De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examenvoorlichting - Welkom (i.h.b. de ouders van de instromers)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examenvoorlichting - Welkom (i.h.b. de ouders van de instromers)"— Transcript van de presentatie:

1 Examenvoorlichting - Welkom (i.h.b. de ouders van de instromers) - Voorstellen mentoren, collega’s en mezelf

2 Mededelingen Op roncallimavo.nl - Examenreglement 2015 – 2016
- Programma van Toetsing & Afsluiting (PTA)

3 Het Centraal Schriftelijk Examen

4 Het Examen Eindexamen wettelijk geregeld in de Wet Voortgezet Onderwijs (art. 29) De wijze waarop is door bevoegd gezag (LMC) vastgelegd in het Examenreglement Eindexamen bestaat uit Schoolexamen én Centraal Examen SE gestart in 3e leerjaar Se afgesloten in 4e leerjaar 3e tijdvak is in geval van calamiteiten, niet op school geregeld, in zomervakantie. Keuze voor locatie. College voor Examens Centraal Instituut Toets Ontwikkeling

5 Art.15: Centraal Examen Ministerie van O&W stelt met CvB en CITO
tijdstip en examenstof vast  1e en 2e tijdvak CE is een centrale schriftelijke toets (CSE) beoordeling volgens bindend voorschrift met een verplichte 2e correctie 3e tijdvak is Staatexamencommissie Start 1e tv. 17 mei

6 Art.8: Het schoolexamen Afgenomen volgens opgestelde PTA
Opbouw vanaf het 3e leerjaar (= 1e cijfer 4e leerjaar – art. 14) Leerjaar verdeeld in 3 perioden (3e periode is CE) SE eindigt 8 weken voor CE Periodiek ‘zittenblijven’ is mogelijk Instromers vanuit havo geen 3e-klascijfer in 4e Periode-4 = CSE

7 Het examen per vak Uitsluitend Schoolexamen: Maatschappijleer-1 IT
(CKV en LO/LO2) Schoolexamen en Centraal Examen: Nederlands – Engels de 2/3 sectorvakken en de 2/3 vrije vakken (n.b. Tekenen = CPE + CE) Maatsch.leer en IT tellen mee in uitslagregeling → compensatie BO en CKV afgesloten met vold./goed

8 Richtlijnen CSE

9 Art.4: Absentie Resultaat toets bij absentie Te laat komen Afwezigheid
Gemiste toets is voorl. beoordeling met 1.0

10 Becijfering en Regelingen

11 Beoordeling en herkansing
resultaat weergegeven in een cijfer of beoordeling (O-V-G) recht op 2 herkansingen per SE - periode niet alle onderdelen zijn te herkansen hoogst behaalde cijfer telt

12 Afsluiting schoolexamen
Afgesloten als: aan alle onderdelen van het PTA is voldaan CKV (3e leerjaar) voldoende is bewegingsonderwijs voldoende is sectoropdracht voldoende is maatschappijleer minstens een 5 is Rekentoets minstens een 5 is. CKV + instromers vanuit havo

13 Eindcijfer eindexamen
8 eindcijfers bepalen de uitslag eindcijfer Maatschappijleer = SE-cijfer eindcijfer LO2 = SE-cijfer eindcijfer IT = SE-cijfer + CSPE-cijfer CE-cijfer Tekenen is CPE + CSE Eindcijfer overige vakken is gemiddelde van SE-cijfer en CE-cijfer Evt. extra vak / uitslagregeling

14 Art.10: De Sectoropdracht
vakoverstijgend onderwerp dat past binnen de gekozen sector minstens 20 uur tijdsinvestering beoordeling betreft zowel proces als product, door minstens 2 docenten moet voldoende worden afgesloten Voorbeelden: Adoptie of pleeggezin / Wat is de beste GSM / Hoe start ik een eigen bedrijf Relatie met vervolgopleiding en beroep(Terug naar Examenreglement)

15 Wanneer ben je van ons af?

16 Nieuwe slaagregeling !! De kandidaat is geslaagd, als:
het gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste een 5.5 is en het eindcijfer voor maximaal één vak een 5 is (compensatie mogelijk) Nederlands met minimaal een 5 als eindcijfer Je bent geslaagd voor de rekentoets.

17 Wanneer ben ik geslaagd voor de rekentoets?
Je moet minimaal een 5 halen voor de rekentoets. De rekentoets is verplicht om je diploma te halen. Vanaf telt de toets mee voor de examenuitslag. Scholieren die dan in het eindexamenjaar zitten krijgen in totaal vier kansen voor het afleggen van de rekentoets. Zelf oefenen via got-it. Eventuele dyscalculie melden voor 1 oktober.

18 Compensatieregels maximaal tweemaal een 5 met voor een ander vak minstens één 7 maximaal één 4 met voor een ander vak minstens een 7

19 Herkansing centraal examen
CE - 2e tijdvak recht op herkansing van één examenvak hoogst behaalde cijfer telt Opwaarderen van voldoendes ook mogelijk, denk aan HAVO

20 Gezakt ? maximaal één keer kan het jaar daarop weer examen worden gedaan. Certificaat alleen voor voldoende vakken en niet inwisselbaar

21 Roosters

22 Roosters Rooster Schoolexamens: staat in PTA-boekje Pagina 7

23 Na de Roncalli?

24 Inrichting MBO 2 leerwegen – BBL en BOL 4 opleidingsniveaus
Beroepsbegeleidende Leerweg Beroepsopleidende Leerweg 4 opleidingsniveaus

25 Opleidingsniveaus MBO
Assistent-opleiding Basisberoepsopleiding Vakopleiding Middenkaderopleiding Ongediplomeerd → niveau 1 of 2 Met diploma → niveau 3 of 4

26 Toelatingseisen Emmaus
2 vakken die aansluiten bij profiel gemiddeld 6,8 als eindcijfer (en geen vak lager dan 6.0)

27 C & M V - geschiedenis V - 2e MVT K - aardr.kunde of economie
E & M V - geschiedenis V - economie K1 - wiskunde A of B K2 - 2e MVT, aardr.kunde N & G V - biologie V - scheikunde K1 - wiskunde A of B K2 - aardr.kunde of natuurkunde N & T V - wiskunde B V - natuurkunde V - scheikunde K - biologie Cultuur & maatschappij / economie & maatschappij / natuur & gezondheid / natuur & techniek Geschiedenis en scheikunde niet-verplicht als examenvak (SK wel aan te raden)

28 Studiekeuze…. • 28 oktober 2015: AOB opleidingenmarkt (verplicht 3e)
• 24 november 2015: Info-avond Klas 4 & voorlichting Emmaus. (Na Roncalli) • 8 & 9 januari 2016: Studiebeurs in Ahoy • 16 februari 2016: info-avond sectorkeuze Klas 3

29 www.roncallimavo.nl bron van werkinformatie
links naar decanaat, webmail, Magister, It’s Learning mededelingen over rooster, inhalen, herkansen enz. rubriek Examenzaken

30 Rollen Docent Mentor M. Van der Groef mvdgroeff@roncallimavo.nl
Leerjaarcoördinator M. Van Buuren Examensecretariaat R.Buskens D.Hoogeboezem

31 Afsluiting


Download ppt "Examenvoorlichting - Welkom (i.h.b. de ouders van de instromers)"

Verwante presentaties


Ads door Google