De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat-praktijkopleiders

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat-praktijkopleiders"— Transcript van de presentatie:

1 INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat-praktijkopleiders
Guy Gielis 05/09/2015 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw

2 Welkom als praktijkopleider

3 VERWACHT AANTAL HAIO’s

4 PRAKTIJKOPLEIDERS IN VLAANDEREN NOVEMBER 2011

5 VRAAG EN AANBOD IN EVENWICHT HOUDEN
verwacht aantal haio’s in : 295 achtstejaars en 270 negendejaars = ± 560 haio’s huidig aantal beschikbare praktijkopleiders: ± 860 aangestelde HA-praktijkopleiders ± 770 aangestelde HA-opleidingsplaatsen ± 570 beschikbare HA-opleidingsplaatsen ± 38 aangestelde ZH-opleidingsplaatsen ± 20 beschikbare ZH-opleidingsplaatsen

6 kandidatuurstelling 2016-2017
intro aanst. solli. basisopleiding sept. okt. nov. dec. jan. feb. maart april mei juni juli aug. start haio

7 PROGRAMMA: voorstelling ICHO en context relevante wetgeving
het programma voor de haio’s het programma voor de praktijkopleiders hoe leid ik in concreto een haio op ? administratieve stappen en formulieren

8 OVERVLOED AAN INFORMATIE ZELF KIEZEN

9 PRAKTIJKOPLEIDERS LEVEREN BETERE KWALITEIT

10 PRAKTIJKOPLEIDERS LEVEREN BETERE KWALITEIT
van den Homberg P., Schalk-Soekar S., Bottema B., Campbell S. and Braspenning J. Are family practice trainers and their host practices any better ? Comparing practice trainers and non-trainers and their practice. BMC Family Practice, 2013, 14:23, onderzoek in Nederland bij 203 praktijken: beter op alle items van de European Practice Assessment diagnostische instrumenten, technische vaardigheden, aantal consultaties/huisbezoeken/telefonische advies jobsatisfactie en engagement medische uitrusting en hygiëne, taakdelegatie, aanpak chronische ziekten, gebruik EMD, praktijkorganisatie, kwaliteitszorg

11 basisinformatie voor kandidaat-praktijkopleiders

12 informatie voor kandidaat-praktijkopleiders

13 een netwerk-organisatie
ICHO Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw (K.U.Leuven – Universiteit Gent – Universiteit Antwerpen – Vrije Universiteit Brussel) een netwerk-organisatie

14 ICHO: een netwerkorganisatie
ICHOvzw / I.S.H.O. praktijk- opleiding seminaries opleidings- aanbod master- proef toetsing & evaluatie secretariaat boekh. externe lesgevers, experten ± 870 aangestelde praktijkopleiders overstag 42 coördinatoren ± 560 huisartsen-in-opleiding ‘t HOP SUivzw

15 ICHO: een netwerkorganisatie
Stuurgroep I.S.H.O. = Algemene Vergadering ICHOvzw DIRCO = RvB ICHOvzw POC overleg- groepen Erkennings - commissie SUivzw Hoge Raad Domus Medica

16 OVERLEG EN PARTICIPATIE
POC ‘t HOPvzw vertegen- woordiger OVERSTAG seminarie- groepen regionaal overleg opleidings- vergadering haio’s coördinatoren praktijkopleiders rechtstreekse kanalen: open deur, contacten, , telefoon, werkgroepen, stafvergaderingen, ombudspersoon, ...

17 uw contactpersonen in het ICHO:
Ondersteuning voor de praktijkopleiders: Coördinatie: Nele Michels / Lieve vdb 03/ Antwerpen: Nele Michels en Gabie Tijs Vlaams-Brabant: Paul De Cort 016/ Oost-Vlaanderen: Peter Muylaert 09/ Johan Buffels 02/ Sabine De Weirdt 0475/ West-Vlaanderen: Niek Vervaeck / Limburg: Gaby Thijs / psychologen: Lieve Van den Block 0474/ Charlotte Haarsma 0476/ Alle praktische informatie: secretariaat: Carine Coeckelberghs 016/ Vragen/suggesties voor OVERSTAG: Els Huybregts 02/ Katrin Van Haver 02/ Algemeen, conflicten, …: Guy Gielis 016/ *** cfr. ook de “wie is wie” op de infostek

18 Guy Nele Paul Johan Niek Lieve Charlotte Sabine Gabie Peter

19 ICHO-secretariaat An Stockmans Carine Coeckelbergs Els Reniers 016/ / / Lieve Buvé 016/

20 uw contactpersonen in het ICHO:

21 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

22 ACCENTEN IN DE OPLEIDING:
« reflectieve praktijkstages »: leren + werken inter-actief: samen al doende zelfverantwoordelijkheid: zelf aansturen, maar procesmatig bewaakt congruent in het volledige netwerk attitude van levenslang leren wetenschappelijk onderbouwd

23 ZELFSTURING en LEVENSLANG LEREN:
persoonlijke leeragenda zelf kiezen: praktijkopleider, aanvullende stages, opleidingsmodules, internetondersteunde modules en fora, thema project masterproef, welke casussen, ..... zelfstudie: casussen voorbereiden en nabespreken het bijhouden van een eigen portfolio zelfanalyses: leeragenda, PUN/PAM/DEN, kritische gebeurtenis, visgraat-analyses, zelfreflecties, ... intervisie in groep aandacht voor zelfzorg …..

24 METHODISCHE PROCESBEGELEIDING:
dagelijkse patiëntenrapportering wekelijkse casus/themabespreking maandelijks opvolgingsgesprek (leeragenda, portfolio, evaluaties) (kwaliteitsverbeterend) project evaluaties over de haio schrijven

25 REFLECTIEF LEREN IN EEN NETWERK
ROP coördinator coördinator coördinator regionaal staflid regionaal staflid regionaal staflid seminariegroep seminariegroep seminariegroep opleidings- vergadering opleidings- vergadering opleidings- vergadering PO haio PO haio PO haio PO haio PO haio haio PO ...... haio PO haio PO haio PO haio PO haio PO haio PO

26 HET OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE HAIO:
24 maanden praktijkstages 51u seminaries per jaar (min. 40u per jaar aanwezigheid vereist !) thematische opleidingen (life of via internet) een masterproef: een project bijhouden van een elektronisch portfolio eventueel aanvullende stages zelfstudie toetsen/examens

27 PRAKSTIJKSTAGES VOOR DE HAIO:
bij een huisarts-praktijkopleider: contracten voor 12 maanden bij een ziekenhuis-praktijkopleider: max. 12 maanden in totaal (3 of 6 maanden per dienst) in het buitenland: enkel bij een huisarts-opleider: min. 6 maanden en maximum 12 maanden ontwikkelingssamenwerking: geldt voor ¼ wetenschappelijk onderzoek: geldt voor ¼

28 AANVULLENDE STAGES bij een geneesheer-specialist
in functie van de leeragenda van de haio: en met het akkoord van u als praktijkopleider: bij een geneesheer-specialist kinesitherapeute, diëtiste, ... centrum voor geestelijke gezondheidszorg, ... Kind & Gezin apotheek ..... * met behoud van de gewone maandelijkse opleidingsvergoeding

29 “SEMINARIES” = INTERVISIE
tweewekelijks, op dinsdagnamiddag een groep van 12-tal haio’s begeleid door getraind en ervaren coördinator leeragenda, casussen, literatuur, reflecties, belevingen, projecten masterproef, zelfzorg, .....

30 CENTRAAL OPLEIDINGSAANBOD
TOB = 3u op dinsdagnamiddag TOL = x aantal keren 3u iTOL = internetondersteunde opleidingsmodules werkwinkel vaardighedentraining online informatiepakketten en toetsen

31 online inschrijven opleidingen

32 PRAKTISCHE AFSPRAKEN:
opleidingen voor haio’s: op dinsdagnamiddag opleidingen voor praktijkopleiders: op donderdagnamiddag

33 een project DE MASTERPROEF + scriptie (60%) + presentatie (20%)
+ mondelinge verdediging(20%)

34 praktijkgerichtheid blijft primordiaal
DE MASTERPROEF: met promotor (ZAP) voldoende uitgewerkt en wetenschappelijk onderbouwd; praktijkopleider co-promotor (?) ondersteuning vanuit het ICHO academische beoordeling praktijkgerichtheid blijft primordiaal

35 OPLEIDINGSPORTFOLIO:
archivering van bestaande leeractiviteiten kritische reflectie op leren en functioneren gebruiksvriendelijke uitwisseling tussen haio – praktijkopleider – coördinator netwerk-leren voldoen aan stageboekje voor de Erkenningscommissie van de FOD Volksgezondheid vergemakkelijken beoordeling en begeleiding

36 stationsproef: (8 gesimuleerde situaties van elk 12 minuten)
TOETSEN (jaar 8) 2 casussen uitwerken: (kunnen gebruikt worden voor de 5 casussen mondeling examen jaar 9) reflectie op feedback kennistoets: beoordeling door coördinator + vrijstelling voor jaar 9 stationsproef: (8 gesimuleerde situaties van elk 12 minuten) masterproef: aanvraag ethisch comité evaluatie van de praktijkstages en de seminariegroepen (75%) en portfolio (25%) (een onvoldoende: jaar 9 niet mogen starten !)

37 EXAMENS JAAR 9 (full credit system; geen graden !)
mondeling examen: 2 x 30’ voor 2 verschillende jury’s met 2 examinatoren schriftelijke kennistoets (indien niet geslaagd in jaar 8): 160 multiple choice vragen beoordelingen 3 videoconsulties door PO masterproef: (60% scriptie, 20% presentatie, 20% verdediging) evaluatie van de praktijkstages en de seminaries (75%) en portfolio (25%)

38 informatie over de eindproef

39 TIJD OM TE LEREN ? elke dinsdagnamiddag + dinsdagavond + een blok van 4u op een ander moment: tijd beschikbaar voor (zelf)studie (bij voorkeur: volledige dinsdag voor (zelf)studie) min. gemiddeld 10 prestaties per dag en max. gemiddeld 15 prestaties per dag cfr. aanstellingscriteria voor de praktijkopleiders bewaking via evaluaties van de haio’s cfr. Ministeriëel Besluit en huishoudelijk reglement Ministeriëel Besluit 17/07/2009 en wet Milquet 12/12/2010: min. 38u en max. 48u werken per week voorwaarden WOP: zie huishoudelijk reglement

40 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

41 BELEID t.o.v. PRAKTIJKOPLEIDERS:
rekrutering van nieuwe praktijkopleiders (jonger, meer vrouwen, graag langdurig opleiden) kwaliteit van de opleiding blijvend verbeteren: (her-)aanstellingscriteria; op weg naar vaste opleidingspraktijken een adequate ondersteuning van de PO’s permanente bijscholing/training een flexibel portfolio-opleidings-systeem integratie met seminaries verder zetten het statuut van de praktijkopleiders opwaarderen

42 kwaliteitsbewaking bij PO’s:
goede informatie en zelf-selectie selectie: (her-)aanstellingscriteria basisopleiding bij het ICHO permanente opleiding permanente ondersteuning (stafleden, peer-review, agogisch, teksten op webstek, …) evaluaties door haio’s, door stafleden, ….

43 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

44 enkele wetteksten: Europese regelgeving
federaal: FOD van Volksgezondheid erkenning stages, erkenning praktijkopleiders erkenning als huisarts federaal: FOD van Sociale Zaken: RIZIV Vlaamse Gemeenschap: Ministerie van Onderwijs inhoud en organisatie van de opleiding Orde der geneeskunde

45 diploma en erkenning als huisarts
Europese richtlijn: basis-opleiding arts: minimum 6 jaar na 7e jaar: algemeen geneeskundige (vanaf : basisopleiding = 6 jaar) academische opleiding tot huisarts: duurt drie jaar (7e jaar telt dubbel) na 9e jaar: master in de huisartsgeneeskunde erkenningscommissie: titel van erkende huisarts

46 Wie kan een haio opleiden ?
1. erkend zijn als stagemeester door de FOD Volksgezondheid aangesteld zijn als praktijkopleider door het ICHO zich als beschikbare PO opgeven

47 erkenning als stagemeester:
minimum 7 jaar praktijkervaring (na 7e jaar) hoofdactiviteit als erkende huisarts alle relevante aspecten van huisartsgeneeskunde altijd bereikbaar zijn noodzakelijke contacten met stagemeester-coördinator *** eerst de introductie-training volgen, dan pas erkenning kunnen aanvragen !

48 erkenning als stagemeester:
MB 26/11/1997: wettelijke voorschriften continue eigen bijscholing minimum 2 halve dagen opleiding volgen per jaar aan het ICHO tijd en aandacht voor de haio een evaluatierapport maken over de haio gevariëerde morbiditeit haio kan zelfstandig patiënten behandelen continuïteit verzekerd (wachtdiensten) …….

49 erkenning als stagemeester door de FOD Volksgezondheid:
eerste erkenning: voor 2 jaar nadien: verlenging voor telkens 5 jaar minimum 2 halve dagen opleiding per jaar te volgen om erkenning te kunnen behouden slechts verlenging erkenning indien minstens 1 haio opgeleid in vorige periode wanneer erkenning aanvragen ????

50 schema erkenning én aanstelling:
*** aangeven in welk jaar men wil opleiden !!!! introductie door ICHO (september) aanstelling door het ICHO (januari) praktijkvoorstelling invullen (februari) erkenning door FOD Volksgezondheid (februari-mei) sollicitaties met haio’s (maart) basistraining door ICHO (april - september) starten als praktijkopleider (vanaf augustus/september/oktober)

51 kandidatuurstelling 2016-2017
intro aanst. solli. basisopleiding sept. okt. nov. dec. jan. feb. maart april mei juni juli aug. start haio

52 (her-)aanstellingscriteria ICHO:
minimum kwaliteitgaranties voor de haio’s optimale kwaliteit van praktijkopleiding continuïteit op langere termijn selectie zo objectief mogelijk

53 (her-)aanstellingscriteria:
cfr. : startpagina – brochures – praktijkopleiders - (her-)aanstellingscriteria relatieve rangordening van de kandidaturen

54 (her-)aanstellingscriteria ICHO:
1) organisatie van de praktijk 2) vakinhoudelijke bekwaamheden 3) agogische bekwaamheden 4) persoonlijke ontwikkeling

55 (her-)aanstellingscriteria
U = uitsluitingscriteria A = aangewezen bij eerste aanstelling B, C, D, ... = ideale groeicriteria op weg naar …..

56 (her-)aanstellingscriteria ICHO:
contractuele afspraken nakomen min en max patiëntencontacten per HA haio gemiddeld 10 à 15 prestaties per dag max. 50% huisbezoeken voor haio beschikbaar kabinet voor de haio; zeker een lokaal ! noodzakelijk instrumentarium medisch dossier permanent beschikbaar PO is permanent bereikbaar voor haio haio heeft dinsdagnamiddag en -avond + andere halve dag per week beschikbaar voor (zelf)studie geen alternatieve geneeskunde

57 (her-)aanstellingscriteria ICHO (2):
minimale opleidingsmomenten: dagelijkse rapportering, wekelijkse casusbespreking, maandelijkse opvolgingsgesprekken aanwezigheid op opleidingsvergaderingen een Werk- en OpleidingsPlan maken en volgen het (praktijk)project van de haio ondersteunen contacten met stagemeester-coördinator geen extreem negatieve beoordelingen door verschillende haio’s ……….. enz.

58 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

59 het statuut van de haio en de PO
het sui generis statuut voor de haio het statuut voor de praktijkopleider een voorbeeld van een ruwe financiële simulatie

60 standaard opleidingsovereenkomst:
** cfr. (startpagina – brochures sui generis statuut) duidelijke afspraken niet eenzijdig kunnen stopzetten ! geen patiënten mogen ontnemen

61 SUI GENERIS STATUUT naar analogie van de ASO’s: een sui generis statuut: beperkt aantal rechten van werknemers officiële werkgever is een vzw (SUivzw) (gefinancierd door RIZIV en praktijkopleiders) bruto maandvergoeding: ,40 en 2 980,79 euro verplaatsingsvergoeding: 110,40 euro per maand wachtvergoeding (>120u): ? x euro per uur RSZ werknemer 4,7% netto maandinkomen: ongeveer 1900 euro betaalde medische nevenactiviteiten zijn NIET toegelaten !

62 wachtvergoedingen voor de haio:
bij een huisarts-praktijkopleider: eerste 120u wacht (60u tarief 1 en 60u tarief 2) zitten vervat in het basispakket (geen extra vergoeding !) tarief 1: 11,04 euro (ma 8u tot zaterdag 8u) tarief 2: 22,08 euro (za 8u – ma 8u, + feestdagen) een maximum van 180u aan tarief 1 én een maximum van 180u aan tarief 2 extra betaalde wachturen bij een ziekenhuis-praktijkopleider: geen 120 u in basispakket !; elke wacht wordt betaald 13,25 euro/u: inslapende wacht weekend/feestdagen 7,73 euro/u: inslapende wacht werkdagen 5,52 euro/u: toerwacht weekend/feestdag

63 sui generis statuut sociale rechten: ziekte: mutualiteitsuitkering
arbeidsongevallen, invaliditeit 15 weken bevallingsverlof kinderbijslag kraamgeld moederschapsvergoeding moederschapshulp cheques vaderschapsverlof (10 dagen) omstandigheidsverlof NIET voorzien: werkloosheidsuitkering, wettelijk pensioen, eindejaarspremie, vakantiegeld, onkostenvergoedingen, palliatief verlof, …

64 sui generis statuut 36u voor klinisch werk zo efficiënt mogelijk
max. 6u avondconsultaties (na 18u) per week geen zaterdagvoormiddagen, tenzij compensatie in de werkweek praktijkwachten facultatief, in onderling overleg 12 u recuperatie voor >12u wacht/werk indien volgende dag een werkdag is (wet arbeidsduur 12/12/2010) extra compensatieverlof indien de haio de PO vervangt gedurende meer dan 20 dagen tijdens diens vakantie omstandigheidsverlof extra-legale groepsverzekering: aanvulling bij overlijden en invaliditeit afwezigheden en wachten online ingeven via e-salsa

65

66 zwangerschapsverlof geen nachtarbeid vanaf week 26
15 weken bevallingsverlof: max. 6 weken en min. 1 week vóór; min. 9 weken na plus facultatief: 3 weken borstvoedingsverlof verlenging van de stageduur: Erkenningscommissie beslist: 15 weken = geen verlenging

67 statuut als praktijkopleider:
zelfstandige huisarts financiële bijdrage betalen aan Suivzw voor de totale loonkost van de haio haio is verzekerd door SUivzw Suivzw zorgt voor soc.-rechtelijke adm. PO fiatteert afwezigheden en wachten haio werkt op boekjes van praktijkopleider aanpassing polissen PO: BA opleidingsactiviteiten ?, bijkomend materiaal ?

68 Hoe prestaties aanrekenen ?
Als de PO bereikbaar is: + op de boekjes van de PO, tarief 003/004 + aparte boekjes voor haio, vooraf getekend door PO + haio tekent “in opdracht van” + haio én PO ondertekenen en stempelen als de PO niet bereikbaar is (buitenland, …) werkt haio op eigen boekjes, tarief 005/006

69 financiële bijdrage van de PO
automatisch via bankdomiciliëring bij SUivzw forfaitair maandelijks bedrag: 1 485,98 euro per maand voor 8ste jaars 1 627,30 euro per maand voor 9e jaars extra wachten (>120 u per jaar): automatische afrekening einde van de maand of daaropvolgende maand factuur wordt opgestuurd ter verificatie terugbetalingen (ziektedagen, 3 examendagen; correcties) ook automatisch op uw bankrekenig door SUivzw

70 Vergoeding wachten georganiseerde HA-streekwachten:
tarief 1: 13,37 € per uur (ma 8u – za 8u) (> 60u tarief 1; max. 180u betaalde wachturen) tarief 2: 26,74 € per uur (za 8u – ma 8u) (> 60u tarief 2; max. 180u betaalde wachturen) wachten in ziekenhuisdiensten (vanaf eerste uur): toerwacht WE/feestdagen: 6,69 € per uur inslapende wacht werkdagen: 9,36 € per uur inslapende WE/feestdagen: 16,04 € per uur

71 sui generis statuut het budget van het RIZIV wordt verhoogd van 6,8 miljoen euro naar 13,1 miljoen euro (sinds 2009) RSZ haio = 4,7% RSZ SUivzw werkgever = 21,11% de basisvergoeding voor een 9e jaars zal iets hoger zijn dan de vergoeding voor een 8e jaars georganiseerde weekend- en/of weekwachten boven 120u per jaar zullen extra vergoed worden

72 een financiële simulatie:
vergoeding voor haio euro vergoeding extra wachten - xyz ? tijdsbesteding euro extra uitrusting euro “inkomsten” via haio euro

73 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

74 en dan is er koffie !

75 Word ik praktijkopleider ?
Motivatie ? Geschiktheid ? (cfr. criteria) Valkuilen ?

76 GETUIGENISSEN VAN ENKELE PRAKTIJKOPLEIDERS

77 EN MIJN MOTIVATIE ? Is dit voor mij een uitdaging ?
Heb ik voldoende tijd ? Heb ik voldoende zin om op te leiden ? Pas ik in het concept van het ICHO ? Werk ik graag samen ? Sta ik open voor feedback ? Kies ik niet beter voor een associé ? Of VE … ?

78 Welke haio gewenst ? Enquête aug. 2012: respondenten = 102 PO’s

79 ENQUÊTE CONTACTAVOND 2013 (n = 260 PO’s)
persoonlijkheid haio (56) motivatie haio (46) klik (35) matching met visie van praktijk (10) stages voordien (9) CV, voorkomen, ... (8)

80 Welk soort PO gezocht ??? Enquête aug. 2012: respondenten = 123 haio’s

81 ENQUÊTE CONTACTAVOND 2013 KEUZE CRITERIA:
(n = 208 haio’s) afstand (72%) kenmerken praktijk (70%) klik met PO (39%) persoonlijkheid, specifieke interessen PO (35%) WOP (15%) enthousiasme voor opleiding (13%) positieve feedback (11%)

82 ONDERZOEK NIVEL Wensen en behoeften van huisartsopleiders.
: publicaties – zoeken P. Heiligers, T. Nuijen, L. Hingstman; februari 2008. Wensen en behoeften van huisartsopleiders. i.o.v. de Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging en de Stichting Verenigde Universitatire Huisartsopleidingen: antwoorden van 500 van de 1602 praktijkopleiders in het najaar van 2007 (responsratio van 52%)

83 ONDERZOEK NIVEL huisartsopleiders zijn enthousiast en over het algemeen tevreden over de training die ze krijgen NIET tevreden over: informatie van vorige stageplaatsen opleiding/training i.v.m. preventie stedelijke problematieken praktijkorganisatie en management

84 ONDERZOEK NIVEL Redenen om praktijkopleider te blijven:
97% leuk om doen 93% deskundigheid overdragen geeft voldoening 93% uitdagend en verfrissend 68% dynamiek via opleiderschap 65% eigen kennis en vaardigheden op peil houden 49% plicht nieuwe generaties op te leiden 75% financiële is geen primaire drijfveer

85 aantrekkelijkheid van een praktijk voor de haio’s:
ONDERZOEK NIVEL aantrekkelijkheid van een praktijk voor de haio’s: 75% modern uitgeruste praktijk 54% stadspraktijk met veel variatie 31% afstand tot de universiteit 28% mijn specialisatie als PO 26% interdisciplinaire aanpak 21% andere redenen 6% een plattelandspraktijk

86 belang in relatie tussen haio en PO:
ONDERZOEK NIVEL belang in relatie tussen haio en PO: 94% vakgerichte nieuwsgierigheid van de haio 93% open gesprek bij meningsverschillen 91% over en weer kritiek geven 87% haio vraagt tijdig advies 81% beider verwachtingen stemmen overeen 75% haio heeft voldoende mensenkennis 67% begeleidingsgesprekken verlopen structureel 66% beider persoonlijkheden passen bij elkaar 64% de haio kan zelfstandig werken 42% haio wil zonodig langer doorwerken

87 MOGELIJKE VALKUILEN: snel beslissen zonder informatie
andere praktijkmedewerkers niet betrekken slechte selectie van de haio onduidelijke afspraken haio als klusjesman opleiding  associatie goede wil t.a.v. familie/buur/...

88 Hoe een haio vinden ? duidelijke voorstelling van de eigen praktijk
gewenst profiel van haio ? jobbeurzen/contactavaonden online overzicht van alle kandidaat-haio’s kennismakingsgesprekken duidelijke afspraken contract tekenen ** cfr. trainingssessie « selecteren van een haio » **

89 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

90 educatieve taken van de praktijkopleider:
hoe leid ik een haio op ?

91 opleiding/begeleiding van een haio:
permanente coaching en begeleiding volwassenenonderwijs inter-actief; goede functionele relatie JE BENT HOE DAN OOK EEN MODEL!

92 LEREN EN WERKEN: zelfstandig kunnen werken
inschakelen in alle aspecten van de huisartsgeneeskunde eigen spreekuren max. 50% huisbezoeken praktijkwacht en streekwacht administratief werk dinsdagnamiddag en – avond + andere halve dag per week beschikbaar voor (zelf)studie meedenken in wetenschappelijke onderbouw

93 METHODISCHE PROCESBEGELEIDING:
dagelijkse patiëntenrapportering wekelijkse casus/themabespreking maandelijks opvolgingsgesprek (leeragenda, portfolio, evaluaties) (kwaliteitsverbeterend) project evaluaties over de haio schrijven

94 enkele hulpinstrumenten:
werk- en opleidingsplan de leeragenda voor de haio de toetslijst + hoe eindtermen bereiken ? formulieren en brochures op de webstek samen consultaties doen vaardigheden demonstreren audio- of video-feedback (volgens uw eigen creativiteit en competenties)

95 werk- en opleidingsplan (WOP)

96 ondersteuning en opleiding voor de praktijkopleiders:
+ vóór de start:  eventueel een praktijkbezoek  basistraining didactiek + eerste twee jaar van de eerste aanstelling:  2 halve dagen training didactiek per jaar  3 regionale vergaderingen + nadien: permanente bijscholing:  werkwinkels, persoonlijke leerplannen  continue coaching/ondersteuning

97 facultatieve mogelijkheden:
werkwinkels/studiedagen TOB/TOL/iTOL/training vaardigheden observeren van de stationstoets van haio’s ad hoc trainingen/bijeenkomsten informatie:

98 ONDERSTEUNING: coaching door regionale stafleden
contact met coördinatoren ad hoc opleidingen op vraag elektronische ondersteuning via software persoonlijke leerplannen en portfolio afspraken bij intensievere begeleiding en bij problemen/conflicten

99 ORGANISATIE VAN MIJN PRAKTIJK ?

100 Wat zeg ik tegen mijn patiënten ?
standaard affiche voor de wachtzaal selectief voorstellen van de haio aan de patiënten geleidelijke inwerking van de haio chronische patiënten afwisselend zien patiënten worden het gewoon in een opleidingspraktijk …..

101 AFFICHE VOOR UW WACHTZAAL

102 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

103 Administratieve fasen:
kandidatuurstelling: vòòr 01/11/2015 januari: beslissing over aanstelling maart: sollicitatie/selectiegesprekken erkenning als stagemeester aanvragen bij het FOD Volksgezondheid: januari-mei 2015 afspraken en contract + visum Orde haio opleiden vanaf augustus/sept. 2016

104 informatiebronnen: standaard opleidingsovereenkomst
*** : startpagina – kandidaat praktijkopleider *** het ICHO-secretariaat: 016/ ; *** via uw regionaal staflid *** startpagina - brochures: standaard opleidingsovereenkomst hoe word ik huisarts ? de praktijkopleider en de opleiding tot huisarts beleidsnota opleiding en begeleiding van PO’s (her-)aanstellingscriteria werkteksten agogische vaardigheden coachen van een (praktijk)project ……

105 basisinformatie voor kandidaat-praktijkopleiders

106 informatie voor kandidaat-praktijkopleiders

107 « MIJN ICHO »:

108 PERSOONLIJKE STUDIESTEK:

109 RECHTSTREEKSE LINKS: MINERVA: www.MINERVA-EBM.be
zoeken in de medische literatuur: selecteren van kandidaat-haio’s: ww.ICHO-info.be/portfolio/wegwijzers/selectiehibo/index.html MINERVA: CEBAM:

110 CEBAM: gratis gebruiken als opleider
als praktijkopleider: gratis aanmelden – registreren: uw naam wordt automatisch doorgegeven na aanstelling

111 veel gebruikte afkortingen:
PO praktijkopleider haio huisarts-in-opleiding STACO stagemeester-coördinator ROCS regionaal overleg coördinatoren - staflid OV opleidingsvergadering (in regionale groepen) WOP werk- en opleidingsplan TOB thematische opleidingsbijeenkomst TOL thematische opleidingslijn iTOL internet ondersteunde opleidingslijn ACT agogische competentietoets ……

112 NIET VERGETEN ! de aanwezigheidslijst van vandaag ondertekenen aanvraagformulier voor de erkenning als stagemeester door de FOD Volksgezondheid kandidaatstellingsformulier als praktijkopleider: vandaag of ten laatste opsturen tegen 01/11/2015

113 IK START ALS NIEUWE PRAKTIJKOPLEIDER ?

114 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

115 MEEWERKEN ALS STAGEBEGELEIDER ?

116 STAGEBEGELEIDERS VOOR ELKE UNIVERSITEIT:


Download ppt "INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat-praktijkopleiders"

Verwante presentaties


Ads door Google