De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Justitie en Politie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Justitie en Politie"— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Justitie en Politie
Ministry of Justice and Police

2 Wnd. Hoofd Internationale Betrekkingen (IB).
Wie is dhr. Jakaoemo Wnd. Hoofd Internationale Betrekkingen (IB). Wnd. Hoofd Bureau Intellectuele Eigendom (BIE). Focal Point: ACTO (Amazon Cooperation Treaty Organization) , CARICOM en CELAC

3 WIPO vergaderingen bijgewoond:
Technical meeting over CPAS (Caraibisch Patent Systeem) in Trinidad & Tobago. Study Visit bij de WIPO, Geneve over Modellen en tekeningen (Industrial Design). Caribbean meeting over Modellen en Tekening in Belize. CDIP Meeting in WIPO, Geneve november 2014. Opkomst: Regional meetings of the Heads of IP Offices and Ministerial Meetings , 23 t/m 27 november 2015 Kingston, Jamaica:

4 What is Intellectuel Property ?
Wat is Intellectueel Eigendom? Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties, zoals teksten, foto’s, software, uitvindingen, merknamen en waardevolle kennis.

5 Wat is Intellectueel Eigendomsrecht/Intellectual Property Right (IER)?
Intellectuele eigendomsrechten (IER) een juridisch recht is die de bescherming daarvan aanduidt. Het intellectueel eigendomsrecht wordt doorgaans verdeeld in twee hoofdgroepen: het auteursrecht (met inbegrip van de naburige rechten) en het industrieel eigendomsrecht (met als belangrijkste onderdelen) octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, traditionele kennis en Geografische indicatie).

6 Wat is een merk (trademark)?
Is een TEKEN ter onderscheiding van een merk of diensten van een concurrent. Idea  Quality + Identity  TRADEMARK Merken kunnen uiteenlopende vormen hebben: • Woorden en/of cijfers (woordmerk): de naam 'Coca-Cola' of '3M' • Afbeeldingen en logo's (beeldmerk): het Heineken-logo met de karakteristieke scheve 'e' • Vormen (vormmerk): de vorm van bijvoorbeeld een flesje • Kleuren (kleurmerk): bijvoorbeeld het geel van Zwitsal • Klanken (klankmerk): reclamejingle van Kirpalani N.V.,

7 Three Statutory Pillars of
PATENTABILITY Inventive Step (ingenious-vindingrijk) 2. Novelty (new) 3. Industrial Applicability (utility) (industriele toepasbaarheid) Idea  Innovation  Invention  PATENT

8

9 Wat zijn modellen en tekeningen (industrial design)?
Een tekening of model is het nieuwe uiterlijk van een gebruiks-voorwerp. Het tekeningenrecht beschermt het 2-dimensionale patroon of de tekening van bijvoorbeeld een kledingstof of een tegel. Het modellenrecht beschermt de vormgeving van bijvoorbeeld een horloge, stoel, tas, een houtenbank (handicraft) of een auto (3-dimensionale voorwerpen).

10 Wat is traditionele Kennis (traditional knowlegde)
TK in algemene zin omvat de inhoud/kennis van traditionele cultuuruitingen, inclusief onderscheidende tekens en symbolen TK in enge zin verwijst naar de kennis als zodanig, in het bijzonder de kennis die voortvloeit uit intellectuele activiteit in een traditionele context, en omvat knowhow, praktijken, vaardigheden en innovaties.

11 Wat zijn auteursrechten (copyrights)?
Het auteursrecht (copyright): ‘het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtsverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.’ AW is gebasseerd op de Nederlandse AW van 1912. AW niet met de digitale tijdperk meegegaan, althans in de huidige wetgeving nog geen rekening gehouden.

12 Inbreuk op auteursrechten
Inbreuk = zonder toestemming creaties verspreidt of verveelvoudigt, door ze op internet te zetten (al dan niet door middel van streaming), af te drukken in een boek of kopieën te geven aan een ander. Grootschalige inbreuk op auteursrechten noemt men ook wel 'piraterij'. Opzettelijk inbreuk en opzettelijk een werk verspreiden of verkopen = misdrijf (art. 33 AW 1913). Hoofdstuk II De handhaving van het auteursrecht en bepalingen van het strafrecht .

13 Acties tegen inbreuk Een advocaat in te schakelen.
De eerste en minst verstrekkende mogelijkheid is het sturen van een brief met daarin het verzoek om de inbreukmakende handelingen te staken en gestaakt te houden. Het kan zijn dat de kous hiermee af is en dat het dus niet nodig is om een gerechtelijke procedure te starten. Dit scheelt (beide partijen) een hoop geld. Mocht de waarschuwing of sommatie niet helpen, dan biedt de voorlopige voorziening in kort geding het snelst een remedie. Zo'n procedure heeft een voorlopig karakter; er kunnen geen definitieve vorderingen zoals een volledige schadevergoeding worden toegewezen. Met een voorlopige voorziening kunnen wel (toekomstige) inbreukmakende handelingen verboden worden.

14 Acties tegen inbreuk 4) Schikking: Het is in alle stadia van de procedure mogelijk om tot een schikking te komen. Het is ook mogelijk om voordat een procedure is aangevangen tot een schikking te komen, wat vaak verstandiger is. Een schikking is een overeenkomst waarin partijen het geschil eigenhandig oplossen. De voorwaarden van de door partijen getroffen regeling worden in de schikkingsovereenkomst opgenomen. Beide partijen kunnen zelf bepalen hoe zij invulling geven aan een schikkingsovereenkomst. Als één van de partijen zich niet aan de schikkingsovereenkomst houdt kan er alsnog een rechter aan te pas komen.

15 Acties tegen inbreuk Een advocaat in te schakelen.
De eerste en minst verstrekkende mogelijkheid is het sturen van een brief met daarin het verzoek om de inbreukmakende handelingen te staken en gestaakt te houden. Het kan zijn dat de kous hiermee af is en dat het dus niet nodig is om een gerechtelijke procedure te starten. Dit scheelt (beide partijen) een hoop geld. Mocht de waarschuwing of sommatie niet helpen, dan biedt de voorlopige voorziening in kort geding het snelst een remedie. Zo'n procedure heeft een voorlopig karakter; er kunnen geen definitieve vorderingen zoals een volledige schadevergoeding worden toegewezen. Met een voorlopige voorziening kunnen wel (toekomstige) inbreukmakende handelingen verboden worden.

16 De strafrechter Hij die opzettelijk inbreuk maak op eens anders auteursrecht, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste sf ,-  zesde categorie v/d geldboetewet is gesteld: ten hoogste sf ,-  SRD ,- (Een miljoen SRD) – art. 31 AW 1913. Hij die een werk, waardoor hij weet dat inbreuk gemaakt wordt op eens anders auteursrecht, verspreidt of openlijk te koop stelt, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste sf ,-  vijfde categorie v/d geldboetewet: ten hoogste sf ,-  SRD ,- (Tien duizend SRD) – art. 32 AW 1913.

17 Vonnis van de strafrechter
De door de strafrechter verbeurd verklaarde verveelvoudigingen worden vernietigd; echter kan de rechter bij het vonnis bepalen, dat zij aan degene, wie het auteursrecht toekomt, zullen worden afgegeven, indien deze zich daartoe ter griffie aanmeldt binnen een maand nadat de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan (art. 31 AW 1913). Door de afgifte gaat de eigendom van de verveelvoudingingen op de rechthebbende over. De rechter zal gelasten, dat die afgifte niet zal geschieden dan tegen een bepaalde, door de rechthebbende te betalen vergoeding, welke ten bate komt van de Staat (art. 32 AW 1913).

18 Huidige werkzaamheden BIE
Alleen handelsmerken ingevolge het Reglement Industriele Eigendommen inschrijving in de register van BIE. Buiten Suriname wordt de merkhouder niet beschermd, waardoor de Surinaamse merkhouder niet tegen het gebruik van de merknaam of logo in het buitenland kan optreden. Geen internationale inschrijving: Suriname geen partij bij het Verdrag van Madrid en haar protocol. Uw merk is nationaal voor tien jaar geldig. Toekomstige werkzaamheden Dienstmerken, handelsnamen, domein namen. Octrooi (Patent). Tekeningen en modellen (Indistrial Design) Registratie van auteursrechten Traditionele kennis Geografische indicatie Kwekersrecht

19 Geografische Aanduiding
Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications: Thirty-Third Session March 16 to March 20, 2015 (Geneva) A Diplomatic Conference for the Adoption of a New Act of the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration will take place from May 11 to 21, 2015.

20 Geografische Aanduiding
Een teken dat een product identificeert die afkomstig is van een bepaalde locatie , waarbij dat product een speciale kwaliteit of reputatie of ander kenmerk heeft b.v wijn uit Bordeaux, Frankrijk. Aangezien de eigenschappen van het product afhankelijk is van de geografische plaats van productie, is er een duidelijk verband tussen het product en de oorspronkelijke plaats van productie. Dit betekent in het algemeen dat de grondstoffen afkomstig moeten zijn van de plaats van oorsprong en dat de verwerking van het product ook daar plaatsvinden.

21 Geografische Aanduiding
Geografische aanduidingen worden doorgaans gebruikt voor landbouwproducten, levensmiddelen, wijn en gedistilleerde dranken, kunstnijverheid, en industriële producten. Alleen producenten die in het afgebakende geografische gebied voorkomen en die voldoen aan de specifieke omstandigheden van de productie voor het product kunnen d.m.v. geografische aanduiding beschermd worden.

22 Geografische Aanduiding
Bescherming kan aangevraagd worden door een groep van producenten van het product. Deze groep producenten kunnen zich organiseren als een juridische entiteit, zoals een coöperatie of vereniging, die hen vertegenwoordigt en zorgt ervoor dat het product voldoet aan de gestelde bepaalde eisen.

23 EINDE BEDANKT!


Download ppt "Ministerie van Justitie en Politie"

Verwante presentaties


Ads door Google