De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goed op weg naar het vo 2015-2016 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goed op weg naar het vo 2015-2016 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden."— Transcript van de presentatie:

1 Goed op weg naar het vo 2015-2016 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

2 Het basisschooladvies Wetten van invloed op BOVO procedure - Wet eindtoetsing po - Passend onderwijs Onderwijskundig rapport Schooltypen vo Aanmelden vo Tips voor ouders Inhoud

3 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken belangrijke levensfase Een belangrijke stap

4 BOVO procedure Beschrijft de overstap van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. BOVO Haaglanden Begeleidt en ondersteunt de scholen bij de overstap. Website: www.bovohaaglanden.nlwww.bovohaaglanden.nl BOVO Haaglanden

5 Overstappen naar het vo OKR BSA

6 Het basisschooladvies Leerlingkenmerken Werkhouding Sociaal-emotioneel Thuissituatie Karakter Test- en toetsgegevens Didactische toetsen Intelligentieonderzoek Methodegebonden toetsen BSA

7 Toetsen op verschillende leergebieden, zoals: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, inzichtelijk rekenen en woordenschat. Voorbeelden: Drempelonderzoek Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem toetsen (Cito LOVS) Didactische toetsen

8 Er zijn verschillende soorten intelligentieonderzoek: NIO NDT WISC-III WNV of SON-R 6-40 Intelligentieonderzoek

9 Het Basisschooladvies Contactgegevens leerling Leervorderingen en cognitieve capaciteiten Ontwikkeling en gedrag Zorgplicht en begeleiding Eindtoets Gegevens ouders/verzorgers Documenten en bijlagen Onderwijskundig rapport

10 De po-school: vult het OKR zo volledig mogelijk in; zorgt dat het OKR het BSA onderbouwt; bespreekt het OKR tijdig met ouders. Ouders: hebben recht op inzage; dienen toestemming te geven voor bepaalde bijlagen; mogen bij onenigheid hun eigen visie toevoegen. Po-scholen geven ouders een kopie of versturen het OKR digitaal. Onderwijskundig rapport

11 Wetgeving vorig jaar gewijzigd: geen Cito Eindtoets meer Wel Eindtoets taal en rekenen Drie toegestane eindtoetsen (voor zover nu bekend) Voor alle leerlingen in groep 8 van regulier basisonderwijs Afgenomen tussen half april en half mei De eindtoets

12 Als de eindtoets lager uitvalt dan het BSA, dan blijft het BSA gelijk. Als de eindtoets hoger uitvalt dan het BSA, dan moet het advies worden heroverwogen. Dit kan leiden tot herziening van het BSA. Leerlingen mogen door het vo niet worden afgewezen op basis van de score op de eindtoets. De eindtoets

13 Passend onderwijs = ondersteuning op maat, die nodig is voor sommige leerlingen om zich optimaal te ontwikkelen. 3 vormen van ondersteuning: Basisondersteuning; extra ondersteuning; diepteondersteuning. Passend onderwijs

14 Mogelijkheden bij de overstap po-vo: Basis-, extra- of diepteondersteuning in het po gaat door in het vo; geen extra- of diepteondersteuning in het po, wel in het vo. Let op: Het is wenselijk dat de po-school en ouders overeenstemming bereiken over de benodigde ondersteuning in het vo. Indien beide partijen het echter niet eens zijn, kunnen ouders dit onafhankelijk van de po-school aangeven (en andersom). Passend onderwijs

15 Indien een leerling ondersteuning in het kader van passend onderwijs nodig heeft dienen school en ouders: -Af te stemmen welke ondersteuning gewenst is; -ervoor te zorgendat dit juist in het OKR komt te staan; -zich te oriënteren op vo-scholen en ondersteuningsprofielen -ervoor te zorgen dat de leerling tussen 16 jan. – 12 feb. 2016 wordt aangemeld op het vo (ouders melden aan). Tip: Lees de BOVO folder passend onderwijs, die in november beschikbaar komt. Passend onderwijs

16 Vo-scholen: besluiten binnen 6 weken over de toelaatbaarheid (eenmalig 4 weken uitstel); kunnen ouders vragen om aanvullende gegevens betreffende de ondersteuningsbehoefte; hebben zorgplicht als zij de ondersteuning niet kunnen bieden; hebben geen zorgplicht als er geen plek meer is op de vo-school. De leerling komt dan in aanmerking voor de herplaatsingsprocedure; stellen binnen 6 weken na de inschrijving een ontwikkelperspectief vast. Passend onderwijs

17 PO sboboso VO PrOvmbo ( LWOO ) havovwovso Uitstroom naar het vo

18 vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Schooltypen

19 Vakken/leergebieden Nederlands; Engels; rekenen en wiskunde; mens en natuur; mens en maatschappij; kunst en cultuur; bewegen en sport. vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw

20 Voorbereiding op zelfstandig functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. In sommige gevallen kunnen leerlingen via Entreeopleiding doorstromen naar mbo 2. vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw Algemene vakken: Taal; rekenen; informatiekunde; lichamelijke opvoeding. Beroepsgerichte vakken: Magazijn- of vorkheftruckwerk; grootwinkelbedrijf; horeca; bouw. Praktijkonderwijs

21 Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) LeerwegenAfkortingMBO-niveau BasisberoepsBBL1 & 2 KaderberoepsKBL3 & 4 Gemengd / TheoretischGL/TL3 & 4 Vmbo

22 Techniek bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed, techniekbreed, metalektro en instalektro. Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed Landbouw landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed Intersectoraal dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid. Vmbo: sectoren

23 Leerwegondersteunend onderwijs is een extra voorziening, bedoeld voor leerlingen die met ondersteuning het vmbo-diploma kunnen halen. Vmbo met LWOO

24 Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 5 jaar (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw Havo

25 6 jaar (3 jaar onderbouw + 3 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO of universiteit Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw Vwo

26 Kopklas vmbo-t en Kopklas havo/vwo Een jaar po óp de vo-school met veel aandacht voor taal. Doel: Doorstromen naar vmbo-t of havo/vwo Internationale schakelklassen (ISK) Voor leerlingen korter dan 2 jaar in Nederland Onderwijs voor hoogbegaafden Overig aanbod

27 Indeling VSO: Tot de oude cluster 3 en 4 behoren de volgende VSO afdelingen: VSO ZML : Zeer Moeilijk Lerend (voorheen cluster 3) VSO LG: Lichamelijk Gehandicapten (voorheen cluster 3) VSOMG: Meervoudig Gehandicapten (voorheen cluster 3) VSO LZ: Langdurig Zieken (voorheen cluster 3) VSO: Gedrags- en/of psychiatrische problematiek internaliserend (voorheen cluster 4) VSO : Gedrags- en/of psychiatrische problematiek externaliserend (voorheen cluster 4) Overstap leerlingen met VSO advies (voorheen cluster 3 en 4) indien mogelijk begin van het schooljaar aanmelden (buiten BOVO-tijdpad om). Overstap leerlingen met VSO (cluster 1 en 2) verloopt buiten BOVO procedure. Hier gelden schoolspecifieke regels die opgevraagd kunnen worden bij VSO-school van aanmelding. VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs

28 Een leerling wordt op het vo aangemeld met een adviesformulier (volgende dia). Een leerling kan maar op één vo-school worden aangemeld. OT is een digitaal overdrachtssysteem dat: - de vo-school in staat stelt het onderwijskundig rapport te bekijken; - de basisschool een bericht stuurt van de aanmelding. Aanmelden vo

29 Adviesformulier: Wordt verkregen via de basisschool; is vereist bij aanmelding op een vo-school. Het adviesformulier vermeldt onder andere: Een unieke code; basisschooladvies. Aanmelden vo

30 Start aanmelding speciale doelgroepen: 16-1-2016 Advies BOVO: vroeg aanmelden Start aanmelding reguliere doelgroepen: 30-1-2016 Sluiting: 18-3-2016 Nb. voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte op 12-2-2016! Alle aanmeldingen in deze periode worden gezien als gelijktijdig binnen gekomen (m.u.v. praktijkonderwijs). Aanmelden vo 1 e aanmeldingsperiode

31 Het toelatingsbeleid en eventuele voorrangsregels worden binnen het wettelijke kader door de vo-scholen zelf bepaald en kunnen per school verschillen. Het toelatingsbeleid wordt voor 1 november vastgesteld en op de eigen website van de vo-school geplaatst. Een leerling mag wettelijk alleen geweigerd worden als: a.de ouders de grondslag van de school niet respecteren of onderschrijven; b.het basisschooladvies niet overeenkomt met het inrichtingsbesluit van de school (een vmbo-advies bij een vwo-school); c.er geen plaatsruimte is. Aanmelden vo Toelatingsbeleid vo

32 Vo-scholen mogen geen aanvullende toetsing eisen of de leerling zelf aanvullend toetsen. Vo-scholen mogen uitsluitend vaardigheden toetsen behorende bij een bijzondere inrichting (LOOT, TTO of profielklas). Aanmelden vo Toelatingsbeleid vo

33 Vo-scholen proberen zo snel mogelijk een besluit te nemen ten aanzien van de toelaatbaarheid. Bericht van wel/niet plaatsing op 24-3-2016: Plaatsing bij voldoende ruimte; overaanmelding kan leiden tot het toepassen van voorrangsregels en/of loting. Aanmelden vo Behandelperiode vo

34 Voor kinderen die na de 1e periode niet (meer) zijn aangemeld op een school (bijv. doordat ze uitgeloot zijn). Periode van 24-3-2016 t/m 14-4-2016 Op donderdag 24 maart en dinsdag 29 maart gelden alle aanmeldingen als gelijktijdig aangemeld. Loting bij overaanmelding op dinsdag 29 maart. Bericht van wel/niet plaatsing voor leerlingen van de tweede periode zodra de vo-school een besluit heeft genomen. Aanmelden vo 2 e aanmeldingsperiode

35 Warme overdracht tussen de po-school en de vo-school; Twee keer per jaar: juni – Bespreken van schoolverlater nov. – Terugkoppelgesprek na aantal maanden De po-school dient toestemming te hebben van ouders om de leerling te bespreken. Uitwisselingsmarkt

36 Nieuwe klasgenoten; Verschillende docenten en lokalen; Meer eigen verantwoordelijkheid; Meer huiswerk; Ander gebouw; Andere schoolcultuur; Wisselende lestijden. Veel veranderingen

37 Leestips: Website BOVO Haaglanden (www.bovohaaglanden.nl) BOVO ouderfolder en folder passend onderwijs De Scholenwijzer vo (vanaf december, uitgave: gemeente Den Haag) Websites van de vo-scholen Vo-gids ministerie OCW (www.rijksoverheid.nl) Tips voor ouders

38 Indien ouders vragen en/of aanmerkingen hebben over: De BOVO-procedure; het OKR; het toelatingsbeleid en voorrangsregels van vo-scholen; de manier waarop scholen met bovenstaande omgaan; dan kunnen zij terecht bij de betreffende school en indien nodig bij de schoolleiding en/of het schoolbestuur. Tips voor ouders

39 Houd bij het kiezen van een school bijvoorbeeld ook rekening met: Het schoolondersteuningsprofiel; mogelijkheden tot begeleiding (bijv. voor huiswerk); kosten; opvang bij lesuitval; de afstand. Tips voor ouders

40 Vragen?


Download ppt "Goed op weg naar het vo 2015-2016 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden."

Verwante presentaties


Ads door Google