De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 OPLEIDING BBC-FINANCIEEL NIEUW FINANCIEEL INSTRUMENTARIUM (NFI) Rekeningstelsels 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 OPLEIDING BBC-FINANCIEEL NIEUW FINANCIEEL INSTRUMENTARIUM (NFI) Rekeningstelsels 1."— Transcript van de presentatie:

1 1 OPLEIDING BBC-FINANCIEEL NIEUW FINANCIEEL INSTRUMENTARIUM (NFI) Rekeningstelsels 1

2 2 Inleiding Welkom Overzicht vormingen Wat zien we vandaag: Rekeningstelsel Structuur Onderscheid AMAR – BMAR Onderscheid exploitatie – investeringen Enkele korte topics Structuur rekeningstelsel Principe ijzeren voorraad Onderscheid GG – OMVA Hoe werkt de syllabus? Link economische codes - BMAR Praktische afspraken Vragen staat vrij! 2

3 3 OVERZICHT VORMINGEN

4 4 Overzicht vormingen Vormingsprogramma Voorjaar – i.f.v. budgetteren Najaar – i.f.v. boekhouding Twee soorten financiële vorming ifv budgettering “light” : voor beleid en management - in grote groep “full” : voor de financiële medewerkers en één sessie voor projectleiders – kleine(re) groepen, interactief Deelnemers: bepaald in overleg met coördinatoren financiën

5 5 Programma “full” – i.f.v. budgetteren Voor alle financiële mdw, betrokken bij budgetteren : Dimensies registratiesleutel (mrt-april) – halve dag Concept budget (mrt-april) – halve dag Rekeningstelsel (april) – 1,5 uur Budgetteren in SAP (mei) – halve dag Budgetteren in SAP (terugkomdagen – juni) Rapportering – full (halve dag) – juni Voor projectleiders : Projecten-full (april-mei) – halve dag (samen met S&C)

6 6 HERHALING

7 7 Herhaling: dimensies 7

8 8 Herhaling: drie soorten budget BBCNGBOpmerkingen ExploitatieGewone dienstExcl. Kapitaalsaflossingen InvesteringenBuitengewone dienstExcl. Opname leningen Andere----Hoofdzakelijk stromen rond: -Leningen -Waarborgen > 1 jaar Belang - Enerzijds financieel evenwicht (toegekende BEA) - Anderzijds kredietbewaking Onderscheid exploitatie – investeringen – andere : zie later 8

9 9 Het financieel evenwicht 9

10 10 STRUCTUUR VAN EEN REKENINGNUMMER

11 11 Structuur: algemeen Basis = minimaal opgelegd 11

12 12 Structuur: Gent => 7 karakters 1. Rekeningen die we niet verder detailleren Voorbeeld 12 Wettelijk Opvulnullen Ev. sluitkarakters (enkel bij AMAR)

13 13 Structuur: Gent => 7 karakters 2. Rekeningen die we verder detailleren Voorbeeld Minimaal: 613/6 overige diensten en diverse leveringen 13

14 14 Structuur: Gent => 7 karakters Rekening kan zowel ontvangst als uitgave zijn Voorbeeld Minimaal 220 : terreinen – gemeenschapsgoederen Gent 220 0 000 : terreinen – GG 220 1 000 : verkoop terreinen - GG 14

15 15 ONDERSCHEID AMAR - BMAR 15

16 16 Onderscheid AMAR Algemeen rekeningstelsel BOEKHOUDING Vastleggingen Aanrekeningen Typische boekingen algemene boekhouding Meer uitgebreid dan BMAR Afschrijvingen Financiële rekeningen BMAR Budgettair rekeningstelsel ENKEL BUDGETTERING 16

17 17 AMAR >< BMAR Voorbeeld Gevolgen Budgettering gebeurt op hoger niveau Reden: vereenvoudiging 6129000 wordt niet gebruikt bij besteding 17

18 18 ONDERSCHEID EXPLOITATIE – INVESTERINGEN - ANDERE 18

19 19 Algemeen Exploitatiebudget de transacties voor de exploitatie opgenomen. Dit zijn de kredieten voor de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen Link naar budget Voorbeeld : vorming (cfr budgetteren – full) 19

20 20 Algemeen Investeringsbudget Het investeringsbudget is een financieel plan van de ontvangsten en uitgaven en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Eigenaarschap bij Stad Gent Link naar budget 20

21 21 Algemeen Liquiditeitenbudget Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Het liquiditeitenbudget geeft een overzicht van ALLE ontvangsten en uitgaven, dus niet alleen deze die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen uit het exploitatie- en investeringsbudget. Cfr schema financieel evenwicht 21

22 22 Algemeen Exploitatiebudget UitgavenOntvangsten Aankopen van grondstoffen, bezoldigingen, werkingssubsidies, financiële kosten van leningen,… Verkopen uit de werking, fiscale ontvangsten, gemeentefonds, financiële opbrengsten,… Investeringsbudget UitgavenOntvangsten Verwerven van belangen in EVA’s, investeringen in wegen, investeringssubsidies, … Verkopen van belangen in EVA’s, verkoop van een gebouw, ontvangen investeringssubsidies, … Andere UitgavenOntvangsten Kapitaalsaflossingen van leningen, toegestane lening, … Op te nemen leningen, schenkingen zonder specifiek doel, … Enkele voorbeelden: 22

23 23 Onderscheid Expl - Inv Reeks afspraken Waarom? Illustratie 1 kraantje herstellen = exploitatie Alle kranen van een gebouw = investering Van belang voor gebruik SRM Wanneer keuze maken? Liefst bij opmaak meerjarenplan (budget) Indien niet mogelijk, bij vastlegging Problematiek => is budget juist voorzien? 23

24 24 Immaterieel Vast Actief Software Altijd investeringsbudget Studies Heeft studie betrekking op toekomstige CONCRETE uitgave op investeringsbudget? JA => investeringsbudget NEE => exploitatiebudget 24

25 25 Terreinen en gebouwen Aanschaf of verwerving Altijd investeringsbudget Indien geen aanschaf of verwerving, vermeerdert de waarde van het patrimonium? NEE => exploitatiebudget JA, maar uitgave minder dan 5.000 euro => exploitatiebudget JA en uitgave meer dan 5.000 euro => investeringsbudget Grensbedrag 5.000 euro Te bekijken per infrastructuurkostenplaats 25

26 26 Wegen en overige infrastructuur Wegen In overleg met dienst wegen Overige infrastructuur Uitgave groter dan 5.000 euro => investeringsbudget Uitgave kleiner dan 5.000 euro => exploitatiebudget 26

27 27 Machines en overig investeringsmaterieel Uitgave groter dan 5.000 euro => investeringsbudget Uitgave kleiner dan 5.000 euro => exploitatiebudget 27

28 28 Meubilair Bestemd voor nieuw gebouw met nieuw personeel => investeringsbudget Alle overige gevallen => exploitatiebudget Principe ‘ijzeren voorraad’ (zie later) 28

29 29 Kantooruitrusting Informaticamaterieel Altijd investeringsbudget Overige kantooruitrusting Uitgave groter dan 5.000 euro => investeringsbudget Heel onwaarschijnlijk! Uitgave kleiner dan 5.000 euro => exploitatiebudget 29

30 30 Rollend materieel en toebehoren Aanschaf Altijd investeringsbudget Geen aanschaf Altijd exploitatiebudget 30

31 31 Erfgoed Wat is erfgoed? Onroerend erfgoed Belfort, kerken, Gravensteen, … Roerend erfgoed Beiaard, orgel, kunstcollectie Altijd investeringsbudget 31

32 32 Vaste activa in leasing Geldt ook voor activa op grond van een ander soortgelijk recht Volgt regels zoals vastgelegd in voorgaande punten 32

33 33 Ontvangsten Staat het betrokken actief op de balans? JA => investeringsbudget NEE => exploitatiebudget Opm: ijzeren voorraad = exploitatie 33

34 34 Oefening ExplInv Schoonmaak van een gebouw Jaarlijks onderhoud CV Vervangen van gloeilampen door spaarlampen (8 euro per lamp, 100 lampen per infrastructuurkostenplaats) Aankoop PC, printer, server,… Aankoop fiets Vervangen vork van vorkheftruck Leasing van een server Subsidie voor de aankoop aan aangepast meubilair Subsidie voor de aankoop van een gebouw 34

35 35 ENKELE KORTE TOPICS Structuur rekeningstelsel Ijzeren voorraad Onderscheid gemeenschapsgoederen – overige MVA Hoe werkt de syllabus? 35

36 36 Structuur rekeningstelsel 36

37 37 Structuur rekeningstelsel 37

38 38 Structuur rekeningstelsel 38

39 39 Structuur rekeningstelsel 39

40 40 Ijzeren voorraad Algemene principe = afzonderlijke waardering van ieder vermogensbestanddeel (incl waarderingsregels) Afwijking = “ijzeren voorraad” (op het actief voor een vast bedrag) Enkel mogelijk voor de rubrieken Meubilair, Kantooruitrusting, Klein materieel en Grond- en hulpstoffen op voorwaarde dat: de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is t.o.v. het balanstotaal; deze activa bestendig hernieuwd worden; de hoeveelheid, waarde en samenstelling niet aanmerkelijk veranderen tijdens het financiële dienstjaar. 40

41 41 Ijzeren voorraad Gevolg: 1 vast bedrag in boekhouding voor totale vermogensbestanddeel administratieve vereenvoudiging hernieuwing = exploitatiekosten het vast bedrag eventueel herzien in geval van nieuwe investeringen in dergelijke activa andere dan ikv hernieuwing (bv. uitbreiding); Enkel in ALGEMENE boekhouding geen afschrijvingen de veronderstelling van bestendige hernieuwing 41

42 42 Rubriek ‘materieel vast activa’ Gemeenschapsgoederen MVA aangewend voor maatschappelijke dienstverlening Vb. schoolgebouw, tractor groendienst,… Overige materieel vast activa MVA die niet noodzakelijk zijn voor maatschappelijke dienstverlening Vb. leegstaand gebouw dat later verkocht zal worden Limitatieve lijst 42

43 43 Hoe werkt de syllabus? 43

44 44 Hoe werkt de syllabus? Personeel/vorming/cursusmateriaal/BBC-opleidingen/financieel

45 45 Link econ codes en BMAR Voorzien op het einde van de syllabus Voorbeeld 45

46 46 EXTRA Link met de kredietbewaking 46

47 47 BMAR - exploitatie BBC => per beleidsdomein Verschuiven = BW Stad Gent = > afscherming per aanvragende dienst Verschuiving na tussenkomst HR Personeel : 62-rekeningen Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel : 6170000 Aantal werkingskredieten Telefonie (6152000), verzekeringen (6122000 en 6129000), belastingen (6409000), elektriciteit (6110000), OV (6401000), andere energie (6113000), water (6139100) Kunnen niet automatisch gebruikt worden voor andere uitgaven Verschuivingen: procedure te bepalen 47

48 48 BMAR – investeringen Investeringen Functioneel BBC: per beleidsdomein Gent: Afscherming per aanvragende dienst Economisch: zie investeringsenveloppe 48

49 49 Investeringsenveloppe 49

50 50 EINDE 50


Download ppt "1 OPLEIDING BBC-FINANCIEEL NIEUW FINANCIEEL INSTRUMENTARIUM (NFI) Rekeningstelsels 1."

Verwante presentaties


Ads door Google