De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

W ELKOM OP DE A LGEMENE - INFORMATIE AVOND VAN GROEP 8 15 September 2015 Basisschool Sint Franciscus Wijenweg 143 D 6446 AE Brunssum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "W ELKOM OP DE A LGEMENE - INFORMATIE AVOND VAN GROEP 8 15 September 2015 Basisschool Sint Franciscus Wijenweg 143 D 6446 AE Brunssum."— Transcript van de presentatie:

1 W ELKOM OP DE A LGEMENE - INFORMATIE AVOND VAN GROEP 8 15 September 2015 Basisschool Sint Franciscus Wijenweg 143 D 6446 AE Brunssum

2 P ROGRAMMA VOOR VANAVOND : Algemene Informatie groep 8. Van Basisschool naar Voortgezet Onderwijs. Vragen rondje

3 E VEN VOORSTELLEN : Juf Petra Groepsleerkracht groep 8 Rekenspecialist Vakleerkracht Gym

4 C ONTACT LEERKRACHT : Direct voor en na school ben ik altijd aanspreekbaar voor eenvoudige vragen of mededelingen. Indien u nader wenst in te gaan op de vorderingen van uw kind of andere belangrijke zaken rustig wilt bespreken, dan kunt u altijd een afspraak maken. Zo heb ik alle tijd voor u. Als een leerling niet mee kan gymmen, een doktersafspraak heeft of andere afspraken/ mededelingen dan graag een briefje of mail. petra.besteman@innovo.nl

5 R EGELS : PBS (schoolregels). Gedragsverwachtingen. Reactieprocedure. Gouden Week Klassenregels samen met de groep opgesteld.

6 M ETHODE EN LEERSTOF : Rekenen (Wig 4): Nieuwe methode, werken met weektaak en differentiatie op 3 niveaus. Rekentijger als extra uitdaging. Belangrijke onderdelen: Inhoudsmaten, Redactiesommen, Breuken, Procenten, Kommagetallen en verhoudingen. Taal (Taal in beeld): Woordenschat Luisteren en Spreken Taalbeschouwing > Belangrijk onderdeel Zins- ontleden en Woord- benoemen. Schrijven Spelling (Spelling in beeld): Alle spellingcategorieën Werkwoordspelling. Begrijpend lezen (Lezen in beeld): Woordenschat Toepassen van leesstrategieën Tekstverwerken Technisch lezen (Estafette): Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI- niveau plus. Studievaardigheden (Blits): Studieteksten, informatiebronnen, Kaartlezen, Schema’s, tabellen en grafieken.

7 O VERIGE VAKKEN : Argus Clou Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur en Techniek Sociale Talenten Engels Hemel en Aarde (godsdienst) schrijven gym expressie Ict- vaardigheden verkeer

8 D IRECTE I NSTRUCTIE M ODEL : Verkorte instructie (aanpak 3) Basisinstructie (aanpak 2) Verlengde instructie (aanpak 1)

9 U NIT - MIDDAG Iedere Vrijdag is er een roulatiesysteem in 4 groepen: Rekenen (weektaak afmaken) Juf petra Lezen, Meester Bert Tekenen, Juf Vera/ Juf Diana Ict- vaardigheden (spelling, woordenschat), computer ouders.

10 H UISWERK Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs: - Groep 8 van donderdag tot donderdag. Huiswerk Taal Rekenen Spelling/ w.o. incidenteel Extra Huiswerk toets leerstof extra oefeningen in overleg met leerlingen/ ouders.

11 L EZEN, LEZEN EN NOG EENS LEZEN !!! Voor de ontwikkeling van een kind is lezen erg belangrijk. Het stimuleert namelijk: de waarneming, de taal, het redeneren, het geheugen de aandacht en het vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken Verbeeldingskracht

12 N IEUWE R APPORTEN Algemeen gedeelte: goed, ruim voldoende, voldoende, twijfelachtig onvoldoende. Vakken: Hele en halve puntentelling

13 N IEUWE CITO- SCORES VAN A-B-C-D-E NAAR R OMEINSE C IJFERS A - 25% - hoogst scorende lln. B - 25% - ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde C - 25% - net tot ruim onder het landelijk gemiddelde D - 15% - ruim onder het landelijk gemiddelde E - 10% - laagst scorende lln. I - 20% - ver boven het gemiddelde II - 20% - boven het gemiddelde III - 20% - de gemiddelde groep leerlingen IV - 20% - onder het gemiddelde V - 20% - ver onder het gemiddelde

14 V AN B ASISSCHOOL NAAR V OORTGEZET O NDERWIJS

15 Cito- eindtoets groep 8. Cito LVS groep 1 t/m 8 Observaties en leerlingen- bespreking groep 1 t/m 8. Executieve Functies: Welbevinden/ werkhouding H OE KOMEN WIJ ALS SCHOOL TOT EEN ADVIES ?

16 O VERGANG VAN PO NAAR VO Waar bestaat het schooladvies uit: Cito scores groep 3 t/m 8. Doorslaggevend Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen en Technisch lezen Voorlopig schooladvies groep 6 en 7. Executieve Functies. Kaders vastgesteld door de WET en INSPECTIE.

17 W AT IS ER VERANDERD DOOR PASSEND ONDERWIJS Schooladvies is leidend, voor 1 maart. Centrale entreetoets wordt in april afgenomen.

18 S TAPPENPLAN GROEP 8 September t/m november 23 november, 18:30 uur Info- avond door Ger Zwitserloot. Week 48 Eerste Oudergesprekken. Gesprekken met ouders van leerlingen die meer begeleiding vragen. Contacten leggen met mogelijke scholen voor bovengenoemde leerlingen door school en eventueel ouders Bepreken niveau Centrale Eindtoets PO (bespreken tijdens oudergesprek).

19 C ENTRALE E INDTOETS : Eindtoets Basis: Bestemd voor VO Vmbo T, Havo en VWO. Eindtoets niveau: Bestemd voor VO Vmbo basis en Vmbo kader.

20

21 A FNAME C ENTRALE E INDTOETS schriftelijke versie auditieve/uitvergrote versie voor kinderen met een dyslexieverklaring

22 S TAPPENPLAN J ANUARI T / M J UNI Afname CITO LOVS B8/ M8 toetsen. Februari schriftelijk/ mondeling definitief schooladvies. (voor 1 maart). 19- 20- 21 April Centrale eindtoets (verplicht) Mei uitslag Centrale eindtoets (ong. 4 weken na afname) Maart/ april leerlingen aangemeld zijn op VO school.

23 M USICAL EN A FSCHEIDSWEEK 4 juli musical opa’s en oma’s. 5 juli musical ouders, broer(tjes) en zus(jes). 6 juli musical voor medeleerlingen. 12, 13, 14 en 15 juli afscheidsweek. 21 juli laatste schooldag, afscheid school samen met ouders.

24 Z IJN ER NOG VRAGEN ???


Download ppt "W ELKOM OP DE A LGEMENE - INFORMATIE AVOND VAN GROEP 8 15 September 2015 Basisschool Sint Franciscus Wijenweg 143 D 6446 AE Brunssum."

Verwante presentaties


Ads door Google