De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Kader Grondslag in bestuurlijke afspraken Uitvoeringsagenda Rijksoverheid en gemeenten (2011 - mei 2015) – gericht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Kader Grondslag in bestuurlijke afspraken Uitvoeringsagenda Rijksoverheid en gemeenten (2011 - mei 2015) – gericht."— Transcript van de presentatie:

1 Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Kader Grondslag in bestuurlijke afspraken Uitvoeringsagenda Rijksoverheid en gemeenten (2011 - mei 2015) – gericht op kwalitatieve en kwantitatieve resultaten Programmabrief 25 april 2013 aan TK 1

2 Beter en Concreter: 3 sporen op basis van de uitvoeringsagenda Minder regeldruk en administratieve lasten door inzet op 3 sporen Spoor 1 – verbetering kwaliteit van de (rijks)regelgeving Spoor 2 – terugdringen toezichtlasten Spoor 3 – verbetering dienstverlening, slimmer werken 2

3 Beter en Concreter – Projecten / instrumenten Spoor 1 – Verbetering kwaliteit regelgeving Onderzoek knellende (rijks)regels Van Regels naar Ruimte – onder voorwaarden afwijken van regels Project modelverordeningen Subsidie zonder moeite Lokale effecten toets (LET) 3

4 Beter en Concreter – Projecten en instrumenten Spoor 2 – vermindering toezichtlasten / efficiënter toezicht Handreiking juridische aspecten van handhaving Pilots in 10 branches Gebruik inspectieview Gebruik Ondernemersdossier 4

5 Beter en Concreter: Projecten en instrumenten Spoor 3 - Betere dienstverlening / slimmer werkenToptaken-website Prettig contact met de overheid Ondernemerspeiling (KING) Indieningsvereisten sociaal domein Contractbeheer Kenniscentrum Dienstverlening (met KING) 5

6 Beter en Concreter - Bestuurlijk netwerk Regionale Ambassadeurs Programma uitdragen in de regio en collega’s motiveren Goede voorbeelden ophalen in de regio Oppakken van signalen uit de praktijk Interbestuurlijke Taskforce Signalen en knelpunten in de (rijks)regelgeving agenderen bij de betrokken ministeries 6

7 Beter en Concreter – communicatie Website - doorlopend Nieuwsbrief – maandelijks Katern Beter en concreter Ambassadeursbrieven Handreikingen en factsheets Slotcongres maart 2015 7

8 Bestuursovereenkomst Weesp Kritisch kijken naar de hoeveelheid en aard van de regels (p.5) Handhaving adequaat, maar vooral met een menselijke maat (p.5) Slagvaardige organisatie (p. 5) 8

9 Raadsakkoord Wijdemeren Inzet op kwaliteit van de dienstverlening voor bewoners en ondernemers ondernemers (p.1) Meekomen in de ‘digitaliseringslag’ (p.2) Eén kanaal naar werkgevers en branche organisaties met een herkenbare en uniforme werkwijze (p.5) Inzet op zo eenvoudig mogelijke ruimtelijke procedures (p.6) 9

10 Coalitieakkoord Langedijk Bewoners ervaren de gemeente als een klantvriendelijke organisatie (p.3) Afschaffen van overbodige verordeningen en beleidsregels (p.3) Kraamkamers voor startende bedrijven (p.8) Rekeningen van het bedrijfsleven binnen 30 dagen betalen (p.9) Langedijk wil ook voor de agrarische sector een ondernemersvriendelijke gemeente zijn; biedt ruimte in het BP; levert maatwerk bij nieuwe invullingen (p.9) 10

11 Coalitieakkoord Bloemendaal Aandacht voor handhaving en ‘vermindering van regeldruk’ (p.1) Klantgerichte dienstverlening door de ambtelijke organisatie (p.1) 11

12 Coalitieakkoord Zederik Bedrijven: versterken lokale economie; procedures worden zo kort mogelijk gehouden (p.4) Verantwoord verminderen van regeldruk; het bedrijvenloket eventueel versterken (p.4, p.10) Integraal handhavingsbeleid en regelgeving (handhaven vanuit de bedoeling, p.10) Inwoners en bedrijven in de dienstverlening centraal; regelmatig onderzoek verrichten naar de tevredenheid over de dienstverlening (p.10) Digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven krijgt prioriteit (p.10) 12

13 Hoofdlijnenakkoord Zoetermeer Uitgangspunt is maatwerk en vraaggericht werken(p.1) Met ondernemers investeren in nieuwe motoren voor de economie (p.4) Inzet op een beter ondernemersklimaat door betere dienstverlening met minder administratieve lasten en regeldruk (p.4) 13

14 Coalitieakkoord Waddinxveen Goede kwaliteit dienstverlening bieden aan burgers, verder werken daarom aan digitale dienstverlening (p.1) Wil de meest ondernemersvriendelijke gemeente in ZH worden, o.a. door een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn (p.4) 14

15 Coalitieprogramma Molenwaard Beter faciliteren van lokale (agrarische) bedrijven (p.8) Oog voor bedrijfsleven en knelpunten in de diverse sectoren (p.8) Inzet op een digitaal ondernemersloket, aandacht voor de toeristische en recreatiesector (p. 9) Overall verbeteren van de contacten met het lokale bedrijfsleven (p.9) RO: bescherming van het landschap, daarbij wijzigingen BP en vergunningen worden sneller afgegeven en onnodige regels schrappen (p.14) 15

16 Coalitieakkoord Zeist Kijken naar mogelijkheden meer flexibiliteit in bestemmingsplan (p.13) Stimuleren lokaal ondernemerschap, inzetten op vermindering van regeldruk en lastendruk (p.17) Werkgevers moeten minder tijd kwijt zijn aan regelingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen (p.17) 16

17 Coalitieakkoord Lopik Minder regels en meer eigen verantwoordelijkheid voor burgers, meer maatwerkmogelijkheden (p. 2) Stimuleren en opzetten van een ZZP-pool voor werkzaamheden (p.4) Voor het buitengebied sturen op ruimtelijke kwaliteit aan de “voorkant” van het proces; toetsen aan de “achterkant” zal worden verminderd (p.9) Huisvesting voor startende ondernemers op het industrieterrein stimuleren (p.9) 17

18 Raadsprogramma Montfoort Inzet: goed contact met ondernemers door structureel overleg en bedrijfsbezoeken (p.9) Digitale toegang tot het sociaal domein vormgeven (p. 11) 18

19 Coalitieakkoord Renkum Extra aandacht voor startende ondernemers en ZZP’ ers (p.6) “Er wordt samen met ondernemers een actief beleid gevoerd om het aantal regels en bureaucratie te verminderen. Dit moet leiden tot een verbetering van de uitvoerbaarheid van regelgeving, een vermindering van de toezichtlasten en een betere dienstverlening.”(p.6) Meer mogelijkheden om digitaal producten te bestellen of aan te vragen (p.9) 19

20 Coalitieakkoord Wijk bij Duurstede Uitwerken van een kraamkamerfunctie van het buitengebied voor startende ondernemers (p.12) Ruimte geven aan bedrijven in het buitengebied die willen groeien: toetsen daarvoor van het BP- buitengebied, kijken naar de ruimte die de provincie beidt en de gemeentelijke regelgeving (p.14) 20

21 Coalitieakkoord Putten Ruimte geven aan de agrarische sector als economische pijler, maar ook als drager van het landschap (p.13) Inzet om nieuwe bedrijven naar Putten te krijgen; meer communiceren met het bestaande bedrijfsleven, bijvoorbeeld door accountmanagers in te zetten (p. 13) Verdere digitale ontsluiting van Putten (p.13) Een servicegerichte en integrale dienstverlening, werken vanuit de één-loketgedachte; onderzoeken tevredenheid, training medewerkers (p.16) 21


Download ppt "Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Kader Grondslag in bestuurlijke afspraken Uitvoeringsagenda Rijksoverheid en gemeenten (2011 - mei 2015) – gericht."

Verwante presentaties


Ads door Google