De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Online intervisie 13 mei 2015 E-learning Made Easy ©2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Online intervisie 13 mei 2015 E-learning Made Easy ©2014."— Transcript van de presentatie:

1 Online intervisie 13 mei 2015 E-learning Made Easy ©2014

2 Welkom Huishoudelijke mededelingen Vragen en thema’s ter bespreking
Programma Duurt tot 15 uur Vraag aan iedereen om het beeld af te sluiten waardoor er zo min mogelijk kans op storingen zullen zijn. Vragen of opmerkingen via de chat rechts inbeeld. Er zijn vragen binnen gekomen van Marlou. Deze zullen we sowieso behandelen. Wie van jullie heeft op voorhand vragen? Anders volgen we een programma waarin we de highlights van de cursus volgen en mogelijk hebben jullie hier dan vragen bij.

3 Veranderingen in wetgeving
Zijn deze wijzigingen duidelijk? De AWBZ bestaat dus niet meer en dus ook het CIZ speelt geen rol meer. Van belang is dat de wijkverpleegkundige een wijziging in haar rol heeft. Zij mag de indicatie bepalen en het CIZ stelt alleen nog de indicatie van voor de langdurige zorg, intramuraal. Wel vragen ontvangen van andere deelnemers over de begeleiding en het onderscheid daarin. Vanuit pv of vp kun je natuurlijk ook begeleiding bieden. Denk bijvoorbeeld aan advies, informatie, voorlichting, omgaan met ziekte. Dat is een andere vorm van begeleiding dan de begeleiding die hier wordt bedoeld. De begeleiding van psychosociale, pedagogische, psychische of psychiatrische problematiek wordt gespecialiseerde thuisbegeleiding genoemd. Er zijn verschillende termen voor. Hoe heet dat bij jullie. Dergelijke vormen van begeleiding valt onder de WMO>

4 Positieve gezondheid Eigen regie behouden en versterken staat in relatie tot Positieve Gezondheid. Zijn hier vragen over. Nader toelichten

5 Eigen regie Eigen regie is heel erg van belang. Dat is het uitgangspunt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn leven en zijn hulpvraag. De wijkverpleegkundige indiceert alleen de verzorging en verpleging die de cliënt nodig heeft om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Wel kan je de cliënt ondersteunen bij het vinden van de juiste hulp door hem naar de juiste professional of instantie te verwijzen.

6 Zorgleefplan Werken jullie met het zorgleefplan? Bevalt dat?
Je gebruikt de verschillende domeinen uiteraard bij de Anamnese fase om te checken waar de wensen en behoeften van de cliënt ligt. Wanneer gebruik je de domeinen ook? Wat zijn mogelijke vragen om te onderzoeken of er hulpvragen zijn? Kun je voorbeelden noemen?

7 Vragen ter ondersteuning
Om te onderzoeken of er in de levensdomeinen wensen en behoeften zijn, kun je de volgende vragen stellen: Hoe gaat het met……? Zijn er nog bijzondere of plotselinge veranderingen in …..? Welke ondersteuning heeft u nodig? Wilt u hierbij ondersteuning krijgen?

8 Verpleegkundig proces
Het verpleegkundig proces is jullie allemaal bekend. Is er een specfieke fase waar iemand een vraag over heeft? Het verpleegkundig proces en klinisch redeneren zijn aan elkaar gerelateerd. Kan iemand toelichten waarom?

9 Verpleegkundige diagnose
Stap 2: diagnose In de tweede fase stel je de diagnose op basis van de informatie die je hebt verzameld in de anamnesefase. Dit is de definitie van verpleegkundige diagnose “een verpleegkundige diagnose beschrijft actuele of potentiële gezondheidsproblemen, waarvoor de verpleegkundige hulp en bijstand kan en mag verlenen” Voor het stellen van de indicatie is stap 2 de diagnose fase de basis. Nogmaals de definite

10 PES structuur In de diagnosefase wordt de informatie geordend en leg je verbanden tussen de gegevens. Dit leg je vast in het zorgplan. Deze ordening en de relatie tussen de informatie wordt weergegeven in de PES-structuur. De PES-structuur is de basis van de verpleegkundige diagnose. PES-structuur: Probleem: Waar heeft de cliënt het meeste last van, wat ervaart hij als het grootste probleem? Etiologie: Wat is hiervan de oorzaak, of wat zijn beïnvloedende factoren? 3. Signalen en symptomen: Wat is het gevolg ofwel, wat zijn kenmerken of verschijnselen, waaraan kun je het zien, merken, horen, ruiken, voelen? Wie heeft hier vragen over? Kan iemand een praktijkvoorbeeld noemen?

11 Situatie Meneer Gerrits heeft ernstige COPD en is kortademig en heeft last van benauwdheid. Meneer is zeer vermoeid. Meneer gebruikt pufmedicatie. Meneer wil hulp bij de lichamelijke verzorging want alles is voor hem te veel.

12 Wat is de P? Wat is de E? Wat is de S?

13 P: de heer vraagt om hulp bij lichamelijke verzorging E: Ernstige COPD
S: - Benauwdheid en kortademigheid - Zeer vermoeid - Gebruikt pufmedicatie

14 Wat zou de doelstelling kunnen zijn?

15 Hr is verzorgd, krijgt begeleiding bij de pufmedicatie waardoor hij minder vermoeid is?

16 Wat zijn de mogelijke interventies

17 Wat is de indicatie? Frequentie en duur?

18 Wie wil een praktijksituatie bespreken?

19 Evaluatie WAT? Je evalueert de inhoud van de zorg en de manier waarop deze wordt geboden, het proces en legt je bevindingen vast in het zorgleefplan. is het gewenste doel behaald? zijn de juiste interventies ingezet? zijn deze op de juiste wijze uitgevoerd? En ook is de cliënt tevreden over de zorg? is de cliënt tevreden over de samenwerking?

20 Gedeelde besluitvorming
3 tips zoek naar wat de cliënt echt wil; wat zijn voor hem pijnpunten? Wat zijn voorkeuren? geef informatie en bespreek voor- en nadelen en de consequenties ervan wees alert dat je de cliënt niet overhaalt naar jouw oplossing

21 Gedeelde besluitvorming - methodiek
Deze methodiek kan je in de praktijk ondersteunen bij gedeelde besluitvorming Stap 1 Wat is uw grootste probleem? Waar heeft u het meeste last van? Stap 2 Welke oplossing ziet u voor ogen? Wat zou u kunnen helpen? Stap 3 Wie of wat zou voor u hierin iets kunnen betekenen? Stap 4 Vindt u het goed als ik mijn visie op de situatie geeft?

22 Gedeelde besluitvorming - methodiek
Stap 5 Geef aan wat jij denkt dat als eerste moet worden behandeld, verzorgd, opgelost, of aangepakt. Wat is volgens jou het grootste probleem? Stap 6 Geef de cliënt informatie over de mogelijkheden, de voor- en nadelen, de consequenties van de verschillende keuzes Stap 7 Kom in overeenstemming met elkaar. De indicatie blijft voor jou het uitgangspunt. Meer zorg kun je niet bieden. De cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Indien hij meer verwacht, kan hij dit zelf organiseren. Wat vind je hier moeilijk aan? Geef een voorbeeld?

23 Effectieve communicatie
De communicatiepatronen voor specifieke rollen kun je ook vertalen naar een grovere indeling: ouderrol kindrol volwassenenrol Het verschil in deze rollen zie je aan het non-verbale gedrag en de toon van de gesproken worden. ‘Het is de toon die de muziek maakt’

24 Effectieve communicatie
ouderrol De ouderrol staat voor autoritair en in meer of mindere mate voor agressief gedrag. Non-verbaal zie je vaak het vingertje dat dreigend omhoog gaat of tikt op de tafel. Een gezicht dat strak, boos, geïrriteerd en dwingend kijkt. Toon dwingend, eisend en autoritair. De ouderrol wordt in de samenwerking als onprettig ervaren en roept weerstand of ondergeschikt gedrag op. ‘En nu is het afgelopen’ Herken je deze manier van communiceren? Is dit een hulpmiddel in de communicatie met de cliënt? Oefen met elkaar. Misschien weet je wel van elkaar. Zij zit snel in de kindrol of zij neemt snel de ouderrol aan.

25 Effectieve communicatie
2. kindrol De kindrol staat voor ondergeschikt, tegensputterend slachtoffergedrag. Non-verbaal in elkaar gedoken zitten, niet aankijken, naar beneden kijken. Toon timide, treurig, mopperend. De ouderrol kan een kindrol oproepen. Maar zowel voor de ouder- als de kindrol geldt, dat sommige mensen een voorkeur voor dit gedrag hebben. Bewust of onbewust nemen zij deze rol snel aan en dat kan lastig zijn in de samenwerking. Kindgedrag roept oudergedrag op en andersom. Herken je deze manier van communiceren?

26 Effectieve communicatie
volwassenenrol De volwassenenrol staat voor evenwichtig en weloverwogen gedrag, waarbij de ander zich gerespecteerd en serieus genomen voelt, ook al heeft deze persoon een heel andere mening en ziet hij of zij zaken vanuit een geheel ander perspectief. Je streeft naar de dialoog in plaats van discussie. Geen gehakketak maar ‘hoe kijk jij er tegen aan?’ Op dit niveau lopen de emoties nooit hoog op en is eerder een bepaalde zakelijkheid waarneembaar.

27 Persoonsgebonden budget
PGB Cliënten met een PGB kunnen bij elke zorgaanbieder terecht om zich te laten (her)indiceren. Zorgaanbieder mogen een verzoek hiertoe niet weigeren. De PGB cliënt draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het hebben van de juiste (her)indicatieformulieren van de zorgverzekering Op deze formulieren worde de (her)indicatie ingevuld De PGB cliënt zorgt zelf voor verzending van de paieren naar de zorgverzekering

28 Wat als de cliënt een indicatie heeft voor een laag zorgzwaartepakket
De cliënt krijgt een brief van het Zorgkantoor, alvorens de AWBZ indicatie verloopt, met de vraag een keuze te maken: Thuis  blijven wonen met ondersteuning en/of zorg vanuit de Wmo (gemeente) en de Zvw (zorgverzekeraar); Opgenomen  worden in een instelling op grond van de Wet langdurige zorg; of helemaal geen zorg ontvangen Keuze maken minimaal 8 weken voor die einddatum van de indicatie. Loopt de indicatie tot na 31 december 2015? Dan keuze maken voor 1 november 2015. Tot die tijd wordt de zorg vergoedt door de Wlz. Keuze gaat in per direct als de indicatie in 2015 afloopt. Als de indicatie doorloopt in 2016, dan gaat uw keuze in op 31 december 2015 of eerder.

29 Controle indicatie Productiemonitor:
zowel voor de zorgaanbieders als verzekeraars van belang in verband met het budgetplafond (kosten en zorgplicht) Maandelijkse monitoring: kwalitatief en inhoudelijk Inzichtelijk maken van de inzet van uren en aantallen cliënten Materiële controle

30 MSVT Valt MSVT binnen de aanspraak wijkverpleging?
Ja maar in 2015 nog onder het ziekenhuiskader domein. MSVT wordt door de zorgverzekeraar ingekocht voor de eigen verzekerden. Vanaf 2016 valt MSVT wel onder de aanspraak wijkverpleging

31 Eigen bijdrage Zijn voor 2015 de eigen bijdrage voor V&V en het eigen risico van toepassing? Nee, de eigen bijdrage voor verpleging en verzorging vervalt. Daarnaast is het eigen risico niet van toepassing op verpleging en verzorging

32 Wanneer valt een zorgvraag onder de Wmo en wanneer onder de Zvw?
De verzorging vallend onder de Zvw onderscheidt zich van de persoonlijke verzorging welke overgeheveld wordt naar de Wmo, doordat het in dat laatste geval gaat om ondersteuning die veelal in het verlengde van begeleiding ligt en die geen verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop

33 Hoe registreer je de tijd die je kwijt bent met indiceren?
In het algemeen geldt dat: indien je indicatiegesprek leidt tot een indicatie kun je deze tijd onder verpleging declareren indien je indicatiegesprek niet leidt tot een indicatie kun je deze onder een algemeen geldende code declareren (dit is per zorgaanbieder verschillend) Dit geldt ook voor de S1 wijkverpleegkundigen. De tijd die zij deel uitmaken van een sociaal wijkteam wordt onder een speciale code gedeclareerd.

34 Begeleiding Hoe wordt begeleiding geboden door een regulier team geïndiceerd? Begeleiding valt niet onder de zorgverzekeringswet maar is een WMO voorziening. Begeleiding op medische grondslag kun je omzetten naar PV of VP Cliënten krijgen hiervoor vanuit de gemeente een indicatie of worden geherindiceerd. Je kunt de cliënt verwijzen naar het sociaal wijkteam

35 Wanneer is er sprake van een medische grondslag voor zorg?
Als je dit op basis van het intakegesprek, volgens de klinisch redeneren aan de hand van de vier leefdomeinen kunt verantwoorden.

36 Wanneer valt een indicatie voor een dementerende onder de Wlz of Zvw?
Dementerende 80 jarige dame, weduwe, kan niet meer voor zichzelf zorgen, gedesoriënteerd in plaats en tijd, is angstig, heeft 24u per dag toezicht nodig.Start zorg omdat mevr. heeft een een foute deur genomen waardoor zij van de trap is gevallen en zich verwond. (Was de keldertrap) Na ontslag uit ziekenhuis heeft mevr. een terminaalverklaring gekregen. Familie heeft verkozen dit in PGB om te zetten en mevr. thuis te laten verplegen en te verzorgen. De zorg wordt verleend door ZZPers via een faciliterend bureau. Uiteindelijk is mevr niet overleden maar komt het dementeringsproces duidelijk naar voren en is mevr. is inmiddels voor een deel opgeknapt door de persoonlijke verzorging, verpleegkundige zorg, juiste medicatie toediening, wondverzorging en (psychogeriatrische) dagstructuur/  begeleiding. Door het voortschrijdend dementeringsproces zal haar nu situatie niet verder verbeteren.

37 Mijn vraag is waarom Zvw en niet Wlz?
Doordat mevr. een PGB krijgt werd mevr in verband met de nieuwe regels van 2015 eind vorig jaar aangeschreven door zorgkantoor met de volgende vragen: waarom komt de zorgverlener en hoe vaak? waarom is deze zorg nodig en wat gebeurt er indien mevr. deze zorg niet krijgt. Op basis van deze informatie heeft mevr een nieuwe PGB gekregen (met de wettelijk ingestelde vermindering), waarbij de PV en Begeleiding onder de Zvw viel.

38 Wlz = voor personen die permanent toezicht nodig hebben om escalatie of ernstig nadeel te voorkomen. ( fysieke of regieproblemen) zorg met verblijf ( pakket zorg en wonen) zorg zonder verblijf (pakket thuis hotelmatig) PGB Modulair pakket CIZ stelt de indicatie vast. De cliënt kiest welke vorm van ‘intramurale zorg’ is gewenst. Nadeel is eigen bijdrage.

39 Normenkader V&VN Indicatie wordt vastgesteld door middel van klinisch redeneren Verpleegkundige diagnose wordt gesteld op basis van de PES structuur Gaat uit van de definitie van Positieve Gezondheid en het versterken van de eigen regie, zelfredzaamheid en het cliëntsysteem Eigen verantwoordelijkheid wordt versterkt door gedeelde besluitvorming Verslaglegging voldoet aan de richtlijnen van de V&VN Verpleegkundige taken worden uitgevoerd volgens evidence based richtlijnen Samenwerking in sociaal domein en op de hoogte van de sociale kaart Indicatie kan worden gesteld door professionals van niveau 4 en 5

40 P E S Vermoeidheid/beperkte energie benauwdheid in ernstige mate, waardoor beperkte mobiliteit Pijn bij zitten Mw kan door mindere motoriek in de handen/vingers sommige medicatie niet zelf klaar maken Mw heeft weinig eetlust COPD gold 4 Dreigende decubitus stuit Arthrose 24 uur per dag afhankelijk van O2 inclusief thuisbeademing voor de nacht Toenemende benauwdheid bij transfers, beperkt in mobiliteit die de benauwdheid verergeren, zoals bukken langere stukken lopen, lang staan (eten maken Ruwe gevoelige huid bij de stuit Klaarmaken van medicatie die mw niet zelf kan klaarmaken o.a. Vernevelen Mw. valt af

41 Doelstelling Mw. kan ondanks haar beperkingen op een voor haar goede manier thuis blijven wonen en krijgt ondersteuning in haar dagelijkse activiteiten zodat mw. genoeg energie overhoud om de dag verder zelf in te richten. Mw. krijgt de nodige hulp wat betreft preventie en behandeling van de stuit, decubitus wordt voorkomen. Mw. kan met ondersteuning de voor haar nodige medicatie innemen/gebruiken. Mw. heeft inzicht in haar eet/drinkpatroon en valt niet meer af.

42 P E S Benauwdheid Vermoeidheid COPD gold 4 Athrose Onvoldoende inzicht in dagritme* Onvoldoende inzicht in voedingspatroon 24 uur O2, ‘s nachts beademing Toenemende benauwdheid bij activiteit, transfers, Beperkte mobiliteit kan zichzelf niet verzorgen Pijn bij zitten, dreigende decubitus Ruwe gevoelige huid bij de stuit Mw. kan door mindere motoriek in de handen/vingers sommige medicatie niet zelf klaar maken Weinig eetlust, gewichtsverlies

43 interventies Dagelijks hulp bij douchen/wassen en aankleden
Hulp bij het naar bed gaan; omkleden en aansluiten op beademingsapparatuur 2 x daags behandeling/preventie van de dreigende decubitus aan de stuit\dagelijks ondersteuning bij klaarmaken van de medicatie Begeleiding in verband met het omgaan met het ziekteproces* gewicht registreren en met mevrouw aar eetpatroon bespreken Indicatie 7 x 20 minuten VP 7 x 90 minuten PV

44 In de cursus kwam een situatie naar voren van een echtpaar; mw mantelzorger voor dhr. Mw loopt vast heeft geen energie meer voor huishouden en geen tijd voor zichzelf. Jullie indicatie was 1 uur PV want dhr werd 2x per week gedoucht. mi is dit niet voldoende; er blijven nog zo nog 5 dagen voor mw over, zij gaat hier niet van bijkomen ben ik bang. Mijn voorstel zou zijn; voor een periode van 4 weken 5 dagen hulp voor dhr, daarna evaluatie. Is mw wat bijgekomen dan afbouwen naar 3 en daarna 2 keer in de week. Voorwaarde is dat mw nu wel toekomt aan het huishouden, anders los je niks op. Ik ben benieuwd wat anderen hiervan vinden.

45 Vrouw van 66 heeft ALS in ver gevorderd stadium, is volledig verlamd en heeft 24 uur zorg nodig.
Mevr. loopt op onverwachte momenten vol slijm en kan niet alleen blijven ook niet 5 min. Mevr. wil thuis blijven wonen. Partner geeft aan zijn baan op te willen zeggen om het toezicht te kunnen leveren en wil betaald worden uit PGB. Daarnaast wil partner dat er 6 uur verpleging per dag komt om hem te ondersteunen. 2 x per jaar wil partner op vakantie en een verpleegkundige 24 uur per dag aanwezig hebben.

46 P : mevr. Is volledig verlamd, kan geen alarm slaan, is volledig zorgafhankelijk en loopt op onverwachte momenten vol slijm, mevr. Wil thuis wonen E: mevr. Heeft ALS S: Mevr. Heeft altijd iemand om haar heen met de juiste expertise om haar te behandelen. Zorgverleners en mantelzorgers die niet bekwaam zijn voor uitzuigen kunnen worden opgeleid (door ziekenhuis) om de juiste zorg te kunnen verlenen.

47 P E S Volledige afhankelijkheid en niet in staat zelf slijm op te hoesten ALS Dreigende overbelasting mantelzorg 24 uur per dag totale afhankelijkheid Op onverwachte momenten vol slijm, verstikkingsgevaar Geen stafunctie, armen en benen totaal verlamd Kan niet zelfstandig eten en drinken, beperkte slikfunctie Incontinent van urine en feaces Kan niet communiceren, beperkt met spraakcomputer Emotioneel, angstig en onzeker Draaglast en draagkracht van mantelzorg uit balans

48 Doelstelling Mevrouw is tevreden over de manier waarop zij verzorgd wordt, voelt zich veilig met de hulp om haar heen en is hierdoor in staat thuis te blijven wonen.

49 Interventies Mevrouw wordt dagelijks lichamelijk verzorgd met behulp van douchebrancard. Advies en instructie aan professionals om mevrouw uit te zuigen indien nodig Voedingsadviezen Onderzoeken wat het gewenste incontinentiemateriaal is Onderzoeken of er voldoende hulpmiddelen aanwezig zijn om mevrouw zo comfortabel mogelijk te maken

50 Indicatie: 24 uur zorg met permanent toezicht van het hoogste segment vv10
Mijn dilemma ; hoe ga je om met de wens tot betaalde mantelzorg ? Mijn visie: blijf kijken naar wat noodzakelijk is en laat de cliënt vrij in hoe in te vullen. Met een vv10 kunnen ze zelf een balans maken hoeveel professionele zorg ze willen inkopen en hoeveel niet professionele zorg.

51

52 P E S Krachtverlies Geheugen CVA (2004) Weinig kracht in ledematen Kan zichzelf niet verzorgen/aankleden\enz. ADL beperkt Dhr behoeft constante stimulering motivatie en sturing bij alles wat hij doet ADL

53 Interventies Zich wassen delen van het lichaam (7 x 10 = 70)
Gedeeltelijk aankleden (7 x 10 = 70) Naar toiletgang, zich reinigen (7 x 15 = 105) Medicijnen aanreiken (7 x 5 = 35) Zorg voor tanden 2 x daags (7 x 10 = 70) Zorg voor haren (7 x 5 = 35) Zorgen voor nagels 1 x per week (5) Aanl. Begeleiden van 1 x per week (30) Totaal 480 = 8 uur

54 P E S Kan zichzelf niet verzorgen/aankleden\enz. doordat hij ADL beperkt is CVA (2004) Krachtverlies; Weinig kracht in ledematen Dhr behoeft constante stimulering motivatie en sturing bij alles wat hij doet ADL Geheugen; heeft korte termijn geheugen problemen

55 Doelstelling De heer is tevreden over de zorg en de begeleiding die hij krijgt bij de persoonlijke verzorging voor datgene wat hij zelf niet kan.

56 Indiceren en Omaha onder welke prestatie valt indiceren van zorg?
zijn er al ervaringen met systeem Omaha in combinatie met het zorgleefplan?

57 Onderbouwen van tijd bij een terminale situatie
Bij een sterk wisselende zorgvraag bijvoorbeeld in een terminale situatie moet je kunnen inspelen op deze wisselende situatie. De zorgvraag zal ik dan breed moeten onderbouwen. Hoe onderbouw ik dan de tijden die ik indiceer voor PV en VP?

58 Als cliënt een terminale ziekte heeft, is het niet mogelijk om een ‘ grote’ indicatie te doen? Ik zie dat je dan bij ALS patiënten waar ik regelmatig werk dus snel moet herindiceren. Hoe lang mag je meer zorg leveren voordat je herindiceert?

59 PGB 1. Opgenomen in het Hospice een mw met ALS Zij heeft vanuit thuis een PGB om daar verpleegkundige zorg te krijgen. Nu loopt de situatie thuis helemaal vast door toenemende zorg en overbelasting van alle mantelzorgers. Hierdoor een tijdelijke opname gewenst in het Hospice, zogenaamde respijtzorg. Voor opname in Hospice is een PTZ24 indicatie nodig, het doel is om mw weer naar huis te laten gaan. Kan dat met een nieuwe PGB? 2. Verder is een indicatiestellen voor mensen in het Hopice een andere insteek dan voor de mensen thuis? Daar is de aanwezigheid van professionals en vrijwilligers een  constante factor. Hoe daarmee om te gaan?

60 Indiceringsregels complex?
Bij ons is paar weken geleden een patiënt voor respijtzorg opgenomen ivm zeer belaste thuissituatie. Dhr is bedlegerig en ernstig vermoeid als hij in hospice komt. Levensverwachting minder dan 3 maanden. Dhr knapt echter op. Na ruim een maand functioneert dhr zelfstandig. Echtgenote blijkt het niet aan te kunnen dhr weer thuis te krijgen. Dhr gaat naar tijdelijke kortdurende opname in zorgcentrum. (Logeerplaats). Die indicatie is geregeld via poh ouderenzorg. Als dhr verslechterd zal hij terugkomen in hospice om daar te overlijden. Hoe doen we dit met de nieuwe indiceringsregels. Lijkt erg complex.

61 Palliatief redeneren wij zijn vergevorderd  in het werken met palliatief redeneren. Dat betekent dat we niet met standaard verpleegkundige diagnoses werken, maar met op maat gemaakte zorgplannen waarvan de verschillende multidisciplinaire zorgvragen een uitgebreide probleem, werkhypothese, doelstelling, interventies en evaluatiecriteria + evaluatiedatum beschreven is. Palliatief redeneren is doorontwikkeld op het klinisch redeneren, toegespitst op de palliatieve zorgvrager. Is het mogelijk gebruik te maken van onze zorgplannen. Ze liggen in de zelfde lijn als de zorgplannen met verpleegkundig diagnoses. Echter breder in multidisciplinair verband.

62 Dilemma Een cliënt, man, 2 keer per dag steunkousen aan en uit doen.
Verder heeft dhr voor zich zelf geen hulp nodig. Dhr is mantelzorger voor zijn vrouw, wij zorgen voor de ADL voor mw. Nu is er met hem niet samen de doelstelling te maken daar we van mening verschillen.Naar mijn verpl diagnose kan dhr met de juiste hulp middelen dit prima zelf. Mijn doelstelling zou zijn dhr begeleiden aanleren  aan en uit doen van de steunkousen. Op zijn minst kunnen we proberen dit aan te leren. Nu gaan we met hem mee in zijn gedachte gang, dhr zegt; ik help jullie al veel door mijn vrouw gedeeltelijk te verzorgen, dus ik mag van jullie vragen deze kousen aan en uit te doen.

63 Hoe gaan mijn collega’s hiermee om?
Hoe gaat de ziektekosten verzekeraar dit interpreteren? Ik vraag de indicatie aan, voor hoe ver ben ik verantwoordelijk mbt bovenstaande.

64 Situatie Hr. A. Hr A is een man van 81 jaar. Sinds 2 jaar is hr weduwnaar. Hr heeft twee dochters maar heeft al jaren geen contact meer met hen. De anamnese van hr is als volgt; 2008 diagnose darmca waarvoor hr een operatie heeft ondergaan en met succes behandeld is. In beginnend lever ca ook hiervoor is hr met succes behandeld. Hr is diabeet met schommelende bloedsuikers insuline afhankelijk. In 2012 heeft hr een geknapte aneurysma in de buik, dit was kantje boord maar ook hiervoor is hij behandeld en er redelijk goed vanaf gekomen. Hr heeft wel veel last van benauwdheid bij kleine inspanning en heeft door versleten lendewervels veel pijn bij bewegen. Hierdoor is het moeilijk voor hr om zichzelf te verzorgen. Hr vindt het belangrijk dat hij elke dag kan douchen ook wil hr graag hulp met het spuiten van insuline en bloedsuikercontroles. Hr komt ook nauwelijks meer buiten omdat hij zo snel benauwd wordt.

65 PES hr. A P: Hr kan zich niet zelfstandig douchen en aankleden.
E: benauwdheid vanwege verslechterd vaatstelsel, pijn door versleten lendewervels . S : Snel benauwd worden bij kleine inspanning, pijn bij bewegen. P : Hr kan niet zelf de insuline spuiten en bloedsuikers controleren. E: Onwetendheid over hoe de insuline te gebruiken en angst om te prikken. S: wisselende verhoogde bloedsuiker waardes.

66 Doelstelling hr. A Hr is verzorgd zonder teveel inspanning te leveren en heeft zo meer energie om toch nog even naar buiten te kunnen en zo zijn sociaal leven op te pakken. Hr krijgt hulp bij het gebruik van insuline en controle van de bloedsuiker zodat zijn bloedsuikers onder controle zijn.

67 Interventies hr. A Hr wordt elke dag geholpen met douchen en aankleden. Hr zijn bloeddruk wordt 1x/week gemeten(nav geschiedenis met aneurysma en verslechterd vaatstelsel). Hr krijgt hulp om zijn bloedsuikers onder controle te krijgen door op de afgesproken tijden de insuline toe te dienen en de dagcurves te prikken evt onder begeleiding.

68 Indicatie hr. A 7X 45 min pv voor het douchen en aankleden
1X10 min /w voor RR controle. 7x30 minuten pv voor 2x/dag voor het aanleren van controle blds en toedienen insuline gedurende 2 weken.(met optie tot verlengen) Eenmalig 20 min vp voor opstart en informatie diabetes vpk.

69 Situatie mevrouw V Mevr. is bijna 87 jaar en woont in een seniorenwoning. Mantelzorg is aanwezig voor hand en spandiensten. Diagnose: Mevr. staat wankel op haar benen, heeft pijn aan benen, voeten en handen t.g.v reuma, artrose en slechte bloedcirculatie. Mevr. heeft evenwichtsstoornis met het risico op vallen. Mevr. is een paar keer gevallen, bij de laatste keer was er een scheurtje in de ruggenwervel. Mevr. heeft ingezakte wervels. Mevr. mag absoluut niet meer vallen. Mevr. heeft 2 nieuwe knieën die pijnlijk zijn bij lopen en bij te lang zitten met opstaan. Mevr. heeft opstart problemen ook met o.a toilletgang in de ochtend voor het douchen waardoor ze een lange tijd nodig heeft voor de persoonlijke verzorging. Mevr. is incontinent van urine.

70 Situatie mevrouw V Zorgvraag:
Mevr. heeft ondersteuning nodig met de ADL waarbij mevr zoveel mogelijk zelf wil blijven doen. Omdat mevr. last heeft van evenwichtsstoornis is valgevaar aanwezig zeker tijdens het douchen. Het grootste probleem ligt bij de hoeveelheid tijd die mevr nodig heeft voor toilletgang en dat is van te voren niet in te schatten. Sinds de leeftijd van 8 jaar is mevr. Hiermee bekend, heeft vroeger als kind in het jappenkamp gezeten. Optie om later te starten met de zorg i.v.m toilletgang is er niet want anders gaat mevr zelf douchen met risico op valgevaar. Vraag: hoe wordt deze zorgvraag ingeschat wat tijd betreft, op dit moment zijn de collega's minimaal 1:15 uur aanwezig. Mevr had ook een indicatie van 80 minuten per dag.

71 Mevr. H. Mevr. H. Is 94 jaar oud en van Turkse komaf en spreekt geen Nederlands. Mevr. Woont in bij haar zoon en diens echtgenote die zijn beide ook zie en opgegeven voor zorg. Ook zij spreken nauwelijks Nederlands. De kleinkinderen wonen ver weg en komen niet vaak op bezoek vanwege hun eigenleven en banen. Mevrouw heeft een collumfractuur gehad in 2013 en sindsdien is de conditie van mevr. Verslechterd. Mevr. heeft van duizeligheid en een verhoogde bloeddruk. Mevr. gebruikt hier 2 x daags medicatie voor maar door de taalbarrière snapt ze niet hoe ze deze medicatiemoet innemen. Mevr. Wil elke dag douchen en haar haren wassen en geholpen worden met de medicatie. Mevr. wil absoluut niet naar het verpleeghuis.

72 Diagnose mevr. H P: mevr kan zichzelf niet douchen en aankleden en snapt niet goed hoe ze haar medicatie moet innemen. E: verslechterde conditie na collumfractuur taalbarrière S: zeer slechte mobiliteit, hoge tensie

73 Diagnose mevr. H (2) P: mevr kan zichzelf niet douchen en aankleden en snapt niet goed hoe ze haar medicatie moet innemen. E: verslechterde conditie na collumfractuur taalbarrière hoge tensie mantelzorg draagkracht en draaglast S: zeer slechte mobiliteit (specifieker?) dreigende overbelasting van mantelzorg duizeligheid

74 Doelstelling mevr. H Mevrouw is elke dag verzorgd zoals ze dat zelf wil. Mevrouw krijgt haar medicatie op tijd volgens voorschrift zodat haar tensie weer daalt.

75 Doelstelling mevr. H Mevrouw is elke dag verzorgd zoals ze dat zelf wil. Mevrouw krijgt haar medicatie op tijd volgens voorschrift zodat haar tensie weer daalt. (onder controle/wenselijk niveau is en geen duizeligheid meer heeft)

76 Interventies mevr. H. Mevr. helpen met douchen, haren wassen en aankleden. Mevr. haar medicatie aanreiken en toezicht op inname. 1 x per week RR controle

77 Indicatie mevr. H. 7 x 45 minuten PV voor douchen, haren wassen en aankleden (omdat mevrouw heel slecht loopt en transfers maakt) 2. Dagelijks 2 x 15 minuten voor het toedienen van de medicatie 3. 1 x 15 minuten per week controle RR Ik heb de zoon en schoondochter er niet bij genomen omdat beide zelf ziek zijn en weinig tot niets voor mw kunnen betekenen. Ook heb ik er niet voor gekozen om mw. Aan te leren hoe ze de mediatie zelf kan nemen omdat meerdere pogingen hiertoe gefaald hebben vanwege de taalbarrière.

78 Mevr. U Mw. U een 84 jarige vrouw, mevr. komt uit groot gezin van 5 broers en 1 zus. Heeft altijd een zeer bewogen leven gehad. Mevr. is bekend met angst stoornissen en kort termijn geheugen is verstoord. Een paar jaar geleden heeft mevr. Een suïcide poging gepleegd ivm eenzaamheid. Mevr. is onder behandeling bij de GGZ en gaat ook nu naar de dagopvang van de GGZ, daar krijgt mevr. 1x keer per week Semap om de angsten te onderdrukken. Mevr. heeft behoefte aan aandacht, regelmaat, structuur en veiligheid. Mevr. is in 2013 aan haar knie geopereerd ivm botontkalking onder algehele narcose. Sindsdien gaat mevr. snel achteruitgegaan op cognitief gebied. De diagnose dementie is vastgesteld, er volgt een vervolg onderzoek om aan te tonen om welke fase van dementie het gaat. Is incontinent van urine. Vergeet ook te eten en te drinken. Heeft ook vaak een hypo. Via buren wordt ik op de hoogte gesteld dat mevr. Soms zeer verward wordt aangetroffen op straat, die begeleiden haar dan naar huis. Via huisarts controle laten doen, mevr. heeft geen DM. Mevr. geeft aan vaak moe te zijn, vergeet afspraken, is gedesoriënteerd in tijd, plaats en persoon. Gezien het feit dat mevr. toch matig ter been is, is ze ook valgevaarlijk. Heb via de huisarts gevraagd om verder analyse te laten doen. Vraag wat voor indicatie is geschikt voor deze mevrouw.Familie heeft aangegeven hun moeder zolang mogelijk thuis te willen verzorgen dmv een klein team verzorgende / verpleegkundigen.

79 Diagnose Mevr. U P: mevr. is vergeetachtig, waardoor ze regelmatig in herhaling treedt. E: mevr. heeft alle symptomen van Alzheimer S: treedt vaak in herhaling, is gedesoriënteerd in plaats en persoon. Kort termijn geheugen is verstoord. 1. P: Mevr. is valgevaarlijk 2. E: mevr. heeft arthrose 3. S: moeite met mobiliseren, heeft evenwichtsstoornissen

80 Diagnose Mevr. U (2) P: mevr. is vergeetachtig, waardoor ze regelmatig in herhaling treedt. Wat is het grootste probleem van mevrouw? De gevolgen van de vergeetachtigheid voor het dagelijkse leven? 2. E: (mevr. heeft alle symptomen van) Alzheimer Athrose 3. S: treedt vaak in herhaling, is gedesoriënteerd in plaats en persoon. Kort termijn geheugen is verstoord. Incontinentie Beperkte mobiliteit, evenwichtsstoornis, valgevaar Vergeet te eten en te drinken Voelt zich moe. Eenzaamheid. Mantelzorg Waaraan kun je nog meer zien dat Alzheimer haar leven beperkt?

81 Mevr. erkent het probleem van vergeetachtigheid, is vaak erg opstandig, reageert ook vaak erg boos naar omgeving. Bespreek het probleem met mevr. Maakt een plan van aanpak Mevr. schaft een memory boord aan voor thuis en en agenda om afspraken vast te leggen. Evalueert de gemaakte afspraken met mevrouw.

82 Doelstelling Mevr. U Mevrouw kan met ondersteuning zo lang mogelijk veilig en verantwoord thuis blijven wonen.

83 Interventies Lichamelijke verzorging Medicatiebegeleiding
Incontinentiemateriaal Hulpmiddelen Eten en drinken Alarmering Samenwerking met huisarts en GGZ

84 Vraag Evert Zorgverzekeraars accepteren een indicatie van indicatiestellers waar ze een afspraak mee hebben. Klopt dat? Cliënt heeft een WMO indicatie voor verpleging, huishoudelijke zorg, en intensieve begeleiding. Bij uitbreiding van zorg in verband met terminaal stadium, gaf de consulent Wmo aan dat je hiervoor bij CIZ of zorgverzekering moest zijn. Klopt dat?

85 Antwoord Evert Ja dat klopt. Zorgverzekeraars hebben afspraken met thuiszorgorganisaties dus je kunt in opdracht een indicatiestellen. Ja dat klopt. - WMO: huishoudelijke zorg en begeleiding - Zorgverzekering: verpleging en verzorging - CIZ; langdurig of kortdurend verblijf

86 Casuïstiek Ton Mevrouw geboren , woont alleen in serviceflat en heeft cardiale klachten: mitralis klepprothese in het verleden gekregen, heeft een pacemaker, Pulmonale hypertensie. Onlangs opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. hoge bloedsuikers, diabetes gediagnosticeerd ingesteld op medicatie per os. Tevens is geconstateerd dat er een tumor en twee vernauwde bloedvaten in de pancreas aanwezig zijn. Verdere behandeling zoals operatie of chemotherapie is niet meer mogelijk. Mevrouw is snel vermoeid, is duizelig, overziet haar medicatie niet meer, onder meer anticoagulantia. Mevrouw is in een palliatieve fase, heeft hulp nodig gedurende de dag, kan ADL niet zelfstandig uitvoeren. Mevrouw wil graag zelfstandig blijven wonen.

87 PES Ton P: E: S:

88 PES Ton P: Mevrouw heeft hulp nodig bij verzorging en medicatie
E: Klepprothese en Pacemaker, Pulmonale hypertensie, Diabetes mellitus II, Pancreasca S: Vermoeidheid, duizelig

89 PES en Zorg Ton P: Mevrouw heeft hulp nodig bij verzorging en medicatie E: Klepprothese en Pacemaker, Pulmonale hypertensie, Diabetes mellitus II, Pancreasca S: Vermoeidheid, duizelig, kan inname medicatie niet meer overzien Wat is de doelstelling? Wat zou de zorgverlening kunnen zijn? Aard en omvang?

90 Vraag Ida PGB klant van extern: deze kunnen bellen om zich te laten her- indiceren; ik las in de cursus dat de aanbieder dit niet mag weigeren, ik hoor echter in mijn omgeving dat dit wel gebeurd. Kun je uitleggen hoe dit zit? Voor hoelang mag je een indicatie afgeven? Ook hierover hoor ik verschillende geluiden. Ik las in de cursus dat nivo 4 in het overgangsjaar mag indiceren, echter in de inkoopgids dd 2015 staat dit niet (ook niet in het normenkader VenVN) hoe zit dit nu?

91 Vraag Ida PGB klant van extern: deze kunnen bellen om zich te laten her- indiceren; ik las in de cursus dat de aanbieder dit niet mag weigeren, ik hoor echter in mijn omgeving dat dit wel gebeurd. Kun je uitleggen hoe dit zit? Gelijk aan antwoord van Evert Voor hoelang mag je een indicatie afgeven? Ook hierover hoor ik verschillende geluiden. Afhankelijk van hoeveel zorg er nodig is, naar eigen inschatting. Ik las in de cursus dat nivo 4 in het overgangsjaar mag indiceren, echter in de inkoopgids dd 2015 staat dit niet (ook niet in het normenkader VenVN) hoe zit dit nu? Niveau 4 in overgangsjaar, streven naar niveau 5

92 Casuïstiek Karin Dhr B, 77 jaar, woont met zijn 80 jarige vrouw in een senioren appartement, geen kinderen. Hr. heeft Non Hodgkin vanaf 1983, Diabetes Mellitus, insuline afhankelijk, Bypass 2014, Chronisch vermoeid, Claudicatio intermittens, Nier insufficiënte, Peritonaal dialyse Dhr. is  ontslagen uit ziekenhuis, heeft meerdere peri anaal abcesen. Deze zijn onder narcose open gemaakt. De abcessen moet 2 x dgs gespoeld worden; onder de douche, 1 abces moet met een dunne katheter binnenin gespoeld worden. Dhr. is een zelfstandige man en regelt alles zelf. Zelfmanagement is erg belangrijk voor dhr, hij wilt alles weten/ analyseren en zelf doen. Dialyseren gebeurt in de nacht en regelt dhr zelf.

93 Casuïstiek karin Hr. is bang dat de genezing niet goed verloopt en dat hij weer onder narcose moet. Toen dhr in het ziekenhuis lag, was zijn hele lichaam ontregeld door de infectie. Voor de operatie heeft dhr op de hartbewaking gelegen, vanwege cardiale klachten, na de operatie heeft dhr een nabloeding gehad. Echtgenote geeft aan dat dhr nog erg moe is en ook wat vergeetachtig , wrs veroorzaakt door de narcose. Echtgenote ziet op tegen het klaarzetten en opruimen van de dialyse spullen, dit zijn grote, zware infuuszakken. Normaliter doen ze dit samen, maar nu is dhr te vermoeid. Echtgenote heeft hartfalen. Dhr geeft aan zelf te blijven dialyseren en wilt zijn medicatie regelen. Dhr gebruikt erg veel medicatie, deze worden in doosjes geleverd. Dhr prikt dagelijks na de maaltijd 4x zijn glucose en bepaalt dan hoeveel insuline hij moet spuiten.

94 PES Karin P: E: S:

95 PES Karin P: Hr. kan de wonden niet verzorgen
E: Non Hodgkin vanaf 1983, Diabetes Mellitus, insuline afhankelijk, Bypass 2014, Chronisch vermoeid, Claudicatio intermittens, Nier insufficiënte, Peritonaal dialyse Mantelzorg dreigt overbelast S: Chronisch vermoeid, vergeetachtig, maakt zich zorgen over wondgenezing Mevrouw maakt zich zorgen over vergeetachtigheid en is niet in staat om dialyse spullen klaar te zetten.

96 PES Karin P: Hr. kan de wonden niet verzorgen
E: Non Hodgkin vanaf 1983, Diabetes Mellitus, insuline afhankelijk, Bypass 2014, Chronisch vermoeid, Claudicatio intermittens, Nier insufficiënte, Peritonaal dialyse Mantelzorg dreigt overbelast S: Chronisch vermoeid, vergeetachtig, maakt zich zorgen over wondgenezing Mevrouw maakt zich zorgen over vergeetachtigheid en is niet in staat om dialyse spullen klaar te zetten. Wat is de doelstelling? Wat zou de inzet kunnen zijn? Aard en omvang?


Download ppt "Online intervisie 13 mei 2015 E-learning Made Easy ©2014."

Verwante presentaties


Ads door Google