De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nathan de Wijze en de Drie Ringen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nathan de Wijze en de Drie Ringen"— Transcript van de presentatie:

1 Nathan de Wijze en de Drie Ringen
Een parabel over interreligieuze dialoog Additional text exploring the video clip.

2 Nathan de Wijze van G. E. Lessing
Kader Gotthold Ephriam Lessing, een Duits dichter, criticus en denker, werd in 1729 geboren in Saksen. Gotthold Ephraim Lessing ( ) schreef het stuk “Nathan der Weise” twee jaar voor zijn dood. Nathan der Weise is een klassieker in de Duitse toneelliteratuur. Het originele stuk werd in dichtvorm geschreven door Lessing. Een reden voor hem om dit gedicht te schrijven, was om mensen voorbeelden van verdraagzaamheid aan te reiken. Dit thema speelde in de tijd van de Verlichting een grote rol. Het 'dramatische gedicht in vijf bedrijven' staat geboekstaafd als een verzoeningsstuk. Dat komt waarschijnlijk door één van de beroemdste monologen uit de Duitse toneelliteratuur, “de parabel over de Drie Ringen”. Additional text exploring the video clip. Naar:

3 De parabel van de Drie Ringen
Kader De parabel van de Drie Ringen is de kern van Lessings toneelstuk. Ten gevolge van geldgebrek besluit de islamitische Sultan Saladin om het plan van zijn zuster Sittah uit te voeren. Dit plan bestaat er in om de rijke jood Nathan een strikvraag te stellen, namelijk hem te vragen welke religie de ware religie is. Als Nathan antwoordt dat het jodendom de enige ware religie is – en dat bijgevolg de religie van de Sultan zelf achterhaald is – dan zou Nathan compensatie moeten betalen wegens het beledigen van de Sultan. Maar als Nathan antwoordt dat de Islam de ware religie is, dan zou Nathan eveneens moeten betalen, want dan zou de Sultan hem kunnen dwingen zich te bekeren tot de Islam – wat Nathan beslist niet zou doen – op straffe van het betalen van een grote dwangsom. Door te antwoorden met deze parabel weet Nathan de Wijze echter aan de valstrik te ontkomen. Additional text exploring the video clip.

4 De parabel van de Drie Ringen
In het jaar 1200 heerst sultan Saladin, een moslim, over de stad Jeruzalem. Op een dag vraagt hij aan Nathan, een Joodse zakenman die bekend stond als de Wijze: “Welke godsdienst is de beste: het Jodendom, het Christendom of de Islam? Van deze drie kan er toch maar één de ware zijn?” Nathan de Wijze antwoordt met een verhaal. Er was eens een man die een ring bezat met een wonderlijke kracht. De ring maakt de drager ervan tot een goed en wijs mens, geliefd bij God en bij mensen. Hij wil hem doorgeven aan de zoon van wie hij het meeste houdt. Maar hij heeft drie zonen die hem alle drie even lief zijn. Wie zou nu de beste drager van de ring kunnen zijn? Aan wie moet hij de ring toevertrouwen? Hij weet het niet. Wanneer hij zijn einde voelt naderen, laat hij een goudsmid bij zich komen. Hij laat hem de ring zien en zegt: Maak er twee bij die er precies op lijken. De goudsmid is een meester in zijn vak en slaagt er zó goed in, dat niemand het onderscheid meer kan maken. Op een dag laat de vader zijn drie zonen bij zich komen. Eén voor één geeft hij ze zijn zegen en één voor één schuift hij ze een ring om de vinger. Na hun vaders dood willen de broers toch weten wie de echte ring heeft. Men ruziet, men twist, men klaagt, maar tevergeefs. Ze komen uiteindelijk bij de rechter terecht. De rechter sprak hen toe: “De ring waar jullie vader het over hadden, bestaat niet of is verloren gegaan. Geen van jullie draagt deze ring. Zie jullie gedrag! Wie nu de echte ring draagt weet niemand. Maar dit is mijn opdracht aan jullie alle drie. Beschouw je eigen ring als echt. Mijn raad is dat ieder van jullie zijn ring voor de ware aanhoudt. Leef zo alsof jij de drager bent van de echte ring. Doe je best om de echtheid van de ring te bewijzen door liefde, door verdraagzaamheid en barmhartigheid. Jullie vader hield van jullie drie evenveel. Streef ernaar om zijn voorbeeld na te volgen en kom na duizenden jaren terug. Dan zal een wijzer rechter op deze stoel zitten en de uitspraak doen wanneer Gods liefde zich vertoont bij jullie kleinkinderen.” Nathan zwijgt. De sultan staat op en zegt: "Dus als ik het goed begrijp moeten Joden, Christenen en Moslims zelf bewijzen dat hun godsdienst de ware is door daden van goedheid en vrede". "Precies", zegt Nathan. Additional text exploring the video clip.

5 De parabel van de Drie Ringen
Verkennende vragen Waar staan de drie ringen uit het verhaal symbool voor? Waarin verschilt de originele ring van de twee andere ringen? Is er een wezenlijk verschil? Heeft de originele ring méér waarde dan de anderen? Wat voor iemand is Nathan? Wat voor iemand is Sultan Saladin? Voor welk probleem / problemen biedt Nathan een oplossing? Waarin bestaat de oplossing van Nathan? Bent u het eens met deze oplossing? Waarom wel/niet? Additional text exploring the video clip.

6 De parabel van de Drie Ringen
Drie invalshoeken Karakterisering van de drie personages met bijhorende attributen: De koning is tamelijk radicaal, eerder ongenuanceerd, houdt van niet-ambigue taal en van eenduidige, evidente en ongecompliceerde antwoorden (bij voorkeur in zijn eigen voordeel). De wijze man suggereert ideeën en oplossingen geïnspireerd door een grote levenswijsheid en het verlangen naar verzoening en harmonie. De nar stelt alles in vraag wat al te evident is, wat al te gemakkelijk of eenzijdig is, en trekt zich daarbij niet zo veel aan van gevestigde waarden en bepaalde principes. Zo houdt hij de discussie open en bemiddelt hij tussen de koning en de wijze. Additional text exploring the video clip.

7 De parabel van de Drie Ringen
In dialoog Reageer als koning, wijze of nar op het verhaal over de drie ringen? Wat zijn uw gedachten, gevoelens, en commentaren? Additional text exploring the video clip.

8 De drie personnages en hun plaats in het PKG diagram
De koning spreekt: “Er is maar één echte ring, één waar geloof, één duidelijk antwoord. Op een bepaald moment zal iedereen dat inzien!” De nar lacht: “ Wat een leuk toneel, de drie ringen zijn allemaal even veel of even weinig waard. Laat ze maar discussiëren en ruziën dat brengt leven in de brouwerij!” De wijze denkt: “ Wat een rijke zoektocht. De drie ringen krijgen alle drie de kans om te tonen wat hun ware aard is. Dit open einde geeft de mogelijkheid om in gesprek te gaan en elkaar te leren kennen!” Additional text exploring the video clip.

9 De parabel van de Drie Ringen
Mijn positie Hoe positioneert u zichzelf tegenover andere godsdiensten? Is het voor u belangrijk om vast te stellen welke religie de ware ring, de diepste waarheid, ‘bezit’? Waarom (niet)? Zijn de andere ringen ‘namaak’, ‘onecht’, ‘vals’? Met andere woorden, zijn sommige religies minderwaardig, slechts afgeleid, onvolkomen, ongeldig, zinloos? Welke impact heeft uw waarheidsvisie op uw handelen ten opzichte van andersgelovigen, of agnostici, of atheïsten? Hoe kan u leven in de spanning tussen de gedachte dat de ware ring verloren is (of dat men niet weet welke ring de ware is) en de gedachte dat men zó moet leven alsof men de ware ring bezit? Additional text exploring the video clip.

10 De parabel van de Drie Ringen
Drie invalshoeken op school Herkennen jullie deze posities (die hier weliswaar karikaturaal werden voorgesteld) ook op jullie school? Hoe kunnen de verschillende posities in gesprek gaan met elkaar? Additional text exploring the video clip.

11 De parabel van de Drie Ringen
Dialoog op school Zijn er verschillende religieuze tradities aanwezig in onze school? Ja, welke? Neen, hoe komt dit? Hoe behandelen we daadwerkelijk mensen met verschillende religieuze achtergronden? In welke mate is het deze mensen toegestaan om te spreken over en te leven volgens hun eigen godsdienst? Legt de school grenzen op? Op welke visies en waarden zijn deze grenzen gebaseerd? Bestaat er onder u consensus hierover? Wat staat hierover in het schoolreglement? Wordt van niet-christenen verwacht dat ze deelnemen aan specifiek-christelijke praktijken? Waarom wel, waarom niet? Kunnen mensen zichzelf openlijk beschouwen als anders- of niet- gelovig in onze school? Kunnen mensen van verschillende godsdienstige huize resoneren met de rituelen in onze school (al dan niet religieus geïnspireerd)? Additional text exploring the video clip.

12 De parabel van de Drie Ringen
In dialoog met de Victoria schaal Overtuigd van de éne ware ring. De ware aard van de ringen toont zich in woord en daad. Ringen? Daar zijn wij niet mee bezig… Er zijn evenveel ringen als er mensen zijn. Additional text exploring the video clip.

13 De parabel van de Drie Ringen
Engagementsverklaring In de katholieke Dialoogschool zijn we ervan overtuigd dat een open en eerlijke dialoog ieders identiteit zal versterken. We leren van en door elkaar wie we zijn in doen en laten. De manier van omgaan met elk lid van de schoolgemeenschap zal bepalend zijn voor de identiteit van onze school. We willen een school zijn waar verschillende ringen samen kunnen leven en werken aan een betere wereld. De erfenis en traditie waarop onze school gebouwd is willen we creatief doorgeven en vormgeven in het schoolleven van elke dag want… … een Vader had een mooie droom… Stel zelf een engagementsverklaring op voor jouw school en laat ze door alle schoolleden ondertekenen! Additional text exploring the video clip.

14 De parabel van de Drie Ringen
Een Vader had een mooie droom… Een Vader had een mooie droom van toekomst voor zijn kinderen, geen baas geen boek geen zilvervloot kon hem het dromen hinderen: de aarde zou hemel zijn, de mensen zouden mensen zijn en brood zou er voldoende zijn Dat lied bleef in hem klinken. Er was een volk dat wegtrok uit een bar en boos verleden. Het zocht het land van morgen en een woord van recht en vrede: de aarde zou een hemel zijn, de mensen zouden mensen zijn en brood zou er voldoende zijn. Dat lied bleef in hen klinken Er was een Zoon die luisterde, die omkeek naar wie achterstond, die bad en vocht en openging en broers en zussen naast zich vond de aarde zou een hemel zijn de mensen zouden mensen zijn en brood zou er voldoende zijn dat lied kwam weer tot klinken Die vader heb je nooit gezien, maar wel zijn volk, zijn kinderen. Zolang we weten van elkaar zal Vaders hoop niet minderen. De aarde zal een hemel zijn. De mensen zullen mensen zijn en brood zal er voldoende zijn. Dat lied blijft in ons klinken. Additional text exploring the video clip.


Download ppt "Nathan de Wijze en de Drie Ringen"

Verwante presentaties


Ads door Google