De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisschool St. Jozef Aalten Schoolplan/strategische kaart

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisschool St. Jozef Aalten Schoolplan/strategische kaart"— Transcript van de presentatie:

1 Basisschool St. Jozef Aalten Schoolplan/strategische kaart
Februari 2015 tot mei/juni 2016

2 Doel en functieschoolplan:
Het schoolplan is een beleidsdocument voor de periode , waarin de school een omschrijving geeft van haar: Missie en visie Ambitie Leiderschap en organisatie Identiteit en kernwaarden Kwaliteit Passend onderwijs Het schoolplan heeft twee functies: 1. Een interne ontwikkelfunctie. Het biedt het kader voor de interne dialoog over schoolbeleid. 2. Een verantwoordingsdocument in de richting van de overheid (rijksinspectie), het bevoegd gezag (SKBG), leerkrachten en ouders. Het schoolplan moet minimaal één keer per vier jaar worden vastgesteld. Het schoolplan/strategische plan wordt jaarlijks geëvalueerd. In het jaarplan worden de activiteiten per schooljaar vastgesteld.

3 Jaarplan /strategische kaart periode februari 2015 tot mei/juni 2016
In overleg met het bevoegd gezag is besloten dat basisschool St. Jozef te Aalten een jaarplan maakt. Het bestuur heeft de inspectie hiervan op de hoogte gesteld. Aan het einde van de periode van het jaarplan: moet de school voldoen aan de basiskwaliteit/voorwaarden voor goed onderwijs zal er een meerjaren visie zijn ontwikkeld is er schoolplan Samenhang met de andere documenten: De schoolgidsen in de periode worden samengesteld op basis van de inhoud van het schoolplan. Het schoolplan bestaat uit de onderdelen: Strategische kaart basisschool St. Jozef periode februari 2015 tot mei/juni 2016 Succesbepalende factoren Strategisch kwaliteitsmanagement SKBG Personeelsbeleid SKBG Er zijn documenten op te vragen en/of op de schoolsite na te lezen: Het zorgplan Schoolondersteuningsprofiel De schoolgids Inspectierapport d.d. april 2015

4 Missie We verzorgen kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs, vanuit de traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk.

5 Visie Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!
Deze leus van de school staat voor de ontwikkeling die kinderen doormaken. Deze leus staat centraal in onze uitgangspunten. We willen dat iedereen dit herkent in ons doen en laten.

6 Visie Het team geeft de missie en visie in de praktijk vorm, door te laten zien dat we een school zijn: waar open communicatie vanzelfsprekend is waar betrokkenheid en samenwerking centraal staan waar zelfstandigheid gestimuleerd wordt, kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en leren samen te werken waar kinderen en volwassenen respectvol met elkaar omgaan waar rekening gehouden wordt met de verschillen tussen onderwijsbehoeftes van kinderen waar ieder kind binnen de mogelijkheden van de school de ruimte om eigen talenten optimaal te ontwikkelen waar een samenwerking is tussen school, ouders en andere partners in de opvoeding

7 Passend onderwijs De school wil er in principe zijn voor zoveel mogelijk alle leerlingen in het dorp Aalten. De school kan veel zorgleerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften (leer-, gedrags- en fysieke behoeften) aan. Er worden door het team voortdurend inspanningen geleverd om de speciale onderwijszorg up-to- date te houden. Vanuit de formatie is een onderwijsassistent aangesteld om groepsleerkrachten met zorgleerlingen bij te staan. De leerkrachten zijn getraind in ofwel geïnformeerd over het omgaan met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Bij zeer specifieke onderwijs-/begeleidingsbehoeften van zorgleerlingen loopt de school tegen haar grenzen aan. Resultaat: de school verwijst minder dan 2% van de leerlingen naar het SO/SBO.

8 Omgevingsanalyse - kansen
Samenwerking met peuterspeelzaal/ kinderdagopvang/ buitenschoolse opvang Digitalisering maatschappij biedt mogelijkheden voor ‘t onderwijs. Veranderende rol van de ouder, ouder wil meer en vaker geïnformeerd en betrokken worden. Bedreigingen Terugloop leerlingen aantal Bezuinigingen Concurrentie scholen Geruchtvorming in dorp Grotere groep kinderen vraagt om meer duidelijkheid in structuur

9 Interne analyse – sterk en zwak
Meeste opbrengsten zijn voldoende: afgelopen jaar is begrijpend lezen groep 6 vooruit gegaan en zijn de opbrengsten in groep 3 vooruit gegaan. Grote inzet team voor welbevinden lln., flexibel en betrokken team, laagdrempelig Groepsplannen (nb. specifiek aanbod kinderen moet nog verbeterd worden) Communicatie lk.-lln. (tevredenheidsonderzoek) Leerlingenzorg –zorgbreedte (nb. aanbod binnen eigen groep moet nog versterkt worden) Aanbod vieringen/activiteiten

10 Interne analyse – sterk en zwak
Professionele teamsamenwerking Opbrengsten: Cito eind groep 8 gemiddelde score wordt lager, enkele vakken score soms onder gemiddeld, de opbrengsten rekenen van groep 6 naar groep 7 zakken nu op een derde jaar op rij Zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en samenwerking van leerlingen Individuele interventies bij groepsplannen Evaluatie en borging van onderwijsproces Geen duidelijkheid in visie Kwaliteitszorg: onvoldoende op indicatoren inspectie: m.n. IGDI (interactief gedifferentieerd directe instructie model). Gebouw (netheid) Rapportage en evaluatie / eenduidigheid in notatie Zichtbaarheid geledingen (MR/OV) – (Oudertevredenheidsonderzoek) Duidelijkheid in identiteit (Oudertevredenheidsonderzoek) Sociaal emotionele veiligheid leerlingen – ouders (Ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek)

11 Strategische keuzes Het komende jaar wordt gebruikt om in rust een aantal sterktes uit te breiden en een aantal zwaktes te verbeteren. Duidelijkheid en meer professionaliteit in samenwerking staan hierbij centraal. De Jozefschool moet weer een school worden waar positief over gesproken wordt We gaan: Ons samen sterk maken voor een goede teamsamenwerking Onze leerkrachtvaardigheden verbeteren (met name instructiemodel IGDI) De kwaliteitszorg planmatiger inrichten De inzet van kanjertraining uitbouwen waardoor de sociaal emotionele veiligheid nog groter wordt (m.n. beleving leerling + en de communicatie naar ouders) Een doorgaande lijn in zelfstandig werken verder implementeren Een doorgaande lijn in samenwerkingsvaardigheden ontwikkelen en implementeren Het opbrengst- en handelingsgericht werken verder ontwikkelen; Zoeken of er mogelijkheden zijn in samenwerking met peuterspeelzaal en/of buitenschoolse opvang; Samen met MR en OR te werken aan een zichtbare kwalitatief goede medezeggenschap en meer duidelijkheid in identiteit Ouders nog meer zien als gelijkwaardige partners in opvoeding. Als deze items succesvol zijn uitgevoerd, hebben we de ruimte om na te denken en ons voor te bereiden op een onderwijsconcept dat voldoet aan de toekomstige ontwikkelingen, om onderwijs en organisatie meer vanuit visie in te richten. Het komende jaar gaan we ons hierop voorbereiden door ons te verdiepen in de veranderingen die van buitenaf op ons af komen en de wijzen waarop we hierop kunnen anticiperen.

12 Strategiekaart In de volgende strategiekaart is te zien hoe en waar we binnen SKBG op willen inzetten de komende 4 jaar.

13 Strategiekaart SKBG Strategische meerjarenkaart SKBG
PROJECT Strategische meerjarenkaart SKBG Strategische meerjarenkaart scholen Jaarplannen scholen (managementovk) Projecten en procesverbetering Individuele ontwikkelplannen medewerkers Projectmanagement Functionerings- en beoordelingsbeleid

14 Waar staan we over een jaar? VERBINDEND LEIDERSCHAP
Wat is onze uiteindelijke bedoeling? Wat willen we bereiken? Specifieke vaardigheden Optimale leeropbrengsten Hoe ziet ons onderwijs eruit om de uiteindelijke bedoeling te bereiken? Kanjertraining en verantwoordelijkheid Doorgaande lijn zelfstandigheid/samenwerking Eenduidigheid in klassikaal onderwijs, convergent differentiëren Ondersteunende systemen, werkwijzen, omgevingsfactoren VERBINDEND LEIDERSCHAP Meerjarenvisie Eenduidigheid in structuur en samenwerking Veilige en voorspelbare leeromgeving Optimaal benut Esis-systeem HGOW We doen dit samen met? Constructieve samenwerking ouders Constructieve samenwerking MR Samenwerking BSO/peuterspeelzaal Wat hebben we hiervoor zelf nodig? Wat moeten we kunnen, kennen? Zelfbewuste HGW-houding en kennis leerlijnen Uitstekende instructie- vaardigheden (IGDI) Doelgerichte samenwerking Kennis kanjertraining

15 Stabiel marktaandeel Basisschool St. Jozef behoudt haar marktaandeel van 10% in Aalten. -Zorgen voor goede mond op mond reclame -Klankbordgroep -Media

16 Bovengemiddelde leerresultaten
Doel is dat de school streeft naar eindopbrengsten gelijk of hoger dan landelijk gemiddelde en tussenopbrengsten >= landelijk gemiddelde Streefdoelen eindopbrengsten E8 : ,5 Optimaliseren instructie Klassenmanagement

17 Specifieke vaardigheden leerlingen
Het komende jaar leren kinderen op basisschool St. Jozef nadrukkelijk om: Zelfstandig te zijn, om zelf oplossingen te zoeken die de voortgang van een proces bevorderen Respectvol om te gaan met en ieder in zijn eigen waarde te laten; Zelfvertrouwen te ontwikkelen Om met elkaar samen te werken Te begrijpen dat er altijd een keuze is in het gedrag dat getoond wordtnd wordt Leerlijnen zelfstandig werken Kanjertraining

18 Kanjertraining en verantwoordelijkheid
Een plan van aanpak voor iedere groep voor sociaal emotionele ontwikkeling wordt opgesteld en gevolgd (Kanvas). De kanjertraining wordt meer en meer geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. De leerkrachten betrekken de kinderen bij effectieve inzet ruimtes/materialen en bij het opruimen/netjes houden (verantwoordelijkheid kinderen wordt gestimuleerd) Aandacht : aanpak n.a.v. analyse Kanvas in groepsbespreking. Groepsplan gedrag: in teambijeenkomsten. In kaart brengen onderwijsbehoeften. Integreren Kanjer in teambijenkomst/studiedag (sept).

19 Eenduidigheid in klassikaal onderwijssysteem
Vanaf groep 3 wordt er binnen de vakgebieden rekenen en spelling altijd gebruik gemaakt van het IGDI-model. Interactieve werkvormen worden tijdens de instructielessen ingezet (in principe zit er in iedere les één interactieve werkvorm) In de groep 1/2 wordt een beredeneerd aanbod geboden aan de hand van leerlijnen. Zowel ontwikkelingslijnen als observatie/registratielijnen worden zichtbaar gehanteerd. Begeleiding leerkrachten onderbouw (Danielle (OinO- advies) Teamvergadering: interactieve werkvormen Gezamenlijke voorbereiding (maatjeswissel) Collegiale consultatie n.a.v. kijkwijzer Teamvergadering: IGDI spelling/evaluatie

20 Doorgaande lijn zelfstandigheid en samenwerking
Gezamenlijk uitgevoerde lijn in klassenmanagement. De kinderen worden door die gezamenlijke lijn zoveel mogelijk leerkrachtonafhankelijk. Kinderen leren van en met elkaar en kunnen elkaar uitleg geven en vragen. Implementatie leerlijn zelfstandigheid (komt regelmatig tijdens tv terug) Leerlijn omzetten in kijkwijzer. Deze hanteren bij klassenbezoeken. Gezamenlijke afspraken/kaders over de wijze waarop leerlingen elkaar helpen. Evaluatie van deze afspraken. Eenduidige dag/weekplanning: Zichtbaarheid in verloop dagprogramma in alle groepen Zichtbaarheid in belangrijkste afspraken Zichtbaarheid in doelen die voor een bepaalde periode worden nagestreefd.

21 Meerjarenvisie De school heeft eind in mei 2016 een meerjarenvisie ontwikkeld. De school heeft in mei 2016 een meerjarenplan ontwikkeld. Onderwijsontwikkelingen bespreken Bespreken sterktes en zwaktes/ plannen 5 visie bijeenkomsten Bespreken met MR

22 Veilige en voorspelbare leeromgeving
Opgeruimde en effectief ingerichte klaslokalen en speel/werkruimtes Opgeruimde en effectief ingerichte opbergruimtes Schoolgebouw up to date wat onderhoud betreft Representatief meubilair - schoolbibliotheek Verzorgd en opgeruimd schoolplein Afspraken maken over inrichting lokalen en speel-/werkruimtes en effectieve inzet meubilair. Werkbijeenkomsten inplannen. Aanschaf meubilair schoolbibliotheek.

23 Eenduidigheid in structuur en samenwerking
Het overleg in het (management)team van de school is gericht op optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs Er is periodiek gestructureerd en functioneel overleg binnen het (management)team van de school over de inhoud en organisatie van het onderwijs Er wordt overleg gepleegd tussen directie, middenkader, bouwcoördinatoren, interne begeleider Er is een professionele samenwerking van leerkrachten (team/bouw); waar nodig kan collegiale consultatie worden ingezet (MT-)vergaderingen kenmerken zich door een agenda vooraf en besluiten-/afsprakenlijst De school hanteert hulpmiddelen ter ondersteuning van de interne communicatie De leraren beschikken over een klassenmap waarin relevante informatie is opgenomen voor invallers en duo-partners en waar het doelgericht werken zichtbaar voorbereid wordt. Informatie aan het team wordt verstrekt via memo Iedere dag start met een gezamenlijk moment van focus op de dag en sociale interactie. Document/teamkalender met overlegstructuur (afspraken over agenda, afspraken en besluitenlijst). Teamleren wordt ingezet, 2x per week. Aanspreken/uitspreken Team coaching (Marja) Individuele gesprekken (directeur) Dagbriefing door directeur en later ook door overige teamleden

24 Optimaal benut Esis-systeem
In april/mei van schooljaar 2015/’16 kunnen alle leerkrachten Esis-systeem optimaal benutten. De school zorgt voor een gebruik Esis volgens SKBG-richtlijnen: Opbouw van het dossierblad Benoemen en gebruik zorgniveaus Benoemen en gebruik hulptabellen Benoemen en gebruik uitstroomniveaus Benoemen en gebruik incidenten Benoemen en gebruik diagnoses De school zorgt voor een eenduidige wijze van benoemen en gebruik registraties. Bespreek- en evaluatiemomenten inplannen op teamvergaderingen/werk-bijeenkomsten

25 Handelings- en opbrengstgericht werken
De school* evalueert de leerresultaten en zorgt voor een opbrengstgerichte cultuur De school* werkt planmatig aan verbeteractiviteiten en planmatige zorg. De school* zorgt voor een gestructureerde overdracht van leerlingengegevens De leraren volgen de ontwikkeling van de leerlingen op een systematische wijze, zichtbaar (in Esis en in dagplanning) De leraren analyseren de resultaten en passen, indien noodzakelijk, het onderwijsleerproces aan De leraren zorgen voor afstemming tussen leerresultaten en hun didactisch handelen De leraar administreert de vorderingen overzichtelijk in de groepsadministratie Waar de school wordt genoemd kan dit de individuele leerkracht zijn, maar het kan ook het totale team (schoolniveau) zijn. Momenten van evaluatie in teamkalender (twee keer) Inzet strategiekaart met jaarplannen (PDCA) Doelen (kwantitatief en kwalitatief) bespreken met team en met leerlingen. Bijstellen overdrachtsformulier en evaluatie. Aandacht voor ‘indicatoren zicht op ontwikkeling (inspectie)’ in teamvergadering/studiedag

26 Samenwerking ouders/verzorgers
Tevredenheidsmeting ouders > 8 De school stelt zich op de hoogte van de opvattingen en de verwachtingen van ouders over het onderwijs en houdt daar rekening mee De school informeert ouders over de kenmerken van en actuele gang van zaken op school De leraren laten zich informeren over de opvattingen en bevindingen van ouders over de ontwikkeling van hun kind op school en thuis. De leraren informeren ouders regelmatig over de voortgang in de ontwikkeling van hun kind De leraren stimuleren onderwijsondersteunend gedrag van ouders in de thuissituatie. De school neemt ouders mee in onderwijsbeleid Schoolontwikkel-items terug laten komen in nieuwsbrief. Klankbordgroep 2x per jaar (ook nieuwe visie terug laten komen) Gezamenlijkheid in ouderavonden start schooljaar (nakijken). Oudercommunicatie als terugkerend item op de agenda van de tv zetten (ook wijze van ‘klantgerichtheid’) Inzet enquête ouders

27 Constructieve relatie met de MR
De school streeft naar een optimale samenwerking met de medezeggenschapraad, waar een open discussie kan plaatsvinden over de positie van de organisatie en de weg die zij wil bewandelen. De relatie is er een van vertrouwen in elkaars rol en in elkaars bedoelingen. De MR werkt planmatig en laat het adviesrecht tot uiting komen. De MR komt periodiek bijeen De vergaderingen kenmerken zich door een agenda vooraf De vergaderingen zijn gericht op beleidsmatige aspecten De vergaderingen zijn gericht op onderwijsinhoudelijke aspecten De vergaderingen worden genotuleerd (notulen, besluiten-/afsprakenlijst) Uitnodiging directeur op ieder MR-vergadering. Acties MR gericht op zichtbaarheid

28 Samenwerking kinderopvang
De directeur onderzoekt of er mogelijkheden zijn tot samenwerking BSO, dagopvang of andere mogelijkheden betreffende medegebruik van het gebouw. bv. bibliotheek, cursussen, etc. Bespreken stand van zaken met CvB, team, MR

29 Uitdagend onderwijs: doelgericht
De leerkrachten: Zijn in staat om op een effectieve manier instructie te geven, waarbij elementen van het DIM-model (IGDI) structureel en bewust toegepast worden: Gezamenlijke start van de les (voorkennis ophalen, focus op doel van de les) Presentatie (instructie) al dan niet met modeling Begeleid inoefenen Zelfstandige verwerking Verlengde instructie Evaluatie en afsluiting Feedback is een wezenlijk onderdeel van de les. Beschikken over kennis/vaardigheden m.b.t. interactieve werkvormen die tijdens een instructies worden ingezet.

30 Samenwerkingsvaardigheden
Alle teamleden: Houden zich aan de keuzes en doelstellingen binnen deze strategiekaart Voeren genomen besluiten loyaal uit Voelen zich (mede)verantwoordelijk voor de school als geheel Werken met anderen samen om het onderwijs te verbeteren Zien elkaar en durven elkaar aan te spreken (feedback, positief en negatief) Zijn actief betrokken tijdens de diverse overleggen en bereiden zich hierop voor Zijn bereid zich te ontwikkelen op basis van keuzes die op schoolniveau zijn gemaakt Zijn in staat om te reflecteren op hun eigen handelen Spreken voor zichzelf Praten met elkaar en niet over elkaar Communiceren respectvol met elkaar Informeren elkaar tijdig en optimaal Zorgen er zelf voor dat ze goed geïnformeerd zijn

31 Bewuste HGW-houding en leerlijnen
De leerkracht: stelt de onderwijsbehoeften van de leerling centraal. zorgt voor afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de school en de ouders. stemt af op de verschillen tussen de leerlingen om zo het onderwijs zo passend mogelijk te maken. gaat uit van de positieve aspecten, ziet mogelijkheden en neemt die mogelijkheden als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling. neemt initiatief voor een constructieve samenwerking met de ouders. werkt systematisch en transparant. heeft zicht op leerlijnen rekenen en spelling, creëert een onderwijsaanbod a.d.h.v. deze leerlijnen.

32 Kennis Kanjertraining
Iedere leerkracht zet de Kanjertraining in. Dat betekent dat hij/zij : de principes van de kanjertraining kent in staat is om de kanjertraining geïntegreerd in te zetten in het gehele onderwijsprogramma.

33 Datagestuurd, visionair en systeemleiderschap
Training opbrengstgericht leiderschap (Jan Jutten) Zeven leiderschapscompetenties vanuit het systeemleren: Luisteren en ruimte creëren Aandacht schenken aan mentale modellen Verbinding maken met het grotere geheel, vanuit missie en visie en de bedoeling die je hebt als school Creëren van situaties waarbij teamleden van en met elkaar leren Intenties omzetten naar doelen en acties Stimuleren en ondersteunen van experimenten Het plek geven van leren en innovaties in grotere systemen Ontwikkelen/vormgeven van proces en productgerichte data en daar voorbeeldrollen in kunnen vervullen naar leerkrachten. Focus houden op dat wat er toe doet! Verbinding tot stand laten komen met externen (o.a. ouders) De directeur is in staat om verantwoord financiële keuzes te maken (materieel en personeel). In 2018 werken alle schoolleiders aan het onderhoud van hun bekwaamheid en registreren zich in het schoolleidersregister PO. In 2018 voldoen alle schoolleiders aan de registratie-eisen: een afgeronde schoolleidersopleiding of een vergelijkbaar kennis- en vaardigheidsniveau. (bestuursakkoord)

34 Succesbepalende factoren:
In de strategiekaarten op pagina 35 t/m 44 wordt het cyclische proces van plannen, uitvoeren, evalueren en aanpassen beschreven in 5 deelplannen.

35 Deelplan 1: Kanjertraining, zelfstandig werken en samenwerking

36

37 Deelplan 2: Eenduidigheid in klassikaal onderwijssysteem en
instructievaardigheden

38

39 Deelplan 3: Bewuste HGOW houding en optimaal benut Esis-systeem

40

41 Deelplan 4: Eenduidigheid in structuur en samenwerking en samenwerkingsvaardigheden

42

43 Deelplan 5: Meerjarenvisie en samenwerking ouders/verzorgers

44

45 Beleidsdocument Strategisch Kwaliteitsmanagement SKBG
Als bijlage is het beleidsdocument “Strategisch Kwaliteitsmanagement SKBG” toegevoegd.

46 Beleidsdocument personeelsbeleid SKBG
Op de pagina’s 47 t/m 50 treft u het personeelsbeleid van SKBG aan.

47

48

49

50


Download ppt "Basisschool St. Jozef Aalten Schoolplan/strategische kaart"

Verwante presentaties


Ads door Google