De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decreet inschrijvingsrecht Infosessie LOP/SO Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decreet inschrijvingsrecht Infosessie LOP/SO Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Decreet inschrijvingsrecht Infosessie LOP/SO Gent

2 I. Introductie

3 Inschrijvingsrecht Decreet regelt voor het eerst de inschrijvingen voor schooljaar 2013 – 2014 ( vinden plaats in de loop van schooljaar 2012 – 2013 ) Decreet regelt niet de inschrijvingen voor schooljaar 2012 – 2013 ( vinden plaats in de loop van schooljaar 2011 – 2012 )

4 Redenen tot wijziging Aflopen van de experimentele aanmeldingsprocedures Streven naar permanente verbetering Actualiteitsmoties

5 Uitgangspunten 1.Realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen en dit voor het basisonderwijs, voor zover mogelijk, in een school in hun buurt 2.Vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie 3.Bevorderen van sociale mix en cohesie 4.Voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad daarnaast ook de bescherming van de gelijke onderwijs- en inschrijvingskansen van Nederlandstaligen en het behoud van het Nederlandstalig karakter van het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs.

6 II. Recht op inschrijving

7 Centraal beginsel Recht op inschrijving in school/vpl van keuze

8 Pedagogisch project en schoolreglement Schriftelijk of elektronisch aanbieden Toelichting geven op vraag van ouders Papieren versie op verzoek => Inschrijving na ondertekening voor akkoord Bij wijziging Ten vroegste uitwerking in volgend schooljaar Ouders informeren (schriftelijk of elektronisch) Toelichting geven op vraag van ouders Indien ouders niet akkoord, inschrijving ten einde op 31/08

9 Start inschrijvingen Start inschrijvingen (1) Secundair onderwijs ­ BuSO + 1° gr gewoon SO: 1 e schooldag febr voorgaande schooljaar (vs) ­ 2° en 3° graad gewoon, DBSO en leertijd: 1 e schooldag na paasvakantie vs

10 Start inschrijvingen Start inschrijvingen (2) Scholen maken start inschrijvingen bekend via LOP Uitzondering op startdatum LOP-regio Voorrang broers en zussen, personeel en campus ­ BaO: kan starten 1 e schooldag september vs (febr) ­ SO: kan starten 1 e schooldag na kerstvakantie vs Mits geen enkele leerling geweigerd wordt!

11 Inschrijving Hele schoolloopbaan* Over de vestigingsplaatsen (vpl) & structuuronderdelen heen Over scholen heen 2 scholen op zelfde campus (in schoolreglement!) ( Campus: gescheiden door weg of max. 2 kad perc) * Tucht, niet akkoord met schoolreglement/ped. project, zelf weggaan

12 III. Weigeren

13 Weigeringsgronden Toelatings-, overgangs-, instapvoorwaarden BaO: moet SO: kan => school mag lln ook inschrijven als vrije ll maar moet niet: indien ze dit niet doet, moet ze lln wel officieel weigeren ! Alternerend naar school gaan Capaciteit Tucht, voor voorgaand, voorgaand schooljaar en lopend schooljaar ( ook in scholen met doorlopende inschrijving ) Draagkracht (BuSO), lln blijft in school tijdens procedure Elders in de loop van het schooljaar definitief uitgesloten (na afspraken LOP)

14 Capaciteit (1) Capaciteit = totaal aantal lln dat schoolbestuur als maximaal aantal lln ziet Schoolbestuur moet capaciteiten bepalen voorafgaand aan inschrijving & meedelen aan LOP: Gewoon SO Moet: eerste graad: school, vestigingsplaats of structuuronderdeel Kan: andere graden BuSO Moet: school, vestigingsplaats, opleidingsvorm, type, structuuronderdeel of pedagogische eenheid DBSO en leertijd Kan: centrum, vestigingsplaats en structuuronderdeel.

15 Capaciteit (2) Opvullen vrije plaatsen Volgorde inschrijvingsregister (IR) tot eind oktober Met respect voor contingenten Capaciteitsverhoging Goedkeuring LOP Volgorde IR tot eind oktober Met respect voor contingenten

16 Capaciteit: overcapaciteit (3) Mag (moet niet) in overtal gaan: Geplaatst JR, CBJ, internen, residentiële voorz. Terug naar BuSO na GON (voorgaand of lopende schooljaar) Indien slechts één van twee brussen (vb. meerlingen) kan ingeschreven worden in zelfde niveau waarvoor cap. bepaald werd (1 e graad gewoon SO en BuSO)

17 Weigeringsprocedure 1.Opgelegd model van inschrijvingsregister (per bepaalde capaciteit) 2.Schriftelijk meedelen met opgelegd model attest van niet gerealiseerde inschrijving : - Binnen vier kalenderdagen - Aangetekend of met afgiftebewijs aan ouders - Volgens afspraak aan LOP-voorzitter ! 3.Bemiddeling (soms automatisch) LOP 4.Schriftelijke klacht bij CLR (30 kalenderdagen na vaststelling betwiste feiten) 5.Bemiddeling bij zoeken andere school kan (op vraag) (Bij draagkracht BuSO – max. 15 schooldagen voor inschrijving in andere school !)

18 IV. Voorrang

19 Voorrangsgroepen: wie (1) BaO, 1°graad SO, BuSO 1.Broers en zussen 2.Kinderen van personeel 3.Kinderen van ouders die het Nederlands in voldoende mate machtig zijn (BHG) 4.Campus (BaO => SO) in LOP (meerderheden) 5.(N)GOK (ook al rekening mee gehouden in vorige groepen)

20 Voorrangsgroepen: wie (2) Tweede & 3 e gr gewoon SO, DBSO en leertijd 1.Kinderen van ouders die het Nederlands in voldoende mate machtig zijn (BHG)

21 Voorrangsgroepen Kinderen van personeel (1) Alle personeel met een duurzame band = op het ogenblik van de inschrijving een lopende tewerkstelling voor meer dan 104 dagen Personeelslid = ouder = de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben

22 Voorrangsgroepen Kinderen van personeel (2) Personeel van de school art 2 en 4 ( decr van 27/03/91) : Bestuurs- en onderwijzend personeel met inbegrip van de godsdienstleerkrachten Opvoedend hulppersoneel Paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel Technisch personeel Administratief personeel Ondersteunend personeel Beleids- en ondersteunend personeel Statutair meesters-, vak- en dienstpersoneel (GO!)

23 Voorrangsgroepen Campus (enkel SO) BaO naar SO kan binnen LOP na: Gekende dubbele meerderheid binnen LOP SO + Binnen LOP BaO: specifieke dubbele meerderheid (helft LOP met helft onderwijspartners)

24 Voorrangsgroepen (N)GOK GOK Schooltoelage (of beperkt inkomen) - en/of – Buiten het eigen gezinsverband bijzondere - en/of - jeugdbijstand, m.u.v. internaten - en/of – Trekkende bevolking (woonwagenbewoner, kermis, schipper, …) - en/of – Lage opleiding moeder (de moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs) => TNN geen voorrangsindicator meer!

25 Voorrangsperioden Volgorde ligt vast Samen nemen => geen weigering op basis van capaciteit !! Minimumduur van een voorrangsperiode: 2 weken – geen maximumduur Afspraken binnen een LOP Bekendmaking van de afspraken door het LOP

26 Voorrang (N)GOK Hoe inschrijven ? Streven naar een evenredige verdeling dubbele contingentering (DC) door middel van dubbele contingentering (DC)

27 V. Dubbele Contingentering

28 Dubbele contingentering: inschrijven (1) Alle scholen van een LOP bepalen twee contingenten (=DC): 1 GOK contingent + 1 NGOK contingent = 100% Reeds ingeschreven lln in één van beide contingenten onderbrengen Lln die ofwel voldoen aan één of meer ofwel niet voldoen aan de voorrangsindicatoren Gelijktijdig inschrijven nieuwe leerlingen Lln die ofwel voldoen aan één of meer ofwel niet voldoen aan de voorrangsindicatoren  zie voorbeelden

29 Dubbele contingentering: inschrijven (2) Introductie van een nieuwe term: ­ Uitgestelde inschrijving Wanneer is een ll uitgesteld ingeschreven? ­ Indien ll zich aanbiedt tijdens voorrangsperiode in een school waar het contingent waar hij toe behoort vol is maar ­ Er resten nog vrije plaatsen in het andere contingent Na afloop van de voorrangsperiode wordt de uitgestelde inschrijving ­ Ofwel een gerealiseerde inschrijving ­ Ofwel een niet- gerealiseerde inschrijving  zie voorbeelden

30 Dubbele Contingentering Voorbeeld

31 Inschrijvingsrecht DC voorbeeld Bepaling percentages Inschrijvingsrecht DC voorbeeld Bepaling percentages Max. Cap.=10 (GOK=6/nt-GOK=4)

32 Inschrijvingsrecht DC voorbeeld Voorrangsperiode brussen

33 Inschrijvingsrecht DC voorbeeld Voorrangsperiode kinderen personeel

34 Inschrijvingsrecht DC voorbeeld Voorrangsperiode (N)GOK

35

36 Inschrijvingsrecht DC voorbeeld Voorrangsperiode (N)GOK afsluiten

37 Inschrijvingsrecht DC voorbeeld Na afsluiten voorrangsperiode (N)GOK

38 DC: samenvattend Contingent GOK + contingent niet GOK = totale capaciteit Reeds ingeschreven lln onderverdelen in contingent GOK of contingent niet GOK Nieuwe inschrijvingen onderverdelen in contingent GOK of contingent niet GOK Eén contingent bereikt? Eén contingent nog vrije plaatsen? Uitgestelde inschrijving Na afloop van voorrangsperiode > Gerealiseerde inschrijving > Niet gerealiseerde inschrijving Beide contingenten bereikt? Niet-gerealiseerde inschrijving

39 Dubbele Contingentering (DC) LOP-afspraken

40 DC: LOP-afspraken over (1) Berekenen relatieve aanwezigheid ­ Tot op welk (deel)gebied(en) ­ Tot op welk capniveau In de (deel)gebied(en) In vpl/scholen Capniveaus waarop contingenten in vpl/scholen worden bepaald ­ Verschillen tussen deelgebieden maken?

41 DC: LOP-afspraken over (2) Wijze waarop contingenten op capniveaus zullen bepaald worden ­ Streefnormen bepalen ­ Vertalen naar concrete verdeling (N)GOK op capniveaus Betrekken van andere actoren bij de werving, toeleiding en ondersteuning van ouders Ondersteuning van scholen

42 VI. Aanmelden

43 Algemeen (1) Wat? Aanmelden = kenbaar maken intentie tot inschrijving in één of meerdere scholen of vestigingsplaatsen waarbij een volgorde van keuze wordt aangegeven Wie? BuSO, 1 ste graad SO Waarom? ­ Optimaliseren inschrijvingsproces ­ Streven naar evenredige verdeling

44 Algemeen (2) LOP: goedkeuring dubbele meerderheid Vlaamse Regering ­ Kan verplichten bij dreigend capaciteitsprobleem (Gent, BHG & Antwerpen (BaO) verplicht) ­ Kan middelen voorzien Afrondingsproces is beschreven ­ Rangordening, toewijzing, schriftelijke melding, opvisperiode…

45 Aanmeldingsperiodes (AP) Start AP ­ Ten vroegste eerste schooldag febr vorig schooljaar Eén periode of meerdere periodes ­ Cf. verschillende voorrangsgroepen ­ Periodes kunnen samengenomen worden (volgorde blijven respecteren!) Voor & tijdens AP geen inschrijvingen ­ Uitz. broers & zussen & kinderen personeel (1 e schooldag na kerstvakantie SO)  geen lln geweigerd

46 Ordening a) Voorrangsgroepen: prioritaire ordening 1.Brussen 2.Personeel 3.(Nederlands machtig in Brussel) 4.Campus van BaO naar SO (LOP/kan) b) Overige lln: adhv ordeningscriteria  (N)GOK over alles heen, dubbele contingentering reeds ingeschreven leerlingen worden in rekening gebracht  Bepaling wat te doen bij volzet binnen een prioritair te ordenen groep

47 Ordeningscriteria 1 e gr SO & BuSO Overige leerlingen / voor prioritair te ordenen groep indien vol: Keuze één of combinatie van: 1.Chronologie via telefoon 2.Keuzevolgorde (enkel in combinatie)

48 Ordeningscriteria Afspraken op LOP niveau Op school/vpl kan gemotiveerd afgeweken van ordeningscriteria

49 Goedkeuring aanmeldingsprocedure Toetsing concrete procedure aan uitgangspunten inschrijvingsrecht Taak van de CLR Op basis van dossier (middel tot aanmelden, keuze voor de criteria, toeleiding ouders… 10 elementen) Tijdspad (uiterlijk 1 sept voorgaand schooljaar dossier indienen) Negatief besluit CLR Aangepast voorstel indienen bij CLR Procedure bij Vlaamse Regering

50 Bronnen Decreet inschrijvingsrecht Zie www.vlaamsparlement.bewww.vlaamsparlement.be en binnenkort Edulex Codex Secundair


Download ppt "Decreet inschrijvingsrecht Infosessie LOP/SO Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google