De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Complexe Projecten “Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Complexe Projecten “Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen”"— Transcript van de presentatie:

1 Complexe Projecten “Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen”

2 Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014)  Complexe projecten: -Groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang -Geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces  Zowel publieke als private projecten  Criteria in decreet: meervoudige probleemstelling, diverse belangen, impact op en meerwaarde t.a.v. woon- of milieukwaliteit, economie, mobiliteit, complexe omgeving, grote investeringen en beheer, …  Proces vanaf formuleren doelstelling of opportuniteit, over geïntegreerd locatieonderzoek op strategisch niveau, geïntegreerd en gedetailleerd plan- en vergunningenproces, tot concrete uitvoering op terrein  Startbeslissing = “Startschot” door overheid : procedure van decreet CP

3 Decreet: Bevoegde overheid  Drie “uniek” bevoegde overheden: Vlaamse Regering, Provincieraad of Gemeenteraad  Concentratie bevoegdheden per bestuursniveau  Startbeslissing: geen verdere formaliteiten Administratief Toezicht  Voorkeursbesluit en Projectbesluit: -Systematiek Omgevingsvergunning i.f.v. bepalen Bevoegde Overheid -“Aanwijzing” indien verschillende deelprojecten waarvoor verschillende bestuursniveaus bevoegd zijn (overeenkomst tussen betrokken bestuursniveaus)

4 Decreet: Welke projecten ?

5 Procesaanpak complexe projecten  Kwaliteit én snelheid  Principes nieuwe procesaanpak: -Participatie -Open communicatie en transparantie -Maatwerk bij concrete procesinvulling -Geïntegreerde en oplossingsgerichte samenwerking -Gelijktijdige en geïntegreerde aanpak onderzoeken en inspraak -Procesregie door actoren gedragen  Proces uitgetekend in “Routeplanner” = handleiding : -Methodiek i.f.v. kwaliteitsvolle procesaanpak -Evolutief op basis van concrete ervaringen (leerproces) -Ter beschikking op website

6 Verkenningsfase

7 onderzoeksfase  Geïntegreerde weloverwogen afweging alternatieven op strategisch niveau -Milieukundig onderzoek -Economisch -Ruimtelijk landschappelijke inpassing -En andere  VOORKEURSBESLUIT Vaststelling van op strategisch niveau gekozen alternatief  Beroepsmogelijkheid: Raad van State  Rechtsgevolgen: -Onteigeningen -Samenwerkingsovereenkomsten -…

8 uitwerkingsfase  Verder concretiseren tot realiseerbaar project Focus verschuift van strategisch niveau naar projectniveau  PROJECTBESLUIT Vaststelling van op uitvoeringsniveau gekozen alternatief -Vergunningen -Machtigingen -Bestemmingswijziging -Beheer en monitoring -Actieprogramma  Rechtsgevolgen  Beroepsmogelijkheid: Raad van State

9 uitvoeringsfase Projectuitvoering en monitoring en evaluatie voorspelde effecten

10 Enkele verschilpunten.. Participatie van bij de opstart  probleemstelling wordt uitgewerkt op basis van participatie  Actieve bijdrage van burgers en belangengroepen Geïntegreerd onderzoek  alle onderzoeken gelijktijdig en op gelijkwaardige basis  Onderlinge afstemming mogelijk Projectgedreven planning  bestemmingswijziging op basis van een uitgewerkt project Integratie van vergunning, bestemming, milderende maatregelen en flankerend beleid  Besluitvorming door de bevoegde overheid ook bij private ontwikkelaars  Opname van flankerend beleid

11 Uitvoeringsbesluit  Goedgekeurd door de Vlaamse regering op 12/12/2014  Inwerkingtreding op 1/03/2015  Regeling belangrijkste procedureaspecten inzake o.m.: -Raadpleging Alternatievenonderzoeksnota -Advisering en openbaar onderzoek -Wijze van bekendmaking en publicatie van besluiten -MER-gerelateerde zaken en beslissingen Dienst Mer  Advisering onderzoeksnota’s en voorontwerpen van besluit: -Gecoördineerd advies ns Vlaamse beleidsdomein (door SG) -In Onderzoeksfase ook advies Strategische Adviesraden (Startbeslissing van VR), PROCORO (PR) of GECORO (GR) -Daarnaast adviesvraag aan gemeente(n) en provincie(s) -Beperkte lijst van andere adviesinstanties (NMBS, luchtvaartoverheid, havenbedrijf, leidingenbeheerders, …)

12 Begeleiden opstart (1)  Nieuwe procesaanpak -Evolutieve Routeplanner op website www.complexeprojecten.be Online oktober 2014www.complexeprojecten.be -Opmaak en verspreiden brochure -Opmaak processchema -Deelaspecten uitgewerkt in Codes Goede Praktijk: participatie en adviesverlening  Overlegronde initiatiefnemers grote investeringsprojecten -N.a.v. inwerkingtreding  Voorbereiden “pilootprojecten” -Gesprekken met initiatiefnemers -Verkenningsfase afronden i.f.v. Start- en Procesnota

13 Begeleiden opstart (2)  Ondersteuning -Procesbegeleiding pilootprojecten -Ondersteuning bij besluitvorming -opmaak van voorbeeldbestekken -Inspiratiegids participatie  Vorming en cultuur -Prioritair vormingspakket (AgO – Team Complexe projecten) voor projectmedewerkers “pilootprojecten” + basis voor verdere opleidingen projectleiders / projectmedewerkers / adviesverleners -Specifieke opleidingen deelaspecten procesaanpak (participatieve processen, actoren- en risicoanalyse, opmaak van overeenkomsten, opzetten bemiddeling, …) -Opzetten kennisforum – uitwisselingsplatform ervaringen -Werken aan competenties, cultuur en attitude (oplossingsgericht samenwerken, Codes Goede Praktijk, …)

14 Organisatorische inbedding  “Loket Complexe Projecten” -Aanspreekpunt -Initiatiefnemers/anderen kunnen aanmelden -Beleidsdomein-overschrijdende back-office  Procesbegeleiding team CP -Ondersteuning “pilootprojecten” -Procesmatig: toepassing Routeplanner -Naast eigenlijke projectteam van project -Wederzijds leertraject  Task Force Complexe Projecten -Volgt toepassing decreet CP op -Stelt acties tot remediëring mogelijke knelpunten voor

15 Website: startscherm (1)

16 Website: startscherm (2)

17 Website: praktijkvoorbeelden

18 Website in opmaak: pilootprojecten  Info over lopende Complexe Projecten  Linken naar projectwebsites  Documenten zoals bepaald in Uitvoeringsbesluit -Procesnota -Onderzoeksnota’s -Berichten raadpleging en openbaar onderzoek -Startbeslissing -Voorkeursbesluit -Projectbesluit -Standaardformulier bekendmaking

19 Website: aanmeldingsloket (1)

20 Website demo: aanmeldingsloket (2)


Download ppt "Complexe Projecten “Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen”"

Verwante presentaties


Ads door Google