De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reglementswijzigingen goedgekeurd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reglementswijzigingen goedgekeurd"— Transcript van de presentatie:

1 Reglementswijzigingen goedgekeurd 2014-2015

2 G. Timmermans - J. Vanspauwen
1. ORGANISATIE KBVB Stemmenverdeling Pro League: 19,85% - NVL: 13,24%- VFV: 41,91% (Limburg: 4,78%)- ACFF: 25,00 Art. 19 statuten KBVB: Boekjaar wordt van 1/1 tot 31/12. Art. 31- Indexering Op (index december 2014) bedroeg de gezondheidsindex 121,25, tegen 121,27 in december De referentie op was 107,44. Dit betekent concreet dat de huidige bedragen niet wijzigen Algemene Vergaderingen voetbal en Futsal Indien gewenst kunnen ze samen gehouden worden Art Vereiste meerderheid bij nationale algemene vergadering De vermelding in Art betreffende de wijziging aan de formule van de nationale kampioenschappen werd, om misverstanden te vermijden, verwijderd. Stemming over reglementswijzigingen gebeurt in de NSC, niet in de Algemene Vergadering. 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

3 G. Timmermans - J. Vanspauwen
2. DE BONDSINSTANTIES Art.221- Kosten leden bondsinstanties 1. Voor het Bureau arbitrage VFV wordt dit gebracht van 8,50 EUR naar 14,50 EUR. Door andere maatregelen zou dit budgetneutraal moeten zijn 2. Conform met de regeling voor de leden van de andere bondsinstanties, zullen verplaatsingskosten en een zittingsvergoeding toegekend worden aan de leden van de Nationale Studiecommissie. 3. Ook zullen, vanaf 1/7/2014, de jaren “NSC” in aanmerking worden genomen voor het behalen van een bondsonderscheiding. 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

4 G. Timmermans - J. Vanspauwen
Art Bondskaarten De ondernemingsraad stemde ermee in om mensen die met pensioen gaan en mensen die onder goede omstandigheden het bedrijf verlaten na 20 ononderbroken of 25 niet-opeenvolgende dienstjaren een doorlopende uitnodigingskaart te verlenen. 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

5 G. Timmermans - J. Vanspauwen
Bevoegdheden van het Uitvoerend Comité Is het beheersorgaan van de FV KBVB. In die hoedanigheid wordt het reglement beheerd. Dit wordt toevertrouwd aan het departement reglement, opgericht in de schoot van het UC Is de Algemene Vergadering van de vzw KBVB, met de bevoegdheden haar door de Wet toegekend (wijziging statuten, benoeming en afzetting bestuurders en commissarissen, goedkeuring begroting…) De Raad van Bestuur van de vzw heeft een algemene bevoegdheid inzake bestuur, en is bevoegd voor alle aangelegenheden die de wet niet uitdrukkelijk voorbehoud aan de Algemene vergadering 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

6 G. Timmermans - J. Vanspauwen
14.73en Art. 256 en 259- Bevoegdheden PC en Sportcomité: Betwistingen i.v.m. ontslag bij decreet worden behandeld door Sportcomité of Provinciaal Comité Art De arbitragecommissie De Arbitragecommissie werd opgesplitst in een Arbitragecommissie voor de Amateur en een Arbitragecommissie voor de Betaalde sportbeoefenaar, die door de sociale partners erkend wordt als enigste bevoegde commissie om de in art. 250 opgesomde punten in arbitrage te behandelen. 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

7 G. Timmermans - J. Vanspauwen
Art Commissie van het Nationaal Steunfonds Art. 149 stipuleert dat de Commissie van het Nationaal Steunfonds bijstand verleent aan het Uitvoerend Comité bij het onderzoek van de aanvragen tot tussenkomst van het Nationaal Steunfonds. In de praktijk is het echter zo dat deze commissie zelfstandig de beslissingen neemt, en dat deze nooit worden opgenomen in de verslagen van het Uitvoerend Comité. Het reglement wordt in die zin gewijzigd, waarbij een beroep tegen deze beslissingen dan mogelijk is bij het Uitvoerend Comité. 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

8 G. Timmermans - J. Vanspauwen
Art Hervorming van de Provinciale Scheidsrechterscommissies Vorig seizoen werden aanpassingen doorgevoerd in de organisatie van “de scheidsrechters” op nationaal vlak. Deze wijziging is een reorganisatie op provinciaal vlak, en behelzen vooral: Hervorming (organisatie, bevoegdheden) van de Provinciale Scheidsrechterscommissies, die omgevormd worden tot Bureaus Arbitrage (onder leiding van een voorzitter), en die onder de leiding staan van een Departement Arbitrage VFV (of ACFF) Strikte scheiding van het Betaald Voetbal en het amateurvoetbal Bijkomende categorieën van scheidsrechters, gewijzigd in hun benaming Scheidsrechters en opleiders op provinciaal niveau zullen hun functie ook kunnen uitoefenen op nationaal niveau (tot 3de Nationale), en vice versa 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

9 G. Timmermans - J. Vanspauwen
Art Samenstelling departement Futsal Toevoeging van de Competitions Director. Art Departement Futsal Gaat om aanduiding van vertegenwoordigers nationaal spelende clubs. Eén zal worden aangeduid op voorstel VFV en één op voorstel ACFF . Art Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal Problemen in wedstrijden van de Beker van België tussen clubs van het Betaald Voetbal en clubs van het amateurvoetbal worden behandeld door deze commissie 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

10 G. Timmermans - J. Vanspauwen
Art Reviewcommissie Leden ervan mogen deel uitmaken van een andere bondsinstantie Art Pool van specialisten VFV duidt drie vertegenwoordigers aan, ACFF één vertegenwoordiger 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

11 3. EN 4 . DE CLUBS EN DE CLUBLICENTIES
Art Specifieke licentievoorwaarden 2de nationale afdeling De “verstrengde” voorwaarden (lichtsterkte, aantal zitplaatsen…) die in voege moesten treden in het seizoen , worden verdaagd naar het seizoen Art Fusie van clubs Nu wordt de uiterste datum om een fusie aan de KBVB te betekenen vervroegd naar 15 april, waardoor op bondsvlak de fusie uitwerking heeft op 1 mei. Mits betaling van een retributie, en in omstandigheden waar ze soeverein over beslist, kan het Uitvoerend Comité toch een laattijdig ingediende fusie aanvaarden, op de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierdoor de reeksindeling van de eerste ploegen niet dient herzien te worden 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

12 5, 6 en 7 - DE AANGESLOTENEN, TRAINERS
Art Aansluitingsformaliteiten: De aansluiting wordt geboekt op de datum van de ontvangst van de laatste handtekening (analoog met de transfers die op deze wijze verlopen: zie art ) 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

13 G. Timmermans - J. Vanspauwen
5, 6 en DE AANGESLOTENEN, TRAINERS 14.17/33/34- Art Ontslag tijdens de periode 1 tot 30 april Indien de speler aansluit buiten de voorziene periode mag hij niet spelen in de eerste ploeg. Deze beperking vervalt vanaf de eerstvolgende reglementaire periode. Ten onrechte werd vermeld dat dit enkel van toepassing was voor het Betaald Voetbal en de speelsters Een speler moet niet verplichtend onder contract geplaatst worden wanneer hij zich aansluit buiten de toegestane periodes. Het volstaat dat hij wacht tot het begin van de eerstvolgende toegestane reglementaire periode. In het verleden stond er een tekst die stelde dat het verbod om in de eerste ploeg te spelen verviel bij het begin van de daaropvolgende seizoen. Dit wordt terug ingevoerd De heraansluitingstaks van €25,00 (thans €12,50) na ontslag moet altijd betaald worden. Was om een ongekende reden verdwenen uit BR. Wordt terug ingevoerd. 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

14 5, 6 en 7 - DE AANGESLOTENEN, TRAINERS
Art. 526 e.v.- Speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar eenzijdig wordt verbroken Van zodra de verbreking aan de bond wordt betekent, is de speler van rechtswege ontslagen uit KBVB, en vrij om zich aan te sluiten bij een andere club. De speelgerechtigheid voor de eerste ploeg is dan wel aan bepaalde voorwaarden onderworpen: - Heraansluiting moet gebeuren tegen uiterlijk 15 maart voor Betaald Voetbal en 3de nationale, en tussen 1 en 31 augustus voor bevordering en provinciale - Speler mag niet deelnemen aan een betaalde sportcompetitie in dezelfde afdeling of reeks of eindronde, waaraan een ploeg uit dezelfde afdeling of reeks deelneemt. 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

15 5, 6 en 7 - DE AANGESLOTENEN, TRAINERS
Art Speler die ter beschikking wordt gesteld Een terbeschikkingstelling is een tijdelijke transfer, die ALTIJD verstrijkt op 30/6, zelfs indien daarvoor de spelers afgeschreven wordt of zijn contract wordt verbroken Art Speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar eenzijdig wordt ontbonden door club. Vermits transferperiode voor provinciale en bevordering verlengd is tot 31/8, wordt dit ook zo gedaan voor deze gevallen 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

16 G. Timmermans - J. Vanspauwen
9. DE MUTATIES Art Transfer van een speler komende uit het buitenland Nu kan een speler, ouder dan 12 jaar, enkel worden gekwalificeerd als de KBVB in het bezit werd gesteld van een ITC, uitgereikt door de nationale bond die de speler wenst te verlaten. De FIFA verlaagde deze leeftijd naar 10 jaar. 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

17 G. Timmermans - J. Vanspauwen
9. DE MUTATIES 14.49-Art Speelgerechtigheid voor de eerste ploeg na ontslag tijdens het vorige seizoen Een speler die ontslag neemt bij zijn club en de KBVB tijdens de periode 1 tot 30 april, kan zich vanaf 2 mei heraansluiten. Hij is speelgerechtigd voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg indien dit gebeurt tot 31 augustus indien de club tot het amateurvoetbal behoort. Art vermeldt hieromtrent dat het gaat om een “nieuwe” club. Uiteraard geldt de beperking qua speelgerechtigheid bij niet-naleving van de vooropgestelde termijnen voor ALLE clubs, want door zijn ontslag heeft de speler ontslag genomen bij zowel de KBVB als de club, en dient hij aan te sluiten bij een “nieuwe” club, in de zin van “opnieuw” aansluiten. 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

18 G. Timmermans - J. Vanspauwen
9. DE MUTATIES Transferverbod Verbod slaat niet op niet-spelende leden of jeugdspelers die niet in aanmerking komen voor eerste elftal. Art Transfer niet spelend lid Leden die in het verleden gebruik hadden gemaakt van een transfer als niet-spelend lid om van club te veranderen willen echter soms opnieuw actief worden als trainer of als speler, maar volgens het huidige reglement kan dat pas, mits akkoord van de club van herkomst, vanaf de eerstvolgende 1 juli. Dit wordt nu onmiddellijk mogelijk gemaakt, maar om verdoken transfers tegen te gaan, beperkt tot alle wedstrijden behalve deze van de eerste ploeg 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

19 G. Timmermans - J. Vanspauwen
9. DE MUTATIES Art Transferperiodes voor de gewone binnenlandse transfer De uiterste datum voor het doorvoeren van een gewone binnenlandse transfer wordt verlaat van 30/6 naar 31/8, en dit om volgende redenen: Gelijkschakeling van data, waardoor misverstanden worden vermeden De transferperiodes voor de gewone binnenlandse transfer worden overzichtelijker door het wegvallen van de periode 1/7 tot 31/8 Clubs die “vergeten” een transfer door te voeren, zullen dit in augustus merken bij het spelen van vrienden- of bekerwedstrijden, en hebben dan nog de tijd om de transfer te regulariseren. Hierdoor zullen er minder aanvragen tot uitzonderlijke validering zijn. Echter, een speler die geniet van zulke transfer mag niet spelen in de categorie van wedstrijden van de eerste ploeg waaraan hij met een andere club heeft deelgenomen tijdens het nieuwe seizoen, 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

20 G. Timmermans - J. Vanspauwen
9. DE MUTATIES Art Boeking binnenlandse transfer- Art Betekening contracten Zowel bij het afwikkelen van de transfer, als bij het betekenen aan de KBVB van het spelerscontract, kan de club aan de dienst aansluitingen per fax of het bewijs laten geworden dat de speciale omslag of de aangetekende zending voor wat betreft het spelerscontract wel degelijk reeds gepost zijn. Aan de hand hiervan zal de dienst aansluitingen de transfer inboeken of de betekening van het spelerscontract registreren. Indien naderhand zou blijken dat er iets mis is met de datums en de speler ten onrechte zou gespeeld hebben, zal dit beschouwd worden als een niet-gekwalificeerde speler. 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

21 10 en 11 . KWALIFICATIE VAN SPELERS - SPELERSCONTRACTEN
Medische afwijking: nieuwe procedure Art De leeftijd van de spelers: In de elite-1 jeugdkampioenschappen U19 mogen maximaal 3 spelers U20 ingeschreven worden op het wedstrijdblad. Art Klasseverlaging: Wijziging is om spelers van de elite-ploegen ook te laten meetellen voor de klasseverlaging 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

22 10 en 11 . KWALIFICATIE VAN SPELERS - SPELERSCONTRACTEN
Art Basisvoorwaarden kwalificatie speler 3de nationale mag in de periode 1/1 tot 31/1 spelers (i.p.v. betaalde sportbeoefenaars) aanwerven komende van het Betaald voetbal. Om mogen te spelen moeten ze echter een contract van betaalde sportbeoefenaar ondertekenen Art Bestraffen van clubs en leden die niet-gekwalificeerde spelers inschrijven op het wedstrijdblad. Art stelt dat de bondsinstanties sancties mogen treffen tegen clubs die niet-gekwalificeerde spelers inschrijven op het wedstrijdblad. Dit wordt geschrapt 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

23 12 en 13. SPELREGELS – UITRUSTING – MATERIAAL
lengte breedte tolerantie helling max G. Timmermans - J. Vanspauwen 04/08/2015

24 G. Timmermans - J. Vanspauwen
14. DE WEDSTRIJDEN 14.39 – Art – Oproepingsprocedure spelers nationale of provinciale selectie Na een aanpassing vorig seizoen m.b.t. de sancties stelt men vast dat bepaalde clubs weigeren hun spelers ter beschikking te stellen van de nationale jeugdploegen bij de mannen t.g.v. activiteiten van jeugdploegen die niet zijn opgenomen in de officiële UEFA/FIFA kalender. Dat geldt ook voor spelers die niet worden vrijgegeven voor activiteiten van provinciale selecties. Nu geldt: Andere verplichtingen als voor de officiële data op de wedstrijdkalender worden geregeld door het bondsreglement (art. 1458) Oproeping voor een nationale of provinciale selectie: automatische schorsing voor de eerstvolgende 2 wedstrijden van de betrokken ploeg (met uitzondering eerste ploeg) via de procedure voor minnelijke schikking 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

25 15 en 16- KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS
Evaluatie hervorming jeugdcompetities (deel 1) 1. Het gedeelte betreffende de wijziging aan de licentievoorwaarden en de formule van de jeugdkampioenschappen VFV werd goedgekeurd. Vooral: Geen verplichting meer U19 in interprovinciaal en U21 in provinciaal Daardoor ook minder verplichte trainers Een niveaucode door te geven voor interprovinciaal, provinciaal en gewestelijk In de gewestelijke reeksen kan een ploeg 8/8 inschrijven in een reeks van 11/11 Indien, op gewestelijk vlak, de dag voor de wedstrijd wordt medegedeeld dat men 8/8 zal spelen, zal forfait worden uitgesproken, maar worden er geen boetes opgelegd U7 kunnen facultatief 2/2 spelen. 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

26 15 en 16- KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS
Evaluatie hervorming jeugdcompetities (deel 2) 2. Systeem van labeling en format competities ACFF werd goedgekeurd 3. Ook nog wijzigingen aan spelregels Wisselspelers: ACFF bant de verplichte vervangingen, VFV beperkt ze tot wedstrijdvorm 11/11 voor U14 t.e.m. U17 Duur van de wedstrijden 5/5: VFV laat toe om te stoppen na 3x15’ ACFF speelt 2 x 30’ voor U10 tot U13, 2x35’ voor U14-U15 en 2x40’ voor U16-U17 Inworp 5/5: vervangen door indribbelen of intrappen Gele kaarten: terug ingevoerd 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

27 15 en 16- KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS
Art Organisatie van periodekampioenschappen Huidig artikel spreekt steeds over 3 periodes, daar waar sommige provincies in bepaalde gevallen dit in 2 periodes doen. Ook krijgen de provinciale (of andere) modaliteiten qua rangschikking voorrang Art Forfait van een ploeg: sancties De tabel “boetes ten bate van de bond” werd aangepast aan huidige benamingen Art Klachten kwalificatie Beker van België in eerste 4 speeldagen Termijn voor het neerleggen van een klacht wordt beperkt tot uur van de eerste werkdag volgend op het afsluiten van het wedstrijdblad door de scheidsrechter. De bevoegde commissie zal zich dan uiterlijk op donderdag uitspreken. 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

28 15 en 16- KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS
Boetes forfait in bekerwedstrijden Het huidige reglement voorziet in geval van forfait enkel een bedrag voor competitiewedstrijden en niet voor bekerwedstrijden. Nu laat men de PC’s dit bepalen. Beker van België Naar aanleiding van de problemen die er geweest waren met 2 clubs, spelend op hetzelfde terrein, wordt dit aangepast. Verder wordt de “tennistabel” verlaten en is er na de 5de speeldag telkens een lottrekking. Hervorming competitie Betaald Voetbal 34 clubs zouden afgeslankt worden naar 24 clubs, die spelen in één reeks van 16, en één reeks van 8 clubs. De 9 clubs die “overtallig” zijn, komen terecht in het amateurvoetbal (zie punt 14.68) Rangschikking in 1ste nationale In play-off 1, indien er gelijkheid van punten is, komt als eerste criterium: stand na de reguliere competitie 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

29 15 en 16- KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS
04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

30 15 en 16- KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS
Vrouwenvoetbal Het principe is het verdwijnen van de 3de Nationale op het einde van het seizoen , met volgende aanpassingen: De Women’s BeNe League wordt vervangen door een Super League Vrouwenvoetbal met 8 ploegen In de onderliggende afdelingen komen er dit seizoen nog eventuele bijkomende stijgers om tot deze 8 ploegen te komen Art Forfait van een ploeg en gevolgen Er was verschillende bestraffing voorzien in en Dit laatste artikel wordt aangepast 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

31 17, 18 en 19 - RECHTSPLEGING – GELE EN RODE KAARTEN- SANCTIES
Evaluatie systeem gele en rode kaarten De wijziging strekt er toe te zeggen dat men geschorst is voor de eerste wedstrijd die de betrokken ploeg (waarin men zijn derde gele kaart kreeg) moet spelen en dat de schorsing de speler belet eveneens om ingeschreven te worden op het wedstrijdblad van de eerstvolgende wedstrijd van elk ander kampioenschap waarvoor hij gekwalificeerd is, die dezelfde dag of de zes erop volgende dagen gespeeld wordt. 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

32 17, 18 en 19 - RECHTSPLEGING – GELE EN RODE KAARTEN- SANCTIES
04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

33 17, 18 en 19 - RECHTSPLEGING – GELE EN RODE KAARTEN- SANCTIES
04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

34 17, 18 en 19 - RECHTSPLEGING – GELE EN RODE KAARTEN- SANCTIES
04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

35 17, 18 en 19 - RECHTSPLEGING – GELE EN RODE KAARTEN- SANCTIES
04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

36 17, 18 en 19 - RECHTSPLEGING – GELE EN RODE KAARTEN- SANCTIES
04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

37 17, 18 en 19 - RECHTSPLEGING – GELE EN RODE KAARTEN- SANCTIES
Art Schorsingen: inwerkingtreding 1. Bij een “voorlopige schorsing” neemt de schorsing retroactief aanvang op de datum van de inwerkingtreding van de voorlopige schorsing, maar hierover is niets te vinden in Art (inwerkingtreding schorsingen), wat tot verwarring kon leiden 2. Bij een schorsing na verzet tegen een beslissing bij verstek wordt nu hetzelfde principe gehanteerd. De schorsing heeft aanvang genomen bij de inwerkingtreding van de schorsing bij verstek. 3. Dan is er nog de mogelijkheid om gelijktijdig verzet en hoger beroep aan te tekenen: in dat geval wordt enkel het hoger beroep behandeld. 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

38 17, 18 en 19 - RECHTSPLEGING – GELE EN RODE KAARTEN- SANCTIES
Interprovinciale kampioenschappen: overgangsperiode 1 jaar VFV: beslechting uitsluitingen in de provincie waar de wedstrijd heeft plaatsgevonden ACFF: door het Sportcomité Gele kaarten in play-offs 1ste nationale Play-offs worden apart beschouwd. Na drie gele kaarten is men geschorst Art Oproeping Vorig seizoen werd beslist dat dit kon met alle middelen (brief, mail, fax, E-Kickoff…) In het nieuwe reglement staat echter gepreciseerd “per E-Kick-off” Dit wordt rechtgezet 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

39 17, 18 en 19 - RECHTSPLEGING – GELE EN RODE KAARTEN- SANCTIES
Art Puntenhandicap De handicap die wordt uitgesproken is van toepassing voor een reeks van 16 ploegen of 90 te verdienen punten. Indien er dit meer of minder zijn, wordt door toepassing van de regel van drie over het aantal te verdienen punten deze handicap aangepast 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

40 17, 18 en 19 - RECHTSPLEGING – GELE EN RODE KAARTEN- SANCTIES
Interpretatie Art Vorderingen en klachten De huidige titel van spreekt over “spelfeiten”, terwijl er in de oude versie van het reglement “(spel)feiten” stond vermeld. De nieuwe versie is dus heel wat strikter en laat de bevoegde instantie niet steeds toe om tussen te komen en sancties op te leggen, wat helemaal niet de bedoeling was. Men keert terug naar de oude bewoordingen. 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

41 17, 18 en 19 - RECHTSPLEGING – GELE EN RODE KAARTEN- SANCTIES
Art Bijstand en vertegenwoordiging van de partijen Art voorziet dat de aangeslotenen en clubs die werden opgeroepen zich kunnen laten bijstaan en/of vertegenwoordigen. In de praktijk wordt echter iedereen die verschijnt niet noodzakelijk opgeroepen: zie procedure voor de Geschillencommissie. Voorstel om “die werden opgeroepen” aan te vullen met “die moeten verschijnen” 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

42 G. Timmermans - J. Vanspauwen
HET FUTSAL Art. F408- Specifieke licentievoorwaarden voor de Elite-afdeling Aanpassing om conform te zijn met F409 en F410 Art. F1205 (speelduur) en F1227 (uitrusting van de spelers) In nationale en 1ste provinciale wordt er reeds met FIFA regels gespeeld. Dit wordt uitgebreid naar alle reeksen Beenbeschermers verplicht Het blijft 2x25’ effectieve speeltijd (geen reële speeltijd) Cumulerende fouten: vanaf 6de fout rechtstreekse vrije trap Hiervoor is een tafelcommissaris nodig, die een cursus heeft gevolgd 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

43 G. Timmermans - J. Vanspauwen
HET FUTSAL Art. F414 en F415- Licenties Futsal Zoals dit het geval is in het voetbal, zal in het Futsal het verhaal tegen een beslissing van de Licentiecommissie Futsal behandeld worden door het BAS i.p.v. door een eigen Beroepsinstantie. Dit heeft uiteraard tot gevolg dat de Licentiecommissie Hoger Beroep Futsal wordt opgeheven. 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

44 G. Timmermans - J. Vanspauwen
HET FUTSAL Art. F1808- Schorsingen gele kaarten Verschil tussen Nederlandse en Franse tekst, waarbij de Nederlandse de juiste is. F1301- Toetreding tot de KBVB Door enige woorden te wijzigen kan Art. F1301 weggelaten worden en geldt het algemene artikel 1301 14.40 – Art. F1606 – Eindfase Beker van België Futsal Het 3-daagse evenement voor de eindstrijd Beker van België wordt vervangen door kwart- en halve finales met rechtstreekse uitschakeling en een finale op neutraal terrein. 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

45 G. Timmermans - J. Vanspauwen
HET FUTSAL Art. F423- Toezicht op de specifieke licentievoorwaarden De verplichting tot naleving van de specifieke licentievoorwaarden geldt enkel voor clubs van 1ste nationale afdeling (dus niet voor de clubs van alle nationale afdelingen), daar er voor de andere nationale afdelingen geen licentie meer is vereist. 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

46 G. Timmermans - J. Vanspauwen
HET FUTSAL Art. F1512- Satellietploeg: In art. F wordt de beperking “enkel in de provinciale kampioenschappen” opgeheven, omwille van het feit dat clubs, waar geen provinciaal Futsal wordt georganiseerd, volgens de bestaande reglementsbepaling werden benadeeld (zij konden namelijk geen satellietploeg in lijn brengen) 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

47 G. Timmermans - J. Vanspauwen
HET FUTSAL Art. F1422- Verplichte inschrijving op het wedstrijdblad De regel betreffende de verplichte inschrijving van minstens twee spelers jonger dan 23 jaar in de Elite-afdeling werd verkeerdelijk geschrapt in Art. F van het nieuwe bondsreglement. Deze vergissing dient bijgevolg te worden rechtgezet. 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen

48 G. Timmermans - J. Vanspauwen
* 04/08/2015 G. Timmermans - J. Vanspauwen


Download ppt "Reglementswijzigingen goedgekeurd"

Verwante presentaties


Ads door Google