De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 26 april 2015 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. W. de Groot Ouderling:Anne Geurtsen Pianist:Nanne Kamerbeek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 26 april 2015 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. W. de Groot Ouderling:Anne Geurtsen Pianist:Nanne Kamerbeek."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 26 april 2015 middagdienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. W. de Groot Ouderling:Anne Geurtsen Pianist:Nanne Kamerbeek

3 Welkom en mededelingen Psalm 26: 1, 3, 5 Stil gebed, votum en groet Gezang 329: 1, 2 Gebed 1 e Schriftlezing: Jesaja 49: 1-6 Psalm 19: 5 2e Schriftlezing: Joh. 12: 37-50 Gezang 75: 7, 8, 9

4 Preek Schriftberijming 10: 1, 3, 5 Gebeden Collectes Psalm 119: 16, 19 Gezongen Geloofsbelijdenis Zegen Gezongen Amen

5 Welkom

6 Zingende Gezegend 185 Psalm 26: 1, 3, 5 1. O HEER, op wie ik pleit, in mijn eenvoudigheid heb ik geleefd, U toegewend. Op U is al mijn hopen. Ik leg mij voor U open, die mij in hart en nieren kent.

7 Zingende Gezegend 185 Psalm 26: 1, 3, 5 3. Ik was mijn handen rein, dat ik bij hen mag zijn, die in een stoet om uw altaar uw wondren zingend eren, want ik heb lief, o HERE, uw hoge woning wonderbaar!

8 Zingende Gezegend 185 Psalm 26: 1, 3, 5 5. Verenigd in uw naam met allen die tezaam U dienen met oprecht gemoed, zal ik uw lof verheffen. Mijn weg is recht en effen: ik treed U zingend tegemoet.

9 Stil gebed Bemoediging en groet

10 1. Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen, met uw lieve stem verstoord. Maak de weg tot U begaanbaar, wees verstaanbaar; spreek Heer, uw gemeente hoort. Gezang 329: 1, 2

11 2. Heer, uw boodschap staat geschreven, ons ten leven, maak uw schrift het levend woord. Zie het boek van uw behagen opgeslagen; spreek Heer, uw gemeente hoort. Gezang 329: 1, 2

12 Gebed

13 We lezen nu, uit de Herziene Statenvertaling: Jesaja 49: 1-6 Schriftlezing 1

14 1 Luister naar Mij, kustlanden, sla er acht op, volken van ver! De HEERE heeft Mij geroepen van de moederschoot af, van de baarmoeder af heeft Hij Mijn Naam genoemd. 2 Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, in de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen. Jesaja 49: 1-6

15 Hij heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl, Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken. 3 Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël, in Wie Ik Mij zal verheerlijken. 4 Ik, Ik zei: Voor niets heb Ik Mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn kracht verbruikt. Voorwaar, Mijn recht is bij de HEERE, Jesaja 49: 1-6

16 en Mijn arbeidsloon is bij Mijn God. 5 En nu zegt de HEERE, Die Zich Mij vanaf de moederschoot tot Knecht heeft geformeerd om Jakob tot Hem terug te brengen – maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal Ik verheerlijkt worden in de ogen van de HEERE, en Mijn God zal Mijn kracht zijn. Jesaja 49: 1-6

17 6 Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Jesaja 49: 1-6

18 Zingende Gezegend 185 Psalm 19: 5 5. Zo helpt Gij, God, uw knecht, en houdt zijn paden recht in 't spoor door U gewild. Wie uw geboden acht, wie trouw uw wet betracht beloont Gij ruim en mild. Maar zonder U, o Heer, verdwaal ik altijd weer op zelfgekozen wegen…

19 Zingende Gezegend 185 Psalm 19: 5 O, reinig metterdaad mij van 't verborgen kwaad, en leid mij met uw zegen!

20 We lezen nu, uit de Herziene Statenvertaling: Johannes 12: 37-50 Schriftlezing 1

21 37 Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem; 38 opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? 39 Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft: Johannes 12: 37-50

22 40 Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen. 41 Dit zei Jesaja toen hij Zijn heerlijkheid zag en over Hem sprak. 42 En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Johannes 12: 37-50

23 43 Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. 44 Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft. 45 En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. 46 Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. 47 En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben Johannes 12: 37-50

24 gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. 48 Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag. 49 Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Johannes 12: 37-50

25 Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. 50 En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft. Johannes 12: 37-50

26 Zingende Gezegend 185 Gezang 75: 7-9 7. U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

27 Zingende Gezegend 185 Gezang 75: 7-9 8. Gij zijt het licht van God gegeven, een zon die nog haar stralen spreidt, wanneer het nacht wordt in ons leven, wanneer het nacht wordt in de tijd. O licht der wereld, zie er is voor wie U kent geen duisternis.

28 Zingende Gezegend 185 Gezang 75: 7-9 9. O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

29 Verkondiging

30 Zingende Gezegend 185 Schriftberijming 10: 1, 3, 5 (Melodie Gez. 126) 1. O volken, gij moet horen naar mijn gezalfde knecht, want Hem heb Ik verkoren, op Hem mijn Geest gelegd. Hij roept niet op het plein, Hij schreeuwt niet in de straten - Hij spreekt tot wie verlaten, tot wie verloren zijn.

31 Zingende Gezegend 185 Schriftberijming 10: 1,,3 5 3. Mijn knecht wordt niet gebroken, zijn leven niet geroofd, mijn Licht, hoog opgestoken, door niemand uitgedoofd. Hij brengt in Israël, Hij brengt in alle landen tot aan de verste stranden mijn heerlijk rechtsbestel.

32 Zingende Gezegend 185 Schriftberijming 10: 1,,3 5 5. Ikzelf heb U geroepen, Ik nam U bij de hand, Ik redde U uit de groeve, o Man van mijn verbond! Gij zult als Middelaar mijn volk tot Mij bekeren, de volken omgang leren met Mij en met elkaar.

33 Gebed

34 We staan onze gaven af voor: 1.Kerkjeugd en onderwijs 2.Kerk Collectes

35 Zingende Gezegend 185 Psalm 119: 16, 19 16. Stort over mij uw goedertierenheid, uw heil, naar uw belofte mij gebleken, opdat ik waar men smaadt en mij bestrijdt, mijn zaak bepleite en in vrijheid spreke. Gij weet dat ik uw ordening verbeid, neem van uw knecht niet weg uw taal en teken.

36 Zingende Gezegend 185 Psalm 119: 16, 19 19. Gedenk aan 't woord gesproken tot uw knecht, waarop Gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd, trots mijn ellende doet Gij mij herleven. Wat ook de overmoed der spotters zegt, nooit zal ik wijken van u rechte wegen.

37 Geloofsbelijdenis (gezongen)

38 Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here; Die ontvangen is van den Heil’gen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; Geloofsbelijdenis

39 ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloofsbelijdenis

40 Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen. Geloofsbelijdenis

41 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

42 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 26 april 2015 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. W. de Groot Ouderling:Anne Geurtsen Pianist:Nanne Kamerbeek."

Verwante presentaties


Ads door Google