De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoorzitting de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden van de Senaat 11 mei 2015 Julien Van Geertsom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoorzitting de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden van de Senaat 11 mei 2015 Julien Van Geertsom."— Transcript van de presentatie:

1 Hoorzitting de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden van de Senaat 11 mei 2015 Julien Van Geertsom

2 Inhoud Kinderarmoede: focus op gezinnen die steun krijgen van OCMW’s Kinderen Eerst NKAP

3 Kinderarmoede SITUATIE BIJ OCMWs

4 Kinderen in een leefloongezin  Sterke stijging van het aantal gezinnen dat steun ontvangt tussen 2008 en 2010, vervolgens stabilisering  31.671 gezinnen met kind(eren) die steun ontvangen van het OCMW in december 2012 tegenover 22.676 in december 2006  In december 2012 had 28 % van alle rechthebbenden een gezin ten laste, tegenover 25,5% in 2006  In december 2012 leefden 64.653 kinderen in een gezin dat steun ontvangt van het OCMW, tegenover 44.457 in 2006

5 Profiel van gezinnen die steun ontvangen van het OCMW  Overwicht van grote gezinnen  Overwicht van jonge kinderen  Overwicht van eenoudergezinnen  Overwicht van vrouwen in de eenoudergezinnen  Lage arbeidsintensiteit van de koppels met kind(eren) die steun ontvangen van het OCMW

6 Type leefloon gezin met kinderen

7 Kinderen Eerst LOKALE OVERLEGPLATFORMEN VOOR DE PREVENTIE EN OPSPORING VAN KINDERARMOEDE

8 CONTEXT  Kinderarmoede = multidimensioneel  Sleutelactoren die met kinderen werken: kennen elkaar niet goed, kunnen hun expertise en ervaringen niet altijd delen  Structureel overleg = ten bate van kinderen die in armoede leven of een armoederisico lopen

9 DE PROJECTOPROEP  Belgische OCMW’s en vzw’s stimuleren om op lokaal niveau overlegplatformen op te starten om :  met lokale actoren te overleggen (vb. scholen, kinderdagverblijven)  hen te sensibiliseren  probleemsituaties in de gemeente te detecteren  concrete hulpverlening voor kinderen op te zetten  Finaal: Opsporing en bestrijding van verborgen armoede, teneinde welzijn van kinderen te bevorderen en families uit de cirkel van generatiearmoede te doen breken  Nu: Coördinatie & dialoog van sleutelactoren

10 DE PROJECTOPROEP  57 pilootprojecten opgestart (50 OCMW’s en 7 vzw’s)  Regio-representatief staal  2 miljoen euro  Pilootproject gedurende 1 jaar, doel is dit duurzaam verder te zetten na 1 jaar  Start subsidiëring op 1 mei 2014

11 DE STUDIE Concrete deelopdrachten  Beschrijving & analyse overlegplatformen  Opstellen effectiviteitsindicatoren  Organiseren van 2 uitwisselingsmomenten met de sleutelactoren lokale netwerken  “Goede praktijken” opsporen  Ontwikkeling handleiding/draaiboek  Formuleren van beleidsaanbevelingen voor federale overheid

12 DE TOEKOMST  Verlenging van de projecten tot 31/12/2015  1 miljoen euro  Onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2015 door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

13 Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan (NKAP) Naar een tweede kinderarmoedebestrijdingsplan

14 2013 : Sociaal investeringspakket met aanbeveling ‘Investeren in kinderen: de vicieuze cirkel van ongelijkheid doorbreken’ als onderdeel Europese Commissie spoort de lidstaten aan om een beleid uit te werken en uit te voeren om kinderarmoede en sociale uitsluiting aan te pakken en om het welzijn van kinderen te bevorderen door middel van een multi-dimensionele aanpak Op het Europese niveau

15 Eerste nationaal kinderamoedebestrijdingsplan Juni 2013 Partnerschap tussen de gefedereerde entiteiten en de federale overheid 3-pijler aanpak (naar analogie met de Europese aanbeveling)

16 3-pijler aanpak 1.Toegang tot voldoende middelen zodat kinderen kunnen opgroeien in gezinnen die over voldoende middelen beschikken zodat een menswaardig leven mogelijk wordt 2.Gelijke toegang tot betaalbare, kwaliteitsvolle diensten 3.Het recht van kinderen om te participeren

17 +++++ Een vierde strategische doelstelling, horizontale en verticale partnerschappen afsluiten tussen verschillende beleidsdomeinen en verschillende bestuursniveaus, werd aan het actieplan kinderarmoede toegevoegd. De noodzaak van een multi-level governance om kinderarmoede te bestrijden werd met het opnemen van deze vierde strategische doelstelling onderstreept.

18 Naar een tweede NKAP Regeerakkoord : kinderarmoede op de agenda Opstellen van een meerjaren federaal actieplan armoedebestrijding met specifieke aandacht voor de bestrijding van kinderarmoede Beleidsnota van de staatssecretaris Mvr E. Sleurs : opstellen van een 2 de NKAP Kinderrechtenbenadering, 3-pijler aanpak, multi- dimensionele karakter en naar analogie met de Europese armoededoelstelling een kinderarmoededoelstelling ontwikkelen In voorbereiding

19 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Hoorzitting de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden van de Senaat 11 mei 2015 Julien Van Geertsom."

Verwante presentaties


Ads door Google