De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALGEMENE LEDENVERGADERING Zaterdag 20 juni 2015 Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALGEMENE LEDENVERGADERING Zaterdag 20 juni 2015 Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 ALGEMENE LEDENVERGADERING Zaterdag 20 juni 2015 Utrecht

2 AGENDA 1. Opening door de voorzitter en toelichting op de agenda. 2. Vaststellen van de notulen van de ALV 8 november 2014. 3. Jaarverslag van het Bondsbestuur. 4. Financieel verslag 2014 (jaarrekening & realisatie 2014). 5. Goedkeuring financieel verslag en verlenen décharge. 6. Voorstellen Bondsbestuur. 7. Jaarverslagen bondscommissies. 8. Toelichting (top)sport. 9. Goedkeuring jaarplan en periodiek van het meerjarenplan. 10. Vacatures Bondsbestuur. 11. Rondvraag.

3 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Het financieel verslag en realisatie 2014 alsmede de toelichting daarop door de penningmeester is aan de leden per mail en nieuwsbrief verzonden en werd gepubliceerd op de website. Schriftelijke vragen werden gesteld door de heren G.Hartman en R.A. van der Linden, welke zijn beantwoord. Jaarrekening 2014 & realisatie 2014

4 TOELICHTING PENNINGMEESTER  Boekjaar 2014 Ook in 2014 is de Boksbond er in geslaagd om niet meer uit te geven dan er is binnengekomen en kan het boekjaar worden afgesloten met een positief resultaat (€ 6.664). De cijfers zijn opgesteld door het BONDcenter en worden begeleid door een “rapport van bevindingen” van de accountant.  Hierbij nog een puntsgewijs overzicht van de belangrijkste onderdelen:  De contributie-inkomsten tonen een dalende trend. Daarentegen zijn de inkomsten uit licentiefees veel hoger uitgekomen, mede als gevolg van een betere ledenadministratie en het consequent versturen van facturen voor alle licentiefees.  De ontvangsten uit subsidies van NOCNSF liggen in lijn met de begroting. 

5 VERVOLG TOELICHTING PENNINGMEESTER  De kosten zijn in 2014 goed in de hand gehouden en wijken niet of nauwelijks af van de begroting. Een forse kostenpost is de afboeking debiteuren die het gevolg is van het opzeggen van een aantal verenigingen in 2014.  In de balans is de post debiteuren fors toegenomen, dit komt echter doordat eind 2014 de contributies en licentiegelden 2015 reeds waren gefactureerd. Deze post verklaard ook de toename van de post “overige schulden”. 

6 VERVOLG TOELICHTING PENNINGMEESTER  Begroting 2015 De begroting 2015 dient te worden aangepast als gevolg van de volgende recente ontwikkelingen: 1. Herstructurering Topsportprogramma 2. Samenwerking met Optisport Ad 1) Herstructurering topsportprogramma In goed overleg met NOCNSF is begin dit jaar besloten dat het Topsportprogramma vanaf 2015 (weer) onder regie van de Boksbond zal gaan vallen. Vanuit financieel oogpunt betekent dit dat onze eigen bijdrage Topsport voor 2015 € 37.000 zal bedragen (2014: €27.000). De overige kosten ad € 50.000 (nagenoeg volledig bestemd voor de kernploegleden) worden gesubsidieerd door NOCNSF en bovendien wordt door NOCNSF op Papendal trainingsfaciliteiten ter beschikking gesteld ad €50.000.

7 VERVOLG TOELICHTING PENNINGMEESTER Ad 2) Samenwerking met Optisport De Boksbond is een samenwerking aangegaan met Optisport waarbij de komende drie jaar op zo’n 50 locaties een basiscursus boksen (zonder fysiek contact, alleen erkende bokstrainers) zal worden gegeven. Het doel van deze samenwerking is enerzijds om meer sporters kennis te laten maken met boksen (die na de basiscursus kunnen doorstromen naar een reguliere boksschool) en anderzijds om aanvullende inkomsten voor de Boksbond te genereren. Zo zullen alle deelnemers verplicht lid worden van de Boksbond en ontvangt de Boksbond een vaste fee per training. Voor 2015 zijn de kosten van dit project geraamd op €127.170, dat grotendeels wordt gefinancierd vanuit subsidie NOCNSF en bijdrage Optisport. De eigen bijdrage van de Boksbond zal naar verwachting € 3.040. bedragen. Tijdens de ALV zal deze samenwerking alsmede de financiële uitgangspunten voor de komende drie jaar nader worden toegelicht.

8 VERVOLG TOELICHTING PENNINGMEESTER  Op andere onderdelen ligt de begroting 2015 in lijn met de realisatie 2014.  Namens het bestuur,  Rob van de Watering  Penningmeester

9 VOORSTELLEN BONDSBESTUUR Het Bondsbestuur heeft geen formele voorstellen waar nu besluitvorming voor nodig is. Evenmin werden voorstellen van de districten ontvangen.

10 JAARVERSLAGEN BONDSCOMMISSIES Van de Sr/J Commissie werd een jaarverslag ontvangen op het moment dat de stukken al werden verspreid. Het verslag is wel op de website geplaatst. Jaarverslag Sr/J Commissie Het verslag van de Commissie Opleidingen is opgenomen in het jaarverslag. (Zie ook volgende dia). Van de overige commissies is geen verslag ontvangen; zij zullen voor de ALV van 8 november a.s. tijdig een verzoek ontvangen om het verslag alsnog in te leveren.

11 VERVOLG JAARVERSLAGEN BONDSCOMMISSIES Opleidingen  In september 2014 is een nieuwe opleiding trainer/coach gestart.  In november is uiteindelijk de eerste AIBA trainer/coach 1-ster opleiding van start gegaan. Helaas niet met ruim 22 deelnemers, zoals aanvankelijk gepland. Onduidelijke communicatie van de AIBA heeft er toe geleid dat de originele planning voor de 1-ster opleiding uiteindelijk niet kon doorgaan en met twee maanden werd verschoven; daardoor namen slechts 5 personen deel aan de cursus (die overigens wel allen geslaagd zijn).   Overleg met de AIBA zal er hopelijk toe kunnen leiden dat het opleidingspakket van de Boksbond voldoende zal zijn om een 1-ster kwalificatie AIBA te rechtvaardigen. 

12 VERVOLG JAARVERSLAGEN BONDSCOMMISSIES  De nieuwe website van de Boksbond zal worden verrijkt vanuit de Commissie Opleidingen met filmpjes over de verschillende opleidingen, de intest en verschillende proeven van bekwaamheid. Hierdoor ontstaat er een beter beeld van onze opleidingen en voorwaarden.

13 ORGANOGRAM & SAMENSTELLING COMMISSIES Inleiding  In het jaarverslag is op pagina 3 & 4 onder het kopje ‘Stand van zaken Boksbond’ een overzicht opgenomen van de samenstelling van de commissies ten tijde van publicatie van het jaarverslag.  Het organogram van de Boksbond (ook op onze website te vinden) geeft een overzicht van de structuur. Organogram

14 SAMENSTELLING COMMISSIES Leden van de volgende commissies dienen nog worden benoemd;  Commissie Breedtesport  Commissie Profboksen  Trainers Commissie

15 TOELICHTING TOPSPORT  Toelichting door Ralf van der Rijst  Ralf van der Rijst is door NOC*NSF aangesteld als adviseur van de Boksbond. Bokspiramide mannen Bokspiramide vrouwen

16 JAARPLAN & PERIODIEK (BELEIDSVOORNEMENS) 1. Structuur en operationele uitrol goed vastleggen 2. Bokspiramide inrichten met als top van de piramide de kernploeg. Doelstelling is de kernploeg uit te breiden van 2 naar minimaal 3 leden. Deelname van de kernploegleden aan EK’s, WK’s op weg naar de Olympische Spelen. 3.Communicatie/marketing. Het up-to-date hebben van de website, in combinatie met andere social media, nieuwsbrief. Het uitgeven van één nieuwsbrief per maand. 4. Sponsoring/funding  Het realiseren van een Boksbond Business club met minimaal 35 leden.  Het contracteren van één of meerdere sponsors met een cashbijdrage van min. totaal € 5.000,-- 

17 JAARPLAN & PERIODIEK (BELEIDSVOORNEMENS) 5.Wedstrijdsport.  Het realiseren van een online invoer van wedstrijduitslagen en realisatie van de database voor recordlijsten. 6.Invoering van het AIBA Profboksen 7.Opleidingen.  Licensering opleiding met 1 ster  Organisatie 3 sterrencursus 

18 JAARPLAN & PERIODIEK (BELEIDSVOORNEMENS) 8.Product Markt combinaties  Maken van een stappenplan in het kader van de realisatie van activiteiten voor recreanten (gradueringsexamens)  Formeren van een werkgroep in het kader van de Introductie van een landelijk programma voor White Collar Boxing  Onderzoek afronden naar introductie veteranenboksen  Ontwikkelen van plannen ten behoeve van Jeugd- en schoolsport  Introductie ‘boksen light’  Landelijk uitrollen programma Rotterdam Boxing 

19 JAARPLAN & PERIODIEK (BELEIDSVOORNEMENS) 9.Organisatie internationaal Toernooi i.o.m. Rotterdam Topsport een WK, EK of een 8 tot 12 landentoernooi organiseren of een belangrijk eigen toernooi 10.Aantal leden per eind 2015 vergroten tot 7.000 leden.

20 VACATURES BONDSBESTUUR Boris van der Vorst, Voorzitter (2015) De heer Van der Vorst is aan de beurt van aftreden, maar is herkiesbaar. Ronald Blom, Vicevoorzitter (2016) Rob van de Watering, Penningmeester (2016) Anita Boud-Balhan, Secretaris (2017) Anita Boud heeft besloten om tussentijds af te treden. Zij zal vanwege haar werk regelmatig langere perioden in het buitenland werkzaam zijn en kan daardoor haar werkzaamheden als secretaris niet langer vervullen. Er zijn geen kandidaatstellingen ontvangen. Pelle Tuinenburg, Lid (2016)

21 JUBILARISSEN BOKSBOND  De Boksbond heeft een oude traditie in ere hersteld.  Leden die 25 of 50 jaar lid zijn zullen in het vervolg weer worden geëerd en een jubileumspeld ontvangen. Lijst met jubilarissen

22 RONDVRAAG

23 DANK VOOR UW AANDACHT EN WEL THUIS.


Download ppt "ALGEMENE LEDENVERGADERING Zaterdag 20 juni 2015 Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google