inhaalrust

11 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen 11 Het loon voor feestdagen Recht op loon Loon voor arbeidsprestaties op een feestdag – Minstens normale loon – Toeslag bij overuren: 100% Bepaling van het normale loon – Algemeen Loon omvat alle bedragen in geld en de andere voordelen die eventueel aan de werknemers worden toegekend

12 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen 12 Het loon voor feestdagen – Bijzondere berekeningen Uurloon – Aantal uren dat op de feestdag normaal gewerkt zou worden Prestatieloon – Gemiddelde van de 2 weken voorafgaande aan de feestdag » Loon van die twee weken delen door 10 of 12 (5- of 6- dagenweek) Deeltijdse arbeid – Aantal uren dat op de feestdag normaal gewerkt zou worden – Indien variabele uurroosters: gemiddeld loon over de 4 weken voorafgaande aan de feestdag » Loon van die 4 weken delen door het aantal dagen dat er in die vier weken in de onderneming werd gewerkt

13 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen 13 Het loon voor feestdagen Betaling per stuk of per taak – Dezelfde berekening als bij variabele deeltijdse arbeid – Bij huisarbeid wordt als werkdag beschouwd: elke dag waarop men werkelijk werkte, met uitzondering van: » Dagen onvrijwillige werkloosheid en dagen arbeidsongeschiktheid waarvoor men uitkeringen genoten heeft » Carenzdagen ZIV gevolgd door arbeidsongeschiktheid Betaling met fooien of aandeel in de winst – Forfaitair dagloon waarop SZ-bijdragen worden berekend Betaling tegen een forfaitair loon – Het overeengekomen loon wordt ook voor de feestdag betaald Gehele of gedeeltelijke betaling met commissielonen – Voor het gedeelte commissie wordt een gemiddeld commissieloon berekend op basis van het daggemiddelde van het vorige kalenderjaar

14 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen 14 Uitsluiting van het recht op loon voor feestdagen Algemeen beginsel – Werknemer verliest het recht op feestdagenloon bij ongewettigde afwezigheid op de gewone activiteitsdag die de feestdag voorafgaat of volgt Gerechtvaardigde afwezigheid – Limitatieve lijst van gerechtvaardigde afwezigheden Kennisgeving van de afwezigheid – Verwittigingsplicht voor de werknemer Uiterlijk de dag voor de afwezigheid indien mogelijk In de andere gevallen zo snel als mogelijk en ten laatste op de dag van terugkeer in de onderneming

15 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen 15 Betaalplichtige van het loon voor de feestdag De werkgever die de werknemer op dat ogenblik in dienst heeft Indien meerdere werkgevers op de feestdag: betaling in verhouding tot de arbeid die voor die werkgevers verricht werd Indien vergoeding voor arbeidsongevallen of beroepsziekte op de feestdag: saldo moet betaald worden door de werkgever KB of algemeen verbindend verklaarde cao kan de betaalplicht van de werkgever aan een andere betaalplichtige toewijzen

16 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen 16 Behoud van het recht op loon Tijdens de volgende gevallen van schorsing: – Jaarlijkse vakantie – Militaire wederoproepingen – In de periode van 30 dagen volgend op de aanvang van volgende schorsingsgevallen Ziekte of ongeval Arbeidsongeval of beroepsziekte Moederschapsrust Staking of lock-out

17 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen 17 Behoud van het recht op loon – In de periode van 14 dagen volgend op de aanvang van: Andere schorsingen uit de WAO – Loopbaanonderbreking of -vermindering (cao nr. 77bis – nr. 103) wordt niet opgesomd in de WAO! Of wegens overmacht – Bij tijdelijke werkloosheid Onder bepaalde voorwaarden kan de werkgever vrijgesteld worden van de betaling van SZ-bijdragen Bij het einde van de arbeidsovereenkomst – Algemene regeling Werkgever moet de feestdagen betalen die vallen binnen de dertig dagen na het stopzetten van de arbeidsprestaties

18 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen 18 Behoud van het recht op loon – Uitzonderingen Als de tewerkstelling minder dan 15 dagen duurde – Geen feestdag te betalen Als de tewerkstelling minstens 15 dagen maar minder dan één maand duurde – Slechts één feestdag te betalen voor zover die valt binnen de 14 dagen na het einde van de overeenkomst Als de werknemer zelf de overeenkomst beëindigde zonder dringende reden Als de werkgever de overeenkomst beëindigde omwille van dringende reden Als de werknemer ondertussen een nieuwe werkgever heeft


Download ppt "Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen. Arbeidsrecht - Hoofdstuk 8 Betaalde feestdagen 2 Toepassingsgebied Bedoeling van de feestdagenwet – Verbieden van tewerkstelling."

Verwante presentaties


Ads door Google