De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 3 mei 2015 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 3 mei 2015 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 3 mei 2015 morgendienst

2 Ouderling: E. Groenewold Pianist: Nanne Kamerbeek
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. J.C. Wessels (Veenendaal) Ouderling: E. Groenewold Pianist: Nanne Kamerbeek

3 Stil gebed, votum en groet Psalm 42: 1 en 3 Tien geboden
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 216: 1, 2 en 3 Stil gebed, votum en groet Psalm 42: 1 en 3 Tien geboden Gezang 449: 1, 3 en 4 Gebed Schriftlezing: Johannes 21: Psalm 63: 1

4 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Gezang 200: 1, 2, 4 en 5
Orde van de dienst - 2 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Gezang 200: 1, 2, 4 en 5 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: emeritikas en kerk Opwekking 710 Zegen

5 Na deze dienst is er een vergadering van de kerkenraad met de gemeente ter verkiezing van een diaken. Tegelijkertijd en daarna is er koffie etc.

6 In verband met de ramp in Nepal staan bij de deuren melkbussen
In verband met de ramp in Nepal staan bij de deuren melkbussen. U kunt daarin een bijdrage deponeren. U kunt ook een bijdrage overmaken op NL54 INGB t.n.v. Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum onder vermelding van Ramp Nepal.

7 Zondag 3 mei 2015 Sing-in

8 Opwekking 267

9

10

11 Opwekking 595

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Youth for Christ 41 Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, Keep me burning till the break of day. Sing hosanna, sing hosanna, Sing hosanna to the King of kings.

23 Youth for Christ 41 Give me joy in my heart, keep me praising, give me joy in my heart, I pray. keep me praising till the break of day. Sing hosanna, sing hosanna, Sing hosanna to the King of kings.

24 Youth for Christ 41 Give me peace in my heart, keep me resting, give me peace in my heart, I pray. keep me resting till the break of day. Sing hosanna, sing hosanna, Sing hosanna to the King of kings.

25 Youth for Christ 41 Give me love in my heart, keep me serving, give me love in my heart, I pray. keep me serving till the break of day. Sing hosanna, sing hosanna, Sing hosanna to the King of kings.

26 Youth for Christ 171 chorus: This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, every way, Gonna let my little light shine.

27 Youth for Christ 171 This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every way, Gonna let my little light shine.

28 Youth for Christ 171 On a Monday gave me the gift of love, On a Tuesday peace came from above, On a Wednesday told me to watch and pray, On a Thursday he told me the words to say, On a Friday he told me to have more faith, On a Saturday he gave me a little more grace, On a Sunday gave me a part divine To let my little light shine.

29 Youth for Christ 171 This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every way, Gonna let my little light shine.

30 Youth for Christ 171 Light that shines is a light of love, Lights the darkness from above, Its shines on me and it shines on you, Shows you what the power of love can do. I’m gonna let it shine both far and near, Let it shine both bright and clear, Everywhere that I will go I’m gonna let them know

31 Youth for Christ 171 This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every way, Gonna let my little light shine.

32 Welkom en mededelingen

33 Gezang 216: 1, 2 en 3 1 Laat groot en klein nu vrolijk zijn, jubelend God dank bewijzen. Laat al wie 't woord des levens hoort Vader en Zoon nu lofprijzen. …..

34 Gezang 216: 1, 2 en 3 ….. Want Hij, in wie ons heil is, zie, die dood was leeft: de Vader heeft zijn Zoon voor ons doen verrijzen.

35 Gezang 216: 1, 2 en 3 2 Juich dan en zing! Hij, d’ Eersteling heeft onze vijand bedwongen, is sterk en groot dwars door de dood tot in Gods rijk doorgedrongen. …..

36 Gezang 216: 1, 2 en 3 ..... Wie bij Hem hoort mag door die poort achter Hem aan ten leven gaan, Hij heeft de zege bedongen.

37 Gezang 216: 1, 2 en 3 3 Lof, dank en eer zij onze Heer, zegent zijn naam t’ allen tijde! Gij christ'nen, laat uw woord en daad zijn overwinning belijden. …..

38 Gezang 216: 1, 2 en 3 ….. Dan zullen wij zijn zoals Hij en na de nood van graf en dood eeuwig in Hem ons verblijden.

39 Stil gebed Votum en groet

40 Psalm 42: 1 en 3 1 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht, God van leven, God van licht. Wanneer zal ik Hem weer loven, juichend staan in zijn voorhoven?

41 Psalm 42: 1 en 3 3 Hart, onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel, hoop op God en wees geborgen. Hij verheft wie nederviel. Eens verschijn ik voor den Heer, vindt mijn ziel het danklied weer. Hij mijn God, Hij heeft mijn leven dikwijls aan de dood ontheven.

42 Tien geboden

43 Gezang 449: 1, 3 en 4 1 God enkel licht, wiens aangezicht zo blinkend is van luister, ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn vervallen aan het duister.

44 Gezang 449: 1, 3 en 4 3 Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.

45 Gezang 449: 1, 3 en 4 4 Ja, amen, ja, op Golgota stierf Hij voor onze zonde. Zijn schuld'loos bloed maakt alles goed en reinigt ons van zonde.

46 Gebed

47 uit de Nieuwe Bijbelvertaling
Schriftlezing Johannes 21: 1-14 uit de Nieuwe Bijbelvertaling door Cors Visser

48 Johannes 21 1 Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2 Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. 3 Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee’, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets.

49 4 Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. 5 Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee’, antwoordden ze. 6 ‘Gooi het net aan stuurboord uit’, riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. 7 De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’

50 Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het water. 8 De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. 9 Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. 10 Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’

51 11 Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land
11 Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. 12 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 13 Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. 14 Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.

52 Psalm 63: 1 1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. Mijn hart wil niets dan U ontvangen, die leven zijt en leven laat. O Heer, mijn ziel en zinnen smachten en dorsten naar U in een land, waarop de zon verzengend brandt, - schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

53 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas gaan.
Daar is het thema Wandelen met Christus naar 1 Johannes 5:1-12

54 Preek

55 Gezang 200

56 Gezang 200

57 Gezang 200

58 Gezang 200

59 Dankzegging en voorbeden

60 De kinderen komen terug.
Collectes: Emeritikas Kerk Via de melkbussen bij de deuren wordt gecollecteerd voor Nepal.

61 Help en bid mee! Hartelijk dank! NH Nepal
deanderdenaaste @diaconaatCGK

62 Opwekking 710 1 Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God zegen mij alle dagen lang!

63 2 Vader maak mij tot een zegen, ga mij niet voorbij
2 Vader maak mij tot een zegen, ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw Geest Heer, Jezus kom tot mij. Als de Bron van leven die ontspringt diep in mij, breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

64 3 Zegen ons waar w’ in geloof voor leven
3 Zegen ons waar w’ in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid.

65 4 Vader maak ons tot een zegen, hier in de woestijn, wachtend op Uw milde regen om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij, van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

66 Zegen te beantwoorden met

67 Nu eerst: stemming voor een diaken, en koffie!
Vanmiddag begint de dienst om 17 uur. Voorganger: ds. J.C. Wessels


Download ppt "Zondag 3 mei 2015 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google