De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1LZ Claude BULTOT, Ing. 20 / 09 / 12 Informatiezitting – Séance d’information Dossier MRMP-N/P 12ZP003 Adaptation des usines frigorifiques… Aanpassing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1LZ Claude BULTOT, Ing. 20 / 09 / 12 Informatiezitting – Séance d’information Dossier MRMP-N/P 12ZP003 Adaptation des usines frigorifiques… Aanpassing."— Transcript van de presentatie:

1 1LZ Claude BULTOT, Ing. 20 / 09 / 12 Informatiezitting – Séance d’information Dossier MRMP-N/P 12ZP003 Adaptation des usines frigorifiques… Aanpassing van de koudwatermakerinstallaties…

2 Programma - Programme 20/09/12: 12u50 – 13h00 : Onthaal deelnemers Accueil des participants Voorstelling deelnemers Présentation des participants Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Vragen en antwoorden Questions et réponses Bezoek aan boord Visite à bord

3 Landsverdediging – Défense –Leidende Dienst – Service Dirigeant: 1LZ Claude BULTOT, Ing. & VTZ Laurence LEBON –Materieelbeheerder - Gestionnaire de matériel: VTZ Dorian OREINS, Ing. –Werkplaats – Atelier: 1MC Marc COUCKE Partners - Partenaires

4 NOVEK Technical Solutions B.V. Johnson Controls Inc. (JCI) Johnson Control Systems & Service B.V. GTEX B.V. Clemaco Contracting N.V. Firma’s - Firmes

5 Doel van deze vergadering – But de cette réunion Vermijden van alle dubbelzinnigheden van het bestek Eviter toute ambiguïté relative au CSCh Mondeling antwoord op de schriftelijk verstuurde vragen Réponse orale aux questions envoyées par écrit Geen enkele wijziging aan bestek met zich mee, enkel verduidelijkingen! Aucun changement au CSCh, uniquement des éclaircissements!

6 Voorwerp van de opdracht (Par 2.a.) Objet du marché (Par 2.a.) BESTEK Nr. MRMP-N/P 12ZP003 Overheidsopdracht van diensten betreffende de aanpassing van de koudwatermakerinstallatie aan boord van de 5 Belgische en 6 Nederlandse mijnenbestrijdingsvaartuigen. CSCh N° MRMP-N/P 12ZP003 Marché public de services relatif à l’ adaptation des usines frigorifiques à bord des 5 chasseurs de mines belges et des 6 chasseurs de mines néerlandais.

7 Wijze van gunning Mode de passation du marché Algemene Offerte Aanvraag (AOA)(Par 4.) Appel d’Offre Général (AOG)(Par 4.) Gunning van regelmatige offerte die voordeligst geacht wordt, rekening houdende met bepaalde criteria en ponderatie (Par 8.) Attribution à l’offre régulière qui est jugée la plus intéressante en tenant compte de certains critères et pondérations (Par 8.) Geen ruimte voor onderhandelingen ! Eventueel mogelijkheid voor het verduidelijken van de inhoud van de offerte (Par 4.) Aucune latitude pour des négociations ! Eventuellement la possibilité de faire préciser le contenu de l’offre (Par 4.)

8 Selectiecriteria (Par 6.) Critères de sélection (Par 6.) Impliciete verklaring op erewoord zich niet te bevinden in één van de uitsluitingsgevallen (Art 69 van KB1) Déclaration sur l'honneur implicite de ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion (Art 69 de l’AR1) Aantonen van de technische bekwaamheid (Art 71, 2° van KB1): gedurende de laatste drie jaren (2009, 2010, 2011) minstens één retrofit op een koelsysteem van een complexiteit gelijkaardig aan het voorwerp van de huidige opdracht, succesvol toegepast hebben Démontrer la capacité technique (Art 71, 2° de l’AR1): avoir appliqué avec succès au cours des trois années dernières (2009, 2010, 2011) au moins un retrofit d’une complexité similaire au sujet du présent marché sur un système de refroidissement Kwaliteitsmanagementsysteem in plaats stellen en in stand houden conform met of equivalent aan de ISO 9001:2008 –norm. Beschikken over een certificaat is vereist op het ogenblik van de gunning van de opdracht. (Art 71, 6° van KB1) Mettre en place et maintenir un système de gestion de la qualité conforme ou équivalent à la norme ISO 9001:2008. Disposer d’un certificat est exigé au moment de l’attribution du marché. (Art 71, 6° de l’AR1)

9 Gunningscriteria (Par 8.) Critères d’attribution (Par 8.) –Rang 1: De prijs voor 75% Le prix pour 75% –Rang 1: De technische en logistieke criteria voor 25%: 8% Logistieke eisen (Rang 2) 17% Technische eisen (Rang 2) Les critères techniques et logistiques pour 25 % 8% Exigences logistiques (Rang 2) 17% Exigences techniques (Rang 2)

10 Offerte (Par 7.b.) Offre (Par 7.b.) Iedere inschrijver mag slechts EEN offerte indienen Chaque soumissionnaire ne peut remettre qu'UNE offre De offerte zal verplicht bestaan uit twee fysisch gescheiden luiken en waarvan één exemplaar van elk de vermelding "ORIGINEEL" dient te dragen: L'offre sera obligatoirement constituée des deux volets physiquement distincts et dont un exemplaire de chaque portera la mention "ORIGINAL": –Het administratief en financieel luik opgesteld in 3 exemplaren (waarvan 1 exemplaar zonder prijzen) en opgesteld conform met Bijl A Le volet administratif et financier établi en 3 exemplaires (dont 1 exemplaire sans prix) et rédigé conformément à l'Ann A –Het technisch en logistiek luik opgesteld in 3 exemplaren en opgesteld conform met Bijl C en D Le volet technique et logistique établi en 3 exemplaires et rédigé conformément àux Ann C et D

11 Offerte Administratief en Financieel Luik Opgesteld conform met Bijl A => Bijl A + inventaris volledig en correct ingevuld Aandachtspunten: –Vak 2 – Identificatie van de inschrijver –Vak 3 – Aangeboden prijzen (inventaris bijvoegen !) –Vak 4 – Gestanddoeningstermijn De inschrijver blijft door zijn OFFERTE gebonden tot en met 31 januari 2013 (Par 7.d.) –Vak 10 – Machtiging –Vak 11 – Ondertekend door gemachtigd persoon !

12 Offerte Administratief en Financieel Luik Aandachtspunten (vervolg): –Vak 9 – Bijlagen Als inschrijver GEEN BELG is: document dat bevestigt dat de inschrijver in orde is met zijn sociale verplichtingen Uittreksel van het Belgisch Staatsblad of gelijkaardig met machtiging van de ondertekenaar van de offerte Volledig ingevulde inventaris (Bijl A) De in Par 7.a. gevraagde geordende lijst Het akkoord over het prijsonderzoek (Bijl J) Verklaring IAO (Bijl S) Documenten die de technische bekwaamheid aantonen: –Lijst voornaamste leveringen en gelijkaardige installaties; –Certificaat voor conformiteitbeoordeling (ISO9001:2008 of gelijkwaardig) of bij ontstentenis een kwaliteitshandboek(!). Andere documenten gevraagd in: –Bijl C (eis C14, C31, C52, C55, C58); –Bijl D (eis D21).

13 Offre Volet Administratif et Financier Rédigé conformément à l'Ann A => Ann A + inventaire remplis complètement et correctement Points d’attention: –Rubrique 2 – Identification du soumissionnaire –Rubrique 3 – Prix offerts (joindre inventaire !) –Rubrique 4 – Délai d'engagement Le soumissionnaire reste engagé par son OFFRE jusqu’au 31 janvier 2013 (Par 7.d.) –Rubrique 10 – Mandat –Rubrique 11 – Signée par une personne mandatée !

14 Offre Volet Administratif et Financier Points d’attention (suite): –Rubrique 9 – Annexes Si le soumissionnaire n’est PAS BELGE: document attestant que le soumissionnaire est en ordre avec ses obligations sociales L’extrait du Moniteur Belge ou équivalent mandatant le signataire de l’offre L’inventaire dûment rempli (Ann A) La liste ordonnée comme demandée au Par 7.a. L’accord sur le contrôle des prix (Ann J) Déclaration OIT (Ann S) Documents montrant la compétence technique : –Liste des principales livraisons et installations similaires ; –Certificat de jugement de conformité (ISO9001 :2008 ou équivalent) ou à défaut un manuel de qualité(!). Autres documents demandés en : –Ann C (exigence C14, C31, C52, C55, C58); –Ann D (exigence D21).

15 Offerte – technisch en logistiek luik De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor om de offerte onregelmatig te verklaren bij gebrek aan het bijvoegen aan het technisch en logistiek luik van de offerte van een geordende lijst, duidelijk beantwoordend en dit zonder enige dubbelzinnigheid aan elke technische of logistieke specificatie opgenomen in Bijl C en Bijl D. Een dusdanige geordende lijst met de eisen [I1], [I2] en [S] vindt u in Bijl C en D. Slechts één kruis aan te brengen per specificatie ! De inschrijver zal een volledige tabel presenteren. Deze lijst zal ondertekend worden door de ondertekenaar van de offerte.

16 Offerte – technisch en logistiek luik Types specificaties (Par 2.c.): –  I1  : Onontbeerlijke eis waaraan de leveringen en/of diensten moeten voldoen vanaf het indienen van de offerte op straffe van niet conform te worden verklaard en uitgesloten te worden van de overeenkomst. –  I2  : Onontbeerlijke eis waaraan de leveringen en/of diensten zullen moeten voldoen vanaf de keuringen en de voorlopige opleveringen. –  S  : Wenselijke eis die leidt tot een meerwaarde bij de evaluatie van de offertes. –  D  : De gepaste bewijsstukken in de vorm van documenten en/of gegevens dienen verplicht aangeleverd bij het indienen van de offerte, teneinde een correcte evaluatie te kunnen uitvoeren van de [I] en/of [S] vereisten. Het leveren van onvolledige documenten en/of gegevens heeft tot gevolg dat: Voor een [I] vereiste, de offerte absoluut onregelmatig verklaard wordt. Voor een [S] vereiste, de meerwaarde verbonden aan deze vereiste niet toegekend wordt. –  -  : Specificatie vermeld ter informatie.

17 Offre - Volet technique et logistique Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de déclarer l'offre irrégulière si une liste ordonnée, répondant clairement et sans ambiguïté à chaque spécification technique et logistique reprise en Ann C et Ann D, n'est pas jointe au volet technique et logistique de l’offre. Une telle liste ordonnée avec les exigences [I1], [I2] et [S] se trouve en Ann C et D. On ne peut apposer qu’une croix par spécification ! Le soumissionnaire présentera un tableau complet. Cette liste sera signée par le signataire de l’offre

18 Offre - Volet technique et logistique Types de spécifications (Par 2.c.): –  I1  : Exigence indispensable à laquelle les fournitures et/ou services doivent satisfaire dès l'introduction de l'offre sous peine d'être déclarée non conforme et d'être exclue du marché. –  I2  : Exigence indispensable à laquelle les fournitures et/ou services devront satisfaire dès les réceptions techniques et réceptions provisoires. –  S  : Exigence souhaitable apportant une plus-value lors de l'évaluation des offres. –  D  : Les pièces probantes exigées sous forme de documents et/ou de données doivent obligatoirement être fournies dès l'introduction de l'offre afin de pouvoir effectuer une évaluation correcte des exigences [I] et/ou [S]. Fournir des documents et/ou des données incomplètes a pour conséquence que : Pour une l’exigence [I], l’offre sera entachée d’une irrégularité absolue. Pour une l’exigence [S], il n’y aura pas de plus-value attribuée à l’offre. –  -  : Spécification fournie à titre d'information.

19 Offerte (Par 7.a.) Offre (Par 7.a.) Datum en uur van de opening der offertes: Dinsdag 16 oktober 2012 om 10u00. Date et heure d'ouverture des offres: Mardi 16 octobre 2012 à 10h00. Plaats van opening der offertes: Aanbestedingslokaal, Kwartier Koningin ELISABETH, Blok 27 - Toegang C, Everestraat 1 te B-1140 BRUSSEL Lieu d'ouverture des offres: Local des adjudications, Quartier Reine ELISABETH, Bloc 27 - Entrée C, Rue d'Evere 1 à B-1140 BRUXELLES

20 Prijzen (Par 10.) Prix (Par 10.) Prijsbepaling: De eenheidsprijzen en totale prijzen (excl BTW) dienen te worden opgegeven per post en (desgevallend) per item volgens de inventaris in Bijl A. Détermination des prix: Les prix unitaires et les prix totaux (hors TVA) doivent être donnés par poste et (le cas échéant) par item suivant l'inventaire en Ann A. Munt: EUR Monnaie: EUR Wisselkoersclausule en prijsherziening: Geen enkele formule van binding aan een wisselkoers zal aanvaard worden. De prijzen zijn vast en kunnen niet herzien worden gedurende de ganse duur van de overeenkomst. (=> zie inventaris van Bijl A) Taux de change et révision des prix: Aucune formule d'adaptation au taux de change ne sera acceptée. Les prix sont fermes et non révisables pour toute la durée du marché (=> voir inventaire de l’Ann A)

21 –Prijs / Prix : Zonder BTW, sans TVA, Delivered duty Paid, EURO Prijzen (Par 10.) Prix (Par 10.) –Borgtocht, Cautionnement Het bedrag is bepaald op 5% van het bedrag van de opdracht (excl. B.T.W.) Le montant est de 5% du montant du marché (hors T.V.A.) Borgtocht (Par 11.) Cautionnement (Par 11.)

22 Vragen? – Questions?


Download ppt "1LZ Claude BULTOT, Ing. 20 / 09 / 12 Informatiezitting – Séance d’information Dossier MRMP-N/P 12ZP003 Adaptation des usines frigorifiques… Aanpassing."

Verwante presentaties


Ads door Google