De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 INFOVERGADERING “RAAMCONTRACT VOOR HET LEVEREN VAN VERVEN EN SCHILDERSMATERIALEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 INFOVERGADERING “RAAMCONTRACT VOOR HET LEVEREN VAN VERVEN EN SCHILDERSMATERIALEN."— Transcript van de presentatie:

1 1 INFOVERGADERING “RAAMCONTRACT VOOR HET LEVEREN VAN VERVEN EN SCHILDERSMATERIALEN

2 2 WELKOM + AFSPRAKEN Welkom Aanwezigheidslijst tekenen Geen GSM Einde omstreeks 12.00 u.

3 3 AGENDA 1.Administratieve bepalingen 2.Contractuele bepalingen 3.Technische bepalingen 4.Milieuaspecten 5.Werking van de sectoren 6.Vragenronde

4 AGENDA 1.Administratieve bepalingen 4

5 5 Opdracht – Raamcontract voor 4 jaar – Streefdatum beschikbaarheid september 2014 – Eén leverancier voor zowel de verven als de schildersmaterialen. Identiteit opdrachtgever – Stad – aanbestedende overheid – Groep Antwerpen (OCMW – Werkhaven – LPA –Zorgbedrijf – e.a. …)

6 6 1. Administratieve bepalingen Selectiecriteria – Uitsluitingsgronden opgevraagd door aanbesteden overheid voor binnenlandse inschrijvers. – Financiële en economische draagkracht: a.h.v. opgevraagd jaarverslag. – Technische bekwaamheid: 2 ref (≥ 125000 €) tijdens laatste 3 jaar.

7 7 1. Administratieve bepalingen – De inschrijver die in aanmerking komt voor gunning levert vóór de beslissing tot gunning een uittreksel uit het strafregister OP NAAM VAN DE FIRMA aan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. – Dit uittreksel kan opgevraagd worden bij: Federale Overheidsdienst Justitie DG Rechterlijke Organisatie - Dienst centraal strafregister Waterloolaan 115 1000 Brussel e-mail: cjc-csr@just.fgov.be tel : 02/552.27.48 (enkel voor informatievragen).cjc-csr@just.fgov.be

8 8 1. Administratieve bepalingen Indienen offerte – Elektronisch via E-tendering: https://eten.publicprocurement.be https://eten.publicprocurement.be – Uiterlijk op 1 april 2014 om 10.45 u Publicatie – Vragen over het gepubliceerde bestek kunnen gesteld worden via het forum van e-Notification. – Tot uiterlijk 10 dagen voor opening offertes.

9 9 1. Administratieve bepalingen Gunningscriteria meten de waarde van de offerte en het beoordelen de intrinsieke waarde van de offerte met als doel een gemotiveerde toewijzing te maken. – Service: 60 punten op basis van het plan van aanpak De diversiteit van de (digitale) catalogus waaruit kan besteld worden 20 punten; Digitaal bestellen en het beschikken over de webwinkel: 10 punten Advies verlening 10 punten Leveringen openingsuren, leveringsplaatsen, afhaalplaatsen en mogelijkheden leveringstermijnen (dringende bestellingen) 10 punten Opleidingen: 10 punten

10 10 1. Administratieve bepalingen Gunningscriteria – Prijs 20 punten Prijs items opgenomen in de inventaris:10 punten wordt bepaald door de som van de eenheidsprijzen vermenigvuldigd met de vermoedelijke hoeveelheid daarop regel van drie: Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs Korting op catalogus voor verven : 5 punten Regel van drie, de hoogste korting krijgt het maximum van de punten Korting op catalogus voor schildermaterialen : 5 punten Regel van drie, de hoogste korting krijgt het maximum van de punten

11 11 1. Administratieve bepalingen Gunningscriteria – Kwaliteit en Milieuvriendelijkheid 20 punten Kwaliteit : 5 punten wordt bepaald aan de hand van de technische- en veiligheidsfiches Milieuvriendelijkheid: 10 punten Bijgeleverde labels (Voor elke lijn in de inventaris kunnen max 10 punten worden toegekend): Nature Plus, 3 punten, Milieukeur, Blauwe Engel, NF Environnement, Nordic Swan, EU-Ecolabel of gelijkwaardig 2 punten som van resultaat van alle lijnen en omgerekend naar 10. ≥ 4 inschrijvingen : hoogste 10 ptn laagste 0 ptn ander volgens verhouding. < 4 inschrijvingen procentueel verdeeld Recyclage: 5 ptn volgens artikel III.4.8 Service/recyclage

12 12 1. Administratieve bepalingen Varianten Geen varianten toegelaten, De leverancier schrijft in met zijn meest passende aanbieding aan de scherpste prijs. Keuze van de offerte meest voordelige regelmatige offerte, rekening houdend met de gunningscriteria.

13 13 1. Administratieve bepalingen Bij de offerte te voegen bescheiden Documenten inzake de uitsluitingsgronden door buitenlandse inschrijvers; Attest in regel met belastingen Attest in regel met sociale zekerheid bijdragen Attest dat ze niet in faling zijn Attest dat ze niet veroordeeld zijn of in gerechtelijke procedures verwikkeld Documenten inzake de kwalitatieve selectie criteria; – 2 referenties (>125.000 euro) laatste 3 jaar De opdrachtgever (met gegeven contactpersoon + telefoonnummer) Begin en einde van de uitvoering Beknopte beschrijving van de opdracht kostprijs

14 14 1. Administratieve bepalingen Bij de offerte te voegen bescheiden Documenten inzake de gunningscriteria; – een volledige Nederlandstalige beschrijving van de aangeboden producten met hun technische fiches en samenstelling van de producten, veiligheidsfiches; – een plan van aanpak met betrekking tot de service verlening; – de mogelijkheid tot het raadplegen van (digitale) catalogus eventueel met log in en wachtwoord. – De mogelijkheid tot het elektronisch raadplegen van de technische fiche van de producten opgenomen in de catalogus – De mogelijkheid tot het elektronisch raadplegen van de veiligheidsfiches van de producten opgenomen in de catalogus; – Bewijzen/attesten van de labels …

15 15 1. Administratieve bepalingen Bij de offerte te voegen bescheiden Correct ingevuld en behoorlijk ondertekend offerteformulier (in afzonderlijke PDF); Correct ingevulde inventaris van het Excelsjabloon (per perceel) zoals aangeleverd is. Gelieve steeds volgende naamgeving van het Excelformulier te hanteren: DOSSIERNUMMER_(PERCEELX)_Inventaris_FIRMA.xls Correct ingevulde en behoorlijk ondertekende bijlagen (in PDF); Document waaruit het mandaat van de ondertekenaar blijkt om de inschrijver te verbinden (bv. uittreksel uit de neergelegde en gepubliceerde statuten en/of delegatiebeslissingen van de bevoegde organen, of indien dergelijke uittreksel ontbreken een ondertekende beslissing van de bevoegde organen of personen) (in PDF);

16 16 2.Contractuele bepalingen

17 17 2. Contractuele bepalingen Plaats van levering Wordt vermeld op de orderbon – Voornaamste leverplaatsen bij stadsbeheer en werkhaven ( vermeld in bestek) – Op de plaats van de werf Leveringstermijn 3 kalenderdagen is standaard Leverancier moet beschikken over voldoende voorraad voor dringende leveringen Specifieke levertermijnen moeten opgenomen in plan van aanpak inzake service

18 18 2. Contractuele bepalingen Prijsherziening Kan éénmaal per jaar Volgens de consumptieprijsindex met volgende formule: P = P0(0,80*CPI/CPI0 + 0.20) Kan slecht toegepast worden na goedkeuring van de gemeenschappelijke aankoopcentrale Tijdens jaarlijks overleg met leverancier kan ook nog onderhandeld worden over een jaarlijkse korting.

19 19 2. Contractuele bepalingen Boeten Indien de goederen niet worden geleverd conform de bepalingen van het bestek zullen boetes worden aangerekend als volgt: – Van inbreuk 0 tot en met 3 de inbreuk: geen – Na 4 de inbreuk tot en met 6 de inbreuk: 50 euro – Na 7 de inbreuk toten met 9 de inbreuk: 150 euro – Na 10 de inbreuk kan de aanbestedende overheid zonder meer de opdracht verbreken volgens de bepalingen van artikel II.13 Ambtshalve maatregelen.

20 20 2. Contractuele bepalingen Verplichtingen leverancier De leverancier dient jaarlijks een overzichtslijst aan de aanbestedende overheid te bezorgen met volgende gegevens: Lijst van de ontvangen orderbonnen Lijst van de geleverde artikelen Lijst van de prijzen van de geleverde artikelen Deze rapporten zullen de basis vormen voor de periodieke evaluatie en voor optimalisatie van het gebruik en bestelling van de gebruikt materialen

21 21 3. Technische bepalingen

22 22 Hoeveelheid en beschrijving De indicatieve hoeveelheden worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt en kunnen door het bestuur vermeerderd of verminderd worden naargelang van de noodwendigheden. De leverancier zal, uit dien hoofde, geen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding, zo die hoeveelheden overschreden worden of niet bereikt zijn. Op straffe van nietigheid mag de inschrijver slechts één offerte indienen. 3. Technische bepalingen

23 23 Niet-korfproducten De inschrijvers maken een eigen prijslijst (catalogus) met korting. De prijslijst moet een overzicht geven van het aantal producten en merken die een inschrijver in zijn gamma heeft. Diversiteit van catalogus van producten is van groot belang. Klant moet afhankelijk van zijn opdracht keuze kunnen maken tussen diverse kwaliteiten van verf en schildersmateriaal. 3. Technische bepalingen

24 24 4. Milieuaspecten

25 25 De stad werkte een actieplan duurzame aankopen uit. Zij heeft de ambitie om tegen 2020 100% aandacht te hebben voor duurzame overheidsopdrachten. Dit wil zeggen dat voor alle producten van productgroepen waarvoor duurzaamheidscriteria werden goedgekeurd door hogere overheden deze criteria worden opgelegd. Voor verven bestaan er Europese criteria waarop de “Gids voor duurzame aankopen” zich baseert. Onze criteria zijn hieraan gelijk. 4. Milieuaspecten

26 26 Voorkeur verven 1 ste keuze: verven met het Natureplus label. 2 de keuze: natuurverven – bij voorkeur water gedragen. Alternatief: verven met een eco-label anders dan Natureplus. 4. Milieuaspecten

27 27 Ecolabels De naleving van alle milieucriteria kan gestaafd worden met één van de volgende labels: Nature plus Milieukeur Blauwe Engel NF Enviroment Nordic Swan Eu Ecolabel 4. Milieuaspecten

28 28 Richtlijnen van toepassing 67/548/EEG – 1999/45/EG – Reach –CLP – Geen ingrediënten geclassificeerd als zeer giftig, giftig, carcinogeen mutageen of giftig voor de voortplanting. – Actieve ingrediënten als bewaarmiddelen in de formule getolereerd als zeer giftig en giftig indien < 0,1% per gewicht van de totale verfformulering 4. Milieuaspecten

29 29 Gehaltes Vluchtige organische stoffen (VOS) – < 130g/l voor decoratieve- en bekledingsverf voor hout en metaal; – < 30/l (water inbegrepen) voor matte verven voor gebruik binnenshuis (wanden, plafonds) (glans <25@60°); – < 30/l (water inbegrepen) voor primers (binnen en buiten) en hechtprimers (binnen en buiten); – < 140g/l (water inbegrepen voor ééncomponent coatings met bijzonder eigenschappen; – < 40g/ (water inbegrepen) voor coatings buitenmuren (minerale ondergrond; – 25@60°); 4. Milieuaspecten

30 30 Gehaltes Vluchtige aromatische koolwaterstoffen(VAK) Vluchtige aromatische koolwaterstoffen mogen niet direct aan het product toegevoegd worden; Men mag echter ingrediënten toevoegen die VAK’s bevatten, met een zodanige limiet dat het gehalte VAK’s in het eindproduct niet niet groter dan 0,1% per gewicht. 4. Milieuaspecten

31 31 Verpakking Bij voorkeur herbruikverpakking bestaand uit recycleerbaar materiaal zoals blik en polyethyleen; PVC of vinylideen is absoluut te vermijden; Verpakkingen uit kunststof zijn zonder halogenen of weekmakers. 4. Milieuaspecten

32 32 Recyclage De leverancier dient op te geven of hij beschikt over een systeem van recyclage van gebruikte materialen, lege verfpotten, overschotten van verf en dit in de meest ruime interpretatie. Ook de voorwaarden waar tegen deze service wordt geboden moet worden vermeld. 4. Milieuaspecten

33 33 5. Structuur van de onderhoudssectoren

34 34 2 sectoren staan in voor het onderhoud van de gebouwen van Stad Antwerpen. -Sector Midden -Sector Noord -Sector Zuid (nu AG SO) Doel = gebouwen stad Antwerpen functioneel houden. 5. Structuur van de onderhoudssectoren

35 35 Taken onderhoudssectoren WAT? Curatief onderhoud : meldingen van problemen. Preventief onderhoud : meerjarenonderhoudsplannen. Aanpassingen: op vraag van klant in functie van energiebeheer. 5. Structuur van de onderhoudssectoren

36 36 Taken onderhoudssectoren WAT NIET? – Schoonmaak – Verhuizingen – Leveren en plaatsen van meubilair – Voertuigenbeheer – Catering 5. Structuur van de onderhoudssectoren

37 37 Doelstelling Streven naar: – Korte doorlooptijd :Snelheid van interventies – Kwalitatief en efficiënt – Klantgericht – Kostenbewustzijn 5. Structuur van de onderhoudssectoren

38 38 Onderhoudssectoren UITBESTEDEN VAN WERKEN - specialisme of expertise niet aanwezig - te ‘grote’ werken - flexibiliteit en snelheid buiten werkuren WERKEN IN EIGEN BEHEER - prijs/kwaliteit - kennis van het patrimonium - flexibiliteit en snelheid 5. Structuur van de onderhoudssectoren

39 39 Werking WERKEN tussen 5.500 € EN 22.000 € CONSULENT TECHNIEK -Projecten - aanpassingen - planmatig onderhoud WERKEN boven de 22.000 € -Projectbureau Bouw 5. Structuur van de onderhoudssectoren

40 40 6. Vragen


Download ppt "1 INFOVERGADERING “RAAMCONTRACT VOOR HET LEVEREN VAN VERVEN EN SCHILDERSMATERIALEN."

Verwante presentaties


Ads door Google