De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscale en juridische actualiteiten 2e sessie 9 september 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscale en juridische actualiteiten 2e sessie 9 september 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Fiscale en juridische actualiteiten 2e sessie 9 september 2015
Walt Mossou Joep Roijakkers Marco Vermeulen Maurice Emmen

2 Algemeen Allereerst bedankt voor zeer positieve beoordeling
Uiteraard ook positieve kritiek (geluid/airco en hoorbaarheid) Sheets op site Linkedin-groep Certificaten meteen mee

3 1. Crisisheffing niet acceptabel
Veel negatieve uitspraken AG echter positief indien materieel terugwerkende kracht Basis; art.1 EVRM (fair balance) Afweging; niet voorzienbaar, in strijd met rechtvaardig vertrouwen + impact versus doel Doel onduidelijk c.q. beperkt Correctie ???? Crisisheffing dus beperkt!

4 2. Omkering bewijslast (1)
HR 26 juni 2015 nr. 13/04067 en 4127 Procedure (ECLI:NL:HR:2015:1736): (naheffingsaanslag LB) Geautomatiseerd bestel- en kassasysteem restaurant Detailgegevens niet bewaard Arbeidsinspectie 3 controles 1e controle: 2 personen niet in loonadministratie 2e controle: 1 persoon niet in loonadministratie

5 2. Omkering bewijslast (2)
Hof: Personen niet in loonadministratie Gebreken in administratie rechtvaardigen omkering bewijslast 2007 Niet vóór 2007

6 2. Omkering bewijslast (3)
HR: Geen omkering bewijslast als gestelde gebreken niet relevant voor de heffing van de belasting waarover het geschil bestaat Naheffingsaanslag op grond van onderzoek arbeidsinspectie Gebrek in administratie heeft daar geen invloed op!

7 2. Omkering bewijslast (4)
Procedure (ECLI:NL:HR:2015:1740) Hof Arnhem-Leeuwarden: niet bewaren detailgegevens geen omkering en verzwaring bewijslast Systeem had maximale opslagcapaciteit van bestellingen Alleen totaalbedragen per bestelling, datum, tijdstip en betaalwijze te raadplegen Niet aannemelijk dat gegevens achteraf konden worden gewijzigd Gegevens FIOD onvoldoende

8 2. Omkering bewijslast (5)
HR Detailgegevens bewaren indien die voor de heffing van belasting van belang zijn Detailgegevens vallen onder bewaarplicht (zo kan omzet op goederenniveau worden geverifieerd) Tenzij administratie andere voldoende gegevens bevat voor afdoende controle Tenzij gebreken van te weinig gewicht zijn Volgt verwijzing

9 2. Omkering bewijslast (6)
Geen sprake van overmacht bij diefstal Wetsgeschiedenis Niet voldoen aan verplichting ten aanzien van onderdeel aanslag heeft niet tot gevolg dat omkering bewijslast geldt voor de gehele aanslag. Verwerpen administratie op onderdeel wil niet zeggen dat gehele winstberekening onbetrouwbaar is. Omkering bewijslast dan alleen ten aanzien van het betreffende onderdeel.

10 2. Omkering bewijslast (7)
Conclusie: Niet (te) snel akkoord gaan met volledige omkering bewijslast Veel gegevens bewaren

11 3A. Afzien stamrecht RB DH 24 oktober 2014
STRUCTUUR Info (gouden handdruk) 1991 gesloten 74K per jaar vanaf 65 jr. (2007) 2007 nog pensioenkapitaal naar stamrecht BV Zeer slechte administratieve staat (loon uit tegenwoordige arbeid) Stamrechtverplichting van 919K naar 691K Veel info onduidelijk X STAMRECHT BV

12 3A. Afzien stamrecht belast
Zeer slechte procesvoering plus administratieve wanboel (waardering pensioen en stamrecht) Rb Den Haag; afzien omdat geen bate in inkomstenbelasting en geen vrijval in Vpb Rb: Gesteld nog gebleken is dat er overleg is gezocht met belastingdienst ivm niet voor verwezenlijking vatbare uitkering (????!!!!)

13 3B. Waardering stamrecht
In 2009 stamrecht bedongen door storting 278K 3 periodieke uitkeringen 2009 Einde jaar nog verplichting vanaf 2015 € uit te keren Berekening einde jaar tegen rekenrente 3% (243K) of 4% (210K)? Toepassing 3.29 Wet IB dus (?) X Stamrecht-BV

14 3. Waardering Stamrecht Uiteraard bij rekenrente 4% (inspecteur) lagere voorziening dus winst BV 3.29 IB; pensioenverplichtingen en andere soortgelijke verplichtingen,…., rekenrente van minimaal 4% Hof Den Haag: Gouden handdruk is soortgelijk Hof; bij activeren echter ook op basis van 3% rekenrente (………….), dus geen vrijval

15 3. Waardering Stamrecht Houdbaarheid oordeel Hof achten wij sympathiek doch twijfelachtig Art IB speelt namelijk voor jaarwinst, dus begin- en eindbalans Rechters lijken echter op zoek naar grenzen art gezien onbillijke werking Zie ook jurisprudentie “overdrachtsituaties” Wijziging pensioenwetgeving van invloed?

16 (potplantenkwekerij)
4. Afwaardering maatschapsvordering op zoon Hof Arnhem-Leeuwarden, , 14/01038 Vader Moeder Zoon 25% 25% 50% Maatschap (potplantenkwekerij)

17 4. Afwaardering maatschapsvordering op zoon
Privé-opnames plus creditering/debitering winst/verlies zoon ultimo 2007 ter grootte van Kwijtschelding per 31 december 2007: € Restant ad € : afwaardering 2007: € Vraag: kwijtschelding en afwaardering ten laste van resultaat? Onderneming in 2008 gestaakt

18 4. Afwaardering maatschapsvordering op zoon
Belanghebbenden: gelet op belangrijke rol zoon binnen onderneming -> geen debiteurenrisico dat onafhankelijke derde niet zou accepteren Inspecteur: (1) geen ondernemingsvermogen (2) als wel ondernemingsvermogen, dan onzakelijk debiteurenrisico Rechtbank: zakelijk

19 4. Afwaardering maatschapsvordering op zoon
Hof: vaststaat dat: Opnames voor privé-uitgaven € bedragen Winstaandeel in die periode € bedraagt Het saldo is gedebiteerd op de kapitaalrekening Verhaalsmogelijkheid zoon niet meer dan € 100k bedraagt Belanghebbenden waren bekend met financiële situatie zoon Geen beperking in maatschapsakte aan privé-opnames Geen afspraken over aanzuivering Geen zekerheden Zoon heeft positieve winstaandeel opgenomen in privé. Ergo: kwijtschelding en afwaardering niet ten laste van de winst

20 5. Lenen bij de B.V.? Lening? Dividend? Afzien? X

21 5. Lenen bij de BV algemeen
Cruciaal terugbetalingsverplichting (papier (ovk) plus kunnen en willen terugbetalen) Problemen in geval van (1) geen ovk (2) geen terugbetaling (3) geen rentebetaling (4) geen zekerheden (5) geen vermogen/dekking Uit dividend van eigen BV (minus AB claim?) (?) Let op; nieuw feit?

22 5. Lenen bij de B.V. Hof A-L 24 februari 2015
2011 rc vastgelegd, toename 2004 lening huis Frankrijk met pos/neg 2010 hypo lening bank 1,5 mio Inspecteur 1,5 mio uitdeling plus toename rc Neg EV, geen aflossing, rente etc. Hof idem X

23 6. Aansprakelijkheid commanditaire vennootschap
Uitgangspunt C.V.: een commanditaire vennoot mag geen beheersdaden verrichten. De strekking achter het beheersverbod is te voorkomen enerzijds dat een commanditaire vennoot ten name van de vennootschap aan het handelsverkeer deelneemt alsof hij beherend vennoot is en op die manier misbruik maakt van de bescherming die hij geniet als commanditaire vennoot, en anderzijds dat derden door het optreden van een commanditaire vennoot in de veronderstelling kunnen worden gebracht dat zij van doen hebben met een beherend vennoot, die met zijn gehele vermogen instaat voor de nakoming van de verbintenissen van de vennootschap. Hoofdregel: overtreden beheersverbod leidt tot aansprakelijkheid commanditaire vennoot (ook voor verbintenissen die zijn ontstaan voor het overtreden van het beheersverbod); Echter, sanctie mag niet in onevenredige verhouding staan tot de aard en de ernst van de schending van het beheersverbod en dient achterwege te blijven indien de sanctie door het handelen van de commanditaire vennoot niet of niet volledig wordt gerechtvaardigd. Een rechter kan derhalve oordelen dat de sanctie in een bepaald geval niet gerechtvaardigd is of dat het gevolg beperkt dient te worden tot bepaalde verbintenissen van de CV.

24 6. Aansprakelijkheid Vennootschap onder firma
Toetredende vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de v.o.f. die ten tijde van de toetreding bestaan of nadien ontstaan (idem beherende vennoot C.V.). HR: aan de belangen van een toetredende vennoot wordt voldoende tegemoet gekomen door inzage in de financiële positie van de vennootschap te bedingen (due diligence) en garanties en/of afspraken over de interne draagplicht overeen te komen met betrekking tot bestaande schulden. Aansprakelijkheid uittredende vennoot? Nog geen oordeel HR, maar in de literatuur wordt aangenomen dat de uittredende vennoot aansprakelijk blijft voor de schulden van de vennootschap die voortvloeien uit tijdens zijn uittreden reeds bestaande rechtsverhoudingen. 

25 7. Rente en testament (1) Vader overleden 2003
Schuld langstlevende aan kinderen Enkelvoudige rente 13% 2010 overlijden moeder

26 7. Rente en testament (2) Artikel 9, lid 2 SW m.i.v. 2010
Schuld aan kinderen dan lager Geen overgangsrecht HR 19 juni 2015, 14/0481 (ECLI:NL:HR:2015:1673) toegestaan Alleen tegemoetkoming vóór

27 8. Kinderalimentatie en box 3
Per 1 januari 2015 Wet hervorming kindregelingen Geen persoonsgebonden aftrek meer Uitsluiting in box 3 gekoppeld aan persoonsgebonden aftrek Nu dus weer contante waarde in aftrek

28 9. Fiscale eenheid omzetbelasting
Rechtbank ZWB, 13 mei 2015, ECLI:NL:RBZWB: 2015:2860 Fiscale eenheid Omzetbelasting Sauna-activiteiten Horeca-activiteiten Stak X X Stak Y Verhuur bedrijfspand Y

29 9. Fiscale eenheid omzetbelasting
2008 Stak X X Y D Z

30 9. Fiscale eenheid omzetbelasting
2010 B E

31 9. Fiscale eenheid omzetbelasting
2011/2012 Stak X B X E 25% 51% Stak Y Stak D Stak Z Y D Z

32 9. Fiscale eenheid omzetbelasting
X verzoekt om uitreiking btw-aangiftebiljetten voor Z bv Inspecteur: Z bv verricht geen zelfstandige prestaties en maakt onderdeel uit van f.e. X bv, Y bv, Z bv en D bv vormen een samenwerkende groep voor de btw, welke groep de diensten verricht

33 9. Fiscale eenheid omzetbelasting
Rechtbank: na structuurwijziging heeft inspecteur geen beschikking ex art. 7 lid 4 Wet OB 1968 genomen D bv en Z bv maken geen onderdeel uit van f.e. FE X-Y is niet de ondernemer die het geheel van de prestaties verricht

34 9. Fiscale eenheid omzetbelasting
Gerechtshof Den Haag, 21 november 2014, ECLI:NL:GHDDHA: 2014:3835 H Fiscale eenheid omzetbelasting 100% W

35 9. Fiscale eenheid omzetbelasting
Situatie na 24 juni 2010: H C D W

36 9. Fiscale eenheid omzetbelasting
6/12/2010: opgaaf startende onderneming 8/12/2010: belastingdienst op de hoogte van aandelenoverdracht April 2011: gesprek met belastingdienst inzake concernstructuur, akten nog niet verwerkt Naheffingsaanslag opgelegd FE heeft aanslag niet betaald, X hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor niet betaalde aanslag 6/3/2013: melding einde fe btw

37 9. Fiscale eenheid omzetbelasting
Inspecteur: middels beschikking 13 maart 2013 einde fe Belanghebbende: opgaaf startende onderneming is mededeling einde fe Rechtbank: belanghebbende terecht aansprakelijk gesteld Hof: ingediende opgaaf is aan te merken als een kennisgeving einde fe btw

38 10. HIR en vervangingsvoornemen RBNHO:2015:385
Ondernemer kunst- en cultuur 2008 verkoop bedrijfspand Winst 1,1 mio Wens bouw nieuw centrum in Suriname In 2011 uiteindelijk bouw in Costa Rica Enkel draft agreement met A SA Nog slechts 190K betaald Vervangingsvoornemen ultimo 2008 niet aannemelijk gemaakt

39 10. HIR en vervangingsvoornemen
Vervanging buiten Nederland mogelijk? Boekwaarde eis Soortgelijke functie? Voornemen op balansdatum Bij verplaatsing HIR indien identiteit idem Bewijslast vervangingsvoornemen bij bel.pl.

40 11. Informatiebeschikking
Rechtbank ZWB, 9 april 2015, ECLI:NL:RBZWB: 2015: 2496 Belanghebbenden komen in beroep tegen door inspecteur afgegeven informatiebeschikkingen Inspecteur handelt volgens belanghebbenden in strijd met het evenredigheidsbeginsel Relevantie van de ontbrekende informatie rechtvaardigt niet de sanctie van omkering van bewijslast

41 11. Informatiebeschikking
Rechtbank ZWB is het niet met belanghebbenden eens Belanghebbenden hebben niet alle gevraagde informatie overlegd De niet overlegde informatie is van belang voor belastingheffing Het opleggen van de sanctie van omkering bewijslast moet in een eventuele procedure tegen de navorderingsaanslagen worden beoordeeld.

42 11. Informatiebeschikking
Rechtbank Noord-Nederland, 26 maart 2015, ECLI:NL:RBNNE: 2015: 1498 Erflater X exploiteerde bij leven een coffeeshop Belanghebbenden zijn de erven van X Inspecteur geeft na boekenonderzoek informatiebeschikking af voor de IB, LB en BTW voor de jaren 2007 t/m 2009 Reden: X heeft administratieplicht geschonden

43 11. Informatiebeschikking
Rechtbank: Inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is geweest van negatieve kassen Of van de aanwezigheid van een opslag voor het zelf versnijden en verpakken van softdrugs Vernietigt de informatiebeschikking.

44 12. Niet uitkeren pensioen GHAMS:2014:287
DGA pensioen A B.V. B B.V. C B.V. Borg zoon Werk BV

45 12. Niet uitkeren pensioen
Voorziening 668K, waarde 964K DGA 65 maar pensioen niet uitgekeerd, pensioenvoorziening ultimo 2008 verdwenen Pensioenbrief voorwaardelijk plus op basis van voorziening in balans Geen nieuw feit Eiser maakt niet aannemelijk dat pensioen niet voor verwezenlijking vatbaar is plus onzakelijk Te weinig info verschaft

46 13. “Advies” belastingvlucht DGA + wetswijziging HR 19 december 2014
X 1 Hybride venn. 2 DIV Holding BV Holding BV

47 14. Fiscale jaarrekening (1)
Gerechtshof Amsterdam (ondernemingskamer) 24 februari /02 (ECLI:NL:GHAMS:2015:552) Calloptie in 2005 door D aan P op aandelen Butt Uitoefenprijs op basis van netto vermogenswaarde volgens geconsolideerde balans Butt Uitvoering optie 2012

48 14. Fiscale jaarrekening (2)
Dochtermaatschappij ging in 2012 over naar fiscale jaarrekening (kleine rechtspersoon) Vermogen daalt € 3,2 mio door aanwending HIR en voorziening voor werknemersoptie

49 14. Fiscale jaarrekening (3)
P vordert vernietiging besluit vaststelling jaarrekening (geen gegronde reden) P vordert aanwijzingen tot aanpassing jaarrekening (betere toelichting)

50 14. Fiscale jaarrekening (4)
Gerechtshof: Gegronde reden: beperking administratieve lasten (??) Wel stelselwijziging toelichten en betekenis voor het vermogen HIR zichtbaar maken bij vermogen en activa Ook onzekerheid toepasbaarheid HIR vermelden (beëindiging activiteiten in 2010 en vraag of herinvestering kwalificeert als vervangend (zodanig onzeker!)) PS: aparte procedure over koopprijs (op basis van waarderingsgrondslagen 2005)

51 15. BTW Business seats niet aftrekbaar
RB ZWB , AWB 13/2642 B.V. huurt business seats voetbalclub, inclusief bijwonen wedstrijd gratis consumpties gebruik maken van business club Business seats worden gebruikt door D (directeur/aandeelhouders holding), broer E (werknemer B.V.) en (potentiële) zakenrelaties

52 15. BTW Business seats niet aftrekbaar
In 2008 controle LB en in 2009 controle OB Rapport OB: seats worden uit strikt zakelijke overwegingen gehuurd en om niet ter beschikking gesteld aan personeel en relaties. Belanghebbende: OB aftrekbaar Inspecteur: OB niet aftrekbaar Rechtbank: (…)?

53 15. BTW Business seats niet aftrekbaar
Rechtbank: Ter beschikking stellen van seats aan relaties: het geven van relatiegeschenken of het doen van andere giften ex art. 1, lid 1, b BUA Belanghebbende: sprake van relatiebeheer RB: relaties wonen wedstrijden bij voor ontspanning Seats aan “personeel”: art. 1, lid 1, letter c BUA

54 15. BTW Business seats niet aftrekbaar
Opgewekt vertrouwen: Controlerapport: strikt zakelijk gebruik, echter in rapport wordt correctie nadrukkelijk vermeld Geen opgewekt vertrouwen

55 16. Geen OB auto DGA Geen maatstaf van heffing bij onttrekking
16. Geen OB auto DGA Geen maatstaf van heffing bij onttrekking? RB ZWB 4 september 2014 Onttrekking geen dividend Nota enkel voor BPM (=ex OB) Geen notulen, geen verrekening wel dividendbelasting Geen maatstaf van heffing Fraus legis?

56 17. Naheffing auto (1) Rechtbank Noord-Holland 30 april 2015, 14/2651 (ECLI:NL:RBNHO:2015:3501) Auto tot 5 juli 2013 (25% auto) Auto daarna (0% - auto) Rittenadministratie tot 5 juli 2013 (0 km privé) Ook nog andere auto

57 17. Naheffing auto (2) Rechtbank:
overtuigend op jaarbasis aantonen niet gedaan Vaste jurisprudentie (zie ook HR 6 juni 2008, (ECLI:NL:HR:2008:BD3192))


Download ppt "Fiscale en juridische actualiteiten 2e sessie 9 september 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google