De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Karlijn Goossen, 2015. WEEKOVERZICHT Inhoud week 1inleiding onderzoek & onderzoeksproces week 2inleiding kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Karlijn Goossen, 2015. WEEKOVERZICHT Inhoud week 1inleiding onderzoek & onderzoeksproces week 2inleiding kwalitatieve onderzoeksmethoden."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek @karlijngoossen Karlijn Goossen, 2015

2 WEEKOVERZICHT Inhoud week 1inleiding onderzoek & onderzoeksproces week 2inleiding kwalitatieve onderzoeksmethoden week 3doelstelling & probleemstelling week 4 focusgroepen, interviews & casestudy week 5 - week 6 pitch onderzoeksopzet & 360° feedback week 7 nieuwsetnografie, observatie & inhoudsanalyse Karlijn Goossen, 2015

3 #1UITGANGSPUNTEN HBO-ONDERZOEK Karlijn Goossen, 2015

4 1.Onderzoek doen moet gebeuren vanuit &/of aansluiten bij een passie; onderzoek begint doen bij de attitude van de onderzoeker ”Leren houden van het vraagteken” 2.Is altijd aan een context gebonden Dus… Liever niet alleen spreken in termen van waarheidsvinding, maar over inzicht krijgen in een gegeven situatie. UITGANGSPUNT Karlijn Goossen, 2015

5 UITGANGSPUNT TWEE SOORTEN ONDERZOEK o Fundamenteel onderzoek (universiteit) theorievorming/beoordeling staat centraal METEN OM TE WETEN o Toegepast/Praktijk georiënteerd onderzoek (hbo) inzicht voor oplossing van praktische problemen; praktijk is uitgangspunt; bruikbare kennis; context gerelateerd METEN OM TE DOEN Karlijn Goossen, 2015

6 HBO = PRAKTIJK-GEORIËNTEERD ONDERZOEK o Toegepast onderzoek THEORIE > PRAKTIJK o Praktijk georiënteerd onderzoek PRAKTIJK > THEORIE > PRAKTIJK UITGANGSPUNT Karlijn Goossen, 2015

7 #2ONDERWERPKEUZE & VRAAG-/PROBLEEMSTELLING Karlijn Goossen, 2015

8 ONDERWERPKEUZE PROBLEEMOMSCHRIJVING = doelstelling (waarom) + probleem/vraagstelling (wat) Doelstelling inhoudelijke en praktische overwegingen /relevantie Probleem/Vraagstelling feitelijke vraag die beantwoord moet worden Deelvragen concreet niveau op basis van variabelen Karlijn Goossen, 2015

9 ONDERWERPKEUZE AANDACHTSPUNTEN = 1.Is het duidelijke wat er met de vraagstelling bedoeld wordt? Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden 2.Is de vraagstelling onder te verdelen in deelvragen? 3.Zijn de deelvragen helder geformuleerd? 4.Volgen de deelvragen logisch op elkaar en zijn ze een daadwerkelijk van de vraagstelling afgeleid (geen nieuwe thema’s!) 5.Is het onderwerp relevant/belangrijk? 6.Geven de antwoorden op de vraagstelling nieuwe inzichten? Karlijn Goossen, 2015

10 ONDERWERPKEUZE VOORBEELD Doelstelling Waarom doe ik dit onderzoek? Vaststellen in hoeverre social media een rol hebben gespeeld bij de verslaggeving omtrent de Arabische Lente. Probleem/Vraagstelling Altijd in vraagvorm: wat wil je meten, wie of wat wordt onderzocht, in welke periode, welke begrippen, etc. Wat was de rol van social media bij het ontstaan van de volksopstanden in de Arabische wereld & welk effect had dit op de journalistieke verslaggeving van de revolutie in Nederland? Karlijn Goossen, 2015

11 ONDERWERPKEUZE VOORBEELD Deelvragen 1)Wat zijn de volksopstanden in de Arabische wereld & hoe zijn ze ontstaan? 2)In hoeverre & door wie (met welk doel) werden social media gebruikt bij de volksopstanden in de Arabische wereld? 3)Welke consequenties had de berichtgeving op social media op de verslaggeving van de Arabische Revolutie door de Nederlandse journalistiek? Begrippen in deelvragen zijn de basis voor het operationaliseren! Karlijn Goossen, 2015

12 ONDERWERPKEUZE VOORBEELD Doelstelling Waarom doe ik dit onderzoek? Onderzoeken hoe journalisten in de sportjournalistiek omgaan met de commerciële belangen van clubs & sponsoren. Probleem/Vraagstelling Altijd in vraagvorm: wat wil je meten, wie of wat wordt onderzocht, in welke periode, welke begrippen, etc. … … … Karlijn Goossen, 2015

13 ONDERWERPKEUZE VOORBEELD Doelstelling Waarom doe ik dit onderzoek? In kaart brengen wat het effect/de impact is van beeldvorming over islam in de media bij de identiteitsvorming van jonge moslims in Nederland. Probleem/Vraagstelling Altijd in vraagvorm: wat wil je meten, wie of wat wordt onderzocht, in welke periode, welke begrippen, etc. … … … Karlijn Goossen, 2015

14 #WWWWWH = vijf leidende [journalistieke] vragen mbt kwalitatief onderzoek Wie? Wat? Waar / wanneer? Waarom? Hoe? ONDERWERPKEUZE Karlijn Goossen, 2015

15 #3LITERATUUR Karlijn Goossen, 2015

16 LITERATUURSTUDIE VERANTWOORDING LITERATUUR & BRONNEN o Raadpleeg voldoende hoeveelheid vak(wetenschappelijke) literatuur & overige literatuur en bronnen Karlijn Goossen, 2015

17 LITERATUURSTUDIE Karlijn Goossen, 2015

18 LITERATUURSTUDIE VERANTWOORDING LITERATUUR & BRONNEN o Raadpleeg voldoende hoeveelheid vak(wetenschappelijke) literatuur & overige literatuur en bronnen o Beschrijving opstellen literatuurlijst & verantwoording gebruikte literatuur & bronnen = consequent & volgens APA-richtlijn oa. beschreven in handleiding (pg. 11 – 13). Karlijn Goossen, 2015

19 ANNOTEREN APA-RICHTLIJN #literatuurlijst&bronvermelding Karlijn Goossen, 2015

20 ANNOTEREN APA-RICHTLIJN Karlijn Goossen, 2015

21 ANNOTEREN BRONVERMELDING Zonder bronvermelding pleeg je plagiaat Alleen verwijzen naar literatuur/bronnen die gebruikt zijn en aan het eind in literatuurlijst opnemen Nooit zomaar overtypen/kopiëren. Je citeert of herformuleert + altijd bron vermelden Voetnoot = een relevante aanvulling die niet tot de hoofdlijn van de tekst behoort Bronverwijzingen -> APA-richtlijnen Karlijn Goossen, 2015

22 Koetsenruijter, Willem & Tom Van Hout 2014 Methoden voor journalism studies. Amsterdam: Boom. LITERATUUR Karlijn Goossen, 2015

23 #4ONDERZOEKSMETHODOLOGIE Karlijn Goossen, 2015

24 8 STAPPEN IN ONDERZOEKSPROCES Ontwerpen Verzamelen Analyseren (Verhoeven, 2007)Verhoeven, 2007 Karlijn Goossen, 2015

25 ONDERZOEKSMETHODOLOGIE ONDERZOEKFASE 3: ONTWERP JE ONDERZOEK Je hebt plannen gemaakt, maar hoe ga je het uitvoeren? Welke type onderzoek ga je doen? Voor welke onderzoeksmethode kies je? Welke instrumenten ga je daarbij inzetten? Met welke methode en welke instrumenten kan ik het beste (= valide en betrouwbaar) een antwoord krijgen op mijn probleem/vraagstelling? Licht je keuze toe in het onderzoeksvoorstel! Is er bestaande informatie en kan ik daar aan komen? Karlijn Goossen, 2015

26 ONDERZOEKSMETHODOLOGIE Als je weet wat voor onderzoeksmethode je gebruikt, ga je de instrumenten kiezen… Kwantitatief voorbeelden: Observatie en registratie onderzoek Enquête (survey) 1.Face-to-face-onderzoek 2.Telefonisch onderzoek 3.Schriftelijk onderzoek 4.Online onderzoek Kwalitatieve voorbeelden: Interviews / Casestudy / Observatie / Inhoudsanalyse / Nieuwsetnografie / Focusgroep Karlijn Goossen, 2015

27 ONDERZOEKSMETHODOLOGIE KWALITATIEF & KWANTITATIEF ONDERZOEK grotendeels gescheiden ontwikkeld kwalitatief = antropologisch & sociologisch veldonderzoek, kwantitatief = experimenten & surveys Karlijn Goossen, 2015

28 ONDERZOEKSMETHODOLOGIE TWEE METHODEN VAN ONDERZOEK Focus op data-verzameling/analyse KWALITATIEF+KWANTITATIEF = TRIANGULATIE Gericht op kenmerkenNiet gericht op kenmerken Niet numeriekExclusief numeriek Veld/werkelijkheidAfgebakend Beschrijving en interpretatieVertaling van onderzoeks- van de werkelijkheideenheden in cijfers waar een statistische analyse op wordt uitgevoerd Bijv. diepte interviews Bijv. enquête/survey’s Karlijn Goossen, 2015

29 ONDERZOEKSMETHODOLOGIE VoordelenNadelen Het resultaat zegt iets over de mate (percentages) waarin iets vóórkomt in de doelgroep. De respondent kan zijn verhaal niet vrij vertellen; de antwoorden zijn grotendeels voorgeprogrammeerd. Significante verschillen kunnen worden aangegeven. Er kan niet worden ingegaan op vragen buiten de vragenlijst, er kan niet worden doorgevraagd. Eigen ideeën kunnen worden getoetst en uitgedrukt in percentages. De opdrachtgever moet precies weten wat hij wil om er naar te kunnen vragen. Er kunnen makkelijker diepgaande statistische analyses uitgevoerd worden (bijv. naar subgroepen of om verbanden te leggen). Doorgaans is slechts ruimte voor een paar 'open' vragen. De manier van vragen is sterk gestandaardiseerd waardoor meer eenduidige antwoorden worden verkregen. KWANTITATIEF Karlijn Goossen, 2015

30 ONDERZOEKSMETHODOLOGIE KWALITATIEF VoordelenNadelen Er kan worden doorgevraagd naar het waarom of naar motieven. De resultaten zijn hooguit indicatief, niet representatief. De opdrachtgever kan doorgaans meekijken naar het onderzoek; dat kan veel inzicht opleveren. De opdrachtgever moet de resultaten - met behulp van het onderzoekbureau - zelf op waarde schatten. De respondent krijgt de gelegenheid zijn verhaal te vertellen. De manier van vragen is niet sterk gestandaardiseerd, waardoor de antwoorden niet altijd eenduidig zijn. Omdat de vragenlijst niet dwingend is maar richtinggevend, kan er worden ingegaan op onverwachte situaties. De resultaten zijn 'levensecht' omdat ze goed in een kader geplaatst kunnen worden. Karlijn Goossen, 2015

31 KWALITATIEF ONDERZOEK Anders dan kwantitatief onderzoek focust kwalitatief onderzoek op: o woorden ipv cijfers menselijke woorden, handelingen & verslaglegging o subjectieve ipv objectieve gezichtspunten & beelden begrijpen perspectief van betrokkenen o ontdekking ipv bewijs zorgvuldige observatie, ondervraging & documentatie; systematische & weloverwogen analyse [patronen = contextuele bevindingen] Karlijn Goossen, 2015

32 KWALITATIEF ONDERZOEK = empirisch onderzoek typerend in 1. wijze informatie verzamelen, 2. soort analyse, 3. onderzoeksopzet, 4. onderwerp onderzoek & 5. rol onderzoeker 1.Openheid & flexibiliteit 2.Alledaagse & natuurlijke taal 3.Verzamelings- & analysemethode afwisselend cyclisch-interactief & informele logica 4.Alledaagse betekenisgeving & betekenisrelaties 5.Onderzoeker = eigen instrument & zoekt balans betrokkenheid/distantie & duurzame relatie met onderzochten Karlijn Goossen, 2015

33 KWALITATIEF ONDERZOEK Onderzoeksmethode = 5 wijzen dataverzameling 1.Observatie / participerende observatie / niet participerende observatie / nieuwsetnografie 2.Interviews / informeel / ongestructureerd / semi-gestructureerd / gestructureerd / focus groepen / diepte-interview / vrije attitude interview 3.Secundaire data / kwalitatieve inhoudsanalyse / thematische analyse Karlijn Goossen, 2015

34 METHODOLOGISCHE KWALITEIT Methodologische normen, ideeën & maatregelen objectiviteit interne & externe betrouwbaarheid interne & externe validiteit subjectiviteit & intersubjectiviteit handelingsrationaliteit overdraagbaarheid, benuttingswaarde, implementaire waarde & participatieve waarde Karlijn Goossen, 2015

35 ONDERZOEKSMETHODOLOGIE TERMINOLOGIE Domeinwaar doe ik uitspraken over, de hele organisatie of één afdeling Populatieop wie/wat heeft het onderzoek betrekking Steekproefdeel van de populatie op basis waarvanuitspraken gedaan worden over hele populatie Validiteitmeet je wat je wilt meten/generaliseerbaar Karlijn Goossen, 2015

36 ONDERZOEKSMETHODOLOGIE TERMINOLOGIE Betrouwbaarheid is het vrij van toeval/herhaalbaarheid Variabelete onderzoeken kenmerk(en) Significantmate waarin statisch een verband is aangetoond tussen twee variabelen Karlijn Goossen, 2015

37 ROUNDUP Karlijn Goossen, 2015

38 "Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek" "De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel" ALBERT EINSTEIN ROUNDUP “Niet alles wat meetbaar is, is relevant en niet alles wat relevant is, is meetbaar” ALBERT EINSTEIN Karlijn Goossen, 2015


Download ppt "Karlijn Goossen, 2015. WEEKOVERZICHT Inhoud week 1inleiding onderzoek & onderzoeksproces week 2inleiding kwalitatieve onderzoeksmethoden."

Verwante presentaties


Ads door Google