De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16 aug. 2015 Rotterdam.  middelste bijbelhoofdstuk?  Psalm 118 laatste psalm van de 'Hallel'  Psalm 113 t/m 118  Matteüs 26:30  de naam van de schrijver.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16 aug. 2015 Rotterdam.  middelste bijbelhoofdstuk?  Psalm 118 laatste psalm van de 'Hallel'  Psalm 113 t/m 118  Matteüs 26:30  de naam van de schrijver."— Transcript van de presentatie:

1 16 aug. 2015 Rotterdam

2  middelste bijbelhoofdstuk?  Psalm 118 laatste psalm van de 'Hallel'  Psalm 113 t/m 118  Matteüs 26:30  de naam van de schrijver wordt niet vermeld...  wat weten we van hem?

3 Wat weten we van de hoofdpersoon van Ps.118?  riep in benauwdheid tot God die hem antwoordde (:5)  hij werd in de ruimte gesteld (:5)  de HERE is met Hem en hij vreest daarom niet (:6)  hij schuilt bij de HERE en vertrouwt op Hem, meer dan op mensen, zelfs edelen (:8,9)  hij verslaat alle volken (:10-12)  hij getuigt van de rechterhand van de HERE die verhoogt en krachtige daden doet (:16)  Hij getuigt niet (meer) te zullen sterven maar te zullen leven (:17)  hoewel zwaar gekastijd weet hij dat de HERE hem niet aan de dood heeft overgegeven (:18)

4 Petrus in Handelingen 2 29 Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David (=de psalmist), dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. 30 Daar hij nu een PROFEET was en wist, dat God hem onder ede gezworen had een uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten, 31 heeft hij in de TOEKOMST gezien en gesproken van de opstanding van de Christus...

5 Psalm 118 21 Ik loof U, omdat Gij mij geantwoord hebt en mij tot heil geweest zijt. = van de dood bevrijd

6 Psalm 118 21 Ik loof U, omdat Gij mij geantwoord hebt en mij tot heil geweest zijt. > heil > Jeshoea = Jezus

7 Psalm 118 22 De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden; Hebr. EBEN - type van Christus, de Zoon

8 Psalm 118 22 De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden; Hebr. EBEN - type van Christus, de Zoon  "zonder handen afgehouwen" (Dan.2)

9 Psalm 118 22 De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden; Hebr. EBEN - type van Christus, de Zoon  "zonder handen afgehouwen" (Dan.2)  waarop Jakob zijn hoofd legde (Gen.28)

10 Psalm 118 22 De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden; de experts!

11 Petrus in Handelingen 4 Oversten van het volk en oudsten 8 Toen zeide Petrus, vervuld van heilige Geest, tot hen: Oversten van het volk en oudsten (...) 10 laat aan u allen en het hele volk van Israel bekend zijn, dat in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeer, die jullie kruisigden, maar die God opwekte uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor jullie staat. 11 DEZE IS DE STEEN, onder jullie, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden.

12 Petrus in Handelingen 4 12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. verwonderden 13 Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden, dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich...

13 Jezus' commentaar in Matteus 21 42 Jezus zeide tot hen (=overpriesters en Farizeeën; 21:45): Hebt jullie nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?

14 Jezus' commentaar in Matteus 21 43 Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van jullie zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt. 44 En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. > de verwoesting van stad en tempel in 70AD

15 Psalm 118 22 De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden; lett. hoofd des hoeks = funderingssteen a. funderingssteen (> 1Kor.3:11; Rom.9:32) sluitsteen b. sluitsteen, gevelsteen, topsteen (Ef.2:20; 1Petr.2:6)

16 Paulus in Efeze 2 19 Zo zijn jullie (=natiën; 2:11) dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van de Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is.

17 Psalm 118 23 van de HERE is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen. > verbazingwekkend, tevoren verborgen

18 Psalm 118 24 Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen. Welke dag? Van het wonderlijke van vers 22 en 23!

19 Psalm 118 25 Och HERE, geef toch heil, och HERE, geef toch voorspoed! Hebreeuws: Hosanna; Mat.21:9,15

20 Psalm 118 26 Gezegend hij, die komt in de naam des HEREN... geciteerd door Jezus in Matteus 23 >

21 Jezus in Matteus 23: 38 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. 39 Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, TOTDAT gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!

22 Paulus in Romeinen 9 32... Omdat het (=Israël) hierbij niet uitging van geloof, maar van werken. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 33 gelijk geschreven staat*: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. * Jes.8:14; 28:16


Download ppt "16 aug. 2015 Rotterdam.  middelste bijbelhoofdstuk?  Psalm 118 laatste psalm van de 'Hallel'  Psalm 113 t/m 118  Matteüs 26:30  de naam van de schrijver."

Verwante presentaties


Ads door Google