De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

een eerste stap in de modernisering van de iAWBZ de indicatiebron

Verwante presentaties


Presentatie over: "een eerste stap in de modernisering van de iAWBZ de indicatiebron"— Transcript van de presentatie:

1 een eerste stap in de modernisering van de iAWBZ de indicatiebron
IZO Denktank een eerste stap in de modernisering van de iAWBZ de indicatiebron

2 Hervorming Langdurige Zorg
Waarom? Betere kwaliteit ondersteuning en zorg Meer voor elkaar zorgen Financiële houdbaarheid langdurige zorg AWBZ uitgaven

3 Stip aan de horizon… toekomstbeeld….
Eenvoud voor de burger Een goede ondersteuning van de klant in zijn contacten met de zorgketens. Een heldere rol voor de klant per stap in het klantproces en bij de eventuele rol in de ketenprocessen. Administratieve lastenverlichting voor de ketenorganisaties Meer tijd voor de cliënt. Een efficiënte samenwerking tussen de organisaties binnen en tussen de zorgketens. Modernisering van de gegevenshuishouding Een goede gegevensuitwisseling tussen de organisaties binnen en tussen de ketens. Ondersteuning van de beleids- en stuurinformatie, waarmee de werking van de zorgketens beter kan worden geëvalueerd. Een optimale uitgangssituatie voor verbinding tussen de zorgketens en met andere ketens, zoals Werk & Inkomen en Jeugdzorg.

4 Toekomstbeeld IZO 2016 Visie op de toekomstige informatievoorziening in de Zorg en Ondersteuning

5 Waarom i-HLZ? Coördinatie van trajecten en projecten op het terrein van informatievoorziening over de domeinen heen zodat; Uitgangspunten en visie op informatievoorziening worden gedeeld binnen de betrokken domeinen en directies. Meer hergebruik kan worden gemaakt van oplossingen en bestaande ICT-voorzieningen Meer samenhang ontstaat tussen informatievoorzieningstrajecten –projecten, zowel binnen als buiten VWS

6 Van resultaten naar producten i-HLZ
Ambities en planning Van resultaten naar producten i-HLZ

7 Stuurgroep A4-tjes Wat zouden de resultaten van het programma i-HLZ moeten zijn op 1 januari 2015

8 Resultaten 2015 Gemeenten en zorgverzekeraars moeten inzicht hebben in de klanten die overgeheveld worden vanuit AWBZ naar Wmo en Zvw. Zorgaanbieders moeten (elektronisch) kunnen declareren bij gemeenten en zorgverzekeraars, zodat er financiële continuïteit is Toegang tot zorg is afgestemd (voor financiële beheersing door financierders) Dubbele financiering van zorg dient te worden voorkomen. Beleids- en verantwoordingsinformatie is op orde Klant kan zelf zorg inkopen

9 Resultaten vertaald naar producten per 1-1-2015
Producten focus voor op Gegevensoverdracht van AWBZ naar Wmo (gemeente kent zijn klanten, klanten krijgen passende zorg) Toewijzing en Declaratie berichten worden gestandaardiseerd voor Wmo en Zvw, aansluitend op AWBZ (continuïteit en eenduidige financiële afhandeling voor zorgaanbieders) WLZ indicatie, vanuit CIZ bron, wordt op verzoek aan gemeente en zorgverzekeraar geleverd (om dubbele financiering te voorkomen) Daarvoor nodig: Inzicht in klantsituaties (persona’s, klant is goed geïnformeerd en inzicht in regie bij de klant) Gestandaardiseerd platform voor gegevensuitwisseling tussen gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en ZBO’s Eerste invulling van governance voor zorg en ondersteuning voor informatiestandaarden en voorzieningen

10 Productplanning 1e kw 2014 2e kw 2014 3e kw 2014 4e kw 2014 Programma
Go / NO-GO Programma Vertaling van beleid naar klantsituaties voor voorlichting klant Analyse hoe inzage in eigen gegevens de eigen regie kan ondersteunen Gemeenschappelijk kader zorg-/ burgerportaal (1 plek voor de burger) (CAK) Klantsituaties, waarmee we de gegevensstroom kunnen toetsen KLIK Scenarioanalyse bericht indicatieadviesbureaus richting gemeenten Implementatie en beheer standaard toewijzing en declaratie(incl retourbericht en irt WLZ en Zvw) Ontwikkeling en inrichting Standaard toewijzing en Declaratie bericht Wmo irt WLZ en Zvw) Standaard voor zorgtypering nieuwe Wmo iWmo Aanpassing AZR ( nav nieuwe wet) (CVZ) Ontsluiten van de CIZ-bron Tbv gemeenten en zorgverzekeraars (CIZ) Sluiting AZR release voor 2015 (CVZ) Webservice CAK eigen bijdrage (CAK) iAWBZ Startarchitectuur overdracht cliëntgegevens AWBZ aan gemeenten Voorziening gegevens overdracht AWBZ – Wmo Set cliënt gegevens beschikbaar aan gemeenten GO i-HLZ Startarchitectuur Infrastructuur tbv toewijzing en declaratie en WLZ-ind Domeinoverstijgend Gegevenswoordenboek voor toewijzing & declaratie GuStan Standaard declaratie bericht voor verpleging in de wijk, langdurige GGZ en Zintuigelijk Gehandicapten (irt WLZ en Wmo) Uniforme controle regels (formele N7) Analyse Overdracht cliëntgegevens AWBZ aan zorgverzekeraars iZvw 1e kw 2014 2e kw 2014 3e kw 2014 4e kw 2014

11 2 Belangrijke ontwikkelingen
CIZ als bron voor de WLZ-indicatie Gemeenschappelijke infrastructuur / knooppunten

12 Bron voor WLZ-indicatie
Waarom een register?

13 Uitgangspunten Overgang van AWBZ naar WLZ Timing IZO visie verandert
Overheveling AWBZ delen naar WMO / ZVW Informatiebehoefte bij WMO / ZVW t.a.v. AWBZ indicaties Timing IZO visie verandert in 2014 pragmatisch doen wat echt moet Waar mogelijk voorsorteren op uiteindelijke richting (Toekomstbeeld IZO) Comunicatie over het indicatiebesluit Naast notificatie (bericht) is altijd een inkijkfunctie nodig (voor nieuwe WMO / ZVW aanvragen) Naast ‘dat’-informatie (‘er is een WLZ indicatie’) is vaak ook verdere informatie nodig, bv of er sprake is van PGB of VPT Privacy by Design Geen overbodige of voortijdige gegevens verstrekken, alleen wat en wanneer nodig is

14 Functionele Informatiestromen CIZ - WLZ

15 Technische Oplossingen uitgangspunten
AZR: Communicatie naar Zorgkantoor is onderdeel AZR keten (IO31/IO32 bericht) Als we verder niets doen, dan missen we: Communicatie naar Gemeente en Zorgverzekeraar is nieuw Zowel Gemeente als Zorgverzekeraar moeten in inzicht kunnen krijgen dat een cliënt onder de WLZ valt ipv WMO c.q. ZVW, en in hoeverre er nog WMO / ZVW aanspraak kan zijn (VPT, PGB) Communicatie naar Zorgverzekeraar en Gemeente is ook quick win ivm U bocht bij dubbele declaraties, bv medicijnen; Twee vormen van communicatie: Bij een nieuw WLZ indicatiebesluit: berichtgeving aan Gemeente en Zorgverzekeraar; Inzage in WLZ indicatiebesluit bij nieuwe aanvragen WMO of ZVW

16 Technische Oplossingen Alternatieven


Download ppt "een eerste stap in de modernisering van de iAWBZ de indicatiebron"

Verwante presentaties


Ads door Google