De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. 26 juli 2015 De Bijbel is een zeef.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. 26 juli 2015 De Bijbel is een zeef."— Transcript van de presentatie:

1 Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. 26 juli 2015 De Bijbel is een zeef

2

3 De Bijbel is een vergiet

4 De Bijbel is een filter

5 De Bijbel is een fijnmazig zeefje

6

7 1 Samuёl 14 Het plan van God kennen Saul / Samuёl / honing

8

9

10

11 -Invloed op je leven - invloed zeven / filteren

12 Welk filter wil je gebruiken Lucky Buddha Hare Krishna Islam Christen Koning voetbal ??????

13 Ik geloof dat de Bijbel waar is. Al het andere is niet waar omdat zij de Bijbel tegen spreken Efe. 2 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken….

14 Wat voor bewijs wil je om de Bijbel te geloven www.youtube.com/watch?v=-dndtF3-ZMg

15 Zacharia 9:9 9 Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong. Oude Testament Jezus op een ezel Meer da 500 jaar voor Chr.

16 Mattheüs 21 6 Nadat de discipelen heengegaan waren en gedaan hadden, zoals Jezus hun had opgedragen, 7 brachten zij de ezelin en het veulen en zij legden hun klederen erop, en Hij ging daarop zitten. 8 En het merendeel der schare spreidde hun klederen op de weg, anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. 9 En de scharen, die vóór Hem uit gingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen! 10 En toen Hij Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer en zeide: Wie is dit? 11 En de scharen zeiden: Dit is de profeet, Jezus, van Nazaret in Galilea. Nieuwe Testament Jezus op een ezel

17 Oude Testament Graf van een rijk man Jesaja 53:9 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest

18 Nieuwe Testament Mattheüs 57-61 57 Toen het nu avond geworden was, kwam een rijk man van Arimatea, genaamd Jozef, die eveneens een discipel van Jezus geworden was. 58 Deze ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus het hem te geven. 59 En Jozef nam het lichaam en wikkelde het in zuiver linnen, 60 en hij legde het in zijn nieuw graf, dat hij in de rots had laten uithouwen, en na een grote steen voor de ingang van het graf te hebben gewenteld, ging hij heen. 61 En daar waren Maria van Magdala en de andere Maria, gezeten tegenover het graf. Graf van een rijk man

19 Oude Testament Kleren van Jezus verdelen Psalm 22 : 19 Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad.

20 Nieuwe Testament Johannes 19:23-24 23 Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn klederen en maakten daarvan vier delen, voor iedere soldaat één deel, en zijn onderkleed. Dit kleed nu was zonder naad, aan één stuk geweven. 24 Zij zeiden dan tot elkander: Laten wij dit niet scheuren, maar erom loten, voor wie het zijn zal; zodat het schriftwoord vervuld werd: Zij hebben mijn klederen onder elkander verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. Kleren van Jezus verdelen

21 Oude Testament Zij zullen zien wie zij doorstoken hebben Zacharis 12:10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene

22 Nieuwe Testament Johannes 19:34-37 34 maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. 35 En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet, dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft. 36 Want dit is geschied, opdat het schriftwoord zou vervuld worden: Geen been van Hem zal verbrijzeld worden. 37 En weder zegt een ander schriftwoord: Zij zullen zien op Hem, die zij doorstoken hebben. Zij zullen zien wie zij doorstoken hebben

23 Oude Testament Psalm 16:9-10 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen; 10 want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien. Niet aan het dodenrijk overgelaten

24 Nieuwe Testament Handelingen 2:31 heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat Hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding heeft gezien. Niet aan het dodenrijk overgelaten

25 De Bijbel is de enige juiste Zeef Heb 5:13 melk Vergiet Filter

26

27

28

29

30

31

32 De nieuwe levenswandel (Efeze 4 NBG) 17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 18 verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. 19 Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. 20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. 21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, 22 dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denkengeschonken heeft. ( 1 van 3)

33 De nieuwe levenswandel (Efeze 4 NBG) 24 en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. 25 Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. 26 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; 27 en geeft de duivel geen voet. 28 Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige. 29 Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen. u vergeving geschonken heeft. 2 van 3

34 De nieuwe levenswandel (Efeze 4 NBG) 30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 31 Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. 32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. 3 van 3

35 Samenvatting In het plan van God Het plan van God kennen


Download ppt "Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. 26 juli 2015 De Bijbel is een zeef."

Verwante presentaties


Ads door Google