De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Algemene- informatie avond van groep 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Algemene- informatie avond van groep 8"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de Algemene- informatie avond van groep 8
15 September 2015 Basisschool Sint Franciscus Wijenweg 143 D 6446 AE Brunssum

2 Programma voor vanavond:
Algemene Informatie groep 8. Van Basisschool naar Voortgezet Onderwijs. Vragen rondje

3 Groepsleerkracht groep 8
Even voorstellen: Juf Petra Groepsleerkracht groep 8 Rekenspecialist Vakleerkracht Gym

4 Contact leerkracht: Direct voor en na school ben ik altijd aanspreekbaar voor eenvoudige vragen of mededelingen. Indien u nader wenst in te gaan op de vorderingen van uw kind of andere belangrijke zaken rustig wilt bespreken, dan kunt u altijd een afspraak maken. Zo heb ik alle tijd voor u. Als een leerling niet mee kan gymmen, een doktersafspraak heeft of andere afspraken/ mededelingen dan graag een briefje of mail.

5 Regels: PBS (schoolregels). Gedragsverwachtingen. Reactieprocedure.
Gouden Week Klassenregels samen met de groep opgesteld.

6 Methode en leerstof: Rekenen (Wig 4): Taal (Taal in beeld):
Nieuwe methode, werken met weektaak en differentiatie op 3 niveaus. Rekentijger als extra uitdaging. Belangrijke onderdelen: Inhoudsmaten, Redactiesommen, Breuken, Procenten, Kommagetallen en verhoudingen. Taal (Taal in beeld): Woordenschat Luisteren en Spreken Taalbeschouwing > Belangrijk onderdeel Zins- ontleden en Woord- benoemen. Schrijven Spelling (Spelling in beeld): Alle spellingcategorieën Werkwoordspelling. Begrijpend lezen (Lezen in beeld): Toepassen van leesstrategieën Tekstverwerken Technisch lezen (Estafette): Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI- niveau plus. Studievaardigheden (Blits): Studieteksten, informatiebronnen, Kaartlezen, Schema’s, tabellen en grafieken.

7 Overige vakken: Argus Clou Sociale Talenten Engels
Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur en Techniek Sociale Talenten Engels Hemel en Aarde (godsdienst) schrijven gym expressie Ict- vaardigheden verkeer

8 Directe Instructie Model:
Verkorte instructie (aanpak 3) Basisinstructie (aanpak 2) Verlengde instructie (aanpak 1)

9 Unit- middag Iedere Vrijdag is er een roulatiesysteem in 4 groepen:
Rekenen (weektaak afmaken) Juf petra Lezen, Meester Bert Tekenen, Juf Vera/ Juf Diana Ict- vaardigheden (spelling, woordenschat), computer ouders.

10 Huiswerk Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs:
- Groep 8 van donderdag tot donderdag. Huiswerk Taal Rekenen Spelling/ w.o. incidenteel Extra Huiswerk toets leerstof extra oefeningen in overleg met leerlingen/ ouders.

11 Lezen, lezen en nog eens lezen!!!
Voor de ontwikkeling van een kind is lezen erg belangrijk. Het stimuleert namelijk: de waarneming, de taal, het redeneren, het geheugen de aandacht en het vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken Verbeeldingskracht

12 Nieuwe Rapporten Algemeen gedeelte: goed, ruim voldoende, voldoende,
twijfelachtig onvoldoende. Vakken: Hele en halve puntentelling

13 Nieuwe CITO- scores van A-B-C-D-E naar Romeinse Cijfers
A -  25% - hoogst scorende lln. B - 25% - ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde C - 25% - net tot ruim onder het landelijk gemiddelde D - 15% - ruim onder het landelijk gemiddelde E  - 10% - laagst scorende lln. I - 20% - ver boven het gemiddelde II - 20% - boven het gemiddelde III - 20% - de gemiddelde groep leerlingen IV - 20% - onder het gemiddelde V - 20% - ver onder het gemiddelde

14 Van Basisschool naar Voortgezet Onderwijs

15 Hoe komen wij als school tot een advies?
Cito- eindtoets groep 8. Observaties en leerlingen-bespreking groep 1 t/m 8. Cito LVS groep 1 t/m 8 Executieve Functies: Welbevinden/ werkhouding

16 Overgang van PO naar VO Waar bestaat het schooladvies uit:
Cito scores groep 3 t/m 8. Doorslaggevend Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen en Technisch lezen Voorlopig schooladvies groep 6 en 7. Executieve Functies. Kaders vastgesteld door de WET en INSPECTIE.

17 Wat is er veranderd door passend onderwijs
Schooladvies is leidend, voor 1 maart. Centrale entreetoets wordt in april afgenomen.

18 September t/m november
Stappenplan groep 8 September t/m november 23 november, 18:30 uur Info- avond door Ger Zwitserloot. Week 48 Eerste Oudergesprekken. Gesprekken met ouders van leerlingen die meer begeleiding vragen. Contacten leggen met mogelijke scholen voor bovengenoemde leerlingen door school en eventueel ouders Bepreken niveau Centrale Eindtoets PO (bespreken tijdens oudergesprek).

19 Centrale Eindtoets: Eindtoets Basis:
Bestemd voor VO Vmbo T, Havo en VWO. Eindtoets niveau: Bestemd voor VO Vmbo basis en Vmbo kader.

20

21 Afname Centrale Eindtoets
schriftelijke versie auditieve/uitvergrote versie voor kinderen met een dyslexieverklaring

22 Stappenplan Januari t/m Juni
Afname CITO LOVS B8/ M8 toetsen. Februari schriftelijk/ mondeling definitief schooladvies. (voor 1 maart). April Centrale eindtoets (verplicht) Mei uitslag Centrale eindtoets (ong. 4 weken na afname) Maart/ april leerlingen aangemeld zijn op VO school.

23 Musical en Afscheidsweek
4 juli musical opa’s en oma’s. 5 juli musical ouders, broer(tjes) en zus(jes). 6 juli musical voor medeleerlingen. 12, 13, 14 en 15 juli afscheidsweek. 21 juli laatste schooldag, afscheid school samen met ouders.

24 Zijn er nog vragen???


Download ppt "Welkom op de Algemene- informatie avond van groep 8"

Verwante presentaties


Ads door Google