De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Vlier 2015 - 2019.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Vlier 2015 - 2019."— Transcript van de presentatie:

1 De Vlier

2 Visie op onderwijs SKBG
De visie op goed onderwijs, wordt gekenmerkt door de volgende uitgangspunten: Leren is een gezamenlijk proces. Kinderen hebben een natuurlijke drang om zich te ontwikkelen, om te leren. Alle kinderen leren op een verschillende manier, in een ander tempo. Kinderen leren in een natuurlijke setting waarbij de dialoog met elkaar van belang is. Leren vindt ook buiten de schoolsituatie plaats. Leren is gericht op de aandacht voor de totale persoonlijke ontwikkeling van het kind – individuele capaciteiten, ontwikkelen zelfvertrouwen, zelfstandigheid, sociale vaardigheden en toekomstgericht handelen (zelf ontdekkend leren, onderzoek en experiment). Leren is gericht op het ontwikkelen van talenten, zodat ieder kind voor hem/haar passende optimale keuzemogelijkheden krijgt voor vervolgonderwijs. Visie op onderwijs SKBG

3 De Vlier streeft naar excellent basisonderwijs voor kinderen van 3 t/m 12 jaar waarbij kinderen zich maximaal ontwikkelen vanuit enthousiasme en inspiratie tot burgers die bijdragen aan een betere en harmonieuze maatschappij. Missie

4 Het team van De Vlier wil de missie vormgeven vanuit de volgende uitgangspunten:
Onderwijs en opvoeden vindt plaats in de thuissituatie, op school en bij verenigingen/instanties. Leren en ontwikkeling vinden plaats als de veiligheid voor het kind aanwezig is; Naast de cognitieve ontwikkeling zijn de emotionele-, creatieve-, culturele en religieuze ontwikkeling van het kind belangrijke aspecten in de opvoeding. Kinderen moeten ondersteund worden in het omgaan met de nieuwe ontwikkelingen (technologieën, denkbeelden, maatschappelijke veranderingen) binnen de sterk veranderende wereld waarin de kinderen leven. Ieder kind is verschillend in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. Groepsgerichte processen zijn belangrijk, naast de individuele aandacht voor het kind. Kinderen van verschillende leeftijden leren van en met elkaar. Zinvolle activiteiten bevorderen het leerproces. Kinderen leren, ontwikkelen zich zelf én zijn tegelijkertijd afhankelijk van hun omgeving, van volwassenen. Visie

5 Kernwaarden

6 Visie op passend onderwijs
De Vlier wil er in principe zijn voor alle leerlingen in het dorp of de wijk. De Vlier kan vanuit overtuiging vele zorgleerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften (leer-, gedrags- en fysieke behoeften) aan. Er worden voortdurend teaminspanningen geleverd om de speciale onderwijszorg up-to-date te houden. Er is substantiële formatie om groepsleerkrachten met zorgleerlingen bij te staan. Een deel van de leerkrachten is getraind in het omgaan met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Alleen bij uitzonderlijke onderwijsbehoeften van zorgleerlingen loopt De Vlier tegen haar grenzen aan. Resultaat: De Vlier is in staat om de helft tot driekwart van alle zorgleerlingen (50-75 procent) passende speciale onderwijszorg te bieden en voldoet voor 94 % aan de gestelde eisen voor een brede zorgschool. Visie op passend onderwijs

7 Omgevingsanalyse Kansen en bedreigingen vanuit externe ontwikkelingen:
Demografische ligging Winterswijk: Aandacht voor de Duitse taal Sociaal maatschappelijke verandering in Nederland: Meer aandacht voor de Engelse taal; Krimp: Onderwijs en organisatie voorbereiden op meer heterogeniteit; Sociaal maatschappelijke verandering rondom ICT, internet, social media: Kinderen optimaal voorbereiden op de ‘steeds groter wordende wereld’ ; Technologische ontwikkelingen: hardware (smartphones, tablets), software; Samenwerking met verenigingen in de directe omgeving; Schooltijden (samenwerking met ouders). Samenwerking kinderopvang Omgevingsanalyse

8 Sterk: verwezenlijking van Daltonprincipes in het onderwijs, samenwerking met ouders en instanties, betrokkenheid teamleden, ouders en leerlingen, uitvoering handelingsgericht werken, gebruik coöperatieve werkvormen, veiligheid voor kinderen, aandacht voor talenten van kinderen. Zwak: ontwikkelpunt is het professioneel aan- en uitspreken van en naar elkaar, tussenopbrengsten technisch lezen (middenbouw) Interne analyse

9 Leerling analyse De Vlier staat in Winterswijk Oost.
We worden omgeven door een oudere wijk en 2 nieuwbouwwijken. Ongeveer 40% van onze kinderen is katholiek en de rest heeft een andere religie of geen geloof.   Onze leerlingen komen letterlijk van alle kanten, ook soms van ver buiten de buurt. Daardoor is onze leerlingenpopulatie zeer divers en een afspiegeling van onze maatschappij. Dat betekent dat we ook aan kinderen met een niet Nederlandse cultuur les geven. We werken dan ook met specifieke lesmethoden in groep 1 en 2 Piramide, waarvan de hele groep meeprofiteert, door de extra faciliteiten die we hiervoor van de gemeente en het ministerie ontvangen. Wij hebben ook een aantal leerlingen op onze school die meer uitdaging behoeven en boven het gemiddelde presteren. Ook hiervoor hebben wij voldoende kennis en vaardigheden in huis om hen te bedienen. Leerling analyse

10 We maken onze sterktes nóg sterker, in het bijzonder ‘Dalton’ en 'sociale veiligheid leerlingen', we bouwen dit verder uit en profileren ons hiermee naar de buitenwereld. We willen ICT en social media een belangrijke plek gaan geven in ons onderwijs , vooral wat betreft de instructie, naast natuurlijk de gewone instructie van de leerkracht. We zetten in op verhoging tussenopbrengsten technisch lezen. We maken onze organisatie nóg professioneler, met daarbij uit- en aanspreken van en naar elkaar, prioriteiten stellen en profilering naar de buitenwereld en we laten de wezenlijke elementen van de 'familiecultuur - betrokkenheid medewerkers – ouders en leerlingen' in tact. We gaan verder met de ontwikkeling/bouw van het multifunctionele gebouw en nemen in het onderzoek passende schooltijden en aanbod opvang/activiteiten na schooltijd mee. Engels gaat gegeven worden door de hele school groep 1 t/m 8 Doorgaande pedagogische lijn kinderopvang. Strategische keuzes

11 In de volgende strategiekaart is te zien hoe en waar we op willen inzetten de komende 4 jaar.

12 Strategische meerjarenkaart SKBG
PROJECT Strategische meerjarenkaart SKBG Strategische meerjarenkaart scholen Jaarplannen scholen (managementovk) Projecten en procesverbetering Individuele ontwikkelplannen medewerkers Projectmanagement Functionerings- en beoordelingsbeleid

13 Strategiekaart De Vlier VERANTWOORDELIJK – ZELFSTANDIG - SAMENWERKEN
Stabiel marktaandeel Optimale leeropbrengsten De Vlier kindkenmerken Grote betrokkenheid leerlingen Samenwerking ouders Zeer tevreden inspectie Samenwerking Stichting Welzijn W’wijk VERANTWOORDELIJK – ZELFSTANDIG - SAMENWERKEN Rijke, inspirerende, Innovatieve en digitale leeromgeving Doorgaande lijn peuters - basisschool Wenselijke schooltijden Actief PR-beleid Zorg in Esis Structuur ‘leren van en met elkaar’ Engels Gezonde school Dalton met cooperatief Digitaal leren Brede talentschool Opbrengstgericht werken Kennis van leerlijnen Moderne Dalton leerkracht vaardigheden Échte professionaliteit Vaardigheden ‘zorg in Esis’ Beheersing Engelse taal

14 Stabiel marktaandeel De Vlier behoudt haar marktaandeel van ca. 30% in de wijk. De Vlier behoudt haar marktaandeel van ca. 7% in Winterswijk.

15 Optimale leeropbrengsten
Voor de doelen wat betreft de tussenopbrengsten verwijzen we naar het document leerrendementoverzicht I- V LOVS toetsen SKBG onderwijs en van de inspectienormen waarin ook de weging wordt meegenomen. Doelen eindopbrengsten E8 : ,4 ,5

16 De Vlier kindkenmerken
Na acht jaar basisonderwijs op De Vlier, hebben de kinderen geleerd om: Zelfstandig te zijn Verantwoordelijkheid te nemen voor eigen gedrag Oog te hebben voor elkaar Respectvol te zijn naar anderen (ook in spannende, stressvolle situaties) Samen te werken Doelgericht, intrinsiek en verantwoord eigen keuzes maken. (Sociaal) mediawijs te zijn Zelfbewust, zichzelf te mogen zijn Zich te kunnen uiten (zowel mondeling als schriftelijk) in de Engelse taal

17 Grote betrokkenheid leerlingen
In 2016: Tevredenheidsscore leerlingen > = 8,3 In 2016: aantal kinderen dat aangeeft gepest te worden < 15% De leerlingen zijn tevreden over (vanuit DUO 2014/15): de mate waarin ze luisteren naar elkaar De mate waarin de meeste kinderen zich aan de regels houden de mate waarin iedereen aardig is voor elkaar het zin hebben om naar school te gaan. Het leereffect van de extra activiteiten die georganiseerd worden. De inbreng die zij hebben m.b.t. de inrichting van het nieuwe gebouw Kindgesprekken Leerlingenraad op school Actief antipestbeleid

18 Samenwerking ouders In 2016: Tevredenheidsscore ouders > = 7,7
In 2016: NPS promotor > = 9 De Vlier heeft goed zicht op de (behoeftes) van de ouderpopulatie. Deze zijn bekend bij alle teamleden. De Vlier betrekt ouders en omgeving actief bij de school door het organiseren van activiteiten (bijvoorbeeld inloop- en thema-avonden, vieringen en open dagen). Ouders worden minimaal drie keer per jaar geïnformeerd over beleid en uitvoering daarvan omtrent ‘de gezonde school’ De Vlier communiceert haar doelen en prioriteiten op heldere, eigentijdse wijze die aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep. De Vlier geeft tijdig en structureel feedback over concrete kennis, vaardigheden en welbevinden van individuele leerlingen. De Vlier en ouders maken gebruik van elkaars expertise en mogelijkheden. De school communiceert steeds meer met behulp van nieuwe media met de ouders en de omgeving. Koppeling ‘bezichtigingen ouders werk leerlingen’ aan info-momenten. Face to face informatie. Digitale nieuwsbrief actief promoten. Omgekeerde oudergesprekken

19 Samenwerking Stichting Welzijn W’wijk Klaverblad en De Vuurtoren
Kinderen van 2 – 12 jaar krijgen onderwijs en opvang in de school binnen de school, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. We beschikken over een heldere gezamenlijke (pedagogische) visie en duidelijke doelen met zowel Klaverblad als Vuurtoren. We beschikken over een kwalitatief gezamenlijk goed programma waarin de doorgaande lijn duidelijk zichtbaar is. Met zowel het Klaverblad als De Vuurtoren is er regelmatig afstemming over aanbod, doorstroom en werkwijze. Kijkmomenten, over en weer Piramide (school en peuterspeelzaal) Gezamenlijke voorlichting bij nieuw thema voor ouders

20 Zeer tevreden inspectie, Daltonvereniging en bestuur SKBG
Behoud van basisarrangement conform de criteria van de inspectie. De school scoort minimaal een voldoende beoordeling op de deelgebieden onderwijsresultaten, financiën, veiligheid, kwaliteitscultuur en onderwijsleerproces. Verlenging/behoud van Daltoncertificaat. Fase 3 van het koersplan onderwijs is geheel behaald. Alle acties die ingezet worden in de lagen ‘onderwijs’, ‘ondersteunende processen’ en ‘lerend vermogen’ dragen bij aan deze doelen.

21 Engels Alle kinderen krijgen Engels aangeboden.
Het curriculum Engels kent een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8. 80% van de lessen Engels wordt ook daadwerkelijk Engels gesproken. Kinderen leren en ervaren dat de Engelse taal een wereldtaal is. Eens per drie jaar staat een Engelssprekend land centraal in de school. Eén dag per maand is de Engelse dag. M.u.v. de lessen in de blokken taal en rekenen wordt deze dag Engels gesproken (Engelse vlag, shawls etc.). Methode: Groove me

22 Gezonde school De school zorgt voor een verlenging van het vignet gezonde school, thema ‘sport en bewegen’ De school behaalt een vignet voor gezonde school, thema voeding. De school heeft een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. De school behaalt een vignet voor gezonde school, thema roken en alcohol. De school biedt een lespakket op het gebied van roken en alcohol. De school behaalt een vignet voor gezonde school, thema milieu. De school stelt uitdagende doelen voor gezond eten en drinken (pauze, lunch, traktaties). Kinderen maken zelf keuzes (in aangegeven kaders) voor het moment van eten en drinken. Er is een watertap aanwezig waar kinderen zelfstandig water kunnen drinken. Minimaal een energizer per dag per groep. Het vak bewegingsonderwijs wordt gegeven door een vakbekwame docent. Kinderen krijgen handvatten aangeboden hoe om te gaan met emoties. Aandacht voor (soort) eten/drinken en traktaties – ook fruitdagen Borging smaaklessen Borging beweegwijs Inzet vakspecialisten, SKBG-beleid, inzet gymstudenten Een leerkracht is voor 1 uur per week ingeroosterd voor dit project

23 Opbrengstgericht leren
De leerkracht: Stelt uitdagende doelen en bespreekt de hoge verwachtingen met de leerlingen. Geeft de leerling gerichte feedback (gericht op de doelen). Gebruikt op systematische wijze de input van leerlingen in het onderwijsleerproces. Ontwerpt een doelgericht groepsplan waarbij de korte termijn tussendoelen en de leerstofplanning zichtbaar zijn. Reflecteert systematisch het leerproces met de leerlingen op resultaten en bijbehorend proces. Werkt planmatig, analyseert, bereidt goed voor, voorspelt wat het resultaat van de aanpak zal zijn, voert deze bewust uit en evalueert of het doel bereikt is. Bewaakt de planning samen met de leerlingen. Evalueert de effecten van de gekozen aanpak in een systematisch cyclus van planmatig handelen (verzamelen en analyseren van leerlinggegevens, signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften, opstellen groepsplan, uitvoeren en evalueren). Doelen worden SMART geformuleerd. Cursus systeemdenken voor leerkrachten Start teamleren horizontale analyse collega’s

24 Dalton met coöperatief
Werkvormen coöperatief leren komen in iedere les minimaal 1x voor. Kinderen worden actief gestimuleerd om samen te werken. Samenwerking bij leeractiviteiten kan ook groepsdoorbrekend zijn. Kinderen plannen a.h.v. een weektaak hun taken zelf en werken hier zelfstandig aan. Ieder kind krijgt de leerstof (weektaak) aangeboden die past bij de eigen ontwikkelingslijn. Er wordt doelgericht gewerkt, waarbij vakgebieden met elkaar worden verbonden. Kinderen stellen eigen leervragen. De leerkracht houdt reflectiegesprekken met de kinderen. De leraar stimuleert reflectie door middel van interactieve instructie- en werkvormen. Portfoliogebruik stick of in de cloud Gebruik maken cursus systeemdenken en bijbehorende werkvormen

25 Digitaal leren Leerlingen ontvangen naast face-to-face instructie ook digitale instructie (blended learning). - rekenen De leerkrachten laten hun leerlingen zelfstandig en veilig omgaan met eigentijdse leer- en communicatiemiddelen. Alle kinderen hebben een goede typevaardigheid (blind typen). Alle kinderen zijn in staat om te werken met Word, PowerPoint, Internet, Mail (computervaardig). Kinderen ervaren dat digitaal communiceren een positief effect heeft op hun eigen ontwikkeling. Aanpassen ABC (instruct) en op zoek naar een programma typevaardigheid Verdere implementatie flipping the classroom

26 Brede talentschool De school maakt een verschuiving door van activiteit- naar doelgericht onderwijs (de methode is een bron, leerlijnen staan centraal). Fase 3 in het koersplan onderwijsontwikkeling is het einddoel voor deze planperiode. De school hanteert moderne middelen/methodes die als leidraad/bron worden gebruikt voor het hanteren/volgen van de leerlijnen/doelen. Kinderen krijgen leerstrategieën aangeboden die hun in staat stellen om de leerstof te begrijpen en deze in allerlei (toekomstige) situaties in te zetten. Rekenen, taal, (begrijpend) lezen worden groepsdoorbroken aangeboden. De kinderen werken in hoeken en op werkplekken binnen de school. De leeromgeving wordt flexibel gebruikt. De leerlingen bepalen zelf – binnen kaders - het moment van verwerking leerstof en plannen vooraf hun activiteiten. Er is aandacht voor specifieke talenten van alle kinderen. De school heeft een aanbod voor de (hoog)begaafde leerling. Er wordt in alle groepen gehandeld vanuit de beginsel van ERWD. Kinderen worden getraind in systeemdenken Inzet van vakspecialisten Vakspecialist beeldende vorming, muziek Technieklessen ‘Podium’ voor talent Aanschaf en implementatie van een nieuwe taalmethode Het aanleren van systeemdenken Start MB/HB groep ism SWV

27 Rijke, inspirerende, innovatieve en digitale leeromgeving
Modern schoolgebouw met gesloten en open ruimtes. In het schoolgebouw zijn zowel ruimtes voor instructies en ruimtes voor verwerking van de leerstof. In het schoolgebouw zijn verschillende ruimtes waar kinderen zelfstandig hun eten/drinken kunnen nuttigen (korte pauzemomenten). Afwisseling tussen computers, tablets en laptops. Optimaal werkend digitaal netwerk. De school beschikt over een uitdagend schoolplein ingedeeld volgens de uitgangspunten van beweegwijs. Oplevering nieuw schoolgebouw met alle moderne ICT voorzieningen Uitdagend ingerichte “Vliertuin”

28 Wenselijke schooltijden
De school hanteert schooltijden die in overleg met ouders zijn vastgesteld en die tegemoet komen aan zowel de wensen van ouders en schoolorganisatie. School start in met een continurooster ( geen gelijke dagen model)

29 Structuur van ‘leren van en met elkaar’
In onze school: staat de verbetering van het leren van de leerlingen en van hun resultaten in het middelpunt van het doen en denken van de leraren. werken we als leraren vanuit dezelfde basisopvattingen over onderwijs en school. onderzoeken de leraren op systematische wijze de effecten van hun handelen op het leren en op de resultaten van de leerlingen. bevragen leraren elkaar systematisch en kritisch op hun doen en laten in de klas. wordt er systematisch tijd ingeruimd om met elkaar samen te werken en van elkaar te leren. bespreken de leraren openlijk hun verschillen in opvattingen. participeren de leraren in de besluitvorming over essentiële zaken. Opzetten van een effectieve overlegstructuur. Herinrichting van wijze van besluitvorming. Collegiale consultatie en intervisie, gericht op de doelen van de school. Gezamenlijk evalueren en voorbereiden van lessen. Inrichting actieonderzoek.

30 Zorg in Esis De school zorgt voor een gebruik Esis volgens SKBG-richtlijnen: Opbouw van het dossierblad Benoemen en gebruik zorgniveaus Benoemen en gebruik hulptabellen Benoemen en gebruik uitstroomniveaus Benoemen en gebruik incidenten Benoemen en gebruik diagnoses De school zorgt voor een eenduidige wijze van benoemen en gebruik registraties. Bondig document in iedere groepsmap met de afspraken. IB netwerk

31 Actief PR-beleid De school beschikt over beleid voor PR & Marketing waar de ‘verkoop’ van visie, speerpunten en het goede imago van de school nadrukkelijk naar voren komt. Organiseert minimaal een keer per jaar een open dag. Werkt samen in een PR-commissie. Haalt minimaal vier keer per jaar de plaatselijke media. Benut de mogelijkheden van de social media optimaal. Heeft een aantrekkelijke en actuele website.

32 Moderne Dalton leerkrachtvaardigheden
De leerkrachten: Hebben kennis van de nieuwste didactische vaardigheden wat betreft ernstige rekenproblemen. Gebruiken harde en zachte data om onderwijs te verbeteren. Hebben een arsenaal aan didactische werkvormen - effectieve instructiemodellen (DIM/IGDI) systeemdenken coöperatieve werkvormen Het hele team volgt de cursus Systeemdenken voor leerkrachten Het hele team volgt de cursus ERWD

33 Professioneel kunnen samenwerken
Alle medewerkers: Hebben een score van minimaal 3 op de SKBG-competenties communicatie, vitaliteit en ondernemerschap. Zijn in staat om elkaar feedback te geven en om feedback te ontvangen (om elkaar aan te spreken op ….). Spreken met elkaar en niet over elkaar. Staan open voor nieuwe inzichten en werkwijzen Delen kennis en vaardigheden in het team Denken en handelen vanuit de (Dalton)missie en visie van de school. Normjaartaak is afgestemd op prioriteiten vanuit planvorming. Het samen voorbereiden in kleine groepjes van elkaars resultaten / lessen Gesprekstechnieken

34 Kennis van leerlijnen De leerkracht handelt vanuit de kennis van de leerlijnen in relatie tot de specifieke kenmerken van de groep. De leerkracht legt relaties tussen de leerinhouden van zijn vakdomein en die van verwante vakken (verbinding van vakgebieden). De leerkracht is in staat om (methode)lessen te (her)ontwerpen, zodat de leerkracht doelgericht handelt om zo optimaal mogelijk tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen en zo effectief mogelijk de weg richting doel bewandelt. Teambijeenkomsten waar de leerlijnen voor bepaalde vakgebieden centraal staan.

35 Vaardigheden: Zorg in Esis
De leerkracht stelt de onderwijsbehoeften van de leerling centraal. De leerkracht zorgt voor afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de school en de ouders. De leerkracht stemt af op de verschillen tussen de leerlingen om zo het onderwijs passend te maken. Iedereen gaat uit van de positieve aspecten, ziet mogelijkheden en neemt die mogelijkheden als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling. De leerkracht neemt initiatief voor een constructieve samenwerking met de ouders. Iedereen is in staat om (les)doelen SMART te formuleren. De werkwijze van iedere medewerker is systematisch en transparant. Alle leerkrachten zijn in staat om toetsgegevens te analyseren en te gebruiken voor aanpassing van zijn/haar onderwijs (assessment for learning) Leren analyseren van de toets gegevens m.b.v. scholing Smart lesdoelen formuleren m.b.v. de leerlijnen.

36 Engelse taal De leerkrachten beheersen de Engels taal in die mate, dat ze in staat zijn om minimaal 80% van de Engelse lessen daadwerkelijk Engels te spreken. Scholing van een native speaker Engels communiceren op bepaalde momenten

37 2015/’16 2016/’17 2017/’18 2018/’19 Dalton met coöperatief met moderne leerkrachtvaardigheden Dalton met coöperatief Met moderne leerkrachtvaardigheden en kennis leerlijnen Dalton (certificering) Opbrengstgericht leren Brede talentschool – ERWD en hoogbegaafdheid Brede talentschool Digitaal leren (rekenen) Gezonde school deelcertificaat Digitaal leren Rijke en digitale leeromgeving Engels Structuur van leren van en met elkaar Actief PR-beleid Wenselijke schooltijden (evt vijf gelijke dagen) Samenwerking directe omgeving Samenwerking ouders Zorg in Esis en vaardigheden hierbij Professionele samenwerking Grote betrokkenheid leerlingen

38 Instemming MR


Download ppt "De Vlier 2015 - 2019."

Verwante presentaties


Ads door Google