De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Introductie Deloitte Let us introduce ourselves Workshop:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Introductie Deloitte Let us introduce ourselves Workshop:"— Transcript van de presentatie:

0 Fiscaliteit binnen de sociëteit
Hoe om te gaan met btw en vpb Lex Neijtzell de Wilde / Nathan Baas / Sander van Löben Sels / Tjaard Boomsma

1 Agenda Introductie Deloitte Let us introduce ourselves Workshop:
Kenmerken van de btw Ondernemerschap voor de btw Aangifte verplichting voor de btw Recht op aftrek van voorbelasting (btw) Wat te doen met contributies en andere inkomsten van de vereniging (btw) Fiscale risico’s in de Vpb Overige vragen Financieel Congres LKvV 2013

2 Deloitte Nederland Boekjaar 2012/2013 € 631 miljoen omzet
Ruim medewerkers Financieel Congres LKvV 2013 Lex Neijtzell de Wilde / Nathan Baas / Sander van Löben Sels / Tjaard Boomsma

3 Deloitte kantoren in Nederland
Financieel Congres LKvV 2013

4 Onze expertises en markten
Financieel Congres LKvV 2013

5 Global Employer Services
About Deloitte The structure of Tax Tax Audit Financial Advisory Services Consulting Innovation Staff & Support Global Business Tax Indirect Tax Global Employer Services Sheet aanpassen naar function en logo’s aanpassen met klanten die aansprekend zijn voor function of regio. Lex Neijtzell de Wilde / Nathan Baas / Sander van Löben Sels / Tjaard Boomsma

6 About Deloitte The structure of Financial Advisory Services (FAS)
Audit Tax Financial Advisory Services Consulting Innovation Staff & Support Transaction Services Corporate Finance Real Estate Advisory Pension Advisory Acquisition Due Diligence Lead Advisory (M&A) Strategy Advisory Corporate Pension Advisory Vendor Due Diligence Debt Advisory Finance & Transactions Pension Due Diligence Restructuring Services Valuation Valuation Pension Accounting Business Modelling Development & PPP Pension Fund Services

7 Let us introduce ourselves
Recruitment: Jikke van den Bergh - recruiter Deloitte Tax: Lex Neijtzell de Wilde - Indirect Tax Sander van Löben Sels – Indirect Tax Nathan Baas – Business Tax Tjaard Boomsma –Global Business tax Financieel Congres LKvV 2013

8 BTW en VPB Financieel Congres LKvV 2013

9 Kenmerken van de btw De belasting is algemeen van toepassing op transacties van goederen of diensten. De maatstaf van heffing voor deze belasting is evenredig aan de prijs die de ondernemer voor de prestatie ontvangt. De btw wordt bij iedere fase in de keten geheven, ongeacht het aantal transacties dat eraan voorafging. De belastingplichtige kan de door hem betaalde omzetbelasting in aftrek brengen op het verschuldigde bedrag, zodat de belasting slechts over de toegevoegde waarde wordt geheven en de btw op de consument drukt. Financieel Congres LKvV 2013

10 Ondernemerschap voor de btw
Wie is ondernemer voor de btw? Ondernemer is ieder die een bedrijf zelfstandig uitoefent (art. 7 lid 1 Wet OB). In deze wet wordt mede verstaan onder bedrijf: a. beroep / b. exploitatie van een vermogensbestandsdeel om er duurzaam opbrengsten uit te verkrijgen (art. 7 lid 2 Wet OB). Het begrip “ieder” Natuurlijke personen en rechtspersonen, maar ook entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid. Ongeacht welke plaats Het begrip is niet afgebakend naar de vestigingsplaats of woonplaats van de ondernemer. Zowel in Nederland gevestigde belastingplichtige als buiten Nederland gevestigde belastingplichtigen vallen onder de Wet OB. Zelfstandig Geen sprake van een arbeidsovereenkomst tussen ondernemer en opdrachtgever. Duurzaam? Incidentele prestatie in het economisch verkeer geen ondernemer. Financieel Congres LKvV 2013

11 Ondernemerschap voor de btw (II)
Is er in de volgende voorbeelden sprake van een ondernemer voor de btw? (a) Kapper zonder vaste kapsalon. (b) Loodgieter werkzaam voor een groot loodgietersbedrijf. (c) Verkoper van een woning. (d) Een groep studenten die een zwembadfeest organiseert. Financieel Congres LKvV 2013

12 Ondernemerschap voor de btw (III)
Vraag A: Studentenvereniging X is gevestigd in Y. De vereniging heeft in haar statuten opgenomen dat er geen winstoogmerk is. Alleen leden van de vereniging kunnen van maandag tot en met donderdag de sociëteit in om te eten en om een drankje te drinken. De omzet bedraagt € per jaar. Is studentenvereniging X een ondernemer voor de btw? Financieel Congres LKvV 2013

13 Ondernemerschap voor de btw (III)
Vraag A: Studentenvereniging X is gevestigd in Y. De vereniging heeft in haar statuten opgenomen dat er geen winstoogmerk is. Alleen leden van de vereniging kunnen van maandag tot en met donderdag de sociëteit in om te eten en om een drankje te drinken. De omzet bedraagt € per jaar. Is studentenvereniging X een ondernemer voor de btw? Vraag B: Maakt het voor het antwoord op A nog uit of de sociëteit op vrijdag vrij toegankelijk is voor niet-leden? Financieel Congres LKvV 2013 Lex Neijtzell de Wilde / Nathan Baas / Sander van Löben Sels / Tjaard Boomsma

14 Ondernemerschap voor de btw (IV) – Eigen kring arrest
Achtergrond Een studentenvereniging had behalve een discotheek en mensa (die sowieso als btw ondernemer kwalificeerde) ook een sociëteit. Volgens de vereniging was de sociëteit geen ondernemer voor de btw, omdat deze uitsluitend prestaties verrichte aan haar eigen leden. Er was sprake van een eigen kring volgens de vereniging. Oordeel Gerechtshof dat is overgenomen door de Hoge Raad Uit de statuten bleek dat iedereen (onder bepaalde voorwaarden) lid kon worden van de vereniging. Omdat het mogelijk was introducees mee te nemen en zalen te huren voor afstudeer borrels kon onmogelijk worden gesteld dat sprake is van een eigen kring. Financieel Congres LKvV 2013

15 Ondernemerschap voor de btw (V) – Kennemer arrest
Achtergrond: De Kennemer Golf & Country Club ligt in Zandvoort en heeft 800 leden. De leden betalen jaarlijks contributie alsmede entreegelden en zijn daarnaast verplicht deel te nemen in een door de Kennemer uitgegeven renteloze obligatielening. Niet-leden kunnen tegen betaling van een dagcontributie ook golfen op de baan, dit levert de Kennemer een derde van haar inkomsten op. De Kennemer heeft een aantal jaren de staat van baten en lasten met een voordelig saldo afgesloten, dit saldo komt ten goede aan de reserve voor niet jaarlijks wederkerende uitgaven. Over de dagcontributie, die de niet-leden betalen, heeft de Kennemer geen btw berekend. De Kennemer was van mening dat deze prestatie was vrijgesteld op grond van de sportvrijstelling De belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de Kennemer winst beoogt en daardoor voor die prestaties niet is vrijgesteld. Financieel Congres LKvV 2013

16 Ondernemerschap voor de btw (VI) – Kennemer arrest
Rechtsvragen Is de Kennemer ondernemer voor de btw? Moeten alle prestaties van de Kennemer in aanmerking genomen worden ( aan leden / niet leden) voor de kwalificatie van de onderneming? Is er wel sprake van een prestatie van de Kennemer aan haar leden? Vormt de jaarlijkse contributie een tegenprestatie voor de door de Kennemer verrichte diensten? Ook indien de contributie betaald moet worden als leden geen gebruik maken van de faciliteiten. Financieel Congres LKvV 2013

17 Ondernemerschap voor de btw (VII) – Kennemer arrest
Oordeel Hof van Justitie EU De Kennemer kwalificeert als ondernemer voor de btw, en daarbij moeten alle prestaties in aanmerking worden genomen. De contributie van de leden kwalificeert als tegenprestatie voor de door de Kennemer verrichte prestatie, ook indien de leden verplicht zijn contributie af te dragen wanneer niet of niet regelmatig gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen. Financieel Congres LKvV 2013

18 Aangifte verplichting voor de btw
Administratieve verplichtingen Kopie uitgaande facturen Inkomende facturen Bewaarplicht: wettelijk verplicht om 7 jaar terug te kunnen in de administratie Financieel Congres LKvV 2013

19 Recht op aftrek van voorbelasting
Ondernemers hebben recht om de door hen betaalde btw terug te vragen of te verrekenen. Voorwaarden Btw die direct toerekenbaar is aan door de ondernemer verrichte belaste prestaties. Btw die direct toerekenbaar is aan vrijgestelde prestaties is niet aftrekbaar Inkomende factuur voldoet aan de factuurvereisten. Geen aftrek van btw op horecabestedingen. Pro rata aftrek van btw op algemene kosten. Financieel Congres LKvV 2013

20 Contributies en andere inkomsten voor de vereniging
Moet een vereniging over de volgende inkomsten omzetbelasting afdragen? (a) Contributie (b) Bar omzet (c) Verhuur zalen in sociëteit (d) Reclame diensten (mailings, banner op de website, etc.) Financieel Congres LKvV 2013

21 Fiscale risico’s in de Vpb
Algemeen Een vereniging is slechts belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover zij een onderneming drijft. Fiscaal is sprake van een onderneming indien aan de volgende (cumulatieve) voorwaarden is voldaan: Een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid; Die door deelname aan het economisch verkeer; Winst beoogt te behalen. Onder het drijven van een onderneming wordt mede verstaan het in concurrentie treden met ondernemingen, gedreven door natuurlijke personen, dan wel door lichamen. bijvoorbeeld barexploitatie Financieel Congres LKvV 2013

22 Fiscale risico’s in de Vpb (II)
Nadere uitwerking van de voorwaarden Er is sprake van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal indien de organisatie beschikt over een vestiging en/of bedrijfsmiddelen en het personeel op de payroll heeft staan, dat niet incidenteel activiteiten ontplooit. In de praktijk is sprake van deelname aan het economisch verkeer indien de organisatie voor een niet gesloten groep van personen in een bepaalde behoefte voorziet. Hierbij is het volgende van belang aldus de Staatssecretaris van Financiën: Diensten verricht aan een besloten groep die niet of nauwelijks kan wijzigen, kwalificeert niet als deelnemen aan het economisch verkeer. Indien eenvoudig kan worden toegetreden tot deze besloten groep om alsnog tegen betaling diensten te ontvangen, is wel sprake van deelname aan het economisch verkeer. Richten de diensten zich uitsluitend op de algemene belangenbehartiging van de leden, dan is geen sprake van deelname aan het economisch verkeer. Ingeval tegen betaling of door een vaste jaarlijkse bijdrage individuele diensten worden verricht ten behoeve van de leden, is wel sprake van deelname aan het economisch verkeer. De laatste voorwaarde is dat de activiteiten moeten zijn gericht op winst. Hierbij is een statutenbepaling niet doorslaggevend. Er dient feitelijk naar de activiteiten gekeken te worden of een winstoogmerk al dan niet aanwezig is. Indien vaker dan incidenteel een overschot wordt behaald, is dit een aanwijzing voor een winstoogmerk. Hetzelfde geldt indien een (groot) positief eigen vermogen aanwezig is. Financieel Congres LKvV 2013

23 Fiscale risico’s in de Vpb (III)
Escape Geen belastingplicht indien de winst (van een stichting/vereniging) in een jaar niet meer bedraagt dan € Mocht de winst in een jaar hoger zijn dan is nog steeds aan de voorwaarde voldaan indien de winst in het jaar en de voorgaande jaar vier jaren niet groter is dan € Financieel Congres LKvV 2013

24 Vennootschapsbelasting
Stel toch een vennootschap: Besloten vennootschap Activiteiten van de vereniging worden opgesplitst. (het ledenbestand zit in de vereniging zelf en de operationele activiteiten worden in een BV ondergebracht). BV is altijd belastingplichtig. Wat betekent dit: Jaarlijks doen van aangifte. Kan je zelf doen, of anders door een belastingadvieskantoor (bijvoorbeeld Deloitte). Geen aangifte doen of te laat doen van aangifte > boete. Financieel Congres LKvV 2013

25 Vennootschapsbelasting
Wat zijn de mogelijkheden? Belasting betalen heeft ook zijn voordelen: Geen slechte naam in de pers (denk aan Starbucks, Google etc.) Mogelijkheid tot afschrijven op aangeschafte bedrijfsmiddelen. Verliesverrekening. Financieel Congres LKvV 2013

26 ANBI & Casus ANBI Algemeen nut beogende instelling (stichting/vereniging) Giften aan ANBI door particulieren ook met onderhandse akte Publicatieplicht vanaf 1 januari 2014 Casus: Stel de quaestor/penningmeester zit wat krap bij kas en besluit op slinkse wijze wat geld te verduisteren uit de verenigingskas. Hij loopt uiteindelijk tegen de lamp. Wat zijn de (fiscale) gevolgen? Financieel Congres LKvV 2013

27 Vragen? LNeijtzell@deloitte.nl SvanLobenSels@deloitte.nl
Financieel Congres LKvV 2013

28 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication. Financieel Congres LKvV 2013 Lex Neijtzell de Wilde / Nathan Baas / Sander van Löben Sels / Tjaard Boomsma 28


Download ppt "Agenda Introductie Deloitte Let us introduce ourselves Workshop:"

Verwante presentaties


Ads door Google