De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitaal Opkopers Register (DOR)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitaal Opkopers Register (DOR)"— Transcript van de presentatie:

1 Digitaal Opkopers Register (DOR)

2 Inhoud presentatie Inleiding Uitleg Digitaal Opkopers Register
Bevoegdheden politie Controles Resultaten tot nu toe Afsluiting en vragen Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

3 Helingbestrijding App beschikbaar via Stop heling om serienummers te checken Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

4 Aanpak heling Zonder helers geen stelers
Inleiding DOR: vooral Tegenhouden, frustreren van de Afzetmarkt: Opkopers / illegale handelaren / handelaren via handelssites zoals Marktplaats -> Internetrecherche Sieraden / geld / tv, audio en videoapparatuur, camera’s / computers en laptops / mobiele telefoons High Impact crimes zijn misdrijven die veel sporen nalaten bij het slachtoffer. Dagelijks houden veel collega’s uit diverse processen binnen de politieorganisatie zich bezig met het bestrijden van deze vorm van criminaliteit. Hierbij richten we ons met name op de aanhouding van de mogelijke verdachten. We bezoeken wekelijks hitklanten, we geven voorlichting aan ondernemers en bewoners en we rijden tijdens de donkere dagen iedere dag langs winkels, woningen en ondernemingen. Maar, hebben we nu een sluitende aanpak? NEE! Met het DOR WEL! Een dief steelt en verkoopt gestolen goederen om er geld aan te verdienen. In de praktijk blijkt dat de dief zijn goederen zo snel mogelijk van de hand wil doen. Vaak heeft de dief vaste adressen waar hij zijn spullen slijt. Tot nu toe kon dit makkelijk omdat er nauwelijks toezicht op was. Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

5 Doel Helingbestrijding
Afzetmarkt helers verkleinen Terugdringen woninginbraak, straatroof, overval, zakkenrollen, fiets- en metaaldiefstal Opsporen van criminelen Gestolen goed teruggeven aan aangevers Iedere opkoper weer controleren Ook ‘particulieren’: handelssites (Marktplaats) Facebookgroepen, vanuit de schuur Niet(s) zonder uw medewerking! Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

6 ‘OPKOPER’ Administratieplicht
De handelaren bedoeld in art 437, 1e lid zijn: opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, platina, goud, zilver, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto’s, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en video apparatuur en apparatuur voor automatische registratie. Wie is opkoper? Opkopers en handelaars in uitoefening van beroep of bedrijf: In gebruikte en ongeregelde* goederen. Metalen (mede verstaan: legeringen en metalloiden), Edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen. Auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen. Foto- film- radio- audio- en videoapparatuur. Apparatuur voor automatische registratie. * Ongeregelde goederen: goederen die wegens hun aard of uitvoering, hun herkomst of de staat waarin zij verkeren, niet tot de algemeen gangbare goederen kunnen worden gerekend (art. 437 lid 4 SR). Bron: Uitvoeringsbesluit ex. 437 lid 1 SR. Opkoper / handelaar is ook: Persoon die van opkopen een beroep of een gewoonte maakt. Hieronder begrepen alle handelingen, hoe ook genaamd, waarmede kennelijk hetzelfde wordt beoogd (art. 90bis SR). Voorbeeld: Onofficiele opkoper, economisch actief, winstoogmerk. Zelfstandig of georganiseerd deelnemen aan economisch verkeer. Reclame maken. OOK: internetverkoop / Marktplaats. Al deze personen zijn registerplichtig! Pandjeshuizen G = goudsmid R = rijwielhandelaar U = uitdrager T = tagrijn H = horlogemaker O = opkoper K = kopersmid Administratieplicht Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

7 Inkoopregister art 437 Wetboek van Strafrecht (SR)
Verplichtingen handelaar: Registratie van alle goederen (verworven dan wel voorhanden) Noteren identiteitsgegevens van de verkoper Inzage administratie geven Goederen fysiek laten bekijken Door politie aangegeven gestolen goed niet in zaak hebben, bij aanbieden melden aan politie Gevolg geven aan opdracht tot inbewaring nemen (14 dgn) Waarheid verschaffen over goederen Personeelslid is ook strafbaar (naast verantwoordelijke) Ontzetting uit beroep of bedrijf Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

8 Verkoopregister Niet kopen van: minderjarige iemand uit inrichting
Verkoopregister in Algemene Politie Verordening (APV): Administratieplicht hetzelfde als Inkoopregister Bewaartermijn 5 dagen Geen wijzigingen aanbrengen ivm herkenbaarheid goed Artikel 437ter Administratieplicht Verkoopregister. 1. De handelaar aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, die een verordening door de raad van een gemeente ter bestrijding van heling uitgevaardigd en afgekondigd, overtreedt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie. 2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die van opkopen een beroep of gewoonte maakt, zonder daarvan te voren de burgemeester of een door die burgemeester aangewezen ambtenaar schriftelijk in kennis te hebben gesteld. APV 2.67 De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt op andere wijze overdraagt , in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register en daarin vermeldt hij onverwijld: Het volgnummer van de aantekening m.b.t. het goed; De datum van verkoop of overdracht van het goed; Een omschrijving van het goed, daaronder begrepen, voor zover als mogelijk, soort, merk en nummer van het goed De verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed; De naam en adres van degene die het goed heeft gekregen. Art Het is de handelaar of een voor hem handelend persoon verboden enig door opkopen verkregen goed gedurende de eerste 3 dgn dat het onder zijn berusting is, over te dragen of daarin enige wijziging aan te brengen tenzij deze wijziging van geen invloed is op de herkenbaarheid van het goed Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

9 Hoe werkt het DOR? Automatische koppeling DOR met StopHeling en aangiftesysteem politie Match gestolen goed automatisch g d naar politie Politie gaat naar de opkoper, neemt goed inbeslag of stelt bewaarder aan, doet onderzoek, houdt verkoper aan DOR totaal nu 160 gemeenten en 1550 opkopers in OOST-NL 550 opkopers Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

10 Voordelen DOR opkoper Account in beveiligde webomgeving
In- en verkoopadministratie / boekhouding Koppeling met eigen administratieprogramma Eenvoudige invoer Zoekfunctie Mogelijkheid foto’s toevoegen Nog meer te goeder trouw! Minder fysieke politiecontrole ter plaatse Kaf van koren scheiden Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

11 Voordelen DOR politie Opkoper vult (leesbaar) online register in
Na invoer direct geautomatiseerde controle Tot 5 weken toetsing nieuwe invoer/aangifte Bij match direct mail naar politie Online rechercheren in registers Veel informatie over criminelen Landelijke Opsporingsmodule Voorraadcontroles digitaal ondersteund Veel meer opgeloste zaken! De opkoper kan online register vullen en bewerken. De handelaar doet het werk Na invoer directe geautomatiseerde controle van het ingevoerde product. Bij match direct per mail bericht naar politie. Binnen één minuut is mail binnen bij I&I en Taakaccenthouder In de mail wordt direct relatie met aangifte gelegd. Indien géén match tot 35 dagen opnieuw toetsing. Iedere dag na update database Stopheling opnieuw getoetst. In het papieren register was dat niet te doen. Het opkopers register is online te raadplegen voor met controle belaste ambtenaren. Ook voor I&I Voorraad/magazijn controles worden ondersteund. Eenvoudige digitale controle op aanwezige goederen mbv tablet Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

12 Rol opkoper 348751 Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

13 Rol opkoper Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

14 Rol opkoper Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

15 Invoerscherm DOR Voorbeeld invoerpagina opkoper. Deventer 10-3
Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

16 Overzicht opkoper Deventer 10-3
Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

17 Kamer van Koophandel Wanneer opkoper?
Criteria Belastingdienst BTWplichtige Opkoper moet ingeschreven staan bij KvK volgens: Art. 47 Handelsregisterwet ivm art 1 Wet Economische Delicten Hechtenis max. 6 mnd, taakstraf of geldboete max € ,- Bijkomende straf mogelijk: Ontzetting uit beroep (min. 6 mnd tot max. 6 jr) (gedeeltelijke) Stillegging onderneming voor max. 1 jr 2. Ook als geen sprake is van een ondernemer in de zin van de omzetbelasting, kan sprake zijn van een onderneming. Er is doorgaans sprake van een onderneming als de ondernemer 15 uur per week of meer in de onderneming werkzaam is. 3. Als er minder dan 15 uur per week wordt gewerkt, kan sprake zijn van een onderneming. Hierbij kan worden gedacht aan ondernemingen die naar hun aard niet steeds 15 uur per week vergen. Deze ‘restantgevallen’ kunnen worden getoetst aan de hand van een aantal ‘best practice’ criteria zoals het ontbreken van een gezagsverhouding; een zekere inbreng of investering; een oogmerk tot het behalen van materieel voordeel en het naar buiten handelen onder een bepaalde naam. Toetsingskader wel of geen onderneming in de zin van de Handelsregisterwet 2007 voor overige rechtsvormen Om na te gaan of sprake is van een onderneming worden allereerst de onder het hier onderstaande kopje ‘Toetsingscriteria’ onder A genoemde criteria gehanteerd. Deze criteria worden door de Belastingdienst gehanteerd bij het beoordelen of er sprake is van een ondernemer in de zin van de Wet op de Omzetbelasting (BTW). Als is voldaan aan deze criteria is doorgaans sprake van een onderneming in de zin van de wet, tenzij niet voldaan wordt aan de criteria van het eerste lid van artikel 2 van het Handelsregisterbesluit 2008. Toetsingscriteria A. Criteria omzetbelasting (B.T.W.) – Worden er goederen en/of diensten geleverd? – Wordt er een meer dan symbolische vergoeding voor gevraagd? – Wordt deelgenomen aan het (normale) economische verkeer? – Is er een organisatie van arbeid en kapitaal? – Is er sprake van geregelde deelname aan het economische verkeer (duurzaamheid)? – Is er sprake van meer dan één opdrachtgever/afnemer (zelfstandigheid)? – Bestaat de vrijheid om de werkzaamheden naar eigen inzicht te verrichten? B. Voldoende omvang 1°. Bij het beoordelen of er voldoende omvang is, als bedoeld in het tweede lid van artikel 2 van het Handelsregisterbesluit 2008, kan onder meer worden gekeken naar de omzet die jaarlijks wordt verwacht of is behaald. Die omzet moet dan wel worden beoordeeld in relatie tot de aard van de onderneming in kwestie; harde bedragen kunnen daardoor niet worden genoemd. Een jaaromzet van (als voorbeeld) € kan bij iemand die start met de verkoop van zelfgemaakte producten indiceren tot serieus ondernemerschap terwijl eenzelfde omzet bij iemand die handelt in tweedehands auto’s te laag is als indicator van voldoende omvang. Wet van 22 juni 1950, houdende vaststelling van regelen voor de opsporing, de vervolging en de berechting van economische delicten  Artikel 1 Economische delicten zijn: 4°. overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens: de Handelsregisterwet 2007, de artikelen 27 en 47; (art. 47 Hrw: het is verboden te handelen in strijd dan wel niet te voldoen aan de opgaveplicht van artikel 5 van de Hrw ) Artikel 2 4. De economische delicten, bedoeld in artikel 1, onder 4°, en artikel 1a, onder 3°, zijn overtredingen Artikel 6 1. Hij, die een economisch delict begaat, wordt gestraft: 4°. in geval van een andere overtreding, met hechtenis van ten hoogste zes maanden, taakstraf of geldboete van de vierde categorie. 2. Bovendien kunnen de bijkomende straffen, vermeld in artikel 7, en de maatregelen, vermeld in artikel 8, worden opgelegd, onverminderd de oplegging, in de daarvoor in aanmerking komende gevallen, van de maatregelen, elders in wettelijke bepalingen voorzien. Artikel 7 De bijkomende straffen zijn: a. ontzetting van de rechten, genoemd in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2°, 4° en 5° van het Wetboek van Strafrecht, voor een tijd, de duur der vrijheidsstraf ten minste zes maanden en ten hoogste zes jaren te boven gaande, of, in geval van veroordeling tot geldboete als enige hoofdstraf, voor een tijd van ten minste zes maanden en ten hoogste zes jaren; b. [vervallen;] c. gehele of gedeeltelijke stillegging van de onderneming van de veroordeelde, waarin het economische delict is begaan, voor een tijd van ten hoogste een jaar; Titel III. Van de opsporing Artikel 17 1. Met de opsporing van economische delicten zijn belast: 1°. de bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren; o.a. O.M., Politie, ECD etc. 2°. de door Onze Minister van Justitie, in overeenstemming met Onze andere Ministers, wie het aangaat, aangewezen ambtenaren; Artikel 23 WvSR: geldboete van de 4e categorie is: maximaal ,- euro Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

18 Bevoegdheden politie Vrije toegang tot alle plaatsen, bij een handelaar in gebruik Voor inbeslagneming elke plaats betreden Doorzoeken door (Hulp-)Officier van Justitie Staande houden Aanhouden voor schuld- of opzetheling Verantwoordelijk: Eigenaar (verantwoordelijke van rechtspersoon). Verkoper wordt gehoord als (mede-)verdachte of getuige. Werknemer als hij in strijd met opdracht heeft gehandeld. Aktie: altijd mutatie in politiesysteem, (bestuurlijk) Waarschuwen, bekeuring uitschrijven of proces-verbaal opmaken. Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

19 Bescherming! Veilig inkopen Wanneer de ‘omstandigheden’ vertrouwd zijn
Inkoopprijs is comform de marktwaarde Niet kopen van een zichtbaar verslaafd persoon Niet kopen bij vermoeden ‘geen zuivere koffie’ Vooraf controleren in StopHeling.nl of een goed gestolen is Houden aan alle wettelijke verplichtingen als opkoper Bij twijfel niet kopen Bescherming! Wanneer de bezitter gelet op de omstandigheden meende dat hij eigenaar werd. Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

20 Gestolen goed? Verhaal halen: En dan?
Eigenaar mag het binnen 3 jaar opeisen Zonder kosten Huidige bezitter verhaalt op vorige bezitter Consumentenkoop Verhaal halen: Huidige bezitter is verplicht de gegevens van de vorige bezitter te geven Een eigenaar heeft het recht zijn zaak op te eisen bij ieder die deze zaak, zonder dat hij daar recht op heeft, onder zich heeft. Bevindt de zaak zich bij een bezitter te goeder trouw: 3 jaar Bevindt een zaak zich bij een bezitter niet te goeder trouw: 20 jr Wegwijsplicht: De verkrijger is verplicht de gegevens te verschaffen om steler terug te vinden Wanneer hij hier niet aan kan of wil voldoen verliest hij de bescherming die BW aan een verkrijger te goeder trouw biedt. De eigenaar kan nu zijn zaak bij de verkrijger opeisen alsof hij met een bezitter niet te goeder trouw te maken heeft. Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

21 Controle opkoper Opkoper wordt fysiek bezocht Ook via mail aangestuurd
Controle voorraad / magazijn / zaak mbv register Eerst een waarschuwing Daarna bekeuring of proces-verbaal Ook mede bestuurlijke dwang door BM mogelijk: dwangsom of (tijdelijke) sluiting Gestolen goed doorgegeven door politie?: verbod op inkoop. Wel informeren politie. Ervaringen uit de praktijk Wanneer ben je nog een goede opkoper? Als je in een jaar tijd van een en dezelfde jongen 75 mobieltjes koopt? Als iemand voor duizenden euro’s nieuwe mobieltjes en tablets aan je verkoopt (verkregen door afsluiten valse telefooncontracten via katvangers)? Als iemand iedere week een partij oud goud of sieraden verkoopt? Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

22 Voorbeeld 1 Straatroof Straatroof Koninginnedag Amsterdam Verkoopster
Opkoper Aangever Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

23 Woninginbraken Deventer 10-3
Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

24 Praktijkzaken Turk en Rus uit DLD verkopen bij 5 juwelierszaken in Almelo en Enschede sieraden (afkomstig juwelierskraak Münster € ,- waarde) Analyse 520 opkopersregisters in OOST-NL in records: 40 verkopers meer dan 10 verkopen, totaal 731 (gemidd. 18 p.p.) 18 vermogensdelicten Jongen verkoopt 75 smartphones, 1 gesignaleerd, histo opgevraagd Man verkoopt voor € ,- aan nieuwe Iphones en Ipads (valse telefooncontracten) Medewerkster Thuiszorg € 7.000,- aan gestolen sieraden Monteur NUON, valse aangifte bedrijfsauto Werknemer, o.a. 12 zonnepanelen van de baas verduisterd Grafornamenten Tilburg, diefstal graven Valse leveringen Wehkamp Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

25 Landelijke Ontwikkelingen
St. SODA stelt helers aansprakelijk en vergoedt opkopers (€ 206,-) Metaalhandel gecontroleerd door Verispect Branche gerelateerde velden (sieraden, metaal etc) Koppelen foto’s aan producten Koppeling/interface met bedrijfsadministraties Duitsland en Benelux Automatische herkenning en classificering (Impala) Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

26 App Stop Heling Deventer 10-3
Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

27 Samenwerking! Politie / gemeenten – opkopers en andere instanties
Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland

28 Tot slot Deventer 10-3 Digitaal Opkopers Register (DOR) - Politie-eenheid Oost-Nederland


Download ppt "Digitaal Opkopers Register (DOR)"

Verwante presentaties


Ads door Google