De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding BBC-financieel Nieuw financieel instrumentarium (NFI)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding BBC-financieel Nieuw financieel instrumentarium (NFI)"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding BBC-financieel Nieuw financieel instrumentarium (NFI)
Rekeningstelsels

2 Inleiding Welkom Overzicht vormingen
Wat zien we vandaag: Rekeningstelsel Structuur Onderscheid AMAR – BMAR Onderscheid exploitatie – investeringen Enkele korte topics Structuur rekeningstelsel Principe ijzeren voorraad Onderscheid GG – OMVA Hoe werkt de syllabus? Link economische codes - BMAR Praktische afspraken Vragen staat vrij!

3 Overzicht vormingen

4 Overzicht vormingen Vormingsprogramma
Voorjaar – i.f.v. budgetteren Najaar – i.f.v. boekhouding Twee soorten financiële vorming ifv budgettering “light” : voor beleid en management - in grote groep “full” : voor de financiële medewerkers en één sessie voor projectleiders – kleine(re) groepen, interactief Deelnemers: bepaald in overleg met coördinatoren financiën

5 Programma “full” – i.f.v. budgetteren
Voor alle financiële mdw, betrokken bij budgetteren : Dimensies registratiesleutel (mrt-april) – halve dag Concept budget (mrt-april) – halve dag Rekeningstelsel (april) – 1,5 uur Budgetteren in SAP (mei) – halve dag Budgetteren in SAP (terugkomdagen – juni) Rapportering – full (halve dag) – juni Voor projectleiders : Projecten-full (april-mei) – halve dag (samen met S&C)

6 HERHALING

7 Herhaling: dimensies

8 Herhaling: drie soorten budget
BBC NGB Opmerkingen Exploitatie Gewone dienst Excl. Kapitaalsaflossingen Investeringen Buitengewone dienst Excl. Opname leningen Andere ---- Hoofdzakelijk stromen rond: Leningen Waarborgen > 1 jaar Belang Enerzijds financieel evenwicht (toegekende BEA) Anderzijds kredietbewaking Onderscheid exploitatie – investeringen – andere : zie later

9 Het financieel evenwicht

10 Structuur van een rekeningnummer

11 Structuur: algemeen Basis = minimaal opgelegd

12 Structuur: Gent => 7 karakters
1. Rekeningen die we niet verder detailleren Voorbeeld Wettelijk Opvulnullen Ev. sluitkarakters (enkel bij AMAR)

13 Structuur: Gent => 7 karakters
2. Rekeningen die we verder detailleren Voorbeeld Minimaal: 613/6 overige diensten en diverse leveringen

14 Structuur: Gent => 7 karakters
Rekening kan zowel ontvangst als uitgave zijn Voorbeeld Minimaal 220 : terreinen – gemeenschapsgoederen Gent : terreinen – GG : verkoop terreinen - GG

15 Onderscheid AMAR - BMAR

16 Onderscheid AMAR BMAR Algemeen rekeningstelsel BOEKHOUDING
Vastleggingen Aanrekeningen Typische boekingen algemene boekhouding Meer uitgebreid dan BMAR Afschrijvingen Financiële rekeningen BMAR Budgettair rekeningstelsel ENKEL BUDGETTERING

17 AMAR >< BMAR Voorbeeld Gevolgen
Budgettering gebeurt op hoger niveau Reden: vereenvoudiging wordt niet gebruikt bij besteding

18 Onderscheid exploitatie – investeringen - Andere

19 Algemeen Exploitatiebudget
de transacties voor de exploitatie opgenomen. Dit zijn de kredieten voor de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen Link naar budget Voorbeeld : vorming (cfr budgetteren – full)

20 Algemeen Investeringsbudget
Het investeringsbudget is een financieel plan van de ontvangsten en uitgaven en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Eigenaarschap bij Stad Gent Link naar budget

21 Algemeen Liquiditeitenbudget
Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Het liquiditeitenbudget geeft een overzicht van ALLE ontvangsten en uitgaven, dus niet alleen deze die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen uit het exploitatie- en investeringsbudget. Cfr schema financieel evenwicht

22 Algemeen Enkele voorbeelden: Exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten
Aankopen van grondstoffen, bezoldigingen, werkingssubsidies, financiële kosten van leningen,… Verkopen uit de werking, fiscale ontvangsten, gemeentefonds, financiële opbrengsten,… Investeringsbudget Verwerven van belangen in EVA’s, investeringen in wegen, investeringssubsidies, … Verkopen van belangen in EVA’s, verkoop van een gebouw, ontvangen investeringssubsidies, … Andere Kapitaalsaflossingen van leningen, toegestane lening, … Op te nemen leningen, schenkingen zonder specifiek doel, …

23 Onderscheid Expl - Inv Reeks afspraken Waarom? Wanneer keuze maken?
Illustratie 1 kraantje herstellen = exploitatie Alle kranen van een gebouw = investering Van belang voor gebruik SRM Wanneer keuze maken? Liefst bij opmaak meerjarenplan (budget) Indien niet mogelijk, bij vastlegging Problematiek => is budget juist voorzien?

24 Immaterieel Vast Actief
Software Altijd investeringsbudget Studies Heeft studie betrekking op toekomstige CONCRETE uitgave op investeringsbudget? JA => investeringsbudget NEE => exploitatiebudget

25 Terreinen en gebouwen Aanschaf of verwerving
Altijd investeringsbudget Indien geen aanschaf of verwerving, vermeerdert de waarde van het patrimonium? NEE => exploitatiebudget JA, maar uitgave minder dan euro => exploitatiebudget JA en uitgave meer dan euro => investeringsbudget Grensbedrag euro Te bekijken per infrastructuurkostenplaats

26 Wegen en overige infrastructuur
In overleg met dienst wegen Overige infrastructuur Uitgave groter dan euro => investeringsbudget Uitgave kleiner dan euro => exploitatiebudget

27 Machines en overig investeringsmaterieel
Uitgave groter dan euro => investeringsbudget Uitgave kleiner dan euro => exploitatiebudget

28 Meubilair Bestemd voor nieuw gebouw met nieuw personeel
=> investeringsbudget Alle overige gevallen => exploitatiebudget Principe ‘ijzeren voorraad’ (zie later)

29 Kantooruitrusting Informaticamaterieel Overige kantooruitrusting
Altijd investeringsbudget Overige kantooruitrusting Uitgave groter dan euro => investeringsbudget Heel onwaarschijnlijk! Uitgave kleiner dan euro => exploitatiebudget

30 Rollend materieel en toebehoren
Aanschaf Altijd investeringsbudget Geen aanschaf Altijd exploitatiebudget

31 Erfgoed Wat is erfgoed? Altijd investeringsbudget Onroerend erfgoed
Belfort, kerken, Gravensteen, … Roerend erfgoed Beiaard, orgel, kunstcollectie Altijd investeringsbudget

32 Vaste activa in leasing
Geldt ook voor activa op grond van een ander soortgelijk recht Volgt regels zoals vastgelegd in voorgaande punten

33 Ontvangsten Staat het betrokken actief op de balans?
JA => investeringsbudget NEE => exploitatiebudget Opm: ijzeren voorraad = exploitatie Vermelden dat voor ijzeren voorraad de ontvangst thuishoort op exploitatiebudget (zie syllabus)

34 Oefening Expl Inv Schoonmaak van een gebouw Jaarlijks onderhoud CV
Vervangen van gloeilampen door spaarlampen (8 euro per lamp, 100 lampen per infrastructuurkostenplaats) Aankoop PC, printer, server,… Aankoop fiets Vervangen vork van vorkheftruck Leasing van een server Subsidie voor de aankoop aan aangepast meubilair Subsidie voor de aankoop van een gebouw

35 Enkele korte topics Structuur rekeningstelsel Ijzeren voorraad
Onderscheid gemeenschapsgoederen – overige MVA Hoe werkt de syllabus?

36 Structuur rekeningstelsel

37 Structuur rekeningstelsel

38 Structuur rekeningstelsel

39 Structuur rekeningstelsel

40 Ijzeren voorraad Algemene principe = afzonderlijke waardering van ieder vermogensbestanddeel (incl waarderingsregels) Afwijking = “ijzeren voorraad” (op het actief voor een vast bedrag) Enkel mogelijk voor de rubrieken Meubilair, Kantooruitrusting, Klein materieel en Grond- en hulpstoffen op voorwaarde dat: de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is t.o.v. het balanstotaal; deze activa bestendig hernieuwd worden; de hoeveelheid, waarde en samenstelling niet aanmerkelijk veranderen tijdens het financiële dienstjaar.

41 Ijzeren voorraad Gevolg:
1 vast bedrag in boekhouding voor totale vermogensbestanddeel administratieve vereenvoudiging hernieuwing = exploitatiekosten het vast bedrag eventueel herzien in geval van nieuwe investeringen in dergelijke activa andere dan ikv hernieuwing (bv. uitbreiding); Enkel in ALGEMENE boekhouding geen afschrijvingen de veronderstelling van bestendige hernieuwing

42 Rubriek ‘materieel vast activa’
Gemeenschapsgoederen MVA aangewend voor maatschappelijke dienstverlening Vb. schoolgebouw, tractor groendienst,… Overige materieel vast activa MVA die niet noodzakelijk zijn voor maatschappelijke dienstverlening Vb. leegstaand gebouw dat later verkocht zal worden Limitatieve lijst

43 Hoe werkt de syllabus?

44 Hoe werkt de syllabus? Personeel/vorming/cursusmateriaal/BBC-opleidingen/financieel

45 Link econ codes en BMAR Voorzien op het einde van de syllabus
Voorbeeld

46 Extra Link met de kredietbewaking

47 BMAR - exploitatie BBC => per beleidsdomein
Verschuiven = BW Stad Gent = > afscherming per aanvragende dienst Verschuiving na tussenkomst HR Personeel : 62-rekeningen Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel : Aantal werkingskredieten Telefonie ( ), verzekeringen ( en ), belastingen ( ), elektriciteit ( ), OV ( ), andere energie ( ), water ( ) Kunnen niet automatisch gebruikt worden voor andere uitgaven Verschuivingen: procedure te bepalen

48 BMAR – investeringen Investeringen Functioneel
BBC: per beleidsdomein Gent: Afscherming per aanvragende dienst Economisch: zie investeringsenveloppe

49 Investeringsenveloppe

50 EINDE


Download ppt "Opleiding BBC-financieel Nieuw financieel instrumentarium (NFI)"

Verwante presentaties


Ads door Google