De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cyclus B 26 juli 2015 Zeven- tiende zondag vd Tijd door het Jaar Muziek: “Glorie aan God” Sefardische liturgie Afbeelding: Elia die ten hemel stijgt op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cyclus B 26 juli 2015 Zeven- tiende zondag vd Tijd door het Jaar Muziek: “Glorie aan God” Sefardische liturgie Afbeelding: Elia die ten hemel stijgt op."— Transcript van de presentatie:

1

2 Cyclus B 26 juli 2015 Zeven- tiende zondag vd Tijd door het Jaar Muziek: “Glorie aan God” Sefardische liturgie Afbeelding: Elia die ten hemel stijgt op een wagen van vuur terwijl hij zijn mantel aan Elisa geeft

3 Dal van de Jordaan, tussen Moab et Gilgal Eens de Jordaan overgestoken om het Beloofde Land binnen te treden was Galgala of Gilgal een herkenningspunt geworden voor het volk. Het werd ook een uitgelezen plek voor de profeten. Nadat Elia ten hemel was gestegen en hij zijn "profetische geest" aan Elisa had gegeven, spijzigt Elisa daarna tijdens een hongersnood een menigte met enkele broden, zoals Jezus het later zal doen. Moab Gilgal Jordaan

4 JEZUS IS HET BROOD 1ste lezing: Het 2de Boek der Koningen verhaalt ons een vd mirakelen vd profeet Elisa: zoals Jezus het later zal doen spijzigt hij een menigte met weinig broden. Psalm 145 (144): Lofzang van de UNIVERSELE God die graag ALLE levenden overvloedig geeft. 2de lezing: In de brief aan de Efesiërs toont St. Paulus een programma om de roeping te beleven die wij allen ontvingen: een roeping tot nederigheid, zachtheid en geduld, elkaar met liefde verdragen; alles doen om de eenheid aan te halen met banden van vrede. Evangelie: Jezus deelt zijn Brood uit als Paasgeschenk.

5 2Kon 4,42-44 In die dagen kwam er iemand uit Baäl-Salisa.. In zijn tas bracht hij voor de man Gods als eerstelingen twintig gerstebroden en wat vers koren mee. Elisa zei: `Geef dit te eten aan de mannen.' Zijn dienaar antwoordde: `Hoe kan ik dat nu voorzetten aan honderd man?' Maar hij herhaalde: `Geef het de mannen te eten. Want zo spreekt de Heer: Zij zullen eten en overhouden.' Nu zette hij het de mannen voor. Zij aten en hielden nog over, zoals de Heer gezegd had. Profeet Elisa

6 Psalm 145 (144), van David, is het besluit van het oorspronkelijke Psalter (psalmen 3 (2) tot 145 (144)) : het “nieuw gezang” toegewijd aan Jahwe, Universele Koning, die ons graag overspoelt met alle goeds. -De psalmist wil dat ALLE schepselen God prijzen. -Hij wil dat IEDEREEN de ogen op God richt, die zijn hand opent om ons in overvloed te geven. -Hij wil dat allen erkennen dat de wegen van God wegen van goedheid zijn, en dat zijn werken werken van LIEFDE zijn;

7 Psalm 145 (144) De ogen van allen zien hoopvol naar U, Gij geeft hun te rechter tijd spijs. De ogen van allen zien hoopvol naar U, Gij geeft hun te rechter tijd spijs. Uw werken zullen U prijzen, Heer, uw vromen zullen U loven. Zij roemen de glorie van uw heerschappij, uw macht verkondigen zij. Gilgal vanuit de lucht

8 De ogen van allen zien hoopvol naar U, Gij geeft hun te rechter tijd spijs. De ogen van allen zien hoopvol naar U, Gij geeft hun te rechter tijd spijs. De ogen van allen zien hoopvol naar U, Gij geeft hun te rechter tijd spijs. Gij opent uw hand voor alles wat leeft, Voldoet aan al hun verlangens. De ogen van allen zien hoopvol naar U, Gij geeft hun te rechter tijd spijs. Gij opent uw hand voor alles wat leeft, Voldoet aan al hun verlangens. Guilgal

9 De ogen van allen zien hoopvol naar U, Gij geeft hun te rechter tijd spijs. De ogen van allen zien hoopvol naar U, Gij geeft hun te rechter tijd spijs. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen, en heilig in al wat Hij doet. Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept, voor elk die oprecht tot Hem bidt. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen, en heilig in al wat Hij doet. Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept, voor elk die oprecht tot Hem bidt. Guilgal

10 Ef 4,1-6 Broeders en zusters, Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang: leidt een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt, in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend. Beijvert u de eenheid des Geestes te behouden door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals gij ook geroepen zijt tot één en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat. Één Heer, één geloof, één doop. Één God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen. Één enkele Heer !

11 Alleluia. De Vader van onze Heer Jezus Christus verlichte ons innerlijk oog. Ef 1,17-18 Ef 1,17-18 Broden en vissen te Magdala

12 In die tijd begaf Jezus zich naar de overkant van het meer van Galilea, bij Tiberias. Een grote menigte volgde Hem, omdat zij de tekenen zagen die Hij aan de zieken deed. Jezus ging de berg op en zette zich daar met zijn leerlingen neer. Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden. Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een grote menigte naar Hem toekwam, vroeg Hij aan Filippus: 'Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten? ' - Dit zeide Hij om hem op de proef te stellen, want zelf wist Hij wel wat Hij ging doen. - Filippus antwoordde Hem: 'Wil ieder ook maar een klein stukje krijgen, dan is voor tweehonderd denariën brood nog te weinig. ' Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: 'Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat betekent dat voor zo'n aantal? ' Jezus echter zei: 'Laat de mensen gaan zitten. ' Er was daar namelijk veel gras. Zij gingen dan zitten; het aantal mannen bedroeg ongeveer vijfduizend.... /... Kerk van de broodvermenigvuldiging

13 ... /... Toen nam Jezus de broden en na het dankgebed gesproken te hebben, liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten, alsmede de vissen, zoveel men maar wilde. Toen ze verzadigd waren zei Hij tot zijn leerlingen: 'Haalt nu de overgebleven brokken op om niets verloren te laten gaan.' Zij haalden ze op en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden met brokken, welke door de mensen na het eten overgelaten waren. Toen de mensen het teken zagen dat Hij gedaan had, zeiden ze: 'Dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen.' Daar Jezus begreep, dat zij zich van Hem meester wilden maken om Hem mee te voeren en tot koning uit te roepen, trok Hij zich weer in het gebergte terug, geheel alleen. Joh 6, 1-15 Interieur vd kerk vd broodvermenigvuldiging. Byzantijnse mozaïek onder het altaar

14 God zende zijn genade en waarheid ! Psalm 57 (56),4

15 Origineel: Joan Ramirez (+) Uitbreiding met afbeeldingen, lezingen, muziek, kommentaren (Catalaanse en Spaanse versie) : Regina Goberna, in samenwerking met Àngel Casas Engelse vertaling : Vivian Townsend Italiaanse vertaling : Ramon Julià Baskische vertaling : Periko Alkain Portugese vertaling : Ze Manel Marquespereira Franse vertaling : Àngel Casas Nederlandse vertaling : Ben Van Vossel Video: Esther Lozano


Download ppt "Cyclus B 26 juli 2015 Zeven- tiende zondag vd Tijd door het Jaar Muziek: “Glorie aan God” Sefardische liturgie Afbeelding: Elia die ten hemel stijgt op."

Verwante presentaties


Ads door Google