De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoopbeleid 2014 sector Verpleging & Verzorging concept 23 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoopbeleid 2014 sector Verpleging & Verzorging concept 23 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoopbeleid 2014 sector Verpleging & Verzorging concept 23 april 2013

2 (aangekondigde)Ontwikkelingen 2013/2014 Toenemende vergrijzing, ontgroening en krimp Maar ook vitaler oudere, digitaal vaardig Verschuiving van zorg van intra- naar extramuraal Intramurale zorg intensiever Toenemende (zorg)kosten ook in AWBZ –Hervorming langdurige zorg, extramuralisering –Zorg dichtbij verzekerde –Scheiden wonen en zorg Overheveling delen AWBZ –Extramurale begeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding –Verpleging en behandeling naar Zvw –Kern-AWBZ voor intramurale zorg?

3 Ontwikkelingen 2013/2014 Nadruk op maatschappelijke participatie, eigen regie en zelfmanagement Integrale benadering van wonen, welzijn en zorg met gemeente in grote (regie)rol. Mantelzorg, ketenzorg, netwerken Kwetsbare ouderen Financiële regioruimte Rol en positie wijkverpleging

4 Consultaties Wachtlijsten? Niet problematisch De klant en klantvertegenwoordiger ook betrekken bij CQ meting en verbeterplannen Wat merkbaar is meetbaar maken Behoefte aan vrije regelruimte/experimenteerruimte Wijkgerichte inrichting van de zorg over verschillende domeinen heen Betrekken gemeenten bij behoud leefklimaat en zorgvoorzieningen Bureaucratie, zorgplan = realisatie, uitkomsten ERAI Financiële (on)zekerheid?

5 Inkoopdoelen 2013 sector Verpleging & Verzorging

6 Versterken positie klant –Ondersteuning cliëntenraden, ook bij verbeterplannen –Uitnodigen van cliëntenraden bij periodiek overleg en regionaal –Tijdelijke opvang en Voorzieningen voor echtparen –Zorgleefplan, vastleggen afspraken –Beperkt aantal hulpverleners per klant –Duidelijke en begrijpelijke informatie –Tevreden klant

7 Keuzemogelijkheid en diversiteit van wonen –Beperkt aantal aanbieders in de wijk –Overleg met gemeenten, 1 e en 2 e lijn voor integrale zorgoplossingen, pilot in 2014pilot in 2014 –ZZP 1, 2 en 3 niet meer intramuraal, ZZP 4 niet in verpleeghuis (nieuwe cliënten)? Of kern –AWBZ? –Beleidsvisie extramuralisering  Omzetting plaatsen VZH naar VPH Geen leegstandfinanciering Capaciteit verschuiven? Andere invulling van huidige capaciteit Kamervragen

8 Pilot gemeente Enschede Populatiebekostiging Aantal wijken Experimentstatus? Eventueel afwijkend inkoopbeleid

9 Kwaliteit en innovatie –CQ index: normering op basis van gemiddelden (sterren of gecorrigeerde scores) en landelijke benchmark –Bevoegd en bekwaam personeel (kwaliteitsregister V&VN) –Inzet intensiveringsmiddelen ook in 2013 en 2014 –Keten dementie  geriatrisch netwerk (?)

10 Financiële houdbaarheid –Stimuleren van integrale benadering en samenwerking in wonen, zorg en welzijn –Geld volgt klant principe beperken –Extramurale zorg zolang het kan, intramuraal waar het moet

11 Bureaucratie –Experiment regelarme instellingen –Zorgplan = realisatie –Inschrijving inkoopbeleid digitaal –Bestuursverklaring belangrijk

12 Tijdslijn inkoop 2014 Plaatsing op website en aanbestedingskalender 31 mei 2013 Periode voor het indienen van vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen 14 juni 2013 Sluitingstermijn Inschrijvingen1 augustus 2013, 12:00 uur Gunningsbeslissing30 augustus 2013 Indienen productieafspraak 2014 bij NZa31 oktober 2013 Ingangsdatum overeenkomst1 januari 2014

13 Geschiktheidseisen

14 Eisen van bekwaamheid Ondermeer Ingeschreven in register van KvK Beschikken over toelating voor AWBZ-zorg Voldoen aan Regeling Jaarverantwoording Zorg Voldoen aan Regeling AO/IC Aantoonbaar de Zorgbrede Governancecode hebben ingevoerd Systematisch werken aan verbeteren van de kwaliteit In kwaliteitssysteem zijn de landelijke kwaliteitskaders voor de relevante AWBZ-sector(en) geïntegreerd Beschikken over gedegen bedrijfsadministratie Beschikken over vastgelegd privacybeleid Beschikken over vastgelegde klachtenregeling

15 Daarnaast ook Adequaat verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid En uitsluitingsgronden Aanvullende selectiecriteria in relatie tot ervaring

16 Inkoopsystematiek sector Verpleging en Verzorging

17 Intramuraal-tarief 2014=2013 Basistarief 94 % Toeslagen 4 % - CQ index, bovengemiddeld of goed  max 1 % - CQ index welzijn  0,5 % - ondersteuning cliëntenraad  0,5 % - inschrijving register V & VN  1 % - Ketenzorg dementie  1 % Malussen –Doorcontractering -2,5 % of -5 % –AO/IC -0,5 % of -1 %

18 Intramuraal-volume Basisafspraak 98 % Voor ZZP 1,2 en mogelijk 3 80% Garantie 100 % Geen garantie voor stijging ZZP-mix of extra dagen Benutting contracteerruimte: extramurale groei gaat voor intramurale groei Capaciteitsmutaties en omzetting VB naar VBH: toelating is geen garantie voor uitbreiding

19 Extramuraal-tarief (1) Dagbesteding en vervoer: 90 % vanwege overheveling naar WMO in 2015 Overige prestaties met toeslag/malustabel Basistarief 90 % Malussen: –AO/IC -0,5% of -1 % –Doorcontractering -2,5% of -5 % –Zorglevering > 75% binnen straal van 1 km -8 %

20 Extramuraal-tarief (2) 2014=2013 Toeslagen: –CQ-index bovengemiddeld of goed  max 1 % –Inschrijving register V & VN  1 % –Ketenzorg dementie  1 % –Productmix “extra” /integraal tarief  1 % –Inrichten van MTH team  1% Maximum 95 % Minimum 76 %

21 Extramuraal-volume Algemeen Dagbesteding en vervoer : 95 % herschikking 2013 vanwege overheveling naar WMO per 2015 Woonzorg: 100 % herschikking 2012 Overige prestaties: –Geld volgt klant (GVK) alleen voor de 3 beste inschrijvingen per subregio –Alle andere inschrijvingen een vast omzetplafond, dus geen positieve herschikking –Omzetplafond = volume 2013 (herschikking) * tarief 2014 –Hoogte omzetplafond is afhankelijk van aantal punten

22 Extramuraal-volume Puntentelling (1) Klant en Kwaliteit (max 2/3 van totaal) –Klanttevredenheid d.m.v. CQ index of klanttevredenheidsonderzoek (bovengemiddeld of goed) –Duurzame zorg en ondersteuning (voorheen maatschappelijke bijdrage) Structuurargumenten: verantwoordelijkheid in de wijk, samenwerking met andere partijen (convenanten, samenwerkingsovereenkomsten) Procesargumenten: implementatie in de organisatie (rapportages extern of intern) Uitkomstargumenten: uitkomst klanttevredenheid, beheersing zorgkosten, zorgduurverkorting, afname professionele inzet (feiten en cijfers) –Wijkgericht werken en max aantal hulpverleners

23 Extramuraal-volume Puntentelling (1, vervolg) Klant en Kwaliteit (max 2/3 van totaal) –Organiseren nachtzorg –Aanbieden stageplaatsen –Verpleegkundig specialisten –Deskundigheidsgebieden VPK en VZ –Aanwezigheid MTH team –Kwaliteitsregister V & VN –Verscherpt toezicht IGZ aftrek punten en geen GVK

24 Extramuraal-volume Puntentelling (2) Kosten (max 1/3 deel van totaal) –Percentiel (25, 35 of 50) –Productmix extra t.o.v. basis –Tariefkorting –Honorering bestuurder aftrek punten –Doorcontractering aftrek punten

25 Extramuraal-volume Betekenis van puntenaantal Onder voorbehoud T/m 40 punten: 80 % omzetplafond 41-44 punten: 85 % omzetplafond 45-48 punten: 90 % omzetplafond 49-52 punten: 95 % omzetplafond 53-56 punten: 100 % omzetplafond 57 > punten: 102,5 % omzetplafond Hoogste puntenaantal per subregio: GVK Bij gelijke score eerst vergelijking klant en kwaliteit, daarna kosten bepalend

26 Extramuraal-volume Bepalen van GVK-aanbieders AanbiederPuntenSubregio ISubregio IISubregio III A81XX B XX C74XX D65XX E60 F55X G52XXX H51X I45XX

27 Extramuraal-volume Verdelen beschikbare middelen bij GVK-aanbieders Uitnutting contracteerruimte: extramurale groei gaat voor intramurale groei (inclusief zorgzwaartestijging) Beschikbare middelen verdelen op basis van het relatieve aandeel in de totale overproductie op niveau zorgkantoorregio Voorbeeld: Beschikbaar € 3 mln. Totale overproductie van de GVK-aanbieders € 4 mln. Elke GVK-aanbieder krijgt 75 % van haar overproductie gefinancierd

28 Vragen?

29 www.menziszorgkantoor.nl


Download ppt "Inkoopbeleid 2014 sector Verpleging & Verzorging concept 23 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google