De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Productie op voorraad – discrete productie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Productie op voorraad – discrete productie"— Transcript van de presentatie:

1 Productie op voorraad – discrete productie
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Dit scenario beschrijft een bedrijfsproces dat typisch is voor bedrijven met op seriegrootte gebaseerde productie. Het productiescenario produceert een gereed product en alle afhankelijke componenten in productie op voorraad (MTS). Voorts wordt dit scenario ondersteund door de vereiste kostendrageradministratiefuncties, zoals voorcalculatie en periodeafsluiting. Voordelen Productie geactiveerd door een productieplan Met inbegrip van serienummer- en chargebeheer Optioneel met: kwaliteitsbeheer, consignatievoorraad, uitbesteding Belangrijke Processtappen Geplande onafhankelijke behoeften creëren Materiaalbehoefteplanning op vestigingsniveau Interne productie (submontage) Interne eindmontage (gereed product) Capaciteitsafstemming Montageactiviteiten bevestigen

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
SAP enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Production Planner Productieleider Shop Floor Specialist Magazijnmedewerker Strategische Planner Engineering Specialist

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Productie op voorraad – discrete productie Dit scenario beschrijft een bedrijfsproces dat typisch is voor bedrijven met op seriegrootte gebaseerde productie. De productiescenario's bestaan uit zowel goederenbewegingen (goederenafgiften en - ontvangsten) als de bevestiging van de afhandeling van de productieorder. Voorts wordt dit scenario ondersteund door de vereiste kostendrageradministratiefuncties, zoals voorcalculatie en periodeafsluiting. Het planningsproces start gewoonlijk met een planning van de verkoophoeveelheid. De werkelijke verkoopcijfers van de voorgaande periode kunnen als basis voor toekomstige planning worden gebruikt. In globale afzet- en productieplanning zorgt u ervoor dat de productie in overeenstemming blijft met de verkoop, zodat u het productieplan gelijk kunt laten lopen met de verkoop. De planningsgegevens worden overgeboekt van globale afzet- en productieplanning vraagbeheer. Vraagbeheer genereert onafhankelijke behoeften die gebruikt worden voor de latere materiaalbehoefteplanningsrun (MRP-run). Bij de materiaalbehoefteplanning wordt de stuklijst voor de bovenste materiaalbehoefte geëxplodeerd en wordt de productie gepland tot op verworvencomponentniveau. MRP resulteert in planorders die worden gegenereerd voor het artikel dat geproduceerd moet worden. Als onvoldoende magazijnvoorraad beschikbaar is, worden voor de benodigde grondstoffen aanvragen tot bestellen gecreëerd. Wanneer de order wordt gecreëerd, worden de normkosten berekend voor de orderseriegrootte (voorcalculatie). Tijdens het productieproces worden de ontstane kosten op de order geactualiseerd, zodat u op elk ogenblik de normkosten en werkelijke kosten kunt volgen. Op de order worden activiteiten voor periodeafsluiting toegepast. Deze omvatten berekening van goederen in bewerking en afwijkingsbepaling. Hierna worden de goederen in bewerking afgerekend naar de financiële boekhouding en productieafwijkingen worden afgerekend naar beheer en financiële boekhouding.

5 Productie op voorraad – discrete productie
Procesflowdiagram Productie op voorraad – discrete productie Gebeu-rtenis Begin van de plannings-cyclus Periodieke planrevisie Strategic Planner Geplande onafhankelijke behoeften creëren Logistieke planning (144) Production Planner Materiaalbehoefte-planning op vestigingsniveau & voorraad-/behoeftelijst evalueren Capaci-teitsaf-stemming O.k.? Capaciteit bijwerken Nee 1 Ja MRP List Converteren van planorder naar productieorder Artikel beschik-baar? Capaciteitsaf-stemming Productieorder vrijgeven Afdrukken order Aanvraag tot bestellen Plan-orders Ja Productie Nee Picklijst Artikelbeschik-baarstelling voor planorders Montageactiviteiten bevestigen / Definitieve bevestiging Ontvangst halffabricaten standaard- kosten standaard- kosten Goederen-afgifte / Backflush Goederen-ontvangstbon Ware-house Clerk Goederen-ontvangstbon Gereedproduct-ontvangst Plant Con-troller Periodeafsluiting "algemene" vestiging (181) Inko-per Verwerving zonder kwaliteits-beheer (130) Inkoop van voorraad-artikelen met kwaliteits-beheer (127) Inkoop & Verbruik van consignatie-voorraad (139) MM-loonbewerking (138) PP-loonbewerking (uitbesteding) (150)

6 Productie op voorraad – discrete productie
Procesflowdiagram Productie op voorraad – discrete productie Gebeu-rtenis Productie-leider Bewerkingenlijst controleren 1

7 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

8 Materiaalbehoefteplanning - MRP
Material behoefte Geplande onafh. behoeften Planning Afhankelijke beh. Reserveringen Gepland Order Converteren Productie order Magazijn

9 Alternatieve planningstrategieën voor gereed product
Nettobehoefteplanning (10) Planning met eindmontage (40) Klantbehoeften aan productie doorgegeven Nee Ja Dit betekent . . . ... dat klantorders de productie niet beïnvloeden ... dat klantorders die geplande onafhankelijke behoeften overschrijden, de productie kunnen beïnvloeden ... dat de belangrijkste doelstelling erin bestaat, een vlotte productie te garanderen ... dat de belangrijkste factor hier de mogelijkheid is om snel te beantwoorden aan de vraag van de klant Geplande onafhankelijke behoeften toegewezen en beperkt tijdens orderafhandeling Geplande onafhankelijke behoeften beperkt bij goederenafgifte voor levering

10 Work Center Werkplek: montage Routings Kosten- calculatie Planning
Voorstelwaarden Routings Calculatie- gegevens Planningsgeg. Capaciteitsgeg. Routings Kosten- calculatie Planning en capaciteit 1010,- 2150,- 3160,-

11 Routingwerkplek/-bewerking
Routingkop Work center Besturingscode Standaardwaarden Prestatiesoorten Beschrijving .... Bewerking 10: Eindmontage Artikelcomponenten

12 Planorderconversie Individuele conversie Collective Conversion
Productie- order Geplande orders Individuele conversie Individuele conversie Geplande Productie- orders orders Collective Conversion Collective Conversion

13 Productieordercreatie
Vrijdag 25 januari 2008 Dinsdag juli Handmatig Behoefteplanning Automatisch Ordertype opgeven Orderpositie definiëren Routing kopiëren Doorlooptijdindeling Stuklijst kopiëren Beschikbaarheidscontrole Optionele wijzigingen Productieorder opslaan Optioneel (customizing)

14 Productieorderafhandeling
Bestelvoorstel (planorder) Orderafrekening Productieorder Orderkop Bedrijfsresultaat Order creëren Goederen-ontvangst Componenten Beschikbaarheids- controle Terugmeldingen Kosten 20 50 100 Ordervrijgave en chargebepaling voor componenten Artikelafname

15 Goederenbeweging Magazijn Artikel Goederenbeweging Prod.- order
Bewerking Art.comp. Artikel Kosten Goederenbeweging Financiële administratie document Artikeldocument Voorraadhoeveelheden actualiseren Voorraadwaarden actualiseren Artikelen kunnen chargeverplichting hebben

16 Goederenafgifte Artikel- document Boekh.- document Goederenafgifte
boeken Artikel- document Boekh.- document Voorraadhoeveelheden actualiseren Voorraadwaarden actualiseren Reserveringen verminderen Werkelijke kosten berekenen en order actualiseren

17 Productieorderbevestigingen
Handmatig invoeren Bewerking 0010 Bewerking 0020 Bewerking 0030 Orderbevestiging . . . Bewerking Productie- order

18 Productieorder - Voorcalculatie
Geplande kosten Geplande kosten Material Material componenten componenten Fasen Fasen Kostensoorten Kostensoorten : : l Code . " Rel . voor calculatie " l Alg. bewerkingswaarden Prijs Material kosten l l Standaard waarden l Besturingscode “costing indicator” Kosten voor uit- verwerving Order Order type type / Vestiging / Vestiging Productiekosten Resources Resources l Calculatievariant l Formulecode voor Material overhead calculatie kosten l Cost center Geplande/werkelijke kosten weergeven l Activiteittype Productieoverhead l Formuleconstanten kosten Kostencalculatie- verslag l Kostensoorten Kosten voor uit- besteding l Kostenspecificatie l Kostenopbouw

19 Kosten van productieorder
Bewerking Work center Cost center Material componenten - Werkplek - Standaardwaarde - Hoeveelheden - Prestatiesoorten - Formules - Prestatiesoorten - Hoeveelheden - Prijzen Prestatiekosten - Perioden Materiaalkosten Kosten van eigen prestaties Overheadberekeningen Kosten van productieorder

20 WIP en afwijkingsbepaling bij kostendrageradministratie op seriebasis
Werkelijke kosten Werkelijke kosten - - Werkelijke kosten Levering waarde Levering waarde = = = WIP tegen Werkelijke kosten WIP tegen Werkelijke kosten Afwijkingen Order status DLV TECO PREL REL PDLV (Voorlopig) vrijgegeven Gedeeltelijk geleverd Afgeleverd of technisch afgesloten

21 Orderafrekening (voorbeeld)
CO- PC Productieorder Art. F126 Productkostenplanning Seriegrootte 1 st 800 1.200 400 2.400 -2.000 CO- PC Wrk. kosten Material 600 Material productie- toeslag GO Afwijkingen Toeslag 300 Doelversie 0 Prijs Hoev Structuur Uitval Seriegrootte Productie 1100 Artikelstamgegevens Standaardprijs = 2000 FI Afrekening CO- PA Financiële boekhouding Magazijn Prijsverschil 2000 400

22


Download ppt "Productie op voorraad – discrete productie"

Verwante presentaties


Ads door Google