De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM VVP-ALGEMENE VERGADERING BRUSSEL 5 JUNI 2015 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM VVP-ALGEMENE VERGADERING BRUSSEL 5 JUNI 2015 1."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM VVP-ALGEMENE VERGADERING BRUSSEL 5 JUNI

2 2 VVP-Jaarverslag dhr. Raymond Van Loock VVP-Directeur

3 Opbouw jaarverslag ‘14 Deel 1: voorstelling VVP-bestuur Deel 2: structuur en organisatie VVP Deel 3: uit de beleidssectoren 3

4 Uit de beleidssectoren Eerste helft ‘14: project ‘interne staatshervorming’ Scharnier: gevolgen Vlaamse parlementsverkiezingen Tweede helft ‘14: project ‘afslanking provincies’ 4

5 Blikvangers Binnenlands bestuur 5

6 Project 1: opvolging project ‘interne staatshervorming’ Implementatie vanaf 1 januari 2014 van: Vernieuwde missie (art. 2 PD) Aangepaste sectordecreten culturele en persoonsgebonden bevoegdheden Bestuursovereenkomsten 6

7 Project 2: het ‘verdwijnen’ van het provinciefonds 2013: 92 miljoen euro 2014: 37 miljoen euro (verevening en besparingen) 2015: 0 euro 7

8 Project 3: VVP-memorandum ‘wie doet wat het best?’ (VL. parl. verk. 25 mei) Centraal: 3 kwaliteitsprocessen 1.Prov. Missie = subsidiariteit = kennispartner = daadkracht 2.Schaalomvang = flexibiliteit = bestuurskracht 3.Verkozen bestuur = legitimiteit = vertrouwen 8

9 Project 4: ‘afslanking van de provincies’ Vlaamse regering en de ‘afslanking van de provincies’ Zie slottoespraak van VVP-voorzitter Marc Vandeput 9

10 Blikvangers Beleidssectoren 10

11 Omgevingsvergunning 11 Hoorzitting omgevingsvergunning Vlaams Parlement 18 februari 2014 met gedeputeerden R. ROTTGER en C. VEREECKE en voorzitter van de ambtelijke VVP-task force K. DE WULF

12 Voorbereiding en onderhandelingen inzake PDPO III Er worden maatregelen uitgewerkt rond: Versterking van de omgevingskwaliteit op het platteland Samenwerking met de stedelijke omgeving rond specifieke thema’s 12

13 Plattelands TV: ’Tournée Provinciale’ 13

14 Overdracht waterlopen 3 de categorie Type waterloop Lengte waterlopen VOOR overdracht Lengte waterlopen NA overdracht Beheerder Bevaarbaar 1615 km Vlaamse overheid (nv W&Z, nv De Scheepvaart) Onbevaarbaar eerste categorie 1252 km 1318 kmVlaamse overheid (IVA VMM) Onbevaarbaar tweede categorie 6460 km km Provincies (in ambtsgebied door polders of wateringen) Onbevaarbaar derde categorie 6656 km 2071 km Gemeenten (in ambtsgebied door polders of wateringen) 14

15 Opstart ‘Kenniscentrum milieu’ Met aandacht voor 3 prioriteiten: handhaving, klimaat, biodiversiteit 15 Startdag Interprovinciaal kenniscentrum milieu, 9 februari 2014, provinciehuis Leuven

16 Opmaak interprovinciale studie ‘detailhandel’ en SWOT-analyse 16

17 Ondertekening van protocol ‘sociale economie’ 17 Ondertekening protocol sociale economie Van links naar rechts: de gedeputeerden J. DE BETHUNE en G. VERSNICK, toenmalig minister F. VAN DEN BOSSCHE, gedeputeerden M. VANDEPUT en L. CALUWE

18 ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’ bevestigt 18

19 Cultuur, sport, welzijn en jeugd 1 ste helft ‘14: implementatie afspraken interne staatshervorming 2 de helft ‘14: ontreddering omwille van ‘afslanking provincies’ 19

20 Met dank aan De VVP-voorzitter en de bestuurders De provinciemandatarissen Het provinciepersoneel De collega’s 20

21 Vereniging van Vlaamse Provincies VZW Algemene Vergadering 5 juni 2015

22 I. Activa NBW 2014NBW 2013 Materiële vaste activa Gebouw Boudewijnlaan Installaties en uitrusting Meubilair en computers

23 I. Activa Vlottende activa Handelsvorderingen6.2050,00 Overige vordering0,00643 Geldbeleggingen ,00 Liquide middelen Overlopend actief

24 I. Activa Geldbeleggingen incl. “projectadministratie” : totaal: EUR –Vrijwilligersverzekering (3den): EUR –Provincieraadsverkiezingen (eigen): EUR

25 I. Activa Liquide middelen incl. “projectadministratie” : totaal: EUR met o.a. –Vrijwilligerverzekering : EUR –Bibliotheekbeleid : EUR –IT Ondersteuning interprov.: EUR –Vrijwilligerswebsite: EUR –Mede-eigenaars gebouw: EUR “Netto” kaspositie VZW – Eigen middelen – EUR stijging vs = EUR

26 II. Passiva Eigen vermogen Kapitaal Bestemd reserve Overgedragen resultaat Subsidies aankoop gebouw

27 II. Passiva Evolutie eigen vermogen ( EUR) – Samenstelling bestemde fondsen: (+ 0 €) EUR – Verkiezing & communicatie & studie EUR – Gebouw Boudewijnlaan –Overgedragen winst (mutatie €) EUR saldo vorig Winst boekjaar –Subsidies aankoop gebouw ( €) In resultaat genomen ifv afschrijvingen op gebouw

28 II. Passiva Schulden Fin. Schulden meer dan 1 jaar Fin. Schulden minder dan 1 jaar Handelsschulden Soc. Schulden & Bel Overige schulden Toe te rekenen kosten

29 III. Passiva Lening aankoop gebouw –Af te lossen binnen 1 jaar : EUR –Af te lossen van 1 tot 5 jaar : EUR –Af te lossen na 5 jaar : EUR Overige schulden = projectadministratie EUR –Vrijwilligerverzekering : EUR –IT ondersteuning interprov. : EUR –Bibliotheekbeleid : EUR –Mede-eigenaars gebouw: EUR

30 III. Resultatenrekening Vgl. Bijdragen provincies ,12 % Overige bedrijfsopbr ,41 % Diensten & diverse ,86 % Loonkosten ,63 % Afschrijvingen ,01 % Andere (VZW taks) ,68 % Operationeel res

31 III. Resultatenrekening Bedrijfsopbrengsten –Reguliere bijdragen : EUR –Bijdragen lening : EUR –Andere bedrijfsopbrengsten : EUR Sponsoring: EUR POV Ontvangsten: EUR …

32 III. Resultatenrekening Diensten & diverse : belangrijkste evoluties –Algemene werkingskosten Website & huisstijl: - 13 KEUR Onderhoud & Herstellingen: VME + 24 KEUR –Overige vergoedingen (+40KEUR) Provinciale acties: +39 KEUR –Vergoedingen bureau / RvB / AV (-24 KEUR) Zitpenningen: -14 KEUR Onkosten AV & Colloquium: -10 KEUR

33 III. Resultatenrekening Personeel % Gemiddelde aantal7,1 VTE8,0 VTE-0,11% Gepresteerde uren ,36% Brutoloonkost ,17% Sociale bijdragen ,19% Groepsverzekering ,96% Totale kosten ,64% Kost per VTE ,76%

34 III. Resultatenrekening Vgl. Fin. Opbrengsten ,27 % Fin. Kosten ,99 % Resultaat van het boekjaar

35 III. Resultatenrekening Vgl. Uitz. Opbrengsten00+0,00 % Uitz. Kosten00+0,00 % Resultaat van het boekjaar

36 IV. Cashflow 2014 Resultaat na belasting Afschrijvingen In resultaatname subsidies aankoop gebouw Aflossingen lening gebouw Investeringen- 774 Netto vrije cashflow

37 V. Verslag commissaris Goedkeurende verklaring zonder voorbehoud –Geen afwijkingen van materieel belang –Jaarrekening geeft getrouw beeld Vermogen Financiële toestand Resultaten

38 38 Stand van zaken project ‘afslanking van de provincies’ dhr. Marc Vandeput VVP-Voorzitter

39 Waarover gaat het? Provincies vanaf 2017 geen culturele en persoonsgebonden bevoegdheden Omvorming prov. opc. op de onroerende voorheffing naar een dotatie Provincievrij maken van Gent en Antwerpen Provincies niet langer participeren in intergemeentelijke samenwerkingsvormen Vermindering van het aantal provincieraadsleden en gedeputeerden 39

40 Overleg met Coördinerend minister L. Homans en het VVP-bureau Bevoegde sectorministers en verantwoordelijke sectorgedeputeerden Opstart werkzaamheden ‘projectteam’ (bevoegde kabinetten, VVSG en VVP) 40

41 Stand van zaken Bevoegdheden, financiën en personeel voor de beleidssectoren cultuur, welzijn, jeugd, sport en gelijke kansen werden in kaart gebracht Belangrijke uitspraak: ‘het voltallig personeel (statutairen en contractuelen) zal worden overgenomen 41

42 Timing Vóór het zomerreces: Duidelijkheid over de bevoegdheden die zullen worden overgeheveld Duidelijkheid over het bestuursniveau (gemeente(-n) of Vlaamse overheid) dat de bevoegdheid zal overnemen Uitwerken van een ontwerpdecreet: Toekomstige missie van de provincies Hervorming van de ‘opcentiemen’ naar een ‘dotatie’ 42

43 Timing 43 Vanaf najaar: Opstart implementatie van de overdracht Feitelijke operationalisering: 1 januari 2017


Download ppt "WELKOM VVP-ALGEMENE VERGADERING BRUSSEL 5 JUNI 2015 1."

Verwante presentaties


Ads door Google