De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 16 augustus Welkom in de morgendienst Voorganger: ds. Van der Linden Organist: Krijn van Veen Ouderling van dienst: Anne Geurtsen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 16 augustus Welkom in de morgendienst Voorganger: ds. Van der Linden Organist: Krijn van Veen Ouderling van dienst: Anne Geurtsen."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 16 augustus Welkom in de morgendienst Voorganger: ds. Van der Linden Organist: Krijn van Veen Ouderling van dienst: Anne Geurtsen

2 Opwekking 70 Psalm 33 : 1, 2 gezang 358 : 1 opwekking 126 schriftlezing: Handelingen 12: 25-13 Handelingen 15: 35-41 2 Timoteüs 4: 9-18 psalm 103 : 3, 5 Psalm 133 : 1, 2, 3 gezang 440 : 1, 2, 4

3 Opwekking 70 1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, die U ons noemt door sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd tonen het wonder van uw heerlijkheid.

4 2.Heer onze God die aard' en hemel schiep, zeeën en land met macht tevoorschijn riep. Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 3.U komt ons, Heer,in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid, leven om Jezus wil in eeuwigheid!

5 4.Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan, Heer, onze God,hoe heerlijk is uw naam!

6 Psalm 33 : 1, 2 1. Komt nu met zang en roert de snaren, gij volk, dat leeft van 's HEREN recht. Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen een lofzang in de mond gelegd. Word' als nooit tevoren, door wie Hem behoren 't feestlied ingezet! Meldt de blijde mare, bij de klank der snaren, steekt de loftrompet.

7 2 Zingt al wie leeft van Gods genade, want waarheid is al wat Hij zegt. Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, op liefde rust zijn heilig recht. Die zich openbaarde, overal op aarde, alles spreekt van Hem. Heemlen hoog verheven, vol van blinkend leven, schiep Hij door zijn stem.

8 Gezang 358 1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, wil mij vergeven wat ik U misdeed; verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

9 Opwekking 126 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden Wij prijzen U als onze Heer Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons Maak ons een volk Heer, heilig en rein dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn

10 schriftlezing (HSV): Handelingen 12: 25-13 : 13 Handelingen 15: 35-41 2 Timoteüs 4: 9-18

11 Handelingen 12: 25-13 : 13 25 Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na daar hun dienstwerk vervuld te hebben, en zij namen ook Johannes mee, die ook Markus genoemd werd. 13. 1 En er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes, de viervorst, opgegroeid was, en Saulus. 2 En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb.

12 3 Toen vastten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. 4 Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. 5 En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het Woord van God in de synagogen van de Joden; en zij hadden bovendien Johannes als dienaar. 6 En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Pafos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood van wie de naam Barjezus was. 7 Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het Woord van God te horen.

13 8 Maar Elymas, de tovenaar (want zo wordt zijn naam vertaald), ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. 9 Maar Saulus (die ook Paulus genoemd wordt), vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan, en zei: 10 O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien? 11 En nu, zie, de hand van de Heere is tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem, en rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. 12 Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij,

14 versteld over de leer van de Heere. 13 En Paulus en zij die bij hem waren, voeren van Pafos weg en kwamen in Perge aan, een stad in Pamfylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem.

15 Handelingen 15 : 35 – 41 Paulus en Barnabas scheiden 35 En Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië en zij onderwezen en verkondigden, met nog veel anderen, het Woord van de Heere. 36 En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas: Laten wij nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het Woord van de Heere verkondigd hebben, en zien hoe het met hen gaat. 37 Nu wilde Barnabas Johannes, die ook Markus heet, meenemen. 38 Paulus achtte het echter juist om hem, die hen van Pamfylië af verlaten had en niet met hen meegegaan was naar het werk, niet mee te nemen.

16 39 Er ontstond daarom verbittering, zodat zij uit elkaar gingen en Barnabas Markus meenam en per schip naar Cyprus vertrok; 40 maar Paulus koos Silas en vertrok, nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was. 41 En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeenten.

17 2 Timoteüs 4: 9-18 9 Beijver u om spoedig naar mij toe te komen, 10 want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Krescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. 11 Alleen Lukas is bij mij. Haal Markus op en breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. 12 Maar Tychikus heb ik naar Efeze gestuurd. 13 Breng, wanneer u komt, de reismantel mee die ik in Troas bij Karpus achtergelaten heb, en de boeken, vooral de perkamenten. 14 Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad aangedaan. Moge de Heere hem

18 vergelden naar zijn werken. 15 Wees ook zelf voor hem op uw hoede, want hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan. 16 Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar zij hebben mij allen verlaten. Moge het hun niet toegerekend worden. 17 Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. 18 En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.

19 Psalm 103 : 3, 5 3 Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

20 5 Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

21 De kinderen gaan naar de bijbelklas Thema: de geboorte van Simson Preek met thema: ‘Hoe vaak mag een ander bij jou opnieuw beginnen?’

22 Psalm 133 : 1, 2, 3 1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen van 't zelfde huis als broeders samenwonen. Eén liefdeband houdt hen tezaam. De zegen van Gods hoog verheven naam daalt op hen neer vol zoete tederheid, als olie die den priester wijdt.

23 2 Als olie die Aärons baard en kleren met geur doordringt, zo is de gunst des Heren voor wie eendrachtig samen zijn. Als dauw is het, die ligt zo mild en rein op Hermons top en daalt op Sion neer. 't Wordt al een tuin voor God den Heer. 3 Jeruzalem! Hier geeft de H EER zijn zegen, hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen en leven tot in eeuwigheid.

24 De kinderen komen terug We collecteren voor: 1. Werelddiaconaat 2. kerk

25 Gezang 440 : 1, 2, 4 1 Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht: de dood van Christus voor de zonden, van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, als aarde en hemel ondergaan.

26 2 Het is het eeuwige erbarmen, dat mijn besef te boven gaat, het zijn de liefdevolle armen, het is zijn hart, dat openstaat. Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft die Hem het hart gebroken heeft.

27 4 Daarop wil ik gelovig bouwen, getroost, wat mij ook wedervaart; mij aan Gods vaderhart vertrouwen, wanneer mijn zonde mij bezwaart. Steeds vind ik daar opnieuw bereid oneindige barmhartigheid.

28 Zegen, te beantwoorden met:

29 Er is koffie na de dienst Wel thuis en tot vanmiddag Vanmiddag is de dienst om 17 uur in de Jeruzalemkerk


Download ppt "Zondag 16 augustus Welkom in de morgendienst Voorganger: ds. Van der Linden Organist: Krijn van Veen Ouderling van dienst: Anne Geurtsen."

Verwante presentaties


Ads door Google