De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiesessie Markt takelingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiesessie Markt takelingen"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiesessie Markt takelingen

2 Informatiesessie Markt takelingen
Bijkomende informatie : Administratief : mevrouw Annick Thys Technisch : mijnheer PAUWELS Veiligheid en preventie op het werk : mijnheer LAURO 02/ /

3 Voorwerp Dienstenopdracht voor het wegslepen, het verplaatsen, het in bewaring plaatsen, het verkopen en het vernietigen op vordering van de politiediensten van de voertuigen die zich op het grondgebied van de politiezone 5344 bevinden.

4 Stallingsplaats: op het grondgebied van de politiezone 5344 (Schaarbeek – Evere – Sint-Joost-ten-Node) of van een aan het grondgebied van de politiezone aangrenzende gemeente.

5 Wijze van gunnen: Open offerteaanvraag.

6 Duur van de opdracht: 1 jaar, 3 maal hernieuwbaar (na onderhandeling)

7 Prijs: In zijn prijzen verrekent de inschrijver alle kosten en om het even welke heffingen die over het algemeen met deze opdracht gepaard gaat, met uitzondering van de belasting over de toegevoegde waarde die in een specifieke post van de offerte zal vermeld worden ; De inschrijver is gehouden om alle nodige inlichtingen die een prijsonderzoek mogelijk maken als bijlage bij zijn offerte te verstrekken en dit in toepassing van artikel 21 van het KB van 15 juli 2011. Bench-marking uitgevoerd. OPGEPAST : prijs te hoog= offerte uitgesloten

8 Onderaanneming: Lijst van de onderaannemers
moeten, in verhouding tot hun aandeel in de opdracht, voldoen aan de minimale voorwaarden op het vlak van kwalitatieve selectie opgelegd door huidig bijzonder bestek

9 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie:
Juridische situatie van de inschrijver: Uittreksel uit het strafregister Attest bijdragen sociale zekerheid Attest fiscale verplichtingen Economische en financiële draagkracht Omzet minimum € ,-/jaar Technische bekwaamheid Minimum twee attesten van goede uitvoering voor opdrachten met een bedrag hoger dan € ,00 per jaar (privé of publiek) OPGELET : mogelijkheid om een THV op te richten om aan bovenvermelde cijfers te geraken.

10 Gunningscriteria: De prijs: 60 %
De kwaliteit van de infrastructuur : 30% Verbetering van de interventietermijn(max 30 minuten) : 10%

11 BORGTOCHT: 5% van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (op basis van voertuigen)

12 BIJZONDERE STRAFFEN: € 25,- per 15 minuten overschrijdingstermijn

13 TECHNISCHE BEPALINGEN
De inschrijver moet beantwoorden aan de hieronder vermelde behoeften : een uitrusting en werktuigen die het mogelijk maken om het even welk voertuig op om het even welke plaats binnen de zone, 24u/24u weg te slepen of te verplaatsen, en dit volgens de regels van de kunst.

14 TECHNISCHE BEPALINGEN
een minimum van 10 (tien) takelwagens; Elke takelwagen moet in orde zijn met de vigerende wetgeving om op de openbare weg toegelaten te worden. De takelwagens moeten uitgerust zijn met een verlicht waarschuwingssysteem. Het werk mag slecht uitgevoerd worden met takelwagens zoals gedefinieerd in art van het KB van 15/3/1968 houdende het algemeen reglement op de technische vereisten aan dewelke de mobiele voertuigen, hun aanhangwagens, hun onderdelen alsook hun veiligheidsaccessoires moeten voldoen. De takelwagens moeten uitgerust zijn met al het nodige materieel om de veiligheid op het werk te waarborgen.

15 CLAUSES TECHNIQUES een (of meerdere) terrein(en) met een voldoende oppervlakte om 250 voertuigen, waarvan de MTM minder dan 3.5 T bedraagt, en 10 voertuigen waarvan de MTM meer dan 3.5 T bedraagt te stallen , dit om er de voertuigen die weggesleept zijn van de openbare weg te bewaren. Voor dit (of deze) terrein(en) moet het takelbedrijf alle vergunningen bezitten die voorgeschreven zijn door het stedenbouwkundig reglement of door enig ander wettelijk voorschrift. Kan eveneens gebeuren via een THV.

16 Gebruikte termen: « Takelbedrijf  » verwijst naar de rechtspersoon of natuurlijke persoon, belast met het takelen en stallen van eender welk voertuig « getakeld » en/of « takelen » verwijst naar takelen en stallen. Er is sprake van takelen zodra het voertuig met minstens één wiel van de begane grond wordt getild;

17 Gebruikte termen: « Voertuig » verwijst naar het voertuig en zijn toebehoren, evenals de voorwerpen die erin zijn opgeslagen. Worden met de voertuigen gelijkgesteld : alle transportmiddelen over land, evenals eender welk mobiel, industrieel of landbouwmateriaal, eender welke containers, motorfietsen, bromfietsen, driewielers en vierwielers, caravans en aanhangwagens; « verplaatsing » verwijst naar het feit dat het takelbedrijf zich op vordering van de politie verplaatst, maar geen enkele andere prestatie verricht gelet op de eerdere of gelijktijdige aankomst van de eigenaar van het voertuig;

18 Gebruikte termen: « opening van portier » verwijst naar het feit dat het takelbedrijf zich op vordering van de politie verplaatst, het portier van het voertuig opent, maar dan zijn prestaties onderbreekt omdat de eigenaar van het voertuig ter plaatse is aangekomen; « gewone takelopdracht » verwijst naar iedere takelopdracht die wordt verricht wegens de overtreding van de reglementen krachtens de wet betreffende de politie van het wegverkeer (coördinatie van het K.B. van 16 maart 1968);

19 Gebruikte termen: « louter administratieve takelopdracht» verwijst naar het takelen van een voertuig dat reglementair geparkeerd staat maar dat om diverse redenen door de politie moet worden verwijderd (bijvoorbeeld : openbare veiligheid, openbare orde, vrije doorgang, vraag van de gemeente voor de uitvoering van werken, vraag van een particulier persoon wegens een verhuizing,...); « takelen van een dienstwagen» verwijst naar het takelen van een voertuig dat aan de politiediensten van de 5344 « BRUNO » toebehoort;

20 Gebruikte termen : “andere takelopdracht” verwijst naar het takelen van een defect voertuig of een voertuig betrokken in een ongeval, dat getakeld moet worden omdat het een gevaar of een hinder vormt. De eigenaar/bestuurder van dit voertuig mag zelf beroep doen op een takelbedrijf, al dan niet afhangend van zijn verzekering. Desalniettemin, indien dit takelbedrijf niet ter plaatse kan komen in een redelijke tijdspanne, in te schatten door de tussenkomende politiemensen in functie van de omstandigheden, zal er beroep gedaan worden op de inschrijver van huidige opdracht;

21 Interventietermijn: De uitvoering ter plaatse moet binnen de contractueel overeengekomen termijn (maximum 30 minuten) na vordering gebeuren, zowel overdag als ‘s nachts. Als er meer dan 10 opeenvolgende sleepvorderingen gevraagd worden door de politie op het gedeelte van het grondgebied door de politiezone toevertrouwd aan de dienstverlener, en de dienstverlener niet in staat is om uit te voeren binnen de contractueel overeengekomen termijn, moet de politiezone onmiddellijk verwittigd worden. De dienstverlener moet de instructies van de afgevaardigde van de politie opvolgen. Het uur van vordering door het operationele politiecentrum, meer bepaald het uur dat geregistreerd wordt door het informaticasysteem ‘I-dispatcher”, wordt als basis beschouwd.

22 Interventietermijn : Voor de voertuigen met een MTM tot 3.5T moeten minimum 7 takelwagens tegelijkertijd kunnen gevorderd worden en minimum 10 voertuigen moeten getakeld kunnen worden in een tijdspanne van 60 minuten, zelfs indien deze voertuigen zich niet op dezelfde plaats bevinden. Elke vertraging per tijdspanne van 15 minuten ten opzichte van de contractueel overeengekomen tijd zal bestraft worden met een bijzondere straf (zie ook punt II.7)

23 Personeel: Het takelbedrijf moet over personeel beschikken dat via een arbeidscontract verbonden is met het takelbedrijf. Zijn personeel moet de particulieren in hun taal kunnen aanspreken voor zover dit Nederlands of Frans is. Hij moet eveneens de factuur in de taal van de klant, ofwel het Nederlands, ofwel het Frans, kunnen opmaken. Indien de inschrijver beroep doet op onderaannemers geldt dit eveneens voor hen en hun personeel. De inschrijver vervangt onmiddellijk de personeelsleden waarvan de aanbestedende overheid hem ter kennis brengt dat zij de goede uitvoering van de opdracht in het gedrang brengen door hun onbekwaamheid, hun slechte wil of hun notoire wangedrag.

24 Vordering: In het kader van de uitvoering van huidig bestek gebeurt het takelen of het verplaatsen van elk voertuig op eender welke openbare plaats op het grondgebied van de zone op uitsluitende vordering van de dispatching van de zone 5344 “Bruno”. Het takelbedrijf wordt telefonisch opgeroepen. Van zodra het informaticasysteem “beheer van oproepen en interventies (I/dispatcher)” dit toelaat, zal de vordering via mail geschieden. De inschrijver verbindt er zich toe, indien nodig, zijn mail aan dit systeem aan te passen (met inbegrip, indien nodig, van een automatische bevestiging van de vordering). Er mag niet getakeld worden voordat het takelbedrijf een document (vordering) in haar bezit heeft dat opgesteld is door de politiedienst, en waarvan kopie in bijlage.

25 Vordering: De inschrijver is er toe gehouden zich van deze blanco documenten te bevoorraden via de Directie Verkeer van de politiezone, en deze ter beschikking te stellen aan de vorderende politiemensen op de plaats van takeling. Elke takelwagen moet er dus voldoende aan boord hebben. Dit document wordt opgesteld in twee exemplaren en ondergetekend door de politieambtenaar: één exemplaar is bestemd voor de politiedienst; het tweede exemplaar wordt door het takelbedrijf onder de voorruit van het voertuig gelegd. Alle nodige maatregelen zullen genomen worden om te vermijden dat er schade veroorzaakt wordt aan de voertuigen en meer in het bijzonder als het voertuig niet geopend kan worden.

26 Verplaatsing: Het kan gebeuren dat tussen de oproep van de politie en de daadwerkelijke uitvoering van de takeling, de bestuurder ter plaatse komt en zijn voertuig verplaatst alvorens het takelbedrijf het portier heeft moeten openen. In dit geval rekent het takelbedrijf de prijs aan van één gewone verplaatsing zonder prestatie van opening noch takeling. Daarvoor zullen de tussenkomende politieambtenaren de identiteit van de overtreder aan het takelbedrijf meedelen, voor zover de interventietijd werd nageleefd. Indien dit niet het geval is, zal er NIETS aan de overtreder gefactureerd worden en is de bijzondere straf niet van toepassing. Zolang een takelvoertuig nog niet op weg is naar de gemelde plaats, kan de ZDP, op basis van een vraag van een lid van het operationeel kader ter plaatse, de taakopdracht annuleren. In dergelijk geval, kan geen enkele kost voor oproep zonder prestatie worden gevraagd.

27 Opening van het portier:
Het kan gebeuren dat de takeldienst zich verplaatst, bezig is met de opening van het voertuig maar dat de bestuurder ter plaatse komt en zelf zijn voertuig verplaatst. In dat geval, rekent de takelfirma de prijs aan van een verplaatsing alsook de prijs van een portieropening, maar niet de prijs van een takelprestatie als dusdanig. Daarvoor zullen de tussenkomende politieambtenaren de identiteit van de overtreder aan de takeldienst meedelen.

28 Beschrijving van de stalling:
Elk getakeld voertuig moet, behoudens bijzondere instructies, onmiddellijk vervoerd worden naar de vestiging van het takelbedrijf. De infrastructuur moet toegankelijk zijn voor het openbaar vervoer en gelegen in één van de gemeentes van de politiezone of één van de aangrenzende gemeentes hiervan. De stallingsplaats moet over een grote oppervlakte beschikken (minimum de plaats nodig voor het stallen van 250 voertuigen met een MTM < 3.5 T en 10 voertuigen met een MTM > 3,5T). De inschrijver zal erover waken deze capaciteit te behouden voor de ganse duur van de opdracht.

29 Beschrijving van de stalling:
Tijdens de periode van stalling, is het takelbedrijf verantwoordelijk voor deze alsook voor wat zich binnen het voertuig bevindt, conform de artikels 1927 en 1928 van het Burgerlijk wetboek (verplichtingen van de bewaarder). Het takelbedrijf moet dus maatregelen nemen opdat de voertuigen en hun inhoud niet beschadigd, verloren of gestolen zouden kunnen worden. Een inventaris van de zichtbare en waardevolle voorwerpen in het voertuig zal trouwens uitgevoerd worden door de politie, in het bijzijn van het takelbedrijf, en vermeldt worden op de vordering. De aanbestedende overheid wijst elke verantwoordelijkheid af indien de voertuigen of hun inhoud beschadigd, verloren of gestolen zouden zijn.

30 Beschrijving van de stalling :
Bovendien is het takelbedrijf tijdens de duur van het stallen verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door het feit dat ze de voertuigen onder toezicht heeft, en dit conform het artikel 1384, lid 1 van het burgerlijk wetboek. Het takelbedrijf moet het bewaarde voertuig ter beschikking houden van de eigenaar of van de politiezone 5344 gedurende minimum zes maanden.

31 Beschrijving van de stalling :
Tijdens de stalling staat het voertuig onder de hoede van het takelbedrijf. Noch de eigenaar, noch de rechthebbende, noch enig ander persoon mag toegang krijgen tot het voertuig zonder SCHRIFTELIJKE toestemming van de politiezone. Het takelbedrijf verbindt er zich toe om de boorddocumenten van de getakelde voertuigen te bewaren, en een kopij hiervan via fax of mail over te maken aan de politiezone op diens eenvoudige aanvraag. Indien de boorddocumenten niet in het voertuig aanwezig zijn verbindt het takelbedrijf zich ertoe minstens het chassisnummer over te maken aan de politiezone op diens eenvoudige aanvraag.

32 Beschrijving van de stalling:
Geen enkel retentierecht kan uitgeoefend worden ten aanzien van de eigenaar/rechthebbende van een voertuig ingeschreven in België en waarvan de eigenaar/rechthebbende een geldige toestemming tot teruggave vanwege de politiezone verkregen heeft, voor zover deze eigenaar/rechthebbende regelmatig in België gedomicilieerd is. Wat betreft de in het buitenland ingeschreven voertuigen of waarvan de eigenaar/rechthebbende niet gedomicilieerd is in België, is er geen enkel contractueel verbod op retentie in dit lastenboek voorzien. Dit wil zeggen dat, indien de inschrijver van mening is dat hij op het retentierecht beroep kan doen, en hij beslist om dit uit te voeren, hij dit op eigen risico doet. De aanbestedende overheid kan op geen enkele wijze desbetreffende aansprakelijk gesteld worden. Van zodra een specifieke wetgeving desbetreffende in het Belgisch Staatsblad verschijnt, zal deze van toepassing zijn.

33 Beschrijving van de stalling:
Het takelbedrijf mag een burgerrechtelijk geding aanspannen zonder dat de politiezone er partij in is. De politiezone wijst alle verantwoordelijkheid desbetreffende af. Niettemin, krachtens art. 21§2 van de wet van 21 november 1989 bestaat er een pandrecht voor wat betreft de voertuigen in beslag genomen bij gebrek aan verzekering. Men moet, opdat de inbeslagname zou opgeheven worden, kunnen rechtvaardigen dat er een verzekeringscontract is afgesloten beantwoordend aan de bepalingen van de wet van 21/11/1989 alsook de betaling van de kosten inzake inbeslagname en bewaring van het voertuig.

34 Beschrijving van de stalling:
Het behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de gerechtelijke overheid om een inbeslagname op te heffen op voorlegging van een geldige verzekering. De aanbestedende overheid heeft een permanente en onmiddellijke toegang tot de infrastructuur. Het takelbedrijf stelt een dossier op per voertuig met alle relevante informatie zoals de documenten van het voertuig, de formulieren van overdracht van eigendom, de documenten afgeleverd door de politie, de voertuigsleutels.

35 Weergave van de voertuigen:
De inschrijver moet erover waken dat de weergave van getakelde voertuigen 24uur/24 kan gebeuren, alle dagen van de week met inbegrip van zon- en feestdagen, behoudens tegenbevel komende van de politiezone. Echter, wat betreft voertuigen die al meer dan 5 dagen gestald zijn, mag de inschrijver beslissen de weergave enkel uit te voeren tijdens de kantooruren (van 08uur tot 17uur – zaterdag, zondag en feestdagen inbegrepen) of op afspraak. Indien de eigenaar/rechthebbende zich bij het takelbedrijf aanbiedt buiten deze uren en de inschrijver deze regel wenst uit te voeren (na de 5de stallingsdag) zal de stalling van de laatste dag niet aangerekend worden.

36 Achtergelaten voertuigen:
De voertuigen die als achtergelaten beschouwd worden voor de toepassing van huidige condities zijn diegene die niet gerechtelijk in beslag genomen zijn, zonder nummerplaat, met reproductienummerplaat of die voertuigen waarvan de eigenaar niet geïdentificeerd kon worden, noch door de politie, noch door de gerechtelijke autoriteiten. De voertuigen waarvan de eigenaar gekend is maar onvindbaar of die toebehoren aan personen die om een of andere reden geen belangstelling meer hebben in hun voertuigen, worden eveneens beschouwd als achtergelaten voertuigen.

37 Achtergelaten voertuigen :
Voor zover de zonale gemeentelijke administraties de keuze gemaakt hebben: Overeenkomstig artikel 4 van de wet van 30 december 1975 en in afwijking van artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek worden de gemeentebesturen 6 maanden na het takelen van de achtergelaten voertuigen eigenaar en staan ze deze gratis af aan de takeldienst. Het is aan deze laatste alle stappen te ondernemen om zich ervan te vergewissen dat deze voertuigen effectief achtergelaten werden en te zorgen voor de zuivering van buiten gebruik gestelde voertuigen overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving. De gratis overdracht wordt gedaan ter compenserende titel van de takel- en stallingkosten gemaakt door de takeldienst.

38 Achtergelaten voertuigen :
De politiezone zal alle maatregelen treffen die voorzien zijn door de wet van , meer bepaald het sturen van een brief per drager of een aangetekende brief aan de eigenaar. Met deze brief brengt deze de eigenaar ten laatste 5 maanden na de takeling op de hoogte van het feit dat hij na het verstrijken van een periode van 6 maanden de eigendom over zijn voertuig verliest en verzoekt hij de eigenaar zijn voertuig te komen halen voor het verstrijken van de maanden die volgen op het wegslepen. Deze kosten zijn ten laste van de politiezone

39 Voertuigen die aan snel bederf onderhevig zijn:
Wanneer het takelbedrijf acht dat een voertuig aan snel bederf onderhevig is of schadelijk zijn voor de openbare hygiëne, gezondheid of veiligheid, mag hij de politiezone vragen om het voertuig onmiddellijk naar het schroot te sturen op basis van artikel 4 al.2 van de wet van

40 Te volgen procedures: Inzake het punt ‘achtergelaten voertuigen’ zal de politiezone een gewone brief sturen aan de eigenaar van het voertuig en dit binnen de maand na de takeling. Binnen de 5 maanden na de takeling zal een aangetekend schrijven gericht worden aan de eigenaar van het voertuig, dit conform de wet van 30/12/1975 (achtergelaten voorwerpen). Op het einde van de 6de maand na de takeling zal de politiezone een attest van overdracht aan de inschrijver overmaken (indien het voertuig niet afgehaald werd). Van zodra dit attest afgeleverd is, wordt de inschrijver eigenaar van het voertuig in kwestie. De inschrijver moet dan de officiële nummerplaat van dit voertuig overmaken aan de politiezone, dit via de Directie Verkeer. Deze directie zal het nodige doen om deze nummerplaat aan de DIV terug te bezorgen. Dienaangaande zal de inschrijver een wekelijkse lijst met de nummerplaten overmaken aan de politiezone.

41 Te volgen procedures: Wat betreft het punt ‘voertuigen die aan snel bederf onderhevig zijn of schadelijk zijn voor de openbare hygiëne, gezondheid of veiligheid’ moet de inschrijver een aanvraag indienen. Desbetreffende maakt de inschrijver een volledig dossier van het voertuig ( alle gegevens, beschrijving van de staat , foto’s,…). De aanvraag mag ingediend worden vanaf 1 maand na de takeling. Indien er meerdere aanvragen zijn moeten deze op weekbasis gegroepeerd worden. De politiezone zal binnen de maand na ontvangst van de aanvraag een antwoord geven

42 Te volgen procedures: Voor de voertuigen hierboven opgesomd mag de inschrijver geen enkele kost van takeling noch stalling noch administratie of andere aanrekenen, noch aan de politiezone noch aan de gemeente.

43 Reiniging van de openbare weg:
De opdrachtnemer is ertoe gehouden om bij een takeling, indien nodig, de rijweg gratis te reinigen (verwijdering van brokstukken).

44 Kosten: De kosten die voortvloeien uit de takeling, bewaking en bewaring van de voertuigen zijn ten laste van de eigenaars, het gemeentebestuur van de plaats van takeling of de instantie die de tijdelijke verkeersborden geplaatst heeft, naargelang deze al dan niet in overtreding geparkeerd waren. Wanneer de politiezone door de eigenaar/rechthebbende van een getakeld voertuig verwittigd wordt van een geschil betreffende de facturatie zal de inschrijver, op eenvoudig verzoek van de politiezone, een “stand-still” (en dus geen gerechtsdeurwaarder aan huis sturen) van 15 dagen in acht nemen.

45 Kosten: In geval van twijfel mag de inschrijver via de Directie Verkeer aan de politiezone de bevestiging (of ontkenning) vragen dat een bepaald getakeld voertuig wel degelijk in overtreding stond. Geen enkele stallingskost mag in rekening gebracht worden voor de eerste 24 uren volgend op de takeling. Het aantal stallingsdagen zal dus geteld worden vanaf 24 uren na de takeling tot de dag van de afhaling van het voertuig.

46 Geschillen: Het takelbedrijf onderneemt zelf alle nodige stappen tot het innen van de takel-, bewakings-, en bewaringskosten. Het is aan hem om een eventuele rechtsvordering aan te spannen.

47 nazicht: De politiezone kan op elk ogenblik de overeenstemming tussen de door de inschrijver gebruikte tarieven en de tarieven van de ingediende offerte nakijken. De politiezone houdt zich eveneens het recht voor om, zonder voorafgaande mededeling, op elk ogenblik controles uit te voeren in de vestigingen van de inschrijver betreffende de naleving van de voorschriften van huidig lastenboek.

48 Informatie: Het takelbedrijf verbindt er zich toe om wekelijks een lijst over te maken met vermelding van de nummerplaat, het land (indien niet België), chassisnummer, merk en type voertuig, datum en uur van de takeling, motief van takeling (= motief op vordering) en de naam van de vorderende politieambtenaar. Het takelbedrijf zal per teruggegeven voertuig een individuele fiche opmaken met vermelding van de gegevens van het voertuig, de identiteit van de persoon aan wie het voertuig terug gegeven werd, en de vermelding ‘betaald’ of ‘niet betaald’. In eerste instantie zal een lid van de Directie Verkeer van de politiezone deze lijst en fiches wekelijks komen ophalen. Op eenvoudige vraag van de politiezone zullen deze lijsten en fiches via mail overgemaakt worden.

49 Smartphoneapplicatie:
De politiezone heeft de intentie om een smartphoneapplicatie “Polbruno” te laten ontwikkelen die het publiek zal toelaten om na te kijken of hun voertuig al dan niet getakeld werd. Wanneer deze applicatie in voege wordt gesteld zal de database door de opdrachtnemer moeten aangevuld worden in real-time. Zowel de getakelde als de teruggegeven voertuigen zullen in real-time moeten ingevoerd worden. Door zich in deze opdracht in te schrijven verbindt de inschrijver er zich toe deze taak uit te voeren, er desnoods een computer voor te voorzien en zijn volle medewerking te verlenen aan de Politiezone en/of de firma die deze applicatie zal ontwikkelen. Op termijn zou deze applicatie eventueel kunnen gebruikt worden voor de informatiecyclus voorzien in de rubriek ‘informatie’

50 Verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen:
Het takelbedrijf zal alle nodige maatregelen nemen om de wetgeving i.v.m. het verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen van de buiten gebruik gestelde voertuigen en waarvan hij eigenaar wordt, na te leven. Op eenvoudige vraag van de politiezone zal het takelbedrijf een attest van verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen bezorgen.

51 Informatiesessie Markt takelingen
Vragen?


Download ppt "Informatiesessie Markt takelingen"

Verwante presentaties


Ads door Google