De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm89:1, 8, 9 HC Zondag12: Psalm135:1, 2, 11, 12 1 Johannes2:18 - 3:11 Gezang179b: Gezang68:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm89:1, 8, 9 HC Zondag12: Psalm135:1, 2, 11, 12 1 Johannes2:18 - 3:11 Gezang179b: Gezang68:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm89:1, 8, 9 HC Zondag12: Psalm135:1, 2, 11, 12 1 Johannes2:18 - 3:11 Gezang179b: Gezang68:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. A. van Vugt (te Eindhoven) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. v Vugt (Eindhoven) De catechisaties worden weer opgestart. Op dinsdag 8 september is er een openingsavond die begint om 20.30 uur in de kerk. Met name de ouders van de catechisanten en de catecheten worden hiervoor van harte uitgenodigd. Volgende week hopen we in de middagdienst samen het Heilig Avondmaal te vieren. De collecte is bestemd voor de Diaconie.

4 Agenda 2 September10 00 koffie- en kleurochtend 8 September20 30 openingsavond catechese-seizoen 12 septemberATB-Event 19 30 Lidwina in concert

5 Deze week zijn jarig: 30 augustus:Jesper Gort 31 augustus:zr Francisca de Groot 2 september:zr Ada van Kleef-Hamming 3 september:Lise Branderhorst 4 september:zr Jessie de Boer-Bos 5 september:zr Esther Branderhorst-Potters Thijmen de Kruijff Erin Sollie

6 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm89:1, 8, 9 HC Zondag12: Psalm135:1, 2, 11, 12 1 Johannes2:18 - 3:11 Gezang179b: Gezang68:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

7 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm89:1, 8, 9 HC Zondag12: Psalm135:1, 2, 11, 12 1 Johannes2:18 - 3:11 Gezang179b: Gezang68:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm89:1, 8, 9 HC Zondag12: Psalm135:1, 2, 11, 12 1 Johannes2:18 - 3:11 Gezang179b: Gezang68:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

10 Psalm 89: 1, 8, 9 1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

11 Psalm 89: 1, 8, 9 8 Gij, HERE, die de glans van onze sterkte zijt, geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid. Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen en met geheven hoofd de kroon der ere dragen. Gij Heilge Israels, Gij zelf hebt ons ten leven een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven.

12 Psalm 89: 1, 8, 9 9 Oudtijds hebt Gij, o HEER, uw hoge plan ontvouwd, aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwd; Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven de koninklijke held, uit al het volk verheven, David mijn trouwe knecht, dien Ik heb uitverkoren, dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren.

13 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm89:1, 8, 9 HC Zondag12: Psalm135:1, 2, 11, 12 1 Johannes2:18 - 3:11 Gezang179b: Gezang68:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

14 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm89:1, 8, 9 HC Zondag12: Psalm135:1, 2, 11, 12 1 Johannes2:18 - 3:11 Gezang179b: Gezang68:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

15 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm89:1, 8, 9 HC Zondag12: Psalm135:1, 2, 11, 12 1 Johannes2:18 - 3:11 Gezang179b: Gezang68:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

16 Psalm 135: 1, 2, 11, 12 1 Looft de HERE, prijst zijn naam, knechten van de hoge God, u die tot zijn dienst bekwaam, alles doet naar zijn gebod en uw ambt bekleedt met eer in het huis van onze HEER.

17 Psalm 135: 1, 2, 11, 12 2 Looft Gods goedheid in uw zang. Lieflijk klinkt zijn naam alom. Jakob immers is reeds lang zijn bijzonder eigendom. Hij verkoos Zich Israel naar zijn eigen hoog bestel.

18 Psalm 135: 1, 2, 11, 12 11 Israel, loof God, de HEER. Prijs, Aarons huis, uw God. Huis van Levi, geef Hem eer; U die leeft naar zijn gebod, Looft Hem om zijn majesteit, Prijst de HEER in eeuwigheid.

19 Psalm 135: 1, 2, 11, 12 12 Sion, zing met blijde stem voor uw HEER, die eeuwig leeft. Loof Hem, die Jeruzalem door zijn woning luister geeft. Halleluja. Wees verblijd, prijs de HEER in eeuwigheid.

20 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm89:1, 8, 9 HC Zondag12: Psalm135:1, 2, 11, 12 1 Johannes2:18 - 3:11 Gezang179b: Gezang68:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

21 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm89:1, 8, 9 HC Zondag12: Psalm135:1, 2, 11, 12 1 Johannes2:18 - 3:11 Gezang179b: Gezang68:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

22 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm89:1, 8, 9 HC Zondag12: Psalm135:1, 2, 11, 12 1 Johannes2:18 - 3:11 Gezang179b: Gezang68:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

23 Gezang 179b, Gz4 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

24 Gezang 179b, Gz4 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene,christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

25 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm89:1, 8, 9 HC Zondag12: Psalm135:1, 2, 11, 12 1 Johannes2:18 - 3:11 Gezang179b: Gezang68:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

26 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm89:1, 8, 9 HC Zondag12: Psalm135:1, 2, 11, 12 1 Johannes2:18 - 3:11 Gezang179b: Gezang68:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

27 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm89:1, 8, 9 HC Zondag12: Psalm135:1, 2, 11, 12 1 Johannes2:18 - 3:11 Gezang179b: Gezang68:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

28 Gezang 68, Gz25: 1, 2, 3 1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige.

29 Gezang 68, Gz25: 1, 2, 3 2 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U d’ eerkroon opgedragen. Geheel de aard’ en ’t hemelhof moet van uw eer gewagen.

30 Gezang 68, Gz25: 1, 2, 3 3 U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen.

31 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm89:1, 8, 9 HC Zondag12: Psalm135:1, 2, 11, 12 1 Johannes2:18 - 3:11 Gezang179b: Gezang68:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

32 Gezang 182E 4-stemmig

33 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm89:1, 8, 9 HC Zondag12: Psalm135:1, 2, 11, 12 1 Johannes2:18 - 3:11 Gezang179b: Gezang68:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

34

35 Lidwina kerk Best 9 oktober 2015 Aanvang: 20.00 Kaarten: www.truetickets.nl Sela Dorpskerkentour


Download ppt "Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: Diaconie Psalm89:1, 8, 9 HC Zondag12: Psalm135:1, 2, 11, 12 1 Johannes2:18 - 3:11 Gezang179b: Gezang68:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google