De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 2 augustus morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 2 augustus morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 2 augustus morgendienst

2 Ouderling: W.H. van Eeken Organist: Guido Buitendijk
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. L.C. Buijs (Veenendaal) Ouderling: W.H. van Eeken Organist: Guido Buitendijk

3 Welkom en mededelingen Psalm 149: 1 en 2 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 149: 1 en 2 Stil gebed, votum en groet Opwekking 54 Tien geboden Gezang 326: 1, 2 en 5 Verootmoediging en schuldbelijdenis Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 2:

4 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Gezang 445: 1, 2 en 4
Orde van de dienst - 2 Gezang 78: 1 en 4 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Gezang 445: 1, 2 en 4 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: diaconie en kerk Opwekking 181 Zegen

5 Welkom en mededelingen

6 Psalm 149: 1 en 2 1 Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang den Heer verhogen. Laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden. Volk van God, loof Hem die u schiep; Israël, dank Hem die u riep. Trek, Sion, in een blijde stoet uw Koning tegemoet.

7 Psalm 149: 1 en 2 2 Laat het een hoge feestdag wezen. De naam des Heren wordt geprezen met het aloude lied der vaadren. De heilge reien naadren. En zo danst in het morgenlicht heel Gods volk voor zijn aangezicht en slaat de harp en roert de trom in 's Heren heiligdom.

8 Stil gebed Votum en groet

9 Opwekking 54 Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. (8 maal)

10 Tien geboden

11 Gezang 326: 1, 2 en 5 1 Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen des Heren aangezicht.

12 Gezang 326: 1, 2 en 5 2 God opent hart en oren, opdat wij in geloof zijn roepstem zouden horen, voor and're stemmen doof. Gods woord gordt mensen aan, om zonder te versagen het smalle pad te gaan en stil het kruis te dragen achter hun Heiland aan.

13 Gezang 326: 1, 2 en 5 5 O Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil, zie hoe wij aan uw voeten zitten en luist'ren stil. Geef dat tot U, o Heer, 't woord van uw welbehagen niet ledig wederkeer', maar dat het vrucht mag dragen, uw grote naam ter eer.

14 Verootmoediging Schuldbelijdenis Gebed

15 Schriftlezing 1 Korintiërs 2: 1- 16 uit de Nieuwe bijbelvertaling.

16 1 Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. 2 Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. 3 Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker.

17 4 De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest,5 want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. 6 Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten onder zullen gaan.

18 7 Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, een wijsheid waarover God vóór alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister. 8 Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd.

19 9 Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’ 10 God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.

20 11 Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens
11 Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. 12 Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.

21 13 Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. 14 Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.

22 15 Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. 16 Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.

23 Gezang 78: 1 en 4 1 Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

24 Gezang 78: 1 en 4 4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, dan wint mijn ziel door U in kracht! Het werk in need'righeid begonnen, wordt dan in heerlijkheid volbracht! Wat in de winds'len sliep, ontbot, en komt in 't licht en rijpt voor God.

25 De kinderen gaan naar de bijbelklas
De kinderen gaan naar de bijbelklas. Daar wordt over de roeping van Gideon verteld uit Rechters 6.

26 Preek n.a.v. 1 Korintiërs 2: 2. 2 Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. Thema: De Gekruisigde.

27 Gezang 445: 1, 2 en 3 1 God heeft mij zijn Zoon gegeven, door 't geloof nam ik Hem aan; ja, ik weet het, ik zal leven, en door Hem ten hemel gaan. Zelfs eer ik nog was geboren, heeft mij God in Hem verkoren, eer zijn woord met scheppersmacht dit heelal tot aanzijn bracht.

28 Gezang 445: 1, 2 en 3 2 Jezus Christus is gestorven, is verrezen, ook voor mij, heeft de zegepraal verworven en het leven, ook voor mij. Aan Gods rechterhand gezeten, zal Hij nimmer mij vergeten, maar, uit deernis met mijn lot, treedt Hij voor mij in bij God.

29 Gezang 445: 1, 2 en 3 3 Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht, God, mijn God zal mij behoeden, God houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbeiden, zijne liefde blijft mij leiden: door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mij in 't eeuwig licht.

30 Gebeden

31 De kinderen komen terug uit de bijbelklas. =====================
Collectes: Diaconie Kerk

32 Opwekking 181: 1, 2, 3 en 4 1 Majesteit, groot is zijn majesteit; lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.

33 Opwekking 181: 1, 2, 3 en 4 2 Majesteit, God, die de zijnen leidt. Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij.

34 Opwekking 181: 1, 2, 3 en 4 3 Dus verhoog, maak eeuwig groot de naam van Jezus. VoIk van God kom en breng lof aan Jezus, de koning.

35 Opwekking 181: 1, 2, 3 en 4 4.Majesteit, groot is zijn majesteit; dwars door de dood werd Hij verhoogd, Jezus regeert!

36 Zegen te beantwoorden met

37 Vanmiddag is de dienst om 17 uur in de Jeruzalemkerk.
Voorganger: ds. P. Veldhuizen uit Leerdam.


Download ppt "Zondag 2 augustus morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google