De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anders Bekeken Over de kanteling en de buitelingen van de gemeente Terneuzen, zorgSaam en “aan Z” bij de realisatie van de Wmo- pilot Huishoudelijke Hulp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anders Bekeken Over de kanteling en de buitelingen van de gemeente Terneuzen, zorgSaam en “aan Z” bij de realisatie van de Wmo- pilot Huishoudelijke Hulp."— Transcript van de presentatie:

1 Anders Bekeken Over de kanteling en de buitelingen van de gemeente Terneuzen, zorgSaam en “aan Z” bij de realisatie van de Wmo- pilot Huishoudelijke Hulp Co van Schaik Annik Terryn

2 Anders Bekeken Invoering van de Wmo: Decentraliserende overheid Proces van aanbodsturing naar vraagsturing Koppeling van meerdere beleidsterreinen (preventie en schade komen uit dezelfde portemonnee!)

3 Anders Bekeken De gemeente Terneuzen: Wmo niet als bedreiging Wmo als koerswijziging Biedt kansen om een bureaucratisch en versnipperd proces aan te passen aan de moderne tijd en de moderne burger

4 Anders Bekeken Kenmerken van de (komende) moderne oudere burger: Autonoom(geen eenheidsworst) Wil zelf regie voeren(eigenwijs) Kiest bewust(shoppen) Is geëmancipeerd

5 Anders Bekeken Gemeente heeft zich georiënteerd op een aantal prestatievelden en besloten een pilot uit te voeren op het vlak van huishoudelijke ondersteuning. WMO budget hh € 6.000.000,- WWB budget € 15.000.000,- WSW budget € 12.000.000,-

6 Anders Bekeken Onbevredigende situatie Groot deel van de Wmo- middelen Geen integrale benutting van middelen Sterke groei van de vraag (niet van de middelen) Veel bureaucratie Onvoldoende maatwerk

7 Anders Bekeken Met dezelfde middelen Minder bureaucratie Minder standaardaanbod Meer flexibiliteit Meer zelfzorg en mantelzorg Meer plezier in het werk Meer diversiteit in aanbod Meer verbinding tussen welzijn en zorg Meer doen met welzijn Bundelen geldstromen

8 Anders Bekeken Burgerparticipatie kan gezien worden als een vorm van samenwerking met de burger en krijgt vorm door de burger te betrekken bij het duidelijk krijgen wat zijn wens is en in kaart te brengen wat hij zelf kan

9 Anders Bekeken De rol van de gemeente verandert als zij “integraal handelen” De onderlinge verhoudingen tussen gemeente en organisaties veranderen Minder opdrachtgever/opdrachtnemerrol De rollen moeten opnieuw gedefinieerd worden De (eigen) belangen worden toch gewogen

10 Anders Bekeken Blijft!! De gemeente als regisseur en beoordelaar van de resultaten.

11 Anders Bekeken Ontwikkelpilot in het kader van de Wmo op vlak van de organisatie van de huishoudelijke hulp en de samenwerking hierin met de welzijnsorganisatie “aan Z”

12 Anders Bekeken Ontwikkelpilot: kijken én doen, geen wetenschap Partners: zorgSaam, “aan Z”, organisaties en burgers uit het pilotgebied Periode: 2009- 2011 2 Pilotgebieden: Sluiskil (dorp, 2300 inwoners, 16% 65-plus) Oudelandse Hoeve (wijk, kleine 4000 inwoners, 26% 65- plus)

13 Anders Bekeken Visie Wij willen wijkgericht werken aan ondersteuning in de thuissituatie, vertrekkend vanuit de kracht van burgers en krachtige wijken

14 Anders Bekeken 3 fases in de pilot: 1verkennen (2009) 2anders kijken en anders doen (2010) 3meten en vergelijken (2011)

15 Anders Bekeken Enkele bevindingen: 3 kantelende visies op zorg en ondersteuning Van aanbodgestuurd naar vraagvolgend Van standaardaanbod naar individueel arrangement Van professioneel en gespecialiseerd aanbod naar combinatie van zelfzorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk en professionele zorg

16 Anders Bekeken 3 denkkaders onder druk Van de burger cq klant Van de zorgaanbieder Van de overheid

17 Anders Bekeken Bevindingen De burger cq de klant: De burger probeert te houden wat hij heeft en te krijgen wat zijn buurman krijgt De burger ervaart professionele ondersteuning als vanzelfsprekend De klant moet aan den lijve kunnen ondervinden dat de verandering een verbetering is (eenvoudiger, sneller, flexibeler, beter passend bij zijn mogelijkheden)

18 Anders Bekeken Een standaardaanbod is geruststellend en voorspelbaar, zelfs als het niet passend (meer) is Voor de klant is zijn relatie met een vaste hulpverlener erg belangrijk, zo niet belangrijker Een activerende en waarderende intake werkt niet altijd meteen en is een leerproces

19 Anders Bekeken Aanbeveling Zorg voor een duidelijke visie die gedragen en uitgedragen wordt door alle partners en ondersteun burgers in de overgang naar het nieuwe denkkader (ook allochtone burgers)

20 Anders Bekeken Bevindingen De zorgaanbieder, de welzijnsorganisatie, de gemeente: Men wil wel, maar … Ieder moet zijn organisatie en werkprocessen aanpassen Medewerkers moeten zelf ook de kanteling maken in de visie en in het organiseren van de combinatie van werk en privé Medewerkers moeten nieuwe manieren van werken en beoordelen leren (meer verantwoordelijkheid nemen)

21 Anders Bekeken Vraagverheldering door een welzijnswerker levert een brede kijk, een grote diversiteit aan oplossingen, maar is ook een leerproces! Zelfsturende teams zorgen voor inspiratie en controle, maar vragen een andere medewerker en ander personeelsbeleid en management

22 Anders Bekeken Aanbeveling: De professionele organisaties moeten werk maken van het vertalen van de visie naar de concrete organisatie en de verwachtingen tov het personeel. Het personeel moet woorden krijgen om de nieuwe visie te kunnen overbrengen De gemeente moet achter deze visie staan en dit proces steunen en stimuleren.

23 Anders Bekeken De gemeentelijke overheid is bij de uitvoering van de pilot een “lerende overheid” In de kanteling van aanbodgericht naar vraaggestuurd en van standaard naar individueel, moet de gemeente de grenzen aangeven en de resultaten beoordelen. De professionele verantwoordelijkheid over vorm en inhoud ligt bij de uitvoerende partners.


Download ppt "Anders Bekeken Over de kanteling en de buitelingen van de gemeente Terneuzen, zorgSaam en “aan Z” bij de realisatie van de Wmo- pilot Huishoudelijke Hulp."

Verwante presentaties


Ads door Google