De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Viering in de Lucaskerk Zondag 5 juli 2015 Dienst van Schrift en tafel Voorganger ds. M. Wagenvoorde www.Lucaskerk.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Viering in de Lucaskerk Zondag 5 juli 2015 Dienst van Schrift en tafel Voorganger ds. M. Wagenvoorde www.Lucaskerk.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Viering in de Lucaskerk Zondag 5 juli Dienst van Schrift en tafel Voorganger ds. M. Wagenvoorde

2 Liederen: Lezingen: O.T.: Ezechiël 2: 1 t/m 7 N.T.: Marcus 6: 1 t/m 6
L 95: 1 en 3 L 95: 5 L 864: 1,2 en 4 L 609: 1-5 L 528: 1-5 L 385: 1-3 L 378: 1-5 Lezingen: O.T.: Ezechiël 2: 1 t/m 7 N.T.: Marcus 6: 1 t/m 6

3 orgelspel OM TE BEGINNEN 95: 1 en 3 95: 5 864: 1,2 en 4 609: 1-5
528: 1-5 385: 1-3 378: 1-5 orgelspel OM TE BEGINNEN

4 Welkom Aansteken van de tafelkaarsen Openingsgebed Lied van de zondag: 95: 1 en 3 (allen gaan staan)
95: 5 864: 1,2 en 4 609: 1-5 528: 1-5 385: 1-3 378: 1-5

5 L 95: 1

6 L 95: 1

7 Kom, werpen wij ons voor de Heer die ons gemaakt heeft biddend neer, wij, die het volk zijn van zijn weide. Want onze God, Hij gaat ons voor, Hij trekt met ons de diepte door. Zijn hand zal ons als schapen leiden. L 95: 3

8 Groet en bemoediging v. : De Heer zij met U a. : ook met U zij de Heer
Groet en bemoediging v.: De Heer zij met U a.: ook met U zij de Heer. v.: Onze hulp is in de naam van de Heer a.: die hemel en aarde gemaakt heeft.

9 Ik heb reeds lang aan dit geslacht met toorn en tegenzin gedacht: dit volk, het luistert naar geen rede. Hun wegen hebben zich verward; wie dwalen blijft, ver van mijn hart, zal nimmer komen tot mijn vrede. 95:5 (Hierna gaan allen zitten.)

10 Smeekgebed v.: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood van de wereld en zijn Naam prijzen want zijn barmhartigheid heeft geen grenzen 3 voorbeden, elke voorbede beëindigd met …..zo bidden wij en zingen: ‘Kyrie’

11 Kyrië (DB 17)

12 Gloria v.: Ere zij God in de hoge en vrede op aarde voor mensen van zijn welbehagen. Glorialied: Lied 864: 1, 2 en 4 95: 1 en 3 95: 5 864: 1,2 en 4 609: 1-5 528: 1-5 385: 1-3 378: 1-5

13 L 864: 1

14 L 864: 1

15 God heeft u uitverkoren en uw geloof gebouwd, Hij heeft een eed gezworen aan elk die Hem vertrouwt: dat Hij hen zal omgeven met sterkte als een wal, dat Hij wie met Hem leven de zege schenken zal. L 864: 2

16 Daarom dan niet versagen, maar moedig verder gaan
Daarom dan niet versagen, maar moedig verder gaan! De Heer doet redding dagen, Hij trok uw lot zich aan. Wie lijdt, – God zal het merken, ’t is alles Hem bekend; Hij zal zijn kinderen sterken met woord en sacrament. L 864: 4

17 HOREN Gebed bij de opening van de Schriften
95: 5 864: 1,2 en 4 609: 1-5 528: 1-5 385: 1-3 378: 1-5 HOREN Gebed bij de opening van de Schriften

18 Gesprek met de kinderen De kinderen gaan naar de nevendienst

19 Lezing uit het Oude Testament: Ezechiël 2: 1 t/m 7 Lied: 609: 1-5
95: 5 864: 1,2 en 4 609: 1-5 528: 1-5 385: 1-3 378: 1-5

20 L 609: 1

21 L 609: 2

22 L 609: 3

23 L 609: 4

24 L 609: 5

25 Lezing uit het Evangelie: Marcus 6: 1 t/m 6
95: 1 en 3 95: 5 864: 1,2 en 4 609: 1-5 528: 1-5 385: 1-3 378: 1-5

26 Acclamatie: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

27 Verkondiging L 528: 1 t/m 5

28

29 L 528: 1

30 L 528: 1

31 Overal nabij is Hij menselijk allerwegen
Overal nabij is Hij menselijk allerwegen. Maar geen mens herkent Hem, Hij wordt gewoon verzwegen. Midden onder u staat Hij die gij niet kent. L 528: 2

32 God van God en licht van licht, aller dingen hoeder, heeft een menselijk gezicht, aller mensen broeder. Midden onder u staat Hij die gij niet kent. L 528: 3

33 Wil daarom elkander doen alle goeds geduldig
Wil daarom elkander doen alle goeds geduldig. Wees elkaar om zijnentwil niets dan liefde schuldig. Midden onder u staat Hij die gij niet kent. L 528: 4

34 Wees verheugd, van zorgen vrij: God die wij aanbidden is ons rakelings nabij, wonend in ons midden. Midden onder u staat Hij die gij niet kent. L 528: 5

35 BIDDEN EN GEVEN Voorbeden Gebed in stilte 95: 1 en 3 95: 5 864: 1,2
609: 1-5 528: 1-5 385: 1-3 378: 1-5 BIDDEN EN GEVEN Voorbeden Gebed in stilte

36 Collecten Diaconie Kerk 3. PKN jeugdwerk 95: 1 en 3 95: 5 864: 1,2
609: 1-5 528: 1-5 385: 1-3 378: 1-5 Collecten Diaconie Kerk 3. PKN jeugdwerk De kinderen komen terug uit de crèche en de nevendienst

37 BREKEN EN DELEN Binnenbrengen van brood en wijn onder het zingen van: Lied: 385: 1-3

38 L 385: 1

39 Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood. Dit brood houdt ons in leven, door God is het gegeven. en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. L 385: 2

40 De tafel van samen, de tafel van het goed, daar wordt de wijn geschonken en mondjesmaat gedronken. daar vinden wij vrede, in overvloed. L 385: 3

41 v. : De harten omhoog naar God. a. : Wij richten ons op Hem. v
v.: De harten omhoog naar God. a.: Wij richten ons op Hem. v.: Dank de Heer, onze God.

42 a. : Wij willen God danken. v
a.: Wij willen God danken. v.: U danken wij, God onze Heer, die uw vleugels over ons spreidt en met genade ons overschaduwt U danken wij voor het vuur, waarmee Gij ons zegent voor de wind die uw liefde in ons aanwakkert. Met allen die ons voorgingen zingen wij tot uw eer:

43 Lied: Heilig, heilig, heilig, Heer van alle machten, hemel en aarde vervult uw heerlijkheid! Zegent, hosianna, Hem die wij verwachten, die in de Naam des Heren ons bevrijdt

44 v. : U zegenen wij om Jezus, mens naar uw hart. a
v.: U zegenen wij om Jezus, mens naar uw hart. a.: die uw liefde voor mensen concreet heeft gemaakt v.: Hij heeft onder ons hooggehouden wat recht en goed is en verteld wie wij zijn in uw ogen:

45 a. : kinderen van uw trouw, dochters en zonen van uw toekomst v
a.: kinderen van uw trouw, dochters en zonen van uw toekomst v.: Aan de ontrouw van de wereld is Hij gestorven a.: maar uw vrede heeft Hij met ons gedeeld

46 v.: tot in de nacht waarin Hij werd overgeleverd toen Hij het brood nam, de dankzegging uitsprak het brak en deelde met de woorden: neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit om Mij te gedenken.

47 Zo nam Hij ook de beker, sprak de dankzegging erover uit, gaf hem rond en zei: drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden, doet dit zo dikwijls gij die drinkt om Mij te gedenken.

48 Lied: als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt

49 V: Uw Geest is gekomen, kracht om alles nieuw te maken: brood en beker die naar U wijzen, mensen die op U lijken. Geroepen om met U mee te gaan, één wereldwijde gemeente van klein en groot die bidt wat Jezus ons leerde

50 a. Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

51 v. : Wij gedenken rond brood en wijn Jezus, onze Heer, lam van God a
v.: Wij gedenken rond brood en wijn Jezus, onze Heer, lam van God a.: die de zonden van de wereld draagt en ons vrede geeft.

52 De kerkgangers wensen elkaar vrede toe en zingen vervolgens Gezongen vredeswens: ‘Vrede voor jou’ Gemeenschap van brood en wijn

53 Dankgebed 95: 1 en 3 95: 5 864: 1,2 en 4 609: 1-5 528: 1-5 385: 1-3
378: 1-5 Dankgebed

54 OP WEG (allen gaan staan) Slotlied: L 378: 1-5

55 L 378: 1

56 de oren open voor uw woord en doof voor vals gefluister, de ogen spiegels van uw licht dat doorbreekt in het duister; L 378: 2

57 de tong die proeven mocht van U vrij van bedrog en leugen, de mond geopend voor een lied om wat het hart verheugde; L 378: 3

58 de voeten die, op weg naar U, dit huis hebben betreden – dat zij van hier met lichte tred de weg gaan van uw vrede. L 378: 4

59 Sterk zo het hart dat voor U klopt met bloed, door U gegeven – uw lichaam dat ons lichaam voedt met uw verheerlijkt leven. L 378: 5

60 Zegen beantwoord met 3 x gezongen “Amen” Orgelspel


Download ppt "Viering in de Lucaskerk Zondag 5 juli 2015 Dienst van Schrift en tafel Voorganger ds. M. Wagenvoorde www.Lucaskerk.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google