De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VVJ VISIE KERN VVJ VISIE inhoud Voor achteraf op de JD…

Verwante presentaties


Presentatie over: "VVJ VISIE KERN VVJ VISIE inhoud Voor achteraf op de JD…"— Transcript van de presentatie:

1 VVJ VISIE KERN VVJ VISIE inhoud Voor achteraf op de JD…

2 Inhoudelijk Definitie jeugdwerk Erkennen  ondersteunen  subsidiëren Ruilrelatie en partnerships Eigenheid jeugdwerk Onder- of oversteuning? Maatwerk voor het jeugdwerk

3 Definitie jeugdwerk = Startpunt van jeugdwerkondersteuningsbeleid: “Wat is jeugdwerk?”

4 Op zoek naar een lokaal antwoord: Wat is jeugdwerk in onze gemeente? Wat willen wij als lokaal bestuur, in deze gemeente, als jeugdwerk erkennen? Welke (voor)waarden vinden wij belangrijk? Wat willen we stimuleren als het op jeugdwerk aankomt? En waarin willen we dus als lokale overheid investeren?

5 Op zoek naar een lokaal antwoord: Wat is jeugdwerk in onze gemeente? Als VVJ een gemeente was, dan zouden onze criteria om een initiatief te erkennen als jeugdwerk zijn: Effect creëren voor opgroeiende k&j Streven naar inhoudelijke sturing door jonge mensen Ontwikkeling en verhoogd welbevinden beogen Buiten een familiale of formele leeromgeving Niet noodzakelijk registreerbare resultaten maar wel goed werk op vlak van procesgerichte factoren

6 Het samen op weg zijn is belangrijk! Niet de eindbestemming of het vervoer!

7 Erkennen  ondersteunen  subsidiëren … zijn drie verschillende dingen het één hoeft niet noodzakelijk te leiden tot het ander! koppel erkenning los van subsidiëring: koppel dus het erkenningsreglement los van het subsidiereglement.

8 De praktijk Zit erkenning ingebed in jullie subsidiereglement? Zo nee: hoe ziet je erkenningsreglement er uit? Hoe pak je dat dan aan?

9 Ruilrelatie en partnerships Van relatie ondersteuner – ondersteunde … … naar ruilrelatie / partnerships

10 Wat wil je in ruil voor ondersteuning? Troeven: Bijdrage aan welzijn burgers (~gemeentedecreet) Imago Infrastructuur Helpende handen Rechtstreeks contact met jonge doelgroep Creativiteit …

11 Wat wil je stimuleren bij het jeugdwerk? Bv. Duidelijkere, toegankelijke communicatie vanuit het jeugdwerk Milieuvriendelijkheid …

12 Jeugdwerk zoekt partner zoekt jeugdwerk Wat hebben we als jeugdwerkinitiatief te bieden? Waar willen we naartoe? Wat hebben we daarbij nodig? Van wie kunnen we dat krijgen? Wat kunnen we daarvoor bieden, wat kunnen wij aan?

13 De praktijk Wat vragen jullie in jullie reglementen ‘in ruil voor’ ondersteuning? Worden er zaken (inhoudelijk) gestimuleerd/ ‘prioriteiten’ ingebouwd? Kan jouw subsidiereglement meer benut worden als instrument om zaken te stimuleren, aan te moedigen, te bevorderen?

14 Eigenheid van jeugdwerk Fluctueus want afhankelijk van –personen en trekkersfiguren –betrokkenheid en engagement –Wisselende draagkracht Ruimte –Voor experiment –En dus voor fouten –om opnieuw het warm water uit te vinden Niet noodzakelijk efficiënt, zeer procesgericht (~criteria subsidiereglement) … 14

15 Eigenheid van het jeugdwerk Hou rekening met de draagkracht van het Jeugdwerk  vraag billijke, redelijke return die rekening houdt met de eigenheid van dat initiatief

16 Eigenheid van het jeugdwerk De vorm! Voor wie is subsidiereglement bedoeld?  vrijwillige jongeren  op hun maat schrijven Maar sowieso: principe van goed bestuur = eenvoudige en klantvriendelijke regelgeving als doel op zich

17 De praktijk Zit de eigenheid van jeugdwerk voldoende verweven in jullie subsidiereglementen en algemeen in het ondersteuningsbeleid? Houdt de gevraagde return rekening met de eigenheid/draagkracht van jeugdwerk?

18 Onder-steuning of over-steuning? Gemeente houdt rekening met draagkracht jeugdwerk MAAR: ook andersom! Jeugdwerk houdt rekening met draagkracht gemeente “Ondersteuning mag redelijk comfort creëren, maar geen gebrek aan betrokkenheid!”

19 De praktijk Welke indruk hebben jullie van jeugdwerkondersteuning in jullie gemeente? Neigt dat soms naar ‘pamperen’? Zijn er vragen/eisen waarop jullie niet ingaan?

20 Maatwerk voor het jeugdwerk Zoveel maatwerk als mogelijk Want niet elk initiatief heeft dezelfde noden én kan hetzelfde in ruil bieden Aan welke vorm, aan welk pakket van ondersteuning heeft dit initiatief nood?

21 Hoe doe je aan maatwerk ? Criteria subsidiereglementen: kwalitatief vs kwantitatief Clusteren van initiatieven Convenanten en overeenkomsten Kleine ingrepen/veranderingen kunnen grote impact hebben Betrek het jeugdwerk, ga in dialoog: wat hebben ze nodig? Wat kunnen ze bieden? →Afweging lokale context!

22 Clusteren van initiatieven Evalueer op welke basis je initiatieven kan clusteren om ze ondersteuning te bieden Bv. op soort jeugdwerk: klassieke jeugdbeweging, speelplein, jeugdhuis,… + nieuwe initiatieven Of: obv lokaal, vrijwillig of betaald personeel, ligging in de gemeente, noden die er leven,…

23 Convenanten en overeenkomsten Een plek geven aan →Kwalitatieve criteria →Naast financiële ook andere vormen van ondersteuning →Nieuwe initiatieven →En dus om de ruil tussen gemeente en jeugdwerk te formaliseren Afspraken vastleggen: wat kunnen we van elkaar verwachten?

24 Kleine ingrepen/veranderingen kunnen grootse impact hebben! Af en toe naar je jeugdwerk toe gaanAf en toe naar je jeugdwerk toe gaan Weten wanneer de leiding examens heeftWeten wanneer de leiding examens heeft Pinten pakken in het jeugdhuisPinten pakken in het jeugdhuis Toegankelijk imago uitstralenToegankelijk imago uitstralen ‘Papperassen’ zo eenvoudig mogelijk maken en/of online ter beschikking stellen‘Papperassen’ zo eenvoudig mogelijk maken en/of online ter beschikking stellen …

25 Betrek het jeugdwerk Ga in dialoog: wat hebben ze nodig? Wat kunnen ze bieden?Ga in dialoog: wat hebben ze nodig? Wat kunnen ze bieden? Welke accenten willen zij leggen als het gaat over jeugdwerkondersteuning in de gemeente?Welke accenten willen zij leggen als het gaat over jeugdwerkondersteuning in de gemeente?

26 De praktijk Welke criteria gebruiken jullie in jullie reglementen? Zijn er kwalitatieve terug te vinden? Wordt er ergens al gewerkt met clusters? Met convenanten? Welke tips van ‘op maat werken’ hebben jullie nog voor elkaar (ook kleine ingrepen)?

27

28


Download ppt "VVJ VISIE KERN VVJ VISIE inhoud Voor achteraf op de JD…"

Verwante presentaties


Ads door Google