De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. D. Visser Ouderling:E. Groenewold Organist: Wim Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. D. Visser Ouderling:E. Groenewold Organist: Wim Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. D. Visser Ouderling:E. Groenewold Organist: Wim Brunsveld

2 ELB 357 Psalm 63 Psalm 119 Schriftberijming 27 Gezang 428 ELB 289 Psalm 103 Gezang 288 1 Petrus 1

3 Welkom Welkom en mededelingen

4 1.Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid, Schepper, die ’t heelal verheugde, bron van eeuwige vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen. Hij, die zoekend doolt in ’t duister, vindt het licht bij U alleen. ELB 357: 1, 5

5 5. Wil ons van uw vreugde geven, hef ons op tot U omhoog, Gever van `t onsterfelijk leven, die tot ons U nederboog. Dan gaan wij hier zingendvoorwaarts, onbevreesd in smart en pijn. Laat ons Heer, door uwe liefde eeuwig in uw vreugde zijn. ELB 357: 1, 5

6 1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. Mijn hart wil niets dan U ontvangen, die leven zijt en leven laat. O Heer, mijn ziel en zinnen smachten en dorsten naar U in een land, waarop de zon verzengend brandt, - schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. Psalm 63: 1, 3

7 3 Wanneer ik wakend in de nacht mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, dan mag ik weer uw goedheid proeven; uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, zing ik mij van mijn zorgen vrij. Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, door uw hand word ik vastgehouden. Psalm 63: 1, 3

8 We lezen uit de Bijbel 1 Petrus 1: 22- 2:3

9 22 Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart, 23 u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

10 1 Petrus 1: 22- 2:3 24 Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. 25 Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

11 1 Petrus 1: 22- 2:3 1 Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. 2 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, 3 indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is,

12 Psalm 119: 3 1 Welzalig wie de rechte wegen gaan, wie in de regels van Gods wijsheid treden. Zalig wie zijn getuigenis verstaan, van ganser harte zoeken naar zijn vrede. Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

13 1 Petrus 1: 1-12 1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, 2 uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.

14 1 Petrus 1: 1-12 3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 4 tot een onvergankelijke, on- bevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.

15 1 Petrus 1: 1-12 5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. 6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen,

16 1 Petrus 1: 1-12 7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.

17 1 Petrus 1: 1-12 8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, 9 en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.

18 1 Petrus 1: 1-12 10 Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. 11 Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna.

19 1 Petrus 1: 1-12 12 Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

20 Schriftberijming 27: 1, 3, 4 1.Bezingt Gods lof als nooit tevoren, gij die naar Zijn barmhartigheid in Christus wederomgeboren ten leven uitverkoren zijt - die hoop steekt onze vreugde aan: de Heer is waarlijk opgestaan!

21 Schriftberijming 27: 1, 3, 4 3.Weest blij, weest blij, o gij bedroefden, hoe vaak gij ook wanhopig vocht, gij zijt als goud dat vuur beproefde - geen mens wordt tevergeefs verzocht! Niet lang, nog maar een korte tijd, dan komt Zijn dag in heerlijkheid!

22 Schriftberijming 27: 1, 3, 4 4.Gij die Hem zelf nog nooit aanschouwde, gij die Hem ongezien bemint, Hem op Zijn woord alleen vertrouwde - weest blij, verheugt u als een kind, het grote einddoel is in zicht: uw heil komt stralend aan het licht!

23 De kinderen mogen naar de Bijbelklas Het thema: Handelingen 4 Petrus en Johannes worden ondervraagd

24 Preek

25 Gezang 428: 1, 4 1 Jezus, mijn verblijden, voor mijn hart de weide, waar het vrede vindt, 't hart dat in verlangen naar U is bevangen, dat U zo bemint. Lam, o kom, mijn Bruidegom. Buiten U is niets op aarde zo beminnenswaardig.

26 Gezang 428: 1, 4 4 Wat zou ik nog treuren, als de Heer der vreugde, Jezus binnenschrijdt! Zij die God beminnen zullen vreugde winnen ook uit bitterheid. Of mij 't kwaad naar 't leven staat, toch zijt Gij ook in mijn lijden, Jezus, mijn verblijden.

27 ELB 289: 1, 3 1.Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is, louter goedheid en genade, licht in onze duisternis. Hij, de Koning van de kosmos, het gesternte zingt zijn eer heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer.

28 ELB 289: 1, 3 3.Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan en op Pasen, God zij glorie, uit het graf is opgestaan. Door het brood - dit is mijn lichaam - door de wijn - dit is mijn bloed - geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed.

29 Psalm 103: 1, 3, 4 1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des H EREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

30 Psalm 103: 1, 3, 4 3 Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

31 Psalm 103: 1, 3, 4 4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen boven de aarde, is voor wie Hem vrezen zijn liefde en zijn goedertierenheid. Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

32 Collecte voor 1)Stichting Timon (avondmaalscollecte) 2)Werelddiaconaat

33 Gezang 288: 1, 5, 8 1 Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt. God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. De hemel en de aarde wordt stralende en puur. God zal zich openbaren in heel zijn kreatuur.

34 Gezang 288: 1, 5, 8 5 Ja, Hij zal ons geleiden in 't schone paradijs, het bruiloftsmaal bereiden zijn grote naam ten prijs. De liefde die wij zingen, zo schoon, zo ongekend, zal uit de bron ontspringen van God ons middelpunt.

35 Gezang 288: 1, 5, 8 8 Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon, dan heffen wij daar allen met grote vreugde aan: lof zij en eer en sterkte de Vader en de Zoon, de Geest om al zijn werken zij lof van nu voortaan.

36 Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang!

37 Opwekking 710 Vader maak mij tot een zegen Ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus kom tot mij Als de Bron van leven Die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

38 Opwekking 710 Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid

39 Opwekking 710 Vader maak ons tot een zegen Hier in de woestijn Wachtend op Uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

40 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:


Download ppt "Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. D. Visser Ouderling:E. Groenewold Organist: Wim Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google