De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BIJBELSTUDIE HET PROCES VAN GROEI

Verwante presentaties


Presentatie over: "BIJBELSTUDIE HET PROCES VAN GROEI"— Transcript van de presentatie:

1 BIJBELSTUDIE HET PROCES VAN GROEI
HARTELIJK WELKOM! BIJBELSTUDIE HET PROCES VAN GROEI GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

2 BIJBELSTUDIE HET PROCES VAN GROEI wordt u een eikenboom
of blijft u een eikel? GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

3 BIJBELSTUDIE HET PROCES VAN GROEI wordt u een eikenboom
of blijft u een eikel? GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

4 GEESTELIJKE GROEI MYSTERIE
Het PROCES van GROEI

5 PRACHTIGE ANALOGIE BOMEN
VAN GENESIS TOT OPENBARING WORDEN “BOMEN” EN ALLERLEI SOORTEN VAN BOMEN GEMOEMD GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

6 PRACHTIGE ANALOGIE BOMEN
Deut 20:19-20 Als u een stad langdurig moet belegeren, mag u haar boomgaarden niet vernietigen. Laat de bijl rusten en laat de bomen staan, want u moet er zelf van eten, en bovendien: is een boom soms een mens, dat u tegen hem moet strijden? Alleen de bomen waarvan u weet dat ze geen vruchten geven, mag u vernietigen of omhakken om ze te gebruiken voor de belegering van de stad waarmee u in oorlog bent. VRUCHTBARE BOMEN ZIJN KOSTBAAR GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

7 PRACHTIGE ANALOGIE BOMEN
Judas 1:3 Geliefde broeders en zusters, het was mijn vaste voornemen u te schrijven over de redding van ons allen, maar ik zie mij nu genoodzaakt u in deze brief op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd. 4 Er hebben zich namelijk ongemerkt mensen onder u gemengd van wie het vonnis al lang geleden schriftelijk is vastgelegd: goddelozen, die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid en die onze enige meester en Heer, Jezus Christus, verloochenen……… En toch doen deze zogenaamde zieners precies hetzelfde: ze bezoedelen hun lichaam, verwerpen het gezag van de Heer en lasteren de hemelse machten…. 12 Ze zijn een schandvlek op uw liefdemaaltijden: ze doen zich schaamteloos te goed en zorgen alleen voor zichzelf. Wolken zonder water zijn het, voortgejaagd door de wind, bomen die zelfs in het late najaar geen vrucht dragen, tweemaal afgestorven, ontworteld, GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

8 PRACHTIGE ANALOGIE BOMEN
Ps 1:1-3 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt. GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

9 ANALOGIE GROEI VAN BOMEN
ZON = Jezus GROEI door afsterven van de cambiumlaag geven jaarringen BLAD = kooldioxide VRUCHT copy van de oorsprong (HG) HOOFDTAK = interessegebied van je leven als gezin, werk, etc TAK = deeltaak in je gezin, werk STAM = buis voor voedsel transport WORTEL = basis, aanvoer mineralen GROND waar je staat in het leven JAARGETIJDEN GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

10 GROEI 1. ZUIGELING 4. VADER 3. JONGELING 2. KIND 1Joh2:12-14
zonden vergeven kent Hem van oorsprong 4. VADER - boze overwonnen - sterk - Woord Gods blijft in jou 3. JONGELING kent de Vader 2. KIND 1Joh2:12-14 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik heb u geschreven, kinderen, want gij kent de Vader. Ik heb u geschreven, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

11 GROEI VAN NAAR KENMERK STADSGENOOT BEZOEKER Evangelisatie
1. ZUIGELING 4. VADER kent Hem van oorsprong zonden vergeven - boze overwonnen - sterk - Woord Gods blijft in jou - boze overwonnen - sterk - Woord Gods blijft in jou - boze overwonnen - sterk - Woord Gods blijft in jou - boze overwonnen - sterk - Woord Gods blijft in jou kent de Vader 3. JONGELING 3. JONGELING 3. JONGELING 3. JONGELING 2. KIND VAN NAAR KENMERK STADSGENOOT BEZOEKER Evangelisatie BEZOEKER BEKERING Jezus (start) BEKERING LID > DOOP Lidmaatschap LID DISCIPELSCHAP Volwassenheid DISCIPELSCHAP BEDIENING Leiderschap BEDIENING UITZENDING Roeping GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

12 GROEI 2Pet 1:4-8 GODS ROEPING/PLAN IJVER START 1. ZUIGELING 4. VADER
kent Hem van oorsprong zonden vergeven Buiten - boze overwonnen - sterk - Woord Gods blijft in jou liefde naar allen kent de Vader broederliefde Binnen 3. JONGELING 2. KIND Godsvrucht Van God… volharding GODDELIJKE NATUUR ONTVANGEN BELOFTEN PRAKTISEREN GODS NATUUR IN JOU We gaan door! Goddelijke voorziening door Jezus Proces van gehoorzaamheid Perfect karakter zelfbeheersing In de strijd… kennis Door praktiseren deugd Het goede van God 2Pet 1:4-8 GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI geloof Een gave van God START

13 gemeente discipel GROEIMODEL IN FASEN JEZUS
uitzending 4. missie BLIJF & GA UIT investeer in hen bediening 3. discipelschap BLIJF & DIEN betrek hen in groei volwassenheid BLIJF & GROEI instrueer hen opname betrokkenheid KOM & BLIJF verwelkom hen ALPHEN a/d RIJN GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

14 WATERSTROMEN > “DE GEEST”
EEN HEEL NIEUW GEESTELIJK LEVEN 1 Cor 12:31 Richt u op de hoogste gaven Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. Joh 3:6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 2Tim 1:7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Joh 10:10b maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. GEESTELIJKE LEVEN PRODUCEREN DOOR GODS GEEST GEINITIEERDE GEESTELIJKE WERKEN Ef 2:10 Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Titus 2:14 Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen. Markus 16:17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, Openb 14:13 “Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’ TOT EN MET 14 GEKOMEN GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

15 WAT DOET GEESTELIJKE GROEI?
VANUIT JE WEDERGEBOORTE KENMERKT GEESTELIJKE GROEI ZICH DOOR EEN TOENAME VAN GEESTELIJKE KENNIS NB Job 22:21 Gewen je toch aan hem en heb vrede,- daardoor zal tot je komen al wat goed is. 2Pet 3:18 maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Spr 9:10 Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. EEN DIEPERE VREUGDE IN GEESTELIJKE ZAKEN 1 Thes 1:6 U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest. Gal 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde .. 2 Cor 1:24 wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdragen aan uw vreugde. U hebt tenslotte een vast geloof. Romeinen 14:17 want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. Ps 1:1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen Ps 1:2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER Ps 119:47 Ik verheug mij in uw geboden, ik heb ze lief. GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

16 WAT DOET HET NOG MEER? VANUIT JE WEDERGEBOORTE KENMERKT GEESTELIJKE GROEI ZICH DOOR EEN GROTERE LIEFDE VOOR GOD & GEMEENTE Rom 5:5b omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. Ps 19:113 Wankelmoedigen haat ik, maar uw wet heb ik lief. Judas 21 houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. 1 Thes 3:12 Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. 1 Tim 1:14 Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten. EEN VERSTERKING EN GROEI VAN ONS GELOOF; OOK - OF JUIST - IN MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN Jac 1:2 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. 1Cor 2:5 want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. 2 Thes 1:3 Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

17 GEESTELIJKE GROEI ANALOGIE
TYPEBEELDEN VAN BOMEN IN HET OUDE TESTAMENT EER, STABILITEIT, GROEI, SCHOONHEID, etc. NB Jes 61:3 roepen zal men tot hen: godseiken der gerechtigheid, planting van de ENE, bestemd voor luister! Ps 52:8 En ik, als een olijfboom bloeiend in het húis van Gód, —weet mij veilig in Gods vríendschap voor éeuwig en ímmer! Ps 92:12 De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. 13 Ze staan geplant in het huis van de HEER, in de voorhoven van onze God groeien zij op. Hosea 14:5 Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Het zal bloeien als een lelie, wortelen als een ceder op de Libanon; 6 zijn jonge loten zullen uitlopen. Het zal als een prachtige olijfboom pronken en geuren als de ceders op de Libanon. Spreuken 11:30 Een rechtvaardig mens plant een levensboom, wie wijs is, neemt veel mensen voor zich in. GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

18 GEESTELIJKE GROEI: VRUCHT
TYPEBEELDEN VAN BOMEN IN HET NIEUWE TESTAMENT SPREEKT OVER BOOM, GROEI & VRUCHT Marc 13:28 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 29 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Matt7:18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Luc 3:9 Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’ Joh 15:1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. …. 5b jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Marc 4:20 Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij HOREN het woord en AANVAARDEN het en DRAGEN vrucht, sommigen 30-voudig, anderen 60-voudig en weer anderen 100-voudig.’ GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

19 GEESTELIJKE GROEI: PLANTEN
GOD PLANTTE DE HOF VAN EDEN EN JOU IN DE HOF VAN HEDEN…. HET PLANTEN: TYPE VAN WEDERGEBOORTE Planten is een bewuste daad om NIEUW LEVEN te vermenigvuldigen door ZAAIEN Ps 1:3 Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. NB Jes 61:3 roepen zal men tot hen: godseiken der gerechtigheid, planting van de ENE, bestemd voor luister! Deuteronomium 20:6 Wie een wijngaard heeft geplant en nog niet zelf de eerste druiven heeft kunnen plukken, mag naar huis terugkeren; anders plukt een ander die als hij in de strijd sneuvelt. Ps 92:13 Ze staan geplant in het huis van de HEER, in de voorhoven van onze God groeien zij op. Jer 12:2 U hebt hen geplant, ze schoten wortel, liepen uit en droegen vrucht. Ze hebben de mond vol van u, maar dragen u niet in het hart. 1 Cor 3:6 Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

20 ANALOGIE GROEI VAN BOMEN
GROEIPRINCIPES VAN BOMEN - A Ze hebben het principe van groei in zichzelf net als opnieuw geboren mensen 1Pet 1:23 als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. Zijn afhankelijk van de zon; komt van boven Openb 22:5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Ze zijn afhankelijk van de regen die van boven komt Jesaja 44:3 Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen. Jakobus 5:7 Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

21 ANALOGIE GROEI VAN BOMEN
GROEIPRINCIPES VAN BOMEN - B Ze groeien stil en onmerkbaar Marc 4:26 En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: 27 hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. 1Pet 3:4 maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.. Ze groeien langzaam maar zeker Jes 28:9 Wie wil hij kennis leren en wie wil hij een openbaring doen verstaan? Hun die van de melk gespeend, aan de borst ontwend zijn? 10 Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat. Ef 4:15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

22 ANALOGIE GROEI VAN BOMEN
GROEIPRINCIPES VAN BOMEN - C Ze groeien naar boven; hoe dichter de top bij de hemel komt, hoe verder de aarde weg is! 2Cor 4:6 God…. ‘heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Ze groeien naar beneden; wortels zuigen het water op en dragen zorg voor stabiliteit in de storm. De neerwaartse groei is groeien in nederigheid, liefde, zelfopoffering, etc. Luc 18:14b Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ Ef 4:14 Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, Ef 3:17b en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Col 2:7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

23 ANALOGIE GROEI VAN BOMEN
GROEIPRINCIPES VAN BOMEN - D Ze groeien van binnen naar buiten; jaarringen zijn als geestelijke seizoenen in ons leven Cor 4:10 We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt De boom kan alleen in omvang of lengte toe-nemen als hij van binnen groeit! Groei door Verhoging en circulatie van zijn sappen Een weerstand tegen verwonden De harding van de weefsels Haar voeding is een sapstroom die leven brengt; bomen aan water geplant zijn zeer bevoorrecht….. ZO OOK WIJ! Joh 7:38 “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de Schrift.”’ Ps 1:3 Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI

24 PRACHTIGE ANALOGIE BOMEN
Ps 1:1-3 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt. GEESTELIJKE GROEI: Het PROCES van GROEI


Download ppt "BIJBELSTUDIE HET PROCES VAN GROEI"

Verwante presentaties


Ads door Google