De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger in deze dienst is De mooiste dag van je leven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger in deze dienst is De mooiste dag van je leven"— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger in deze dienst is De mooiste dag van je leven
Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate De mooiste dag van je leven 1

2 Informatie voor onze gasten
De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Extra Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche voor de kinderen tot en met 5 jaar oud. Tijdens de dienst en bij de uitgang wordt er gecollecteerd. De doelen worden geprojecteerd.

3 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1e collecte kerk
2e collecte kerkelijke kassen uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 2 augustus a.s. hoopt ds. J. van Mulligen uit Lelystad in beide diensten voor te gaan.

4 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Ps. 19: 1, 2 NB Ps. 45: 1, 7
*Stil gebed *Votum en groet Ps. 118: 12 Samenzang v/d Wet Gebed Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10 Ps. 45: 1, 7 Tekst: Opb. 19: 6b-8 Verkondiging SB 36: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Lied 262: 1, 2 *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Ps. 19: 1, 2 NB Ps. 45: 1, 7
*Stil gebed *Votum en groet Ps. 118: 12 Samenzang v/d Wet Gebed Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10 Ps. 45: 1, 7 Tekst: Opb. 19: 6b-8 Verkondiging SB 36: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Lied 262: 1, 2 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Ps. 19: 1, 2 NB Ps. 45: 1, 7
*Stil gebed *Votum en groet Ps. 118: 12 Samenzang v/d Wet Gebed Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10 Ps. 45: 1, 7 Tekst: Opb. 19: 6b-8 Verkondiging SB 36: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Lied 262: 1, 2 *Zegen * Staande

7 Ps. 19: 1, 2 NB De hemel roemt den Heer, het firmament geeft eer
Hem, die 't heelal volbracht. De dag spreekt tot de dag van wat zijn hand vermag, de nacht meldt het de nacht. Er is geen taal, geen woord, toch wordt alom gehoord een wijd verbreide mare. Geen stem gaat van hen uit, maar overal verluidt hetgeen zij openbaren.

8 Ps. 19: 1, 2 NB God heeft de tent gemaakt, waarin de zon ontwaakt
fier als een bruidegom, die blinkend van gewaad het bruidsvertrek verlaat en licht verspreidt alom. Zo, vrolijk als een held die tot de zege snelt, roept hij de nieuwe morgen; hij trekt zijn glanzend spoor de ganse hemel door: zijn gloed laat niets verborgen.

9 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Ps. 19: 1, 2 NB Ps. 45: 1, 7
*Stil gebed *Votum en groet Ps. 118: 12 Samenzang v/d Wet Gebed Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10 Ps. 45: 1, 7 Tekst: Opb. 19: 6b-8 Verkondiging SB 36: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Lied 262: 1, 2 *Zegen * Staande

10 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Ps. 19: 1, 2 NB Ps. 45: 1, 7
*Stil gebed *Votum en groet Ps. 118: 12 Samenzang v/d Wet Gebed Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10 Ps. 45: 1, 7 Tekst: Opb. 19: 6b-8 Verkondiging SB 36: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Lied 262: 1, 2 *Zegen * Staande

11 Ps. 118: 12 Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien Isrels God geheiligd heeft; Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, Hem roemen, die ons blijdschap geeft. Och HEER, geef thans Uw zegeningen; Och HEER, geef heil op dezen dag; Och, dat men op deez' eerstelingen Een rijken oogst van voorspoed zag.

12 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Ps. 19: 1, 2 NB Ps. 45: 1, 7
*Stil gebed *Votum en groet Ps. 118: 12 Samenzang v/d Wet Gebed Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10 Ps. 45: 1, 7 Tekst: Opb. 19: 6b-8 Verkondiging SB 36: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Lied 262: 1, 2 *Zegen * Staande

13 Gez 176a: 2-13 GKB 2 Allen Ik ben de Heer, die als uw Koning
u uit Egypte heb geleid. Ik riep u uit uw slavenwoning, mijn sterke arm heeft u bevrijd

14 Gez 176a: 2-13 GKB 3 Vrouwen Geef nooit mijn eer aan andre goden.
Leef heilig voor mijn aangezicht. Vertrouw op Mij in al uw noden, uw hart alleen op Mij gericht.

15 Gez 176a: 2-13 GKB 4 Mannen Voor beeldendienst zult gij u wachten,
Ik duld geen eigenwilligheid. Ik straf dat kwaad in de geslachten. maar zegen uw gehoorzaamheid.

16 Gez 176a: 2-13 GKB 5 Vrouwen Gij zult van God niet ijdel spreken,
gebruik zijn naam in heiligheid. Onheilig zweren zal Hij wreken. Welzalig wie de Heer belijdt.

17 Gez 176a: 2-13 GKB 6 Mannen Gedenk bij 't werk, u opgedragen,
de sabbat, aan de Heer gewijd: God schiep de wereld in zes dagen en heeft Zich in zijn werk verblijd.

18 Gez 176a: 2-13 GKB 7 Vrouwen Gij zult uw ouders eer betonen
opdat uw Heer, die eeuwig leeft. u vele dagen zal doen wonen in 't land dat Hij, uw God, u geeft.

19 Gez 176a: 2-13 GKB 8 Mannen Gij zult niet doodslaan en niet haten
de mens, die God geschapen heeft. Nooit mag de liefde u verlaten. Doe goed aan hem die naast u leeft.

20 Gez 176a: 2-13 GKB 9 Vrouwen Gij zult het huwlijk niet verbreken.
Leef niet onkuis, maar houd u rein Wees ingetogen in uw spreken. Gij zult de Here heilig zijn.

21 Gez 176a: 2-13 GKB 10 Mannen Gij zult bedrog noch diefstal plegen,
mijn is het zilver en het goud. Beheer 't bezit, door u verkregen, voor Hem die u dat toevertrouwt.

22 Gez 176a: 2-13 GKB 11 Vrouwen Gij zult geen vals getuignis spreken,
weer van uw naaste smaad en leed. God zal de lage laster wreken, zijn toorn treft hem die leugens smeedt.

23 Gez 176a: 2-13 GKB 12 Mannen Uw hart zal nimmer iets begeren
van al wat van uw naaste is. Al Gods geboden zult gij eren en houden zijn getuigenis.

24 Gez 176a: 2-13 GKB 13 Allen Geef dat wij trouw uw wet betrachten.
Gedenk ons in barmhartigheid. Schenk ons in Christus nieuwe krachten tot liefdedienst uit dankbaarheid.

25 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Ps. 19: 1, 2 NB Ps. 45: 1, 7
*Stil gebed *Votum en groet Ps. 118: 12 Samenzang v/d Wet Gebed Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10 Ps. 45: 1, 7 Tekst: Opb. 19: 6b-8 Verkondiging SB 36: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Lied 262: 1, 2 *Zegen * Staande

26 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Ps. 19: 1, 2 NB Ps. 45: 1, 7
*Stil gebed *Votum en groet Ps. 118: 12 Samenzang v/d Wet Gebed Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10 Ps. 45: 1, 7 Tekst: Opb. 19: 6b-8 Verkondiging SB 36: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Lied 262: 1, 2 *Zegen * Staande

27 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Ps. 19: 1, 2 NB Ps. 45: 1, 7
*Stil gebed *Votum en groet Ps. 118: 12 Samenzang v/d Wet Gebed Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10 Ps. 45: 1, 7 Tekst: Opb. 19: 6b-8 Verkondiging SB 36: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Lied 262: 1, 2 *Zegen * Staande

28 Ps. 45: 1, 7 Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,
Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen; Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft; Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft. Beminlijk Vorst, uw schoonheid, hoog te loven, Gaat al het schoon der mensen ver te boven; Genâ is op uw lippen uitgestort; Dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt.

29 Ps. 45: 1, 7 Straks leidt men haar in statie, uit haar woning,
In kleding, rijk gestikt, tot haren Koning; Zo treedt zij voort met al den maagdenstoet, Die haar verzelt, U vrolijk tegemoet. Zij zullen blij, geleid met lofgezangen, De vreugde voên, die afstraalt van haar wangen, Tot zij, daar elk gewaagt van haren lof, Ter bruiloft treên in 't koninklijke hof.

30 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Ps. 19: 1, 2 NB Ps. 45: 1, 7
*Stil gebed *Votum en groet Ps. 118: 12 Samenzang v/d Wet Gebed Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10 Ps. 45: 1, 7 Tekst: Opb. 19: 6b-8 Verkondiging SB 36: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Lied 262: 1, 2 *Zegen * Staande

31 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Ps. 19: 1, 2 NB Ps. 45: 1, 7
*Stil gebed *Votum en groet Ps. 118: 12 Samenzang v/d Wet Gebed Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10 Ps. 45: 1, 7 Tekst: Opb. 19: 6b-8 Verkondiging SB 36: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Lied 262: 1, 2 *Zegen * Staande

32 De mooiste dag van je leven
Verkondiging De mooiste dag van je leven Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10 Tekst: Openbaring 19: 6b-8 >>> SB 36: 1, 2, 3

33 De mooiste dag van je leven
Verkondiging De mooiste dag van je leven De Bruidegom De Bruid (en haar jurk) Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10 Tekst: Openbaring 19: 6b-8 >>> SB 36: 1, 2, 3

34 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Ps. 19: 1, 2 NB Ps. 45: 1, 7
*Stil gebed *Votum en groet Ps. 118: 12 Samenzang v/d Wet Gebed Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10 Ps. 45: 1, 7 Tekst: Opb. 19: 6b-8 Verkondiging SB 36: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Lied 262: 1, 2 *Zegen * Staande

35 SB 36: 1, 2, 3 De lof, de heerlijkheid, de kracht worde voor eeuwig toegebracht de Heere God Almachtig! Het koningschap heeft Hij aanvaard over de hemel en de aard, rechtvaardig en waarachtig. Halleluja! Laat ons blijde 't loflied wijden aan de Heere, juichen onze God ter ere!

36 SB 36: 1, 2, 3 Nu kan de bruiloft van het Lam, waar heel de schepping naar verlangt, de goede tijd, beginnen. Zijn Bruid maakt zich voor Hem gereed: zij mag zich tooien met een kleed van smetteloos fijn linnen. Halleluja! Heil’ge daden zijn als draden saamgeweven, tot een feestkleed haar gegeven.

37 SB 36: 1, 2, 3 Welzalig wie genodigd zijn tot deze bruiloft, dit festijn, wie reine kleren dragen. Hun loflied, dat het Lam begroet, klinkt als het daav’ren van de vloed, als zware donderslagen. Halleluja! De Gerechte zal zijn knechten niet beschamen: wat God spreekt is amen. Amen.

38 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Ps. 19: 1, 2 NB Ps. 45: 1, 7
*Stil gebed *Votum en groet Ps. 118: 12 Samenzang v/d Wet Gebed Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10 Ps. 45: 1, 7 Tekst: Opb. 19: 6b-8 Verkondiging SB 36: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Lied 262: 1, 2 *Zegen * Staande

39 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kerkelijke kassen
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

40 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Ps. 19: 1, 2 NB Ps. 45: 1, 7
*Stil gebed *Votum en groet Ps. 118: 12 Samenzang v/d Wet Gebed Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10 Ps. 45: 1, 7 Tekst: Opb. 19: 6b-8 Verkondiging SB 36: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Lied 262: 1, 2 *Zegen * Staande

41 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Ps. 19: 1, 2 NB Ps. 45: 1, 7
*Stil gebed *Votum en groet Ps. 118: 12 Samenzang v/d Wet Gebed Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10 Ps. 45: 1, 7 Tekst: Opb. 19: 6b-8 Verkondiging SB 36: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Lied 262: 1, 2 *Zegen * Staande

42 Lied 262: 1, 2 Op, waakt op! zo klinkt het luide.
Wat wil dit roepen toch beduiden, gij torenwachters van de tijd? Middernacht is aangebroken, zijn uwe lampen wel ontstoken, gij maagden, die de Heer verbeidt? Gij slapenden, ontwaakt, de Bruidegom genaakt! Halleluja, nu opgestaan! Het feest breekt aan; gij moet Hem ijlings tegengaan.

43 Lied 262: 1, 2 Sion hoort de wachters zingen,
zij voelt het hart van vreugd opspringen, ontwaakt met spoed, staat haastig op. Uit de hemel daalt Hij neder, in waarheid sterk, in liefde teder: haar licht verschijnt, haar ster gaat op. Kom Heiland, 's aardrijks kroon, Heer Jezus, 's Vaders Zoon! Zingt hosanna, komt altemaal ter bruiloftszaal, waar Hij ons roept aan 't avondmaal!

44 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Ps. 19: 1, 2 NB Ps. 45: 1, 7
*Stil gebed *Votum en groet Ps. 118: 12 Samenzang v/d Wet Gebed Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10 Ps. 45: 1, 7 Tekst: Opb. 19: 6b-8 Verkondiging SB 36: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed *Lied 262: 1, 2 *Zegen * Staande


Download ppt "Voorganger in deze dienst is De mooiste dag van je leven"

Verwante presentaties


Ads door Google