De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Beleidskeuzes na de 6 de staatshervorming: visie van Zorgnet Vlaanderen 1 Bijlage 4 bij uitn. SBO 12/2/2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Beleidskeuzes na de 6 de staatshervorming: visie van Zorgnet Vlaanderen 1 Bijlage 4 bij uitn. SBO 12/2/2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 Beleidskeuzes na de 6 de staatshervorming: visie van Zorgnet Vlaanderen 1 Bijlage 4 bij uitn. SBO 12/2/2014

2 2 Inhoudstafel 1.Inleiding 2.Prioriteiten op korte termijn 3.Toekomstige organisatie van zorg 4.Toekomstig financieringsmodel 5.Conclusie m.b.t. het beheersmodel

3 3 Inleiding Doelstellingen van het Vlinderakkoord: 1.Efficiëntere Federale staat 2.Grotere autonomie voor de deelstaten in een context van: socio-economische uitdagingen budgettaire schaarste en wat de welzijns- en gezondheidszorg betreft: een afnemend potentieel aan informele zorg

4 4 Inleiding Doelstellingen van het beleid WVG: 1.Toegankelijkheid 2.Betaalbaarheid 3.Kwaliteit van zorg en ondersteuning voor iedereen die dit nodig heeft vertrekkende van: keuzevrijheid subsidiariteitsprincipe (cliëntniveau) zorg op maat en continuïteit van zorg prioriteit voor de meest kwetsbare zorgvragers (beperkte financiële draagkracht en grote zorgbehoefte)

5 5 Jaarverslag Studiecommissie voor de Vergrijzing (2013)

6 6 OESO-rapport “Help wanted?” (2013) “De hoogte van de uitgaven voor chronische zorg hangt niet zozeer af van het aantal 80- plussers, maar wel van de keuzes die een land maakt op het vlak van: o recht op een tussenkomst (universeel of inkomensgerelateerd) o het aantal diensten waarin tussengekomen wordt o de verhouding publiek-privaat aandeel in de financiering van de totale zorgkost en er is een verband met het aantal mensen dat in die sector werkzaam is.”

7 7 OESO-rapport “Help wanted?” (2013) - Advies met betrekking tot het financieringsmodel: o meer en meer landen evolueren naar een universeel systeem en er rijzen vragen bij een persoonsgebonden financiering, dit o.w.v. efficiëntie en toegankelijkheid o inkomensgerelateerde tussenkomsten bieden minder bescherming dan een universeel systeem, niet in het minst voor mensen wiens inkomen net boven een bepaalde drempel valt o persoonsgebonden financiering (cash budget) kan contraproductief werken: de overheid betaalt voor informele zorg die anders ook zou geleverd worden – mantelzorgers komen terecht in laag betaalde en weinig geregelde arbeidscircuits – familiebanden worden financieel bepaald

8 8 OESO-rapport “Help wanted?” (2013) - Advies om de uitgaven voor chronische zorg te beheersen o keuze voor de grootste noden: betreft verhouding privaat- publiek aandeel, indicatiestelling vóór toekennen van een tegemoetkoming, bepalen van het dienstenpakket waarvoor tussengekomen wordt; o vooruitstrevende financieringssystemen: evenwicht tussen generaties, meerdere financieringsbronnen; o nieuwe financieringsinstrumenten voor de hotelkost: in de meeste landen wordt de hotelkost van residentiële zorg als een sociaal risico beschouwd dat niet door de publieke tussenkomst in chronische zorg gevat is (wel sociale bescherming of huisvestingssubsidies)

9 9 OESO-rapport “Help wanted?” (2013) - Advies om ook meer toegevoegde waarde te zoeken d.m.v.: o meer thuiszorg; o productiviteitsverhoging op basis van P4P (pay for performance), keuzevrijheid voor de gebruiker, technologische innovatie; o promoten van een gezonde levensstijl en van preventie; o vlotter komen tot het gebruik van het meest gepaste zorgaanbod, via een voldoende beschikbaar aanbod, aangepaste financieringsmodellen en trajectbegeleiding; o efficiëntie realiseren o.b.v. goede informatieplatforms, guidelines voor de juiste beslissing, zorgplanning en gegevensuitwisseling tussen betrokken administraties

10 10 Antwoorden vanwege de SAR WGG -Visienota Integrale zorg en ondersteuning in Vlaanderen o vertrekkende van de persoon met een zorgbehoefte en met kwaliteit van leven als doel o wordt in een zorgende samenleving o doel-georiënteerde i.p.v. probleem-georiënteerde zorg en ondersteuning gerealiseerd o door het direct toegankelijk eerstelijnsaanbod te versterken, i.h.k.v. een aanpak over de sectoren en beleidsdomeinen heen, zonder wachtlijsten voor de zwaarste zorg- en ondersteuningsbehoefte.

11 11 Antwoorden vanwege de SAR WGG -Visienota Maatschappelijk Verantwoorde Zorg, nl. toetsen van: o Kwaliteit o Performantie o Sociale rechtvaardigheid o Relevantie o Toegankelijkheid En dus is er een zekere vorm van overheidssturing.

12 12 Antwoorden vanwege de SAR WGG -Bijdrage aan het Groenboek Staatshervorming, o.a. Vlaams participatief model o Strategische activiteiten: goedwerkend en tijdig adviesstelsel o Beheersmatige activiteiten: gestructureerd overleg, beheersverantwoordelijkheid In deze presentatie gaan we niet meer op het stakeholdersmodel in.

13 13 Prioriteiten op korte termijn 1.Samenwerking tussen de diverse overheden blijft nodig 2.Aanvullende financieringsbronnen dienen te worden onderzocht en tijdig geïmplementeerd, opdat, rekening houdende met de principes van MVO, voorzieningen met voldoende mankracht en ICT kwaliteit van zorg kunnen leveren 3.Implementatie van de nieuwe bevoegdheden gebeurt best gefaseerd: 1.overdracht = garantie op continuïteit 2.eigen beleid (nadat de overdracht gelukt is)

14 14 Prioriteiten op korte termijn Wat betreft de overdracht: 1.Continuïteit van de dienstverlening is eerste prioriteit: o op basis van bestaande applicaties en spelregels waar nodig o in structureel en permanent overleg met sector, federale en Vlaamse overheid 2.Protocolakkoorden voor die overgangsperiode mogen niet leiden tot een stilstand van meerdere jaren, maar nieuw beleid is in die tussentijd sterk aangewezen 3.Budgetoverdracht mag niet leiden tot een verlies aan middelen

15 15 Prioriteiten op korte termijn Wat betreft de overdracht (vervolg): 4. Tijdens de overgangsperiode o worden aanvullende financieringsbronnen onderzocht en geïmplementeerd – voor bepaalde sectoren is van bij de aanvang bijkomende middelen noodzakelijk (demografie) o wordt een Vlaams beleid op volle kracht onderzocht en voor implementatie voorbereid, in overleg met de stakeholders

16 16 Prioriteiten op korte en langere termijn Wat betreft het eigen beleid: 1.eigen beleid op korte en middellange termijn: responsabilisering van het aanbod aangepaste spelregels flexibele inzet van capaciteit, diversificatie van het aanbod en stimuleren en faciliteren van intra- en intersectorale samenwerking op het terrein regelluwte ter voorbereiding van het beleid op LT 2.eigen beleid op lange termijn: model van integrale zorg passend financieringsmodel

17 17 Toekomstig model van zorgorganisatie Essentie: hoe organiseren we best die geïntegreerde zorg voor personen met een chronische zorgbehoefte? -Vermaatschappelijking van de zorg: o zelfzorg: empowerment van de persoon met zorgbehoefte en zijn omgeving o informele zorg: flexibele werk-zorg combinaties, vorming van en advies aan de mantelzorger o formele zorg: bereikbaarheid t.a.v. mantelzorgers, diensten zoals respijtzorg, buurtwerking Flexibele samenwerking tussen zelfzorg, informele en formele zorg

18 18 Toekomstig model van zorgorganisatie ! Grenzen aan de vermaatschappelijking: o mensen zonder netwerken o informele zorg kent grenzen, m.b.t. financiële mogelijkheden, statuut, deskundigheid, draagkracht… van de mantelzorger o zie OESO-rapport: een uitgesproken bijstandsregeling of een persoonsgebonden financiering die de gebruiker toelaat zijn zorg o.a. bij de mantelzorger in te kopen kan contraproductief werken

19 19 Toekomstig model van zorgorganisatie -Zorgbehoefte en zorgverlening op elkaar afstemmen is de verantwoordelijkheid van: o de zorgpartners: alle relevante partners die kunnen bijdragen tot kwaliteit van leven (gebruiker en zijn omgeving…) o de overheid bepaalt de spelregels (kader, resultaten en ondersteunende voorwaarden) o een onafhankelijk instituut houdt toezicht op de integrale kwaliteit van zorg, wonen en leven

20 20 Toekomstig model van zorgorganisatie -Meer concreet: o de zorgpartners: verlenen in partnerschap zorg en ondersteuning aan elke persoon met een zorgvraag. Deze netwerken realiseren een aantal functies om fragmentatie in de zorgondersteuning te vermijden en om continuïteit van zorg te realiseren; o de overheid faciliteert en motiveert de zorgpartners met financiële stimuli en met een regelluwe omgeving. De overheid legt het kader vast en responsabiliseert de zorgpartners.

21 21 M.b.t. de fiche eerstelijn in het groenboek -We opteren voor optie 5 omdat deze het beste aansluit bij de boven vermelde visie, mits optie 5 vervolledigd wordt tot en met het concept van volledige netwerken, dus een integratie van 1 ste, 2 de en 3 de lijn met het oog op geïntegreerde zorg en ondersteuning! -Zie woonzorgdecreet: woonzorgnetwerken  een actieve rol voor de woonzorgcentra in de eerste lijn, o.w.v. o hun kennis en know-how, o hun mogelijkheden op het vlak van 24-uurs continuïteit van zorg o hun spreiding: in elke Vlaamse gemeente is er een WZC

22 22 M.b.t. de fiches ZH in het groenboek - Fiche ziekenhuisnormering: o OK voor optie 3: wettelijk geconditioneerde zelfregulering - Fiche ziekenhuisfinanciering A1-A3: o OK voor optie 4: forfaitaire financiering - Fiche geïsoleerde G- en Sp-diensten (revalidatie ziekenhuizen): o Geïntegreerd in de regelgeving betreffende de normering van de ziekenhuizen en zorgprogramma revalidatie

23 23 M.b.t. de fiches ZH in het groenboek Juridische analyse van het statuut van de geïsoleerde G- en Sp-diensten: o deze diensten blijven hun statuut van “ziekenhuis” van de bestaande Ziekenhuiswet na overdracht van de bevoegdheid behouden en blijven dus “zorgverlener” onder de federale ZIV-wet o de Vlaamse gemeenschap kan de Ziekenhuiswet geheel of gedeeltelijk wijzigen of opheffen voor de geïsoleerde G- en Sp-diensten

24 24 M.b.t. de fiche OZ in het groenboek o Korte termijn: budgettair groeipad vanaf 1 januari 2014 verzekerd - verzekerde programmatie voor ouderenzorg o OK voor optie 2: o integratie ROB/RVT/CVK/CDV, o flexibele inzet van capaciteit o buurtwerking, te realiseren op zo kort mogelijke termijn o en voor optie 3, nl. decentralisatie, maar dan op basis van netwerken

25 25 M.b.t. de fiches GGZ in het groenboek Net zoals het beleid inzake geestelijke gezondheid een onderdeel is van gezondheidszorgbeleid, zo is de geestelijke gezondheidszorg een onderdeel van de gezondheidszorg en beoogt die: o een globale aanpak met inbegrip van zowel promotie, ziektepreventie, de ontwikkeling van een hele reeks diensten voor behandeling en inclusie in de samenleving o een integratie met de eerstelijn hulpverlening o promotie en bescherming van de rechten van de mensen met een psychische beperking o verbetering van een intersectorale samenwerking

26 26 M.b.t. de fiches GGZ in het groenboek - Fiche geestelijke gezondheidszorg: o OK voor optie 2, 3 en 4: best tegelijkertijd uitvoeren o Niet akkoord met optie 5 opdat ook voor GGZ een geïntegreerd beleid zou kunnen gevoerd worden - Fiche revalidatie-overeenkomsten GGZ: o Geïntegreerd in het reeds bestaand Vlaams beleid GGZ - Fiche revalidatie verslaafden: o Geïntegreerd in de vigerende regelgeving GGZ

27 27 Dus m.b.t. de fiches in het groenboek: Geestelijke gezondheidszorg Belangrijk: Naar een GGZ op Vlaams niveau met: Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Psychiatrische Verzorgingstehuizen Beschut Wonen Revalidatiecentra (long term care) met GGZ-opdracht  Integratie in bestaand Vlaams beleid, met aanpassing van het Decreet van 18 mei 1999 betreffende de Geestelijke Gezondheidszorg MAAR aandacht voor de GGZ-bevoegdheden die op federaal niveau blijven (PZ en PAAZ)  Nood aan gemeenschappelijk beleid

28 28 Toekomstig model van financiering Welk financieringsmodel past bij geïntegreerde zorg voor personen met een zorgbehoefte? -eerdere reflectie bij SAR WGG: o advies sociale bescherming: Mattheüseffecten vermijden – zorgbehoeftemeting intersectoraal – objectiveerbare ondersteuning voor de mantelzorg o advies maximumfactuur in de thuiszorg: intersectorale scenario’s voor het dekken van de zorgkosten

29 29 Toekomstig model van financiering -en ook: o prioriteiten bepalen o.b.v. noden (prioriteit voor zorg- vragers met grootste draaglast en kleinste draagvlak) o in een universeel systeem: gelijke zorgnood = gelijke zorg, maar woonaspect mag sterk diversifiëren (behoeftegebonden versus preferentiële woonaspecten) o geen kosteninducerende effecten o rechten impliceert ook plichten

30 30 Toekomstig model van financiering -Financieringsmodellen Vlaams Groenboek: o Instellingsgebonden o terugbetalingssysteem op basis van reële kosten o in functie van de capaciteit, ongeacht de prestaties o Persoonsgericht: o Persoonsgebonden (cash budget) o Voucher (de geïndiceerde zorgbehoevende koopt zorg) o Trekkingsrechten (de middelen komen niet bij de zorgbehoevende, maar worden gebruikt voor zorg bij een erkende zorgaanbieder naar keuze) o Of een combinatie

31 31 Toekomstig model van financiering -Een continuüm van mogelijkheden tussen instellingsgebonden en persoonsgericht. -Concreet voorstel: o enkele persoonsgerichte elementen: o want enkel voor diegene die zorg nodig heeft, indexatie op basis van zorgzwaarte en sociale context o recht op zorg bij erkende aanbieder naar keuze o o.b.v. een financieringsmodel dat cherry picking vermijdt o en enkele instellingsgerichte elementen: o voor stabiliteit en financiële leefbaarheid van de voorziening o omwille van voorwaarden door de overheid opgelegd o met onderscheid tussen vaste en variabele kosten

32 32 Toekomstig model van financiering -Wat betreft persoonsgericht: o trekkingsrechten o en ook een deel persoonsgebonden, nl. voor o ondersteuning van de mantelzorg o sociale bescherming -Wat betreft het systeem: o universeel o.w.v. efficiëntie en toegankelijkheid zowel op het vlak van zorg als zorggerelateerde woonaspecten o en een deel inkomensgerelateerd, nl. voor sociale bescherming

33 33 Toekomstig model van financiering -Wat betreft de sociale bescherming: o o.b.v. een geobjectiveerde indicatiestelling o sociaal rechtvaardig, zowel horizontaal (gelijke nood = gelijke zorg) als verticaal (ongelijke nood = ongelijke zorg) rechtvaardig o o.b.v. uniforme definities (zoals draagvlak = meetbaar op basis van inkomen en vermogen, fiscaal gecorrigeerd) o o.b.v. één gebruiksvriendelijk, transparant systeem

34 34 Dus m.b.t. de fiches in het groenboek - Fiche THAB: o Behoud en integratie in de zorgverzekering om het aantal systemen te beperken ten voordele van meer transparantie en meer gebruiksvriendelijkheid o Uitkering zorgverzekering in twee delen: 1.huidige vast forfait van de zorgverzekering 2.inkomensgerelateerde uitkering i.h.k.v. een sociale bescherming o dus een zorgverzekering die uitgebouwd wordt tot een Vlaamse sociale bescherming, mits bijkomende middelen en, wat de THAB betreft, voldoende overgangsmaatregelen

35 35 Dus m.b.t. de fiches in het groenboek - Dus een Vlaamse zorgverzekering als: o toekomstig uitgebouwde Vlaamse sociale bescherming, uniform voor alle zorgvormen, en voor de bestaande zowel als de nieuwe Vlaamse bevoegdheden o een sociale bescherming die, zoals de OESO dat in haar rapport definieert, over sociale inclusie gaat of, zoals met het decreet sociale bescherming van de Vlaamse regering beoogd wordt, maatregelen met het oog op financiële toegankelijkheid o terwijl de bestaande en nieuwe budgetten voor zorg en welzijn geïntegreerd worden in één agentschap dat ook voor de normering instaat, wat Zorgnet Vlaanderen betreft, een EVA Zorg en Welzijn

36 36 Bij wijze van conclusie: de beheersvorm Toekomstig beheersmodel = een sterke Vlaamse zorgverzekering met o een overheid die de spelregels bepaalt o geresponsabiliseerde en daadkrachtige netwerken o een onafhankelijk instituut voor het toezicht op de integrale kwaliteit van zorg en ondersteuning o zorgkassen die uitbetalen o lokale besturen die niet tegelijkertijd actor en regisseur zijn, wel instaan voor opmaak van en toezicht op de uitvoering van lokale sociale beleidsplannen

37 37 Hartelijk dank voor uw aandacht!


Download ppt "1 Beleidskeuzes na de 6 de staatshervorming: visie van Zorgnet Vlaanderen 1 Bijlage 4 bij uitn. SBO 12/2/2014."

Verwante presentaties


Ads door Google