De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerjarenplan RVE Intensive care ZGT Versie november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerjarenplan RVE Intensive care ZGT Versie november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Meerjarenplan RVE Intensive care ZGT Versie november 2012

2 Omgevings- en interne factoren (I)
Meerjarenbeleidsvisie ZGT ‘ZGT is hét gastvrije Twensze ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewekers met plezier en professioneel kunnen en willen werken en waar gebouwd wordt aan continue verbeteringen en innovaties in de zorg’ ‘Wij zijn gastvrij en deskundig’ ‘Een ZGT, met twee locaties’ De meerjarenvisie kent vier strategische pijlers: (1), patiëntenzorg: kwaltieit en veiligheid, (2) gastvrijheid, (3) samenwerking met partners en (4) onze medewerkers: opleiding, onderwijs en onderzoek Vakgroep intensivisten per 1 januari 2012 gevormd; teamontwikkelingstraject loopt Concentratie van zorg Concentratie hoogrisicozorg meer en meer in Almelo OCON in Hengelo Samenwerking met MST (lab, klinische farmacie, fertiliteitskliniek, verkenning regionaal pijncentrum) zet door Kwaliteit en veiligheid Volumenormen voor specialismen VMS-thema’s TOP/OPVS Vitaal bedreigde patiënt Tegengaan postoperatieve wondinfecties (POWI) Herkennen en tegengaan van pijn Patiënt op IC Wordt ouder Vaak alcohol in het geding

3 Omgevings- en interne factoren (II)
IC-zorg per 1 oktober Hengelo Unit highcare met 4 bedden voor eerste opvang van patienten die IC-zorg nodig hebben Anesthesiologen verzorgen de eerste medische opvang Zo nodig komt de intensivist ter plekke Zo snel mogelijk overplaatsing van de patient naar Almelo of een ander ziekenhuis IC-verpleegkundigen werken roulerend in Hengelo en Almelo Almelo Level 2 IC Uitbreiding van het aantal IC-bedden van 10 naar 14 (4 extra bedden op 5 Oost) Op termijn IC op een plek in Almelo Onderzoek naar nut en noodzaak MC-afdeling loopt RVE-vorming RVE-management bestaand uit medisch en bedrijfskundig manager Organisatiestructuur RVE Unithoofd IC gestart Productie ZGT lijkt redelijk stabiel; omzet blijft constant Komende jaren meer nadruk op kostenreductie

4 RVE Intensive care Heeft betrekking op zorg waarvoor de intensivist hoofdbehandelaar is Levert zorg voor de vitaal bedreigde patiënt op de intensive care Twee patiëntenstromen Zieke patiënten Post operatieve patiënten (0 tot 3 per dag)

5 sterk zwak kansen bedreigingen
Zorg op niveau, voldoende expertise kennis. Verpleegkundigen en intensivisten Samenwerking Verpl. Intens. Dedicated vakgroep Personeelsbeleid Almelo weinig inhuur/continuïteit team zwak Fusie realisatie (eenduidigheid, samenhang bewaken, etc.) Twee plus 1 locaties (versplintering, inefficiënt, onaantrekkelijk personeel) Locatie Almelo niet up to date Verloop Personeel Hengelo - onzekerheid Imago (laten zien hoe goed we het doen) kansen één plek in Almelo, ontwikkelen één grote IC (medisch technisch, deskundig aantrekkelijk op de arbeidsmarkt.) hoogcomplexe IC zorg in coöperatie. combinatie kennis, financieel (betalingsniveau # beademingsdagen) Fusie verwerken èn werkwijze ontwikkelen bedreigingen Gevoelig voor veranderingen in aantal opnames: < 500 patiënten leidt tot verlies aan kritische massa die nodig is voor kwaliteit. 500 en < 1000 patiënten. Risico inefficiëntie door 2 intensivsiten op relatief laag volume 500 of een veelvoud daarvan is prima Volume wordt beïnvloed door aantal operaties, volume Hengelo en concurrentie MST), Effecten richtlijn op IC Hardenberg

6 Ambitie van de RVE Wat? Wij leveren hoogwaardige IC-zorg op level II
Wij streven naar Productleiderschap: we werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering in onze dienstverlening en innovatie in onze processen Voor wie? Zieke patiënten Verwijzers Poort specialismen En hoe? We zijn als nieuw perspectief voor de RVE IC: het ontwikkelen van een nieuw, eenduidig en uniform concept van zorg voor IC-behoeftige patiënten

7 Strategische ontwikkellijnen
Wat zijn de strategische opgaven voor de komende vijf jaar? Patiëntenzorg: kwaliteit en veiligheid van zorg Volledige implementatie VMS-thema’s lijnsepsis, vitaal bedreigde patient Werken aan innovatie Processen, werkwijze en protocollen Zorgen voor solide basis op alle drie locaties Uniformeren processen en werkwijzen Nut en noodzaak bezien stepdown-mogelijkheden Cultuur, samenwerking en communicatie Versterken samenwerking tussen alle geledingen binnen IC Versterken samenwerking met RVE’s met zeer zieke patenten Werken aan gastvrijheid Onze medewerkers: opleiding, onderzoek, onderwijs en en ontwikkeling Meer leerlingen opleiden Functiedifferentiatie (o.m. verpleegkundig specailist) Minimaal een keer per jaar bespreken functioneren en opleidingswensen Werken werken aan persoonlijke en vakontwikkeling is vanzelfsprekend Formatie op begroting maar flexibeler inzetbaar Stijgen tevredenheid medewerkers Apparatuur, materiaal en huisvesting Vernieuwde IC op een plek in Almelo met up to date apparatuur Logistiek, efficiency en financieel Tegengaan verspilling

8 Dashboard Thema Indicator Doelen 2013 Realisatie 2012
Patiëntenzorg: kwaliteit en veiligheid van zorg Rapportcijfer patient- en familietevredenheid Score in NICE Aantal VIM-meldingen Processen, werkwijze en protocollen p.m. Cultuur, samenwerking en communicatie Onze medewerkers: opleiding, onderwijs, onderzoek en ontwikkeling Score medewerkerstevredenheidsond Ziekteverzuimpercentage Aantal leerlingen in opleiding Uitgaven opleiding Formatie Percentage gehouden functionerings/jaargesprekken Apparatuur, materiaal en huisvesting Logistiek, efficiency en financieel Aantal opnames Aantal beademingsdagen Saldo kosten minus opbrengsten conform begroting

9 Actie- en projectplan 2013 Zie bijgevoegd bestand


Download ppt "Meerjarenplan RVE Intensive care ZGT Versie november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google