De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STUURGROEP GWW DPB Brugge – 30 april 2015 1. Agenda  Vorig verslag  GIP kijkwijzer bespreken  Vragen  Nieuwe tendensen welzijns-en gezondheidszorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STUURGROEP GWW DPB Brugge – 30 april 2015 1. Agenda  Vorig verslag  GIP kijkwijzer bespreken  Vragen  Nieuwe tendensen welzijns-en gezondheidszorg."— Transcript van de presentatie:

1 STUURGROEP GWW DPB Brugge – 30 april 2015 1

2 Agenda  Vorig verslag  GIP kijkwijzer bespreken  Vragen  Nieuwe tendensen welzijns-en gezondheidszorg  Pedagogisch raamwerk K&G  Integrale jeugdhulp  Netwerkzorg  Uitwisseling per vak: voorstellen?  Handelingsgericht werken  Nascholingsaanbod 2

3 Vorig verslag  GIP documenten op forum plaatsen (enkel VISO) – kijkwijzer (zie verder)  Lessentabel: Omwille van de 4 uur moderne vreemde talen in de lessentabel werden er voor de scholen die slechts 32 uur organiseren een voorstel tot mogelijk snoeien in het specifiek gedeelte gedaan (zie ontvangen tekst of site verbond of site personenzorg DPB). Hoe loopt dit?  Zie document begeleiding mei 2014: GWW en VT In geval scholen 32 uur inrichten, dienen ze 2u te besparen in het specifiek gedeelte. Het document verwijst naar enkele mogelijke opties. Stand van zaken in scholen: tot hier toe vermindering bij bio en seminarie 3

4 STAGE  Wat met stageplaatsen in GWW (kleuterscholen…) waarvan de inrichtende macht dezelfde is als van de school. Bijv. in Oostende…. Mag niet! Nog niet veranderd.  VSKO kent de problematiek en bemiddelt hieromtrent.  Uitwisseling omtrent voor- en nadelen blokstage en alternerende stage en tussenvorm (vb. 3 dagen stage / 2dagen les gedurende periode).  Stuurgroep stagecoördinatoren verzorging: wie wenst deel uit te maken, geeft dit door.  Activiteitenlijst (zie website personenzorg) – evaluatielijsten (zie voorbeeld uni-form Limburg; www.uni-form.be).www.uni-form.be  Belangrijk om leerplan – activiteitenlijst – evaluatielijst – stageopdrachten op elkaar af te stemmen = 1 geheel. Ook belangrijk om dit af te stemmen op de gekozen stageplaatsen, doelgroep.  Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: belang van dialoog (met alle betrokkenen) en kaderen binnen ruimer beleid van school. 4

5 GIP kijkwijzer bespreken  Herhaling (zie documenten)  Kijkwijzer bespreken (tips, vragen?)  Belang om dit binnen team te bekijken of eigen GIP voldoet aan de elementen in de kijkwijzer (= zelfreflectie).  Belangrijk om evenwicht te houden tussen haalbaarheid en zinvolheid. Zoeken naar mogelijkheden om verschillende collega’s te betrekken en zo de expertise te verruimen.  Vraag om op uitwisselingsplatform te plaatsen (principe van wederkerigheid hanteren).  Andere kijkwijzers stage / seminarie 5

6 Nieuwe inhoudelijke invulling  Voorlopig geen verandering leerplan tot hervorming secundair.  Abonnement Weliswaar (samenvatting beleidsnota minister Vandeurzen via nieuwsbrief). www.weliswaar.be  Verschillende nieuwsbrieven interessant om te abonneren (lijst zal op website staan) 6

7 Interessante literatuur  Welzijn in Vlaanderen (beleid, bestuurlijke organisatie en uitdagingen) – Bram Verschuere – Die keure - 2014  De 7 privileges van de zorg – Lon Holtzer – Acco – 2015  Gekkenwerk (Kleine ondeugden voor zorgvragers) – Linus Vanlaere & Roger burggraeve - Lannoo campus – 2013  Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs (23 april 2015) http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/ConclusiesScre eningen.pdf 7

8 Nieuwe tendensen, visie op zorg en begeleiding  Zie leerplan p 8 ev, 19 (2.2.1), p 21(2.3), p 42(4.1), p 45 (4.2.1), p 47 (4.3.1), p 48 (4.4), p 56 (1.1 belang voor gezondheids- en welzijnswerkers), p 57 (1.2 Relatie opvoeden en maatschappelijke veranderingen en context), p 60 (2.1 belang van ontwikkelingspsychologie binnen de studierichting; stromingen binnen de psychologie), telkens ook bij het opnemen van een thema (steeds vanuit nieuwe tendensen)…  Belangrijk om dit ‘mee te geven’ naar lln in lessen en te ‘realiseren’ via stage (en opdrachten) en seminarie 8

9 Nieuwe tendensen  Pedagogisch raamwerk: dia 10 – 21  Integrale jeugdhulp: dia 22- 24  Netwerkzorg – visie op zorg: dia 25 - 27 9

10 10

11 Pedagogisch raamwerk K&G - Synthese raamwerk - vanuit pedagogiek ervaringsgericht werken - Malaguzzi - Exploreren van pedagogisch handelen vanuit de praktijk (vb. vanuit K&G, vanuit BKO, vanuit onderwijs enz.) 11

12 Een observatie... Karen weet heel goed wat ze wil. Binnen het aanbod kan ze keuzes maken en voor zichzelf realistische doelen stellen. Ze heeft voldoende wilskracht om te bereiken wat ze wil. Ze kan afwerken, obstakels overwinnen, doorzetten. Scenario's bedenken en uitvoeren geeft voor Karen weinig problemen. Ze bepaalt zelfs mee het traject van anderen. Karen neemt vaak de leidersrol op zich, maar houdt rekening met de feedback die ze krijgt. 12

13 13

14 14

15 Waarom? Kinderopvang van hoge pedagogische kwaliteit => langdurig effect op de ontwikkeling van kinderen en verhoogt welbevinden en betrokkenheid Wat verstaan we onder pedagogische kwaliteit? RAAMWERK geeft richting, houvast 15

16 Door wie? Ontwikkeling door: CEGO (centrum voor ervaringsgericht onderwijs; KULeuven) en vakgroep sociale agogiek (UGent) In opdracht van Kind en Gezin Betrokkenen: - Kind en gezin - Zorginspectie - vertegenwoordigers kinderopvang - minderhedenorganisaties - kinderrechtencommissariaat - Onderwijs - … 16

17 Inspanningsverbintenis en GEEN resultaatsverbintenis! 17

18 Enkele quotes uit de media - Eindelijk pedagogische leidraad voor de kinderopvang - Pedagogisch raamwerk is geen opgestoken vingertje - Kinderopvang heeft ook rol in ondersteuning van jonge ouders - Kinderopvang is meer dan op potje leren gaan 18

19 19

20 Mogelijke opdracht filmfragment KDV 'De buitenkans' (Nederland - voorstellingsfilmpje) https://www.youtube.com/watch?v=BbbSg-iNHds Vanuit pedagogie: Emmi Pikler - Loris Malaguzzi - ervaringsgericht kinderopvang Welke voorbeelden uit het fragment link je aan het pedagogisch raamwerk (of verwijzend naar...) 20

21 21

22 Integrale jeugdhulp  Belang om dit te situeren binnen gezondheids- en welzijnsbeleid (tendensen, vanuit kinderrechten, kritiek)  Zie powerpoint (kinderrechtwinkel) 22

23 Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp VK BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie OCJ SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter Gemeenschaps- instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg CAP CINDY IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT Politie JAC TCK CGG consult aanmelding spoor 2 spoor 1 23

24 Mogelijkheid: voorstellen vanuit casus Proces naar niet rechtstreeks toegankelijke hulp, verontrusting  Cindy, 16 jaar, stapt naar het JAC (Jongeren Advies Centrum) en vraagt raad om alleen te gaan wonen. Ze is de bemoeizucht van haar moeder beu.  Het JAC stelt voor om de moeder ook eens uit te nodigen op gesprek en kan Cindy hiervan overtuigen.  Daarbij vertelt de mama dat ze geen vat heeft op Cindy. Ze komt vaak dronken thuis, een stuk in de nacht. Cindy zwakt de feiten af en geeft aan dat haar moeder hopeloos ouderwets is. Na enkele bemiddelende gesprekken komen moeder en dochter tot een compromis: moeder zal Cindy meer vrijheid geven en Cindy komt op tijd thuis.  Enkele weken later belt de moeder verontrust naar het JAC: Cindy hield zich aanvankelijk aan de afspraken, maar sinds ze een nieuwe vriend heeft gaat het van kwaad naar erger. Cindy is altijd dronken heeft vermoedelijk ook joints gerookt. Het JAC nodigt Cindy uit maar zij zegt dat er niets aan de hand is: een joint roken is zo erg toch niet. De JAC-medewerker maakt zich naar aanleiding van het laatste gesprek toch zorgen (Cindy ziet er vermagerd en verwaarloosd uit) en neemt contact op met het OCJ voor consult (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg). Het OCJ stelt voor om Cindy te motiveren om hulp te zoeken bij een CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg). Het JAC probeert dit aan de hand van motiverende gesprekken maar Cindy weigert en minimaliseert alles. De situatie wordt erger en erger: Cindy spijbelt en blijft blowen. Het JAC verliest de grip op Cindy en beslist in team om een melding te doen bij het OCJ.  Na de melding start het OCJ een caseonderzoek. Afhankelijk van de uitkomst kan het OCJ voor uiteenlopende sporen kiezen:  Het druggebruik van Cindy staat centraal als probleem, gespecialiseerde hulp dringt zich op -> Cindy zal het CGG bezoeken i.f.v. haar drugprobleem, om een verwijzing naar het gerechtelijke te vermijden. Zij vindt evenwel niet dat er echt een probleem is en vindt de acties van OCJ en moeder zwaar overroepen. Het OCJ zal hier interveniërend optreden.  Het druggebruik van Cindy is een symptoom van een onhoudbare thuissituatie, moeder werkt niet meer mee -> Het OCJ beslist tot interveniërend casemanagement en meldt aan bij de toegangspoort ifv TCK (kamertraining). Daarnaast wordt Cindy toegeleid naar het CGG. 24

25 Visie op samenwerking in zorg Bv Netwerkzorg  https://www.youtube.com/watch?v=6vACUIn2T98 https://www.youtube.com/watch?v=6vACUIn2T98  Zie ook ppt in bijlage van VVKSO 25

26 Visie op zorg Presentie als middel tot het zoeken van aansluiting met gebruikers (afstemmen op gebruiker en netwerk) zie http://www.presentie.nl/video/uit-het-werkveld/item/406- meridiaan http://www.presentie.nl/video/uit-het-werkveld/item/406- meridiaan Beeldvorming rond ouderen en zorg als eye opener  http://www.ziezeanders.be/ http://www.ziezeanders.be/  http://www.slideshare.net/fullscreen/Weliswaar/cultuurgevoelige- ouderenzorg http://www.slideshare.net/fullscreen/Weliswaar/cultuurgevoelige- ouderenzorg  http://www.zorganderstv.be/reportages/wat-is-zorg-op-maat- voor-jou http://www.zorganderstv.be/reportages/wat-is-zorg-op-maat- voor-jou Tips, vragen? 26

27 Recente en te verwachten ontwikkelingen in de zorg  Er wordt gewerkt Federaal en in Vlaanderen aan een nieuw zorgmodel: gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis, kortere ligdagen en meer thuiszorg  Er is een paradigmashift van probleemoplossend denken naar cliëntgericht denken.  Er zal gewerkt worden vanuit netwerken, waarin iedereen samenwerkt rond de cliënt of zorgvrager. Ook de zorgkundige en de huishoudhulp zullen hierin een belangrijke plaats krijgen.  Er komt een actualisatie van KB 78 (over de gezondheidszorgberoepen) tegen 2016 27

28 Handelingsgericht werken (niet aan bod gekomen op vergadering) 28 Zie artikel, op site onder ped did berichten (als achtergrond) Opdracht:  Adhv 1 leerplandoelstelling  Plaatsen binnen kader HW (vb. voorbeeld integreren voor WAT/ WAAROM / HOE

29 UDL in 3 principes en 9 richtlijnen Principe 1 Informatie aanbieden WAT we leren Principe 2 Actie en expressie HOE we leren Principe 3 Betrokkenheid WAAROM we leren Richtlijn1 Verschillende zintuigen Richtlijn 4 Actief verwerken van de leerinhoud Richtlijn 7 Inspelen op interesses Richtlijn 2 Verduidelijken en structuur bieden Richtlijn 5 Aantonen wat je geleerd hebt Richtlijn 8 Doorzetting creëren Richtlijn 3 Begrijpen van leerinhoud Richtlijn 6 Doelen en prioriteiten bepalen Richtlijn 9 Inschatten en bijsturen 29

30 Nascholingsinitiatieven - Nascholing ‘expressie 7tbz vanuit de visie op zorg’ 29/05/2015 (via Eekhoutcentrum + begeleding) https://www.eekhoutcentrum.be/nascholingen/detail/ I15-265 - De Weister – Foton - Concrete uitwerking methodieken (DPB) - Coachingstechnieken: 5 mei 2015 (via Eekhoutcentrum) 30

31 Afspraken volgend schooljaar  Via inspiratiedag 21 oktober 2015 (niveau Vlaanderen breed):  Actuele maatschappelijke tendensen  Uitwisseling (seminarie, stage, GIP, vakken,…)  Op diocesaan niveau (elk een ½ dag)  Overkoepelende stuurgroep GWW  Psychologie en pedagogiek Ontwikkelingspsychologie?  Gezondheid en welzijn Gvo project? 31


Download ppt "STUURGROEP GWW DPB Brugge – 30 april 2015 1. Agenda  Vorig verslag  GIP kijkwijzer bespreken  Vragen  Nieuwe tendensen welzijns-en gezondheidszorg."

Verwante presentaties


Ads door Google