De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemotiveerd verslag 08/12/2011. I. Situering en kaders II. Verantwoording door CLB III. Maatregelen en sterktes IV. Praktisch gebruik V. Implementatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemotiveerd verslag 08/12/2011. I. Situering en kaders II. Verantwoording door CLB III. Maatregelen en sterktes IV. Praktisch gebruik V. Implementatie."— Transcript van de presentatie:

1 Gemotiveerd verslag 08/12/2011

2 I. Situering en kaders II. Verantwoording door CLB III. Maatregelen en sterktes IV. Praktisch gebruik V. Implementatie VI. Documenten VII. Voorbeelden 2 Gemotiveerd verslag

3 3 I. Situering en kaders

4  BaSO-werking vrij onderwijs regio Gent: ◦ BaSO-fiche ◦ BaSO-zorg: overdracht van zorg naar de secundaire school  Komt de fiche goed terecht?  Verdere begeleiding?  Vermelding officieel attest LZN2: recht op redelijke aanpassingen in het onderwijs 4

5  ‘07: Werkgroep attestering:  ‘07-’10: “Proeftuin Gemotiveerd!” 12 secundaire en 20 basisscholen experimenteren met gemotiveerd verslag  ‘10-’11: vorming en ondersteuning, aanpassingen GV (digitale versie,doelgroep), ontwikkeling draaiboek  ‘11-’12: verspreiding, helpdesk, PWO, vorming en ondersteuning, aanpassingen, uitbreiding gedragsproblemen 5

6 ‣ Continuüm van zorg in de leerlingbegeleiding o Preventieve basiszorg o Verhoogde zorg o Uitbreiding van zorg o School op maat Gemotiveerd verslag6

7 Preventieve basiszorg fase 0 Verhoogde zorg fase 1 Uitbreiding van zorg fase 2 Overstap naar school op maatZorgcontinuüm Focus op schoolorganisatie Focus op klasorganisatie Focus op inidividuele ll

8 ‣ Handelingsgericht werken 1. Denken, kijken, praten, handelen in termen van onderwijsbehoeften vd. leerling 2. Transactioneel referentiekader 3. De leerkracht doet ertoe 4. Gericht op kansen en positieve aspecten van de leerling 5. Samenwerking tussen leerkracht, begeleiders, CLB, ouders en leerling 6. Realistische doelen en perspectieven, bruikbare adviezen 7. Systematisch en transparante werkwijze 8

9  Onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerlingen worden vertaald in maatregelen, die afgestemd worden op de individuele leerling Bv. de leerling mag een “spel-je-mee-kaart” gebruiken  Ondersteuningsbehoeften van leerkracht en ouders worden vermeld en overgedragen Bv. Rondom-methode voor spelling 9

10  De maatregelen beschrijven leerkrachtgedrag, maar ook aanpak door de ouders en de leerling zelf  De maatregelen worden niet geordend volgens problematiek, maar vanuit soorten aanpakgedrag  De aanpak wordt minstens jaarlijks geëvalueerd en aangepast Bv. Evaluatie tijdens klassenraad in juni 10

11  Leerkracht(en) spilfiguur bij GV  Gericht op haalbare maatregelen in de klas Bv. klassikaal beleid: meer tijd voor toetsen  De leerkracht heeft belangrijke inspraak in de uit te voeren maatregelen. Leerkrachten geven aan wat zij als zinvol ervaren. 11

12  Er wordt genoteerd wat werkt in de klas  Niet het probleem maar de aanpak staat centraal  De positieve kenmerken van leerlingen worden expliciet vermeld en benut Bv. Leerling heeft sterk ruimtelijk inzicht (schema’s)  De nieuwe school kan haar didactische en pedagogische kwaliteiten aanwenden 12

13  Tijdige opstart met alle betrokkenen (midden 5 de leerjaar)  Een consensus wordt nagestreefd  Ouders en leerling geven aan wat voor hen belangrijk is  Leerkracht beslist over maatregelen  Externe hulpverleners kunnen inbreng doen  Handtekening alle betrokkenen 13

14  De leerkracht of het leerkrachtenteam geeft aan wat haalbaar is  De maatregelen worden gebruikt in de klas en positief geëvalueerd  De doelen en toekomstperspectieven van de leerling worden open besproken (b.v. koppelen aan studiekeuze) bv. Succesvol B-stroom volgen 14

15  Zelfde format voor alle scholen uit de regio  Alle ingevulde gegevens blijven bewaard gedurende schoolloopbaan  Sluit aan bij BaSO-fiche en wordt ingebouwd in intakeprocedure van secundaire scholen  Wordt gehecht aan elektronisch leerlingendossier 15

16 ‣ Leerzorg en VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap o Van ‘leerzorg’ naar ‘dringende beleidsmaatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ o recht op redelijke aanpassingen in het onderwijs: GV sluit hierbij aan 16

17  Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften  Streven naar een eenduidige en effectieve begeleiding door leerkrachten  Inpassen in huidige zorgwerking  Continuïteit in de begeleiding  Samenwerking tussen school, CLB, ouders en leerling  Focus op maatregelen, niet op problemen  Geleidelijke opbouw, zeker bij overgang naar nieuwe klas, school, studierichting,… 17

18  Leerlinggegevens  Verantwoording door CLB ◦ Diagnose: beperkingen of kenmerken van…  Maatregelen ◦ Op klasniveau ◦ Op schoolniveau – in de werkplaats  Sterktes van de leerling  Ondersteuningsbehoeften leerkrachten/ouders  Begeleiding en hulpverlening Inhoud GV 18

19 19 II. Verantwoording door CLB

20 ‣ Verantwoording van maatregelen ‣ Waarom heeft deze leerling op deze school specifieke onderwijsbehoeften? ‣ A.d.h.v. handelingsgerichte diagnostiek met protocollen: PRODIA (www.prodiagnostiek.be) ‣ In te vullen door CLB 20

21  Beperkingen bij het leren en toepassen van kennis ◦ Licht verstandelijke handicap ◦ Leerstoornis (bv. dyslexie, dyscalculie)  Functiebeperkingen ◦ (bv. Matig/ernstige verstandelijke beperking,visueel, auditief, motorisch )  Beperking in de sociale interactie ◦ Gedrag- en emotionele stoornis (bv. ADHD, angst) ◦ Pervasieve ontwikkelingsstoornis (bv. Autisme) 21

22  Beperking in andere participatiedomeinen ◦ (bv. Zelfverzorging)  Chronische aandoening ◦ (bv. Diabetes, astma)  Andere  Tijdelijke problemen (bv. rouw, echtscheiding)  Persoonlijke kenmerken  Socio-economische herkomst  Socio-culturele herkomst 22

23  Kan op vraag van alle partijen (leerkracht, ouders, leerling, GON-lkr, …)  Starten mogelijk nadat gebleken is dat basiszorg voor onvoldoende resultaat zorgt  Leerkrachten engageren zich  GV blijft bewaard en kan later opnieuw opgestart worden 23

24 24 III. Maatregelen en sterktes

25  In te vullen door school, CLB/ouders/leerling denken mee  Onderscheid klasniveau/schoolniveau  Onderverdeeld naargelang vorm van ondersteuning (niet volgens stoornis)  Voorbeelden ter inspiratie  Bronnen: bv. begeleidingsplannen, websites ouderverenigingen, onderzoek rond (leer)stoornissen,… 25

26  Maatregelen: o.a. o Aangepast curriculum (bv. vrijgesteld van zwemmen) o Aangepaste evaluatie (bv. meer tijd bij toetsen) o Stimuleren motivatie (bv. beloningskaarten) o Ondersteuning taal o Ondersteuning rekenen o Ondersteuning ruimtelijk inzicht en motoriek o Ondersteuning bij afwezigheden  Sterktes Bv. Motivatie, sociaal, motoriek, taal, rekenen 26

27  Ondersteuningsbehoeften leerkrachten  Wat kan de leerkracht helpen?  Bv. informatie via internet, boeken, documentatie  Ondersteuningsbehoeften ouders  Wat hebben ouders nodig?  Begeleiding en hulpverlening Schoolintern bv. zorgklas (LO), bijlessen (SO), GON, CLB Schoolexterne begeleiding bv. logo, psychologische begeleiding, revalidatie 27

28 28 IV. Praktisch gebruik

29  Verantwoording: CLB  Uitgevoerde maatregelen en evaluatie van de maatregelen: school Samenwerking school en CLB  Ondertekend door CLB, school, ouders en leerling: engagementsverklaring  Inpasbaar in elektronisch leerlingevolgsysteem 29

30  Papieren versie: Alle partijen ondertekenen = akkoord voor doorgeven Alle partijen zijn mede-eigenaar = hebben het recht om het document door te geven naar de volgende school.  Digitale versie: Nieuwe school vraagt GV op aan vorige school. Pas overdracht na toestemming van vorige school. Ouders worden via mail verwittigd. 30

31 Niet enkel overdrachtsinstrument, ook om goede zorg op de huidige school te bevorderen.  Kleuters-lager onderwijs tot 4 e lj : GV voor specifieke doelgroepen  Zorgteam 4 e lj: leerlingen met 1-2 jaar achterstand - > overgang naar 1B  Zorgteam 5 e lj: leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: maatregelen uitproberen  Zorgteam 6 e lj: ouders aanmoedigen om GV door te nemen met nieuwe school. 31

32  Onthaal 1 e jaar SO o GV overlopen met dossiercoördinator o Bespreken op cel leerlingenbegeleiding  Beginsituatieanalyse sept/okt: o Observatie: wie heeft wat nodig? o In samenwerking met CLB  Klassenraden herfstvakantie o Bespreken van GV en observaties o Maatregelen bevestigen of aanpassen o Welke maatregelen voor de ganse klas? 32

33  3 e trimester in het 1 e lj SO o Evaluatie GV o Maatregelen volgend schooljaar afspreken  Instappen/overstappen binnen SO: o Onthaalbeleid o Evaluatie bij overgang naar 2 e of 3 e graad  Overgang naar hoger onderwijs o Evaluatie GV o GV en meest recent diagnostisch verslag worden door CLB aan leerling bezorgd. 33

34  Recente regelgeving  Standpunt van de inspectie 34

35 35 V. Implementatie

36  Vertrouwd zijn met een handelingsgerichte visie: ondersteuning door Diocesane Pedagogische Begeleiding  Preventief beleid op school o sterke zorgstructuur. o duidelijke taakomschrijving b.v. dossiercoördinator  Duidelijke communicatie naar ouders en lkr  Meenemen in meerjarenplan 36

37  Directie  Inspraak van ouders en leerlingen  Duidelijke afspraken met het CLB: ELAN  Efficiënt ICT-gebruik  Procesbegeleider- en bewaker 37

38  4 mede-eigenaars: leerling, ouders, CLB en school  Opstart = intensief  Leerkrachten motiveren  Extra overleg niet evident  Vlottere doorstroming en continuïteit  Sterke punten worden benadrukt  Duidelijk en transparant zorgbeleid 38

39  Uniform document  Duidelijke communicatie bij inschrijving in nieuwe school  Duidelijke communicatie bij overleg externe diensten  Niet alleen focus op tekorten maar ook aandacht voor sterktes van leerlingen  Mogelijkheid tot bijsturing  Inpasbaar in elektronische leerlingvolgsystemen 39

40 40 VI. Documenten

41  Beschikbaar op www.gemotiveerd.bewww.gemotiveerd.be  Te vinden op www.gemotiveerd.be/verslagwww.gemotiveerd.be/verslag  Login en paswoord voor school en CLB nodig  Mail naar info@gemotiveerd.be 41

42  Bij vragen of problemen: gemotiveerd@vclbgent.be gemotiveerd@vclbgent.be 42

43 43 VII. Voorbeelden

44  Pieter, 13 jaar  Kenmerken van dyslexie  Kenmerken van ADHD  Lager onderwijs gevolgd in Type 8  Start nu in 1B  Tijdens overdrachtsvergadering: GV 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49  Wat maakt dat het GV ingang vindt in de klas- en schoolpraktijk?  Welke zorgmaatregelen hebben volgens lkr, ouders, lln en CLB effectief gewerkt?  Classificatie van zorgmaatregelen  Welke aanpassingen zijn nodig om het GV te gebruiken bij lln van 1 e tot 3 e lj? PWO (Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek) 49

50  Oproep! ◦ Focusgroep Secundair onderwijs (15/11) ◦ Focusgroep Basisonderwijs PWO (Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek) 50


Download ppt "Gemotiveerd verslag 08/12/2011. I. Situering en kaders II. Verantwoording door CLB III. Maatregelen en sterktes IV. Praktisch gebruik V. Implementatie."

Verwante presentaties


Ads door Google