De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerplantoelichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerplantoelichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige"— Transcript van de presentatie:

1 Leerplantoelichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
DPB Brugge

2 ‘Het is niet omdat je kijkt naar mensen dat je hen ook echt ziet
‘Het is niet omdat je kijkt naar mensen dat je hen ook echt ziet. Het gaat niet om wat ze hebben of wat ze kunnen, maar om wie ze zijn en wat ze betekenen.’ – Manu Keirse

3 Bedoeling van leerplantoelichting
Antwoorden op uw vragen die bij de eerste lezing en ervaringen naar boven komen Toelichten van leerplan Concretiseren van het leerplan naar dagelijkse les en stage praktijk

4 Volgorde van de toelichting
Kennismaken Historiek Waarom bijsturing? Visie op leren Studierichtingsprofiel Leerplandoelstellingen 20 uur Leeswijzer Inhoud leerplan Begeleidend evalueren Kalender

5 Kennismaken Vragen vanuit de eerste ervaringen met het leerplan?
Per vraag een post-itje!

6 Historiek Vorig leerplan TBZ/Z dateert oorspronkelijk van 2002 en werd bijgewerkt in 2005 In september 2010 nieuw leerplan tweede graad vv In september 2012 nieuw leerplan derde graad vz en oh In september 2014 nieuw leerplan specialisatiejaren

7 Waarom vernieuwen Veranderingen in onze maatschappij: belang levenslang leren, flexibiliteit, mobiliteit, evolutie in de gezondheids- en welzijnszorg, vergrijzing, mensbeeld … Belang van beroepsprofielen, afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, kwalificatiegerichte studierichtingen! Veranderingen in denken over leren en onderwijzen: begeleiden van het leren leren, sociaal constructivisme, leren in samenhang …

8 Visie op leren DPB Brugge

9 Wat is leren (=veranderen = betekenis geven)
En de consequenties voor het onderwijzen Belang van het brein Motivatie = ‘zal ik dit kunnen?’ X ‘is dit belangrijk voor me?’ Feedback (concreet a.d.h.v. smarti criteria met waarom en bijsturing) heeft samen met de juiste lesstart (motivatie, linken …) een groot leereffect Belang van het leren van verschillende leerstrategieën

10 21 april 2017 10

11 Competentieontwikkelend leren (verbond)
Competentie = samenhang kennis, vaardigheden, attitudes = handelen in welbepaalde situaties (doen met verstand) Ontwikkelen = groeien in kunde, in competentie, geloof in groei Daarom: samenhang algemene doelstellingen(AD) beroepsgericht gedeelte (geen opsplitsing in vakken, TV-PV,K-V-A) + samenhang met doelstellingen basisvorming

12 Gevolgen van vernieuwing
Leerplannen volgen elkaar direct op Met als gevolg zelfde jargon, kaders, systematiek, groeilijnen … Afstemming tussen en binnen de verschillende jaren =overleg leraren Leerlingen aanspreken op wat ze reeds leerden! Handelen centraal stellen!

13 Groeilijn 2de graad – tbz/z

14 Niet vergeten De leraar doet ertoe! Of beter kan het verschil maken door in bepaalde situaties bepaalde dingen te doen of niet te doen … Gun jezelf èn jouw team de nodige tijd Kwaliteit vraagt tijd

15 Nautilius = voorbeeld van ontwikkeling en verbondenheid
Borgen wat er is (helpt ons verder in ontwikkeling) Groeien

16 Visie op zorg DPB Brugge

17 Visie op zorg = inspirerend
Concrete ideeën = marinade, niet een saus

18 Waar vind je wat terug? Lessentabel, leerplan, exceldocument en servicedocument, Leerlijnen, Exceldocument, site begeleiders personenzorg

19 Studierichtingsprofiel
DPB Brugge

20 Studierichtingsprofiel: situering
De leerling leert: -zorg bieden aan volwassenen en gezinnen -nadruk op ligt op zorg dragen voor specifieke doelgroepen, begeleiden is gebaseerd op een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie functioneren als lid van een team/ verpleegkundige equipe binnen een organisatie zorg en begeleiden in diverse complexe zorgsituaties

21 Studierichtingsprofiel: beginsituatie
De leerling: dient te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (PZ) verzorging is logische onderbouw: leerlingen leerden zorg dragen voor indirecte zorg en voor het menselijk functioneren van gebruikers (waaronder kinderen) vanuit een totaalvisie zij-instromers: niet uit 3de graad vz lln. moeten zich verdiepen in leerstof 3de graad vlgs afspraken

22 Studierichtingsprofiel: wat na TBZ/Z?
Werken als verzorgende (Vlaams decreet 18 juli betreffende zorg- en bijstandsverlening) Zich laten registreren als zorgkundige (KB 78) Mogelijkheden tot verder studeren

23 Studierichtingsprofiel
Competenties: Als verzorgende, binnen het kader van zorg- en bijstandsverlening, zorg verlenen vanuit een totaalvisie (C1) Als zorgkundige, binnen het kader van KB 78, zorg verlenen vanuit een totaalvisie (C2)

24 Studierichtingsprofiel
Algemene doelstellingen (7 AD’s) Binnen een welomschreven opdracht: kwaliteitsbewust handelen (AD1) mondeling en schriftelijk communiceren (AD2) in een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken (AD3) zorg dragen voor gezondheid en welzijn (AD4)

25 Studierichtingsprofiel
(ped)agogisch handelen (AD5) indirecte zorg verlenen (AD6) oriënteren op beroepen binnen directe zorg en voorbereiden op werken (of verder studeren) en levenslang leren (AD7)

26 Studierichtingsprofiel: context
Doelgroep Volwassen gebruikers Gezinnen Met aandacht voor specifieke doelgroepen: worden in leerplan (AD ’s) benoemd: kwetsbare gezinnen, jonge gezinnen, ouderen, gebruikers die (psychisch en/of lichamelijk) chronisch ziek zijn, gebruikers die palliatief zijn, gebruikers met een beperking

27 Studierichtingsprofiel: context
Complexe situaties 1 Soort zorgsituatie waarbinnen leerling werkt 2 Aard van opdrachten/handelingen die leerling uitvoert 3 Mate van verantwoordelijkheid die leerling draagt

28 Studierichtingsprofiel: context
1 Zorgsituaties Zorgsituatie van de gebruiker vraagt om specifieke zorg voor het menselijk functioneren of om specifieke begeleiding Er kunnen in de situatie veranderingen optreden in vraag en behoefte van de gebruiker en zijn omgeving Er kunnen problemen zijn in de communicatie tussen gebruiker, zorgverlener en zijn omgeving = complexe zorgsituatie

29 Studierichtingsprofiel: context
2 Opdrachten /handelingen Meervoudig van aard Op basis van een door anderen opgesteld (multidisciplinair) werkplan/zorgplan/protocol, dat – indien nodig – wordt afgestemd op specifieke situaties of gebruikers Op basis van een zelf opgemaakt zorg- en werkplan(vanuit observaties en binnen de eigen bevoegdheid)

30 Studierichtingsprofiel: context
Waarbij de zorg wordt afgestemd op de gebruiker, zijn sociaal netwerk en op de situatie (belang van transfer!) In team/verpleegkundige equipe, in een organisatie

31 Studierichtingsprofiel: context
3 Mate van verantwoordelijkheid Werkt onder verwijderd toezicht van een verantwoordelijke: signaleert veranderingen/tekens bij de gebruiker en meldt deze aan de leidinggevende/verantwoordelijke weet wanneer hij hulp moet inroepen en vraagt om hulp rapporteert aan gebruiker, leidinggevende, team over de gebruiker, werkzaamheden en evaluaties

32 Studierichtingsprofiel
Bij het uitwerken van de competentie en AD’s besteedt men aandacht aan volgende settings Woonzorg: woonzorgcentra en gezinszorg Ziekenhuizen en andere zorginstellingen of diensten zoals PVT, geriatrie, voorzieningen voor mensen met een beperking, diensten thuisverpleegkunde, lokaal dienstencentrum,…

33 Christelijk mensbeeld
Waarden die er toe doen Respect voor de medemens Solidariteit Zorg voor milieu en leven Respectvol omgaan met eigen geloof, anders gelovigen en niet-gelovigen Vanuit eigen spiritualiteit omgaan met ethische problemen

34 Geïntegreerd leerplan
DPB Brugge

35

36 Geïntegreerd LP voor 22 uren
AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en levenslang leren AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor de gezondheid en welzijn AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen AD 3 Binnen een welomschreven opdracht in een organisatie, in team werken AD 2 Binnen een welomschreven opdracht mondeling en schriftelijk communiceren AD 1 Binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen

37 Geïntegreerd LP Bij uitwerking van AD’s rekening houden met de context: streven naar evenwichtige tijdsbesteding voor toepassingen binnen verschillende settings Doelstellingen gelden zowel voor lestijd op school als voor stage

38 Geïntegreerd LP Streven naar zo groot mogelijke integratie tussen de verschillende AD’s: In dit LP staan AD 4 en 5 centraal en worden best in samenhang gerealiseerd AD 1, 2, 3, 7 en expressie kan men als ondersteunend beschouwen AD 6 blijft van belang in functie van gezinszorg

39 Geïntegreerd leerplan
Tijdsbesteding Min. 10u les op school waarvan: 30 % AD4 35 % AD5 15 % AD6 Min 10u stage 2u expressie (AV)

40 AV Expressie Binnen expressie moet men in het kader van verschillende leerplandoelstellingen ondersteunend werken. Deze doelen werden aangeduid met de letter (E). Wenken zijn terug te vinden in servicedocument.

41 Stage Stage (min. 10 lesuren per week)
Minimum 2 verschillende settings: woonzorgcentrum en gezinszorg komen voor elke leerling minstens aan bod. In functie van creëren van optimale leerkansen: streven naar voldoende lange stageperiodes per setting (min. 4 lesuren (per week) per stageplaats Stage binnen verschillende settings staat in functie van bereiken van competentie Advies: blokstages

42 Stage Concreet betekent dit:
leerlingen lopen min. 4 weken stage in een woonzorgcentrum en min. 4 weken in de gezinszorg groter deel stage in één setting kan

43 Leeswijzer leerplan DPB Brugge

44 Leeswijzer leerplan Competentie
Algemene doelstelling (context + toelichting ivm wat in derde graad aan bod kwam) Tussentitel Leerplandoelstelling met: onderliggende doelen (+ toelichting) Samenhang met andere LPD

45 Doelstellingen: werkwoorden
Doelstellingen (AD,LPD, OD): zijn verplicht aan te bieden en te evalueren zijn handelingsgericht omschrijven wat leerlingen moeten kunnen (K-V- H) Kennisgerichte doelstellingen op 3 niveaus: verduidelijken toelichten aanwenden * zie woordenlijst / H= herhaling / E = expressie

46 Specialisatiejaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
In het specialisatiejaar gaan lln alle aangeleerde kennis, vaardigheden en attitudes verdiepen, uitbreiden èn aanwenden binnen de context van dit leerplan.

47 Raamplan of vakoverschrijdend jaarplan
Teamwerk om te bepalen wie wat en hoe aanbiedt, basis, toepassingen, integratie en evaluatie Inventarisatie via exceldocument en samenhang via mindmaps Ervaringen? Uitdagingen? Valkuilen?

48 Integratie op verschillende niveaus
1 tss kennis en vaardigheden en attitudes binnen 1 doel 2 tss onderliggende doelen binnen 1 leerplandoelstelling 3 tss leerplandoelstellingen binnen 1 algemene doelstelling 4 tss AD’s en C’s om te kunnen handelen vanuit totaalvisie Voorbeelden?

49 Concretisering van leerplan
Leerplandoel -onderliggend doel- (evaluatie)criteria Rekening houden met beginsituatie lln (leerlijnen …), context school (organisatie les en stage, infrastructuur …) Hoe aanbrengen? Pedagogisch didactische aanpak? Scenario? Voorbeelden?

50 Begeleidende evaluatie
Begeleidende evaluatie Coaching van de lerende Permanent en continu (feedback en feedforward) Voortgang bijhouden (portfolio met feedback en feedforward door elkaar en derden, evaluatie en reflectie door lln) Los van attest 50

51 Beoordelende evaluatie
Beoordelende evaluatie AD zowel in les als stage en in hun samenhang door team Op verschillende momenten door verschillende leraren a.d.h.v. dezelfde criteria Verschillende beoordelingsmethoden Verschillende registratiemethoden Gewicht verschillend per LPD / cluster Team geeft advies i.v.m. bereikte resultaten 51

52 Beoordelende evaluatie
Beoordelende evaluatie Tussentijdse evaluaties/rapport: verstaanbaar voor leerlingen en ouders wat is bereikt, wat moet er nog evolueren en hoe… Evaluatie/rapport voor deliberatie: vooraf globale beoordeling door team aan de hand van vooraf afgesproken criteria die niet aan derden meegedeeld worden. 52

53 Inhoud leerplan DPB Brugge

54 Basisvademecum 1 Leerlijnen van verzorging-voeding (2de graad VV) tot specialisatiejaren leerlijn kwaliteitsbewust handelen leerlijn communiceren leerlijn in team/organisatiewerken leerlijn gezondheid en welzijn leerlijn (ped)agogisch handelen leerlijn indirecte zorg leerlijn oriënteren op de toekomst en levenslang leren 2             Kijkwijzer kwaliteitsbewust handelen 7 thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 3             Methodisch handelen 7 thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 4             Communicatieschema 5             Kader om gedrag en sociale interactie te duiden: de relatiewijzer 6             ICF-schema, gezondheidspatronen van Gordon 7             Een maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden - actieve voedingsdriehoek 8             Zorg dragen voor lokalen keuken en leefruimte- voor linnen -Sinner cirkel 9             Reflecteren - Schema reflecteren

55 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
In functie van het handelen vanuit een totaalvisie is integratie met de andere AD’s noodzakelijk Leerlijn: 2de – 3de graad Mensvisie en kernelementen van project/missie van een zorginstelling/organisatie + implementatie ervan exploreren en aanwenden Bij de uitvoering van een opdracht respectvol, methodisch, milieubewust, veilig, ergonomisch, economisch handelen volgens de geldende richtlijnen Bij de uitvoering van een opdracht observeren, interpreteren, registreren en rapporteren Over het kwaliteitsbewust handelen reflecteren

56 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
Specialisatiejaar - Leerlingen leren bijdragen aan alle doelstellingen binnen de kwaliteitszorg in een voorziening volgens de geldende richtlijnen De gebruikers stimuleren tot aspecten van kwaliteitsbewust handelen Aangeleerde K,V, A toepassen binnen beroepssituaties en afstemmen op de gebruiker en zijn situatie - Respectvol handelen wordt uitgesplitst

57 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
Visie Bij de uitvoering van een opdracht bijdragen aan kwaliteitszorg in een zorginstelling/dienst (1.1) Kennismaken met kwaliteitshandboek Implementatie van kwaliteitszorg

58 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
Respectvol handelen Bij de uitvoering van een opdracht Respectvol omgaan met zichzelf (1.2) Respectvol handelen afstemmen op de ander en zijn situatie (1.3) Ethisch en deontologisch handelen (1.4)

59 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
Bij de uitvoering van een opdracht Methodisch handelen (1.5) Afstemming op gebruiker en situatie: handelen op basis van observaties/zorgplan, overleg met gebruiker en sociaal netwerk Taken combineren Milieubewust handelen (1.6)

60 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
Bij de uitvoering van een opdracht: Veilig handelen (1.7) Ergonomisch handelen (1.8) Hygiënisch handelen (1.9) Voedselveiligheid Economisch handelen (1.10)

61 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
Observeren, interpreteren, registreren en rapporteren (1.11) Reflecteren (1.12) groeilijn

62 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren
Vanuit het handelen vanuit een totaalvisie is integratie met de andere AD’s noodzakelijk Leerlijn: 2de graad: vlot en respectvol communiceren in een 1-1 relatie tijdens dagdagelijkse gesprekken (vooral binnen klasgroep) 3de graad: uitbreiden communicatievaardigheden en toepassen: in functionele gesprekken met gebruikers en hun sociaal netwerk bij voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken met leraren, mentoren,… bij het rapporteren aan een verantwoordelijke

63 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren
Specialisatiejaar: - complexere gesprekken - rapporteren aan een gebruiker - rapporteren over een gebruiker aan het sociaal netwerk

64 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren
Vlot communiceren Vlot en respectvol communiceren in een 1-1 relatie (2.1) - Afstemmen op mogelijkheden, specifieke noden, situatie - Complexere gesprekken: slechtnieuwsgesprek, adviesgesprek, moeilijke thema’s

65 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren
Vlot en respectvol communiceren met het sociaal netwerk van de gebruiker (2.2) Helpen bij de administratie van de gebruiker (2.3) Organisatiespecifieke administratieve taken uitvoeren (2.4) Vlot communiceren en gebruik maken van communicatiemiddelen (2.5) (H)

66 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren
Reflecteren Reflecteren over de eigen communicatie aan de hand van een kader om gedrag en sociale interacties te duiden (2.6)

67 AD 3 In een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken
Leerlijn 2de graad: communiceren én samenwerken in de klasgroep 3de graad: werken in een voorziening, in team (communiceren en samenwerken in eenvoudige situaties) Specialisatiejaar: samenwerken en communiceren in team, en in een voorziening (complexe situaties)

68 AD3 In een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken
Zorginstelling / dienst Werken in een zorginstelling / dienst (3.1) - Aandacht voor multidisciplinariteit - Voor diversiteit en complementariteit - Exploreren van samenwerking met andere zorginstellingen / diensten

69 AD3 In een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken
Communiceren in team Vlot en respectvol communiceren in team / in een verpleegkundige equipe (3.2) - Actief deelnemen aan teamoverleg en dienstoverdracht - Uitwisselen gebruikersgebonden informatie - Functioneringsgesprek met verantwoordelijke

70 AD3 In een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken
Samenwerken Samenwerken in een gestructureerd team / in een verpleegkundige equipe (3.3) - Signaalfunctie van verzorgende / zorgkundige - Regels en afspraken, omgaan met gedelegeerde taken - Multidisciplinariteit en complementariteit - Teamgerichtheid - Constructief omgaan met conflicten

71 AD3 In een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken
Reflecteren Over het werken in een organisatie, in team / in een verpleegkundige equipe reflecteren (3.4)

72 AD 4 en 5 Visie en kaders Actuele kaders die aansluiten bij het zorg en begeleiding bieden vanuit een totaalvisie. Met nadruk op ‘afstemming’ van zorg/agogisch handelen op de gebruiker en zijn situatie! ICF model, gezondheidspatronen van Gordon, communicatieschema en kader ivm gedrag en sociale interacties (relatiewijzer)

73 AD 4 en 5 Visie en kaders ICF – model (WHO):
Gebaseerd op bio-psycho-sociale visie op het menselijk functioneren. In AD 4 benaderen we de zorg voor gebruiker vanuit perspectief van zijn menselijk organisme (bio). In AD 5 benaderen we de zorg voor gebruiker en zijn sociaal netwerk vanuit het menselijk handelen en hun deelname aan het maatschappelijk leven (psycho – sociaal).

74 ICF schema = bio psycho sociale visie op het menselijk functioneren
ICF schema = bio psycho sociale visie op het menselijk functioneren Ziekte of aandoening bouw en werking van het lichaam mentale functies stoornissen leeftijd, geslacht, levensstijl individuele achtergrond het handelen van de mens = gezondheidsgedrag of patroon beperkingen deelname aan het maatschappelijk leven participatieproblemen klimaat, geluid, sociale normen, fysieke en sociale omgeving 74

75 AD 4 en 5 Visie en kaders Gezondheidspatronen van Gordon
2de -3de graad - leerlijn 1 Gezondheidsbeleving en instandhouding 2 Voeding en stofwisseling 3 Uitscheiding 4 Activiteiten 5 Slaap en rust 6 Waarneming en cognitie 7 Seksualiteit en voortplanting

76 AD 4 en 5 Visie en kaders Per patroon in derde graad
Betekenis / duiding van patroon Functioneren van de gezonde gebruiker (anatomie en fysiologie) Zorg dragen voor gezondheidsbeleving en instandhouding (preventie) Veranderingen / tekens observeren en signaleren In concrete situaties relevante info ivm ziektes opzoeken en aanwenden Zorg dragen voor het menselijk functioneren (ADL ondersteuning)

77 AD 4 en 5: Visie en kaders In specialisatiejaar: andere gezondheidspatronen vooral binnen AD5 6 Waarneming en cognitie 8 Zelfbeleving 9 Stressverwerkingspatroon 10 Rol en relatie 11 Waarden en levensovertuiging

78 AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn
Complexe zorgsituaties Gegevens over de gebruiker (≠ patronen) verzamelen om zorgsituatie in kaart te brengen (4.1) Verduidelijken en toelichten van (lichamelijke en psychische) stoornissen en aandoeningen én hun invloed op het menselijk functioneren (icf) (4.2)

79 AD 4 zorg dragen voor gezondheid en welzijn
Zorg dragen voor het menselijk functioneren vanuit een totaalvisie Zorg dragen voor menselijk functioneren van gebruiker in een complexe zorgsituatie (4.3) Herhaling basiszorg en aanwenden in complexe situaties Volgens KB 78 en het decreet zorg- en bijstandsverlening Omgaan met multiproblemen Afstemming van zorg op individuele gebruiker en zijn situatie!

80 AD 4 zorg dragen voor gezondheid en welzijn
Ondersteunen bij kraamzorg (gezinszorg). (4.4) Zorg dragen voor een gebruiker waarvan het levenseinde nabij is (4.5) Uitvoeren van laatste zorgen aan een overledene in afspraak en volgens de wensen van de overledene en zijn sociaal netwerk (4.6)

81 AD 4 zorg dragen voor gezondheid en welzijn
Noodsituaties herkennen en adequaat optreden (4.7) - AED toestel Reflecteren over het eigen handelen mbt gezondheid en welzijn (4.8)

82 AD 5 (Ped)agogisch handelen
Vanuit het handelen vanuit een totaalvisie is integratie met de andere AD’s noodzakelijk Leerlijn 2de graad: - exploreren verschillende fasen binnen de levensloop van de mens - participeren aan een (vrije tijds)activiteit, de doelgroep - ondersteunen en kennismaken met de wijze waarop de groep begeleid wordt

83 AD 5 (Ped)agogisch handelen
3de graad: - leren zorg dragen voor het menselijk functioneren van gezonde kinderen leren pedagogisch handelen bij gezonde kinderen van 3 mnd –12 jaar (focus: 3 mnd tot 3 jaar) elementen in pedagogische relatie verduidelijken, toepassen en aanwenden (steunen, sturen, stimuleren en samenwerken) zorg dragen voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen ontwikkelingsstimulerend handelen bij zorg dragen voor menselijk functioneren

84 AD 5 (Ped)agogisch handelen
3de graad het omgaan kinderen in groep exploreren aan groepsactiviteit begeleid door begeleider participeren een activiteit bij kleine groep ( 2 à 3 ) kinderen begeleiden exploreren van het belang van contacten met ouders / opvoedingsverantwoordelijken/ andere personen in de kinderopvang gedrag situeren en interpreteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden het omgaan met volwassenen/ouderen in groep exploreren aan groepsactiviteit bij volwassenen/ouderen

85 AD 5 (Ped)agogisch handelen
3de graad begrippen m.b.t. ontwikkeling verduidelijken, toelichten en aanwenden zorg dragen voor welbevinden en betrokkenheid van volwassenen/ouderen elementen in de agogische relatie verduidelijken, toelichten en aanwenden: steunen, stimuleren en samenwerken. in functie van het zorg dragen het verouderingsproces van de volwassene/oudere verduidelijken en toelichten belevingsgericht handelen bij het zorg dragen voor het menselijk functioneren van de gebruiker exploreren van het belang van contacten met het sociaal netwerk van de volwassene/oudere reflecteren over het (ped)agogisch handelen

86 AD 5 (Ped)agogisch handelen
De zorgrelatie De actoren en beïnvloedende factoren in de zorgrelatie in kaart brengen en hun betekenis verduidelijken en toelichten (5.1) Ontwikkeling Het zorg dragen voor de gebruiker aanpassen aan zijn ontwikkelingsproces (5.2)

87 AD 5 (Ped)agogisch handelen
Belevingsgericht handelen Psychosociale ondersteuning Psychosociale ondersteuning bieden aan de gebruiker en zijn sociaal netwerk in complexe zorgsituaties (5.3) (E) - Waarneming en cognitie - Zelfbeleving - Stressverwerkingspatroon - Rol en relatie - Waarden en overtuiging

88 AD 5 (Ped)agogisch handelen
Belevingsgericht handelen Gedrag Gedrag/handelen van de gebruiker in complexe zorg- situaties in een kader plaatsen en aansturen (5.4) (E) - Steunen, stimuleren, samenwerken/participeren - Sturen/structureren

89 AD 5 (Ped)agogisch handelen
Belevingsgericht handelen Bijzondere zorgnoden Omgaan met bijzondere zorgnoden in complexe situaties (5.5) - Zich informeren over - Ondersteuning vragen bij het omgaan met

90 AD 5 (Ped)agogisch handelen
Belevingsgericht handelen Pedagogische ondersteuning Begeleiden van kinderen binnen een gezin (5.6) (E) - Spelbegeleiding, stimuleren bij huiswerk - Ondersteunende gesprekken - Opvoedingsondersteuning in dagelijkse bezigheden

91 AD 5 (Ped)agogisch handelen
Verblijf binnen settings Onthalen en begeleiden van gebruikers bij de komst en het verblijf binnen de verschillende settings of transfers naar andere settings (5.7) (E) Sociaal netwerk van de gebruiker Zorg dragen voor het sociaal netwerk van de gebruiker (5.8) - aandacht voor diversiteit in gezinsvormen, relaties…

92 AD 5 (Ped)agogisch handelen
Reflecteren Reflecteren over het eigen (ped)agogisch handelen (5.9)

93 AD 6 Indirecte zorg Vanuit het handelen vanuit een totaalvisie integratie met de andere AD’s Groeilijn: 2de – 3de graad Maaltijdzorg: bereiden van maaltijden, gerechten, dagvoeding binnen context van de dagelijkse keuken Linnen- en interieurzorg : alle basisvaardigheden en gecombineerde opdrachten (3de graad) Herhaling vanuit 2de en 3de graad: afspraken met team 3de graad = noodzakelijk

94 AD 6 Indirecte zorg Specialisatiejaar
Omgaan met complexe en onverwachte situaties Afstemming op de gebruiker, zijn situatie en de zorginstelling/dienst Aandacht voor specifieke doelgroepen Vaardiger worden in het combineren van taken Flexibel en creatief omgaan met de mogelijkheden in de thuissituatie ( gezinnen)

95 AD 6 Indirecte zorg Informeren en plannen
Organiseren van de indirecte zorg in complexe zorgsituaties (6.1) Productkennis in relatie met specifieke behoeften – maaltijdpatroon – weekplanning Context dagelijkse keuken: aandacht voor borstvoedingsmelk, flesvoeding, fruit- en groentepap (kinderen), dagelijkse gezonde maaltijden met aandacht voor seizoensproducten (kinderen en volwassenen)

96 AD 6 Indirecte zorg Uitvoeren
Zorg dragen voor maaltijdzorg in complexe zorgsituaties (6.2) Zorg dragen voor interieurzorg in complexe zorgsituaties (6.3) Zorg dragen voor linnenzorg in complexe zorgsituaties (6.4) Reflecteren Reflecteren over het eigen handelen met betrekking tot indirecte zorg (6.5)

97 AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en LLL
Maatschappij Maatschappelijke tendensen en uitdagingen voor de zorg verduidelijken en toelichten (7.1) Aandacht voor tendensen ondermeer vermaatschappelijking van de zorg Aandacht voor diversiteit

98 AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en LLL
Organisatie Organisatie van de gezondheids- en welzijnszorg voor gebruikers in complexe zorgsituaties verduidelijken (7.2) Organisaties en netwerken exploreren en verduidelijken die gebruikers , hun sociaal netwerk en zorgverleners ondersteunen in het kader van complexe zorgsituaties (7.3)

99 AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en LLL
Werken in de zorg Het (wetgevend kader verduidelijken en aanwenden waarbinnen een verzorgende/zorgkundige functioneert (7.4) De taken en functie van andere zorg- en welzijnsberoepen binnen de verschillende settings exploreren, verduidelijken en toelichten (7.5) Het belang van levenslang leren exploreren en verduidelijken (7.6) Reflecteren De eigen (competentie)groei in kaart brengen (7.7)


Download ppt "Leerplantoelichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige"

Verwante presentaties


Ads door Google